Projekt

2 PO4F 02329 Wpływ struktury liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym na różnorodność flory i fauny [The influence of the structure of linear field margin habitats in agricultural landscape on the diversity of flora and fauna].
Kierownik projektu:
Okres realizacji: 2005 - 2009
Lista projektów