Projekt

N N305 283137  Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
Wykonawcy:

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 30
Źródło finansowania:KBN
Kwota na realizację:164 375 PLN
Okres realizacji: 2009 - 2014
Opis projektu:

Celem projektu jest ocena fitosocjologicznej zmienności wrażliwej na nasilające się od końca XX wieku zmiany w strukturze gospodarowania ziemią roślinności górskich łąk i pastwisk, określenie kierunku i tempa jej przemian oraz aktualnego stanu zachowania. Zasadniczą część projektu stanowiutworzenie obszernej bazy fitosocjologicznej zawierającej możliwie najpełniejsze dane historyczne i współczesne, co wymaga zebrania  danych dla obszarów niedostatecznie zbadanych i scharakteryzowanych pod względem fitosocjologicznym. Projekt powinien dać naukowe podstawy diagnozy stanu i prognozy zachowania roślinności badanych siedlisk w polskich Karpatach, co jest istotne dla zorganizowania monitoringu i ochrony wrażliwej na zmiany gospodarce roślinności górskich łąk i pastwisk (m.in. identyfikacja indykatorów stanu i zmian, wyróżnienie „hot-spots” dla zagrożonych gatunków i syntaksonów, ocena stopnia przekształcenia syntaksonów)

Lista projektów