Projekty naukowe

projekty naukowe (finansowanie krajowe)

DEC-2023/49/B/ST10/01387 Wpływ zabudowy regulacyjnej koryt na stan roślinności w obrębie dolin rzek górskich.
Kierownik projektu:
PRELUDIUM 2022/45/N/NZ8/04127 Poruszanie się w zmieniającym się świecie: uwarunkowania wykorzystania przestrzeni przez dużego drapieżnika w wielu skalach czasoprzestrzennych.
Kierownik projektu: Aida Parres Lluch
2023/07/X/NZ9/00300 Odporność na zamarzanie u małży słodkowodnych - wpływ kondycji osobnika i parametrów siedliska.
Kierownik projektu:

dr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61
Sonata - 2021/43/D/NZ9/02990 Usługi ekosystemowe, inwazyjne gatunki obce i agronomia. Czy możemy opuszczać grunty rolne dla ochrony rodzimej różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, jeśli ryzyko inwazji jest wysokie?.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
2021/43/B/NZ8/03327 Modelowanie populacji małych roślinożerców w obliczu zmian klimatycznych.
Kierownik projektu:
2022/06/X/NZ8/01385 MINIATURA 6: Zmienność niszy izotopowej inwazyjnego raka pręgowatego Faxonius limosus w naturalnych i przekształconych środowiskach rzecznych.
Kierownik projektu:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34
2022/06/X/NZ8/00029 Miniatiura 6: Zmienność genetyczna i uwarunkowania siedliskowe kotewki orzecha wodnego (Trapa natans L. s.l. ) w obliczu zmian klimatycznych – ekspansja czy rekolonizacja? .
Kierownik projektu:
R-2022/01/3/NZ8/00099 PROGRAM DLA UKRAINY Zmiany różnorodności gatunkowej śródlądowych okrzemek.
BPN/GIN/2021/1/00074/U/0000 Grant interwencyjny. Szakal złocisty w Polsce - groźny najeźdźca czy ofiara niewiedzy?.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
PRELUDIUM-BIS DEC-2020/39/O/ST10/03504 Rekonstrukcja zmian paleośrodowiska polskich Karpat zachodnich w późnym glacjale, w oparciu o analizy litologiczne i makroszczątków osadów wybranych torfowisk osuwiskowych.
Kierownik projektu:
2020/39/D/ST10/01935 Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2020/37/B/NZ8/03801 Badanie zmienności genomowej w kontekście sukcesu gatunku inwazyjnego na przykładzie szopa pracza.
Kierownik projektu:
2021/05/X/NZ2/01839 Miniatura 5: Molekularna identyfikacja gatunków endosymbiotycznych pierwotniaków u Unio crassus (Philipsson 1788) .
Kierownik projektu:
2020/04/X/NZ4/01327 Miniatura 4: Badanie makro- i mikrostruktury nadnerczy niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) przy użyciu mikrotomografii komputerowej i podstawowych technik histologicznych.
Kierownik projektu:
ETIUDA 8 - 2020/36/T/NZ8/00571 Rozpoznawanie złożoności konfliktów między człowiekiem a dziką przyrodą: naturalne i antropogeniczne czynniki występowania szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne w wielu skalach czasowych i przestrzennych.
Kierownik projektu:

dr Carlos Bautista

tel.: 12 370 35 63
2019/33/B/ST10/00518 Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2020/36/C/NZ8/00473 Konsekwencje reguł Bergmanna i Allena dla nisz ekologicznych: badania globalnego zgrupowania dzięciołów.
Kierownik projektu:

dr Arkadiusz Frohlich

tel.: 12 370 35 62
2019/33/B/NZ8/00521 Skutki współdziałania ograniczeń o pochodzeniu antropogenicznym oraz naturalnym na cykl życiowy organizmu.
Kierownik projektu:
PRELUDIUM 17 - 2019/33/N/NZ8/02840 Różnorodność biologiczna jako źródło międzygatunkowej informacji socjalnej: wpływ na wybór terytorium, złożoność śpiewu i mimikrę wokalną u łozówki.
ETIUDA 8 - 2020/36/T/NZ8/00469 Czynniki wpływające na występowanie ptaków w wyspach leśnych.
Kierownik projektu:

dr inż. Michał Bełcik

tel.: 12 370 35 50
ETIUDA 8 - 2020/36/T/NZ8/00433 Zmiany różnorodności funkcjonalnej zooplanktonu jako odpowiedź na zakwity sinicowe.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Krztoń

tel.: 12 370 35 42
PPN/BEK/2019/1/00253 Stypendium badawcze na Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja (w ramach programu im. M. Bekkera na staże podoktorskie za granicą).
Kierownik projektu:

dr Rafał Martyka

tel.: 12 370 35 23
PRELUDIUM 15 - 2018/29/N/NZ8/02519 Wpływ zakwitu sinicowego na niszę izotopową słodkowodnych skorupiaków planktonowych.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Krztoń

tel.: 12 370 35 42
PRELUDIUM 15 - 2018/29/N/NZ8/01717 Krajobraz dźwięku - wpływ informacji socjalnej na łączność krajobrazu i występowanie wybranych gatunków płazów w płatach siedlisk.
Kierownik projektu:

dr inż. Michał Bełcik

tel.: 12 370 35 50
PRELUDIUM Monitorowanie lotów wykonywanych przez pszczoły samotnice, murarki ogrodowe, przy użyciu zminiaturyzowanego systemu do identyfikacji częstotliwości radiowej (RFID).
Kierownik projektu: mgr Aleksandra Łoś
2019/32/T/NZ8/00343 Czynniki krajobrazowe i lokalne wpływające na występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin wzdłuż sieci dróg w Polsce.
Kierownik projektu:

dr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
2017/26/D/NZ8/00606 Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności PSZCZOŁY.
Kierownik projektu:
2017/25/B/ST10/02439 Rekonstrukcja zmian paleohydrologicznych i paleoklimatycznych na obszarze Polski w holocenie w oparciu o analizy dendrochronologiczne subfosylnych pni drzew i badania (typu multi-proxy) osadów torfowisk TORFOWISKA.
Kierownik projektu:
2017/26/D/HS6/00850 Wyobrażenia dzikiej przyrody a interwencje przyrodnicze - narracje, przekonania i koalicje rzecznicze w polityce ochrony przyrody DZIKIE NARRACJE.
Kierownik projektu:
2017/25/N/NZ8/02861 Czy pożywienie ma znaczenie? Dostępność zasobów jako podłoże czasowej zmienności w występowaniu szkód wyrządzanych przez niedźwiedzia brunatnego DIETA NIEDŹWIEDZIA.
Kierownik projektu:

dr Carlos Bautista

tel.: 12 370 35 63
2016/23/P/NZ9/03951/3 Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations BEAR HEALTH.
2017/25/B/NZ8/01852 Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu.
Kierownik projektu:
2018/02/X/NZ8/01677, MINIATURA 2. Jak okres wiosennej migracji i sezonu lęgowego wpływa na dynamikę infekcji malarycznych u długodystansowego migranta – rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus?.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Bielański

tel.: 12 370 35 22
2018/02/X/NZ9/00165, MINIATURA 2 Czy obniżona presja ze strony lokalnych wrogów może determinować nieoptymalne preferencje siedliskowe? Badanie czynników osłabiających inwazję Impatiens balfourii w Europie.
Kierownik projektu:
2016/21/N/NZ8/01286 Wpływ heterogeniczności krajobrazu na występowanie inwazyjnych roślin: test dwóch hipotez.
Kierownik projektu:

dr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
1324/1/MOB/IV/15/2016/0 Podejmowanie decyzji w kształtowaniu bioróżnorodności krajobrazu rolniczego przy uwzględnieniu ryzyka inwazji obcych gatunków oraz hierarchizacja działań ochronnych.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
2015/19/N/ST10/01505 Przyczyny, przebieg i skutki zmian obecności nadrzecznego lasu i zadrzewionych kęp w dolinach rzek polskich Karpat w XX wieku.
Kierownik projektu:
2015/19/NST10/01526 Wpływ podniesienia bazy erozyjnej wywołanego przez zbiornik zaporowy na hydrodynamikę i układ roślinności w korycie i na równinie zalewowej górskiej rzeki żwirodennej.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
Sonata Bis 4 - 2014/14/E/NZ8/00165 Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt.
Kierownik projektu:
2014/15/N/NZ8/00338 Osobowość owadów a dobór płciowy w naturalnej populacji.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
2015/16/S/NZ8/00158 Modelowanie przestrzennej dynamiki populacji dużego drapieżnika w obliczu zmian środowiska.
Kierownik projektu:
2014/15/B/ST10/03862 Rekonstrukcja i prognoza reakcji systemu rzecznego zmienionego przez górnictwo rud Zn-Pb na zakończenie eksploatacji.
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Ciszewski
2014/15/B/NZ8/00261 Czasowa i przestrzenna zmienność genów związanych z odpornością i presja pasożytów w inwazyjnej populacji szopa pracza Procyon lotor.
Kierownik projektu:
2014/13/N/ST10/04902 Struktury bioturbacyjne w aluwiach dolnego biegu Dunajca (rzeka nizinna) i Wielkiego Rogoźnika (rzeka górska).
Kierownik projektu:

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 29
2014/12/T/NZ8/00522‎ Stypendium doktorskie i staż zagraniczny w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) pod opieką prof. Robbiego Stoksa.
Kierownik projektu:
2015/16/T/NZ8/00392 Wpływ manipulacji siedliskiem na zachowania rozrodcze ważek rzecznych.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
2013/09/B/ST10/00056 Określenie wielkości i zasięgu współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych.
HOMING PLUS/2013-8/1 Wpływ biodostępności metali na ich toksykokinetykę i kompartmentalizację u chrząszczy biegaczy.
Kierownik projektu:
2013/08/M/NZ9/00469 Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek dzikie zwierzęta.
Kierownik projektu:
2012/05/N/NZ8/00860 Indywidualne zróżnicowanie diety w grupie rodzinnej kooperatywnych drapieżników - rola pozycji społecznej w kształtowaniu zwyczajów pokarmowych u wilków.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
2012/05/N/NZ8/00981 Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym w gradiencie różnych warunków środowiskowych.
Kierownik projektu:
2011/03/B/NZ9/04042 Czynniki determinujące inwazję obcych gatunków nawłoci: późnej (Solidago gigantea) i kanadyjskiej (S. canadensis), na obszarze polskich Karpat Zachodnich.
Kierownik projektu:
Dynamika frekwencji genów zgodności tkankowej MHC w populacji susła perełkowanego Spermophilus suslicus w Świdniku pod Lublinem.
Kierownik projektu:
PSPB-153/2010 Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr (zadanie: Zagrożenie powodziowe stwarzane przez rumosz drzewny w ciekach górskich).
N N304 276940 Naturalne mieszańce ryb w środowisku antropogenicznym: identyfikacja molekularna i tempo wzrostu w porównaniu z gatunkami rodzicielskimi.
2011/01/B/NZ8/04233 Kooperacja i konkurencja w grupie rodzinnej szczytowego drapieżnika – interakcje czasowo-przestrzenne wśród wilków.
Kierownik projektu:
N N304 281440 Atlas rozmieszczenia płazów i gadów w Polsce. Wydanie nowe, uzupełnione.
N N305 284640 Ocena zmian wybranych powiązań w sieci troficznej głębokiego zbiornika zaporowego w zależności od stopnia zaburzeń ekosystemu.
Kierownik projektu:
N N304 309240 Siedliskowe uwarunkowania wielkości nasion roślin górskich: testowanie przewidywań teorii optymalnego rozmiaru potomka.
Kierownik projektu:
N N304 277940 Pytanie o regulację populacji na przykładzie poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana (gatunku objętego Dyrektywą Siedliskową) na terenie obszaru Natura 2000 "Ostoja Nidziańska".
Kierownik projektu:

dr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61
UMO-2011/01/N/NZ8/03211 Fragmentacja czy inwazja - co jest większym zagrożeniem dla bioróżnorodności.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
N N304 353539 Wpływ nieprzewidywalności siedliska na system rozrodczy salamandry plamistej Salamandra salamandra – „bet-hedging”.
Kierownik projektu: mgr Marta Potoczek
N N306 522738 Fazy inicjacji i rozwoju ruchów masowych w polskich Karpatach fliszowych w późnym glacjale i holocenie, na podstawie badań nacieków jaskiń szczelinowych (niekrasowych).
Kierownik projektu:
N N304 382138 Kolonizacja obszarów miejskich przez dziki - problemy ekologiczne i społeczne.
N N304 170439 Atlas ssaków Polski.
Kierownik projektu:
N N305 374939 Wieloskalowa ocena zmian różnorodności wrotków i skorupiaków planktonowych na obszarze Polski w antropogenicznych systemach wodnych.
Kierownik projektu:
N N305 097239 Znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych w południowej Polsce.
N N304 170539 Porosty słodkowodne w Polsce: różnorodność, ekologia i znaczenie bioindykacyjne.
Kierownik projektu: dr Beata Krzewicka
N N305 376438 Przemiany środowiskowe oraz kolonizacja i sukcesja roślinności na obszarze historycznych koloni pingwinów w Antarktyce.
Kierownik projektu:
N N304 363638 Struktura genetyczna populacji a problemy ochrony ginącego gatunku - skójki gruboskorupowej Unio crassus L., gatunku Natura 2000.
Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Sell
N N304 014939 Rola czynników siedliskowych w kształtowaniu różnorodności biologicznej niesporczaków (Tardigrada) glebowych Antarktyki Kontynentalnej (Ziemia Wiktorii, rejon Morza Rossa).
Kierownik projektu: dr Łukasz Kaczmarek
N N304397138 Aktualny stan populacji zagrożonych gatunków roślin naczyniowych – podstawa do nowego wydania Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
N N304 328836 Efekt Allee’go w metapopulacji.
Kierownik projektu:
N N305 283137 Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
N N304 294537 Gracz, czy nieudacznik? O wpływie indywidualnego zróżnicowania terytoriów na regulację liczebności populacji.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
Wpływ parametrów klimatu, siedliska i antropopresji na rozmieszczenie roślin i ptaków w Małopolsce.
Kierownik projektu:
N N304 328736 Perspektywy awansu terytorialnego dla samic rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus.
Kierownik projektu:
N N304 326036 Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (enemy release hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski.
Kierownik projektu:
N N304 285937 Różnorodność gatunkowa i rozmieszczenie geograficzne krasnorostów słodkowodnych (Rhodophyta) wybranych ekosystemów wodnych Polski oraz zróżnicowanie genetyczne w obrębie populacji europejskich.
N304-294037 Wpływ dokarmiania ssaków kopytnych na niedźwiedzie brunatne: reakcja na poziomie osobniczym, populacyjnym i zespołu.
Kierownik projektu:
2942/B/P01/2009/37 Climate change and the evolution of photoperiodic responses in life history traits.
Kierownik projektu:
N N305 322936 Postawy społeczne osób związanych z ochroną przyrody odnośnie postępowania z gatunkami obcymi w Polsce.
Kierownik projektu:
N N305 232735 Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ na środowisko wodne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecznych.
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Ciszewski
N 30405532/2374 Modele jakości siedlisk niedźwiedzia w Bieszczadach oraz całych polskich Karpatach – konsekwencje dla ochrony gatunku, gospodarki leśnej i planowania przestrzennego.
N 30509432/3185 Skuteczność ochrony obszarów sieci Natura 2000, a społeczne aspekty wdrażania programu w Polsce.
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
P04G 08030 Postawy społeczne wobec dużych drapieżników, a ochrona i gospodarowanie tymi gatunkami w Polsce.
Kierownik projektu:
2 P04F 036 28 Różnorodność genetyczna i asymetria fluktuacyjna u niepylaka mnemozyny (Parnassius mnemosyne L.).
Kierownik projektu:
2 PO4F 02329 Wpływ struktury liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym na różnorodność flory i fauny [The influence of the structure of linear field margin habitats in agricultural landscape on the diversity of flora and fauna].
Kierownik projektu:
2 P04F 073 29 Ekologia dzika (Sus strofa) w środowiskach o różnym stopniu antropopresji: lasach nizinnych, lasach górskich i terenach polno-leśnych.
Kierownik projektu:
2PO4F04527 Różnorodność zielenicy z rodzaju Desmodesmus w wodach o różnym statusie troficznym oraz jej zmienność morfologiczna w zależności od dostępności związków pokarmowych.
Kierownik projektu:
3 P04G 00525 Różnorodność florystyczna i występowanie gatunków na zaburzonych łąkach zależnie od stadium sukcesji i jakości siedliska.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
Grant KBN 3P04F 46 23 Ocena stopnia hybrydyzacji, biologia lęgowa i zróżnicowanie pokarmowe mew srebrzystych Larus argentatus i mew białogłowych Larus cachinnans w warunkach sympatrycznego występowania.
Kierownik projektu:
6P04F 007 21 Ekologiczne i genetyczne uwarunkowania bytowania żbika (Felis silvestris) w Polsce.
Kierownik projektu:
6P04G 109 21 Przyrodnicze uwarunkowania bytowania rysia euroazjatyckiego w Karpatach.
Kierownik projektu:
KBN Nr 6 PO4 F 02 222 Analiza wielowymiarowa zależności między makrobezkręgowcami i rybami w potoku górskim.
6PO4F 086 21 Gatunki kosmopolityczne czy ubikwistyczne. Czynniki decydujące o egzystencji glonów pro- i eukariotycznych w zbiornikach wodnych poddanych modyfikującej działalności człowieka.
KBN 6P04G 004 20 Zależności biotyczne i abiotyczne zbiornika Piaseczno (zatopiona kopalnia siarki).
Kierownik projektu: dr hab. Roman Żuek
6 PO4F 06216 Strategia odbudowy różnorodności biologicznej obszarów chronionych dotkniętych klęską powodzi [Strategy of reconstruction of biological diversity in areas of high natural value affected with the disaster inundation].
6 PO4F 01919 Uwarunkowania przestrzenne funkcjonowania populacji niedźwiedzia Ursus arctos w polskiej części Karpat [Spatial distribution and habitat conditions of the Brown Bear Ursus arctos population in the Polish part of Carpathians].
KBN Nr 6 PO4 G 03 616 Ocena jakości wody w oparciu o makrobezkręgowce denne – naukowe podstawy opracowania polskiej metody standardowej.
Kierownik projektu: Danuta Kudelska
KBN Nr 6 PO4 C 04 117 Rozkład allochtonicznej materii organicznej w rzece przez grzyby wodne (Hyphomycetes) i makrobezkręgowce.
6 PO4G 010 16 Zróżnicowanie łąk porolnych w zależności od antropopresji — poszukiwanie skutecznych metod ochrony.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
6P04F 034 15 Biologia i ekologia rysia (Lynx lynx) w Karpatach.
Kierownik projektu:
352/93/IV/98 Ochrona populacji żbika w Polsce.
Kierownik projektu: