Pracownicy

dr Joanna Korzeniak

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
Jednostki organizacyjne:
Centrum Natura 2000
Tematyka badań:

roślinność nieleśna Karpat – jej zróżnicowanie, przemiany, zagrożenia i ochrona; sukcesja wtórna; rola zaburzeń w kształtowaniu roślinności łąk mezofilnych i muraw bliźniczkowych

Kariera naukowa:

Mgr, 1993 (Analiza rozmieszczenia i struktury płci w populacjach Petasites albus (L.) Gaertn. i P. officinalis Moench)

 

Dr, 2003 (Zróżnicowanie roślinności łąk porolnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w zależności od antropopresji — poszukiwanie skutecznych metod ochrony)

Przebieg pracy:

Botanik: 1993–1996  (Zakład Parków Narodowych i Rezerwatów, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

Asystent: 1996–2003 (Zakład Ochrony Obszarowej, IOP PAN w Krakowie)

Adiunkt: 2003 (Zakład Ochrony Szaty Roślinnej, IOP PAN w Krakowie)

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Hegedüšová K., Korzeniak J., Májeková J., Stoica A., Coldea G., Kuzemko A.,Budzhak V., Tokaryuk A. Chorney I., Škodová I. 2021.

Syntaxonomical revision of the Triseto flavescentis-Polygonion bistortae alliance in the Carpathians. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology 155 (1): 16-41.

Kącki Z., Swacha G., Lengyel A., Korzeniak J. 2020.

Formalized Hierarchically Nested Expert System for Classification of Mesic and Wet Grasslands in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 89 (4): 1-14.

Perzanowska J., Korzeniak J. 2020.

Red List of Natura 2000 habitat types of Poland. Journal for Nature Conservation 56: 125834, DOI: 10.1016/j.jnc.2020.125834.

Perzanowska J., Korzeniak J., Chmura D. 2019.

Alien species as a potential threat for Natura 2000 habitats: a national survey. PeerJ 7: e8032. Pobierz pdf

Krause R., Korzeniak J., Zaleski T. 2017.

Occurrence of Campanula serrata (Campanulaceae) in the Beskid Żywiecki Mts (Western Carpathians),Występowanie Campanula serrata (Campanulaceae) w Beskidzie Żywieckim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (2): 329-338.

Korzeniak J. 2016.

Grasslands in the Polish Carpathians - a regional thematic phytosociological database. Phytocoenologia (DOI: http://dx.doi.org/10.1127/phyto/2016/0102) 46: 97-102.

Korzeniak J. 2016.

Mountain Nardus stricta grasslands as a relic of past farming – the effects of grazing abandonment in relation to elevation and spatial scale. Folia Geobotanica (http://rdcu.be/mK0r): (DOI: 10.1007/s12224-016-9246-z).

Korzeniak J. 2013.

Scope and data set of phytosociological database ”Grasslands in the Polish Carpathians”. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82 (3): 237-242.

Korzeniak J. 2005.

Species richness and diversity related to anthropogenic soil disturbance in abandoned meadows in the Bieszczady Mts. (Eastern Carpathians). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74 (1): 65-71.
inne publikacje oryginalne

Perzanowska J., Korzeniak J. 2018.

Czerwona lista siedlisk przyrodniczych polskich Karpat (region biogeograficzny alpejski) – propozycja oceny zagrożenia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (2): 91-102.

Perzanowska J., Korzeniak J., Cierlik G. 2018.

Najcenniejsze składniki flory Magurskiego Parku Narodowego(Beskid Niski, Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (3): 163-172.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2013.

Łąki w polskich Karpatach – stan aktualny, zmiany i możliwości ich zachowania. Roczniki Bieszczadzkie 21: 18-34.

Korzeniak J. 2012.

Przemiany roślinności łąk górskich w Bieszczadach Wysokich a koszenie. Ekologia i Technika 20 (2): 81-87.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2012.

Polish Carpathian grasslands vegetation survey. W: Goliński P., Warda M., Stypiński P. (red.). Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation Lublin, Poland 3–7 June 2012. Grassland – a European Resource? . Grassland Science in Europe, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań. 17: 667-669.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2012.

Wpływ zróżnicowanych zabiegów agrotechnicznych na różnorodność florystyczną górskiej łąki. Ekologia i Technika 20 (1): 41-46.

Korzeniak J. 2009.

Murawy bliźniczkowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym – ocena stanu zachowania siedliska i zmian składu gatunkowego zbiorowisk. Roczniki Bieszczadzkie 17: 217-242.

Korzeniak J. 2009.

National monitoring of threats and the effectiveness of vascular plant protection in Poland. W: Z. Mirek, A. Nikel (red.) Rare, relict and enadangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-40.

Zaleski T., Korzeniak J., Kalemba A. 2007.

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej łąk porolnych w Wołosatem. Roczniki Bieszczadzkie 15: 253-266.

Korzeniak J. 2005.

Wpływ zaburzeń antropogenicznych na zróżnicowanie roślinności łąk doliny Wołosatki w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 13: 67-172.

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 2004.

Relations between Unionids occurrence, in-stream vegetation and morphology of river bed in the Nida river. Nature Conservation 60 (3): 23-29.

Kalemba A., Korzeniak J. 2002.

Porządkowanie prawa ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce w 2001 r. — czyli jak się odnaleźć w gąszczu przepisów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (3): 103-107.

Zając T., Korzeniak J., Solarz W., Zając K., Król W., Krzyściak-Kosińska R. 2002.

Geomorphic structure and landcover of extensively managed floodplains of the Nida River. Nature Conservation 59 (2): 91-97.

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Korzeniak J. 2000.

Biomonitoring for nature conservation in Poland. Schriftenr. Landschaftspflege Naturshutz, Bundesamt für Naturschutz. Bonn 62: 69-78.

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 1995.

Delta Środkowej Nidy - stan aktualny i perspektywy ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51 (5): 27-46.
książki i monografie

Denisiuk Z., Korzeniak J. 1999.

Zbiorowiska nieleśne krainy dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 5: 1-162.
rozdziały w książkach i monografiach

Korzeniak J. 2016.

Zbiorowiska nieleśne krainy dolin. W: Górecki A., Zemanek B. (red.) Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne: 147-159.

Korzeniak J., Kucharzyk S. 2016.

Zmiany w szacie roślinnej od połowy XIX w. do czasów współczesnych. W: Wolski J. (red.) 2016. Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Monografie IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2 (17): 225-260.

Piękoś-Mirkowa H., Korzeniak J. 2014.

Campanula serrata (Kit.) Hendrych. Dzwonek piłkowany (dzwonek lancetowaty). W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 499-501.

Koczur A., Korzeniak J. 2008.

Żurawina drobnoowocowa (Ż. drobnolistkowa) Oxycoccus microcarpus Turcz. Ex Rupr., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 172-174.

Korzeniak J. 2008.

Turzyca obła Carex diandra Schrank W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe.. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 508-509.

Korzeniak J. 2008.

Widłaczek (widłak) torfowy Lycopodiella inundata (L.) Holub. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. . Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 24-25.

Korzeniak J., Koczur A. 2008.

Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa Ehrh., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 514-515.

Korzeniak J., Koczur A., Piękoś-Mirkowa H. 2008.

Modrzewnica posolita (M. północna) Andromeda polifolia L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 166-168.

Piękoś-Mirkowa H., Kalemba A., Korzeniak J., Krause R., Mitka J., Szypuła W. 2008.

Dzwonek piłkowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 340-343.
publikacje popularno-naukowe

Korzeniak J. 2012.

Ekstensywnie użytkowane łąki świeże (Arrhenatherion). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 79-94.

Korzeniak J. 2012.

Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 95-108.

Korzeniak J. 2011.

Analiza spójności sieci Natura 2000 dla wybranych grup siedlisk przyrodniczych w Karpatach: łąkowe i murowowe, półnaturalne siedliska przyrodnicze. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategia zarządzania obszarami Natura 2000. IOP PAN, Kraków: 41-55.

Perzanowska J., Koczur A., Korzeniak J., Staszyńska K., Uliszak A. 2011.

Siedliska przyrodnicze. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategie zarządzania obszarami Natura 2000. : 133-169.

Projekty

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 39
Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018 oraz uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007, Pasmo Policy PLB120006.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
N N304397138 Aktualny stan populacji zagrożonych gatunków roślin naczyniowych – podstawa do nowego wydania Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
N N305 283137 Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
3 P04G 00525 Różnorodność florystyczna i występowanie gatunków na zaburzonych łąkach zależnie od stadium sukcesji i jakości siedliska.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
6 PO4G 010 16 Zróżnicowanie łąk porolnych w zależności od antropopresji — poszukiwanie skutecznych metod ochrony.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38

Inne

Nazwa konferencji: XXI konferencja MRB Karpaty Wschodnie "Człowiek i przyroda w Karpatach - przekształcenia krajobrazu, konkurencja o przestrzeń i zasoby naturalne
Organizator: Bieszczadzki Park Narodowy
Miejsce: Ustrzyki Dolne
Data: 2012-04-13
Autorzy: Zarzycki J., Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Łąki w Karpatach – stan aktualny, zmiany i możliwości ich zachowania
Nazwa konferencji: Szata roślinna łąk w procesie przemian
Organizator: Polskie Towarzystwo Botaniczne
Miejsce: Minikowo
Data: 2011-09-14
Autorzy: Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Przemiany roślinności łąk górskich w Bieszczadach Wysokich a koszenie
Nazwa konferencji: 50 Years of Academic Research in Biology
Organizator: Institute of Biology Bucharest of the Romanian Academy
Miejsce: Bukareszt
Data: 2010-09-29
Autorzy: Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Monitoring of plants and habitats – methods put into practice
Nazwa konferencji: Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski
Organizator: Instytut Botaniki PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2006-05-30
Autorzy: Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Monitoring zagrożenia i skuteczności ochrony roślin naczyniowych w Polsce
Nazwa konferencji: XI Konferencja MRB Karpaty Wschodnie Pionowe zróżnicowanie siedlisk i ich wpływ na rozmieszczenie zbiorowisk i gatunków roślin i zwierząt
Organizator: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie"
Miejsce: Ustrzyki Dolne
Data: 2002-10-10
Autorzy: Denisiuk Z., Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Udział zbiorowisk górskich i niżowych w szacie roślinnej bieszczadzkiej krainy dolin
powrót do listy pracowników