Pracownicy

dr Joanna Korzeniak

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
Jednostki organizacyjne:
Centrum Natura 2000
Tematyka badań:

roślinność nieleśna Karpat – jej zróżnicowanie, przemiany, zagrożenia i ochrona; sukcesja wtórna; rola zaburzeń w kształtowaniu roślinności łąk mezofilnych i muraw bliźniczkowych

Kariera naukowa:

Mgr, 1993 (Analiza rozmieszczenia i struktury płci w populacjach Petasites albus (L.) Gaertn. i P. officinalis Moench)

 

Dr, 2003 (Zróżnicowanie roślinności łąk porolnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w zależności od antropopresji — poszukiwanie skutecznych metod ochrony)

Przebieg pracy:

Botanik: 1993–1996  (Zakład Parków Narodowych i Rezerwatów, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

Asystent: 1996–2003 (Zakład Ochrony Obszarowej, IOP PAN w Krakowie)

Adiunkt: 2003 (Zakład Ochrony Szaty Roślinnej, IOP PAN w Krakowie)

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Zarzycki J., Korzeniak J., Perzanowska J. 2022.

Impact of Land Use Changes on the Diversity and Conservation Status of the Vegetation of Mountain Grasslands (Polish Carpathians). Land 11 (2): 252. Pobierz pdf

Hegedüšová K., Korzeniak J., Májeková J., Stoica A., Coldea G., Kuzemko A., Budzhak V., Tokaryuk A. Chorney I., Škodová I. 2021.

Syntaxonomical revision of the Triseto flavescentis-Polygonion bistortae alliance in the Carpathians. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology 155 (1): 16-41.

Kącki Z., Swacha G., Lengyel A., Korzeniak J. 2020.

Formalized Hierarchically Nested Expert System for Classification of Mesic and Wet Grasslands in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 89 (4): 1-14.

Perzanowska J., Korzeniak J. 2020.

Red List of Natura 2000 habitat types of Poland. Journal for Nature Conservation 56: 125834, DOI: 10.1016/j.jnc.2020.125834.

Perzanowska J., Korzeniak J., Chmura D. 2019.

Alien species as a potential threat for Natura 2000 habitats: a national survey. PeerJ 7: e8032. Pobierz pdf

Krause R., Korzeniak J., Zaleski T. 2017.

Occurrence of Campanula serrata (Campanulaceae) in the Beskid Żywiecki Mts (Western Carpathians),Występowanie Campanula serrata (Campanulaceae) w Beskidzie Żywieckim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (2): 329-338.

Korzeniak J. 2016.

Grasslands in the Polish Carpathians - a regional thematic phytosociological database. Phytocoenologia (DOI: http://dx.doi.org/10.1127/phyto/2016/0102) 46: 97-102.

Korzeniak J. 2016.

Mountain Nardus stricta grasslands as a relic of past farming – the effects of grazing abandonment in relation to elevation and spatial scale. Folia Geobotanica (http://rdcu.be/mK0r): (DOI: 10.1007/s12224-016-9246-z).

Korzeniak J. 2013.

Scope and data set of phytosociological database ”Grasslands in the Polish Carpathians”. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82 (3): 237-242.

Korzeniak J. 2005.

Species richness and diversity related to anthropogenic soil disturbance in abandoned meadows in the Bieszczady Mts. (Eastern Carpathians). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74 (1): 65-71.
inne publikacje oryginalne

Perzanowska J., Korzeniak J. 2018.

Czerwona lista siedlisk przyrodniczych polskich Karpat (region biogeograficzny alpejski) – propozycja oceny zagrożenia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (2): 91-102.

Perzanowska J., Korzeniak J., Cierlik G. 2018.

Najcenniejsze składniki flory Magurskiego Parku Narodowego(Beskid Niski, Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (3): 163-172.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2013.

Łąki w polskich Karpatach – stan aktualny, zmiany i możliwości ich zachowania. Roczniki Bieszczadzkie 21: 18-34.

Korzeniak J. 2012.

Przemiany roślinności łąk górskich w Bieszczadach Wysokich a koszenie. Ekologia i Technika 20 (2): 81-87.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2012.

Polish Carpathian grasslands vegetation survey. W: Goliński P., Warda M., Stypiński P. (red.). Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation Lublin, Poland 3–7 June 2012. Grassland – a European Resource? . Grassland Science in Europe, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań. 17: 667-669.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2012.

Wpływ zróżnicowanych zabiegów agrotechnicznych na różnorodność florystyczną górskiej łąki. Ekologia i Technika 20 (1): 41-46.

Korzeniak J. 2009.

Murawy bliźniczkowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym – ocena stanu zachowania siedliska i zmian składu gatunkowego zbiorowisk. Roczniki Bieszczadzkie 17: 217-242.

Korzeniak J. 2009.

National monitoring of threats and the effectiveness of vascular plant protection in Poland. W: Z. Mirek, A. Nikel (red.) Rare, relict and enadangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-40.

Zaleski T., Korzeniak J., Kalemba A. 2007.

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej łąk porolnych w Wołosatem. Roczniki Bieszczadzkie 15: 253-266.

Korzeniak J. 2005.

Wpływ zaburzeń antropogenicznych na zróżnicowanie roślinności łąk doliny Wołosatki w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 13: 67-172.

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 2004.

Relations between Unionids occurrence, in-stream vegetation and morphology of river bed in the Nida river. Nature Conservation 60 (3): 23-29.

Kalemba A., Korzeniak J. 2002.

Porządkowanie prawa ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce w 2001 r. — czyli jak się odnaleźć w gąszczu przepisów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (3): 103-107.

Zając T., Korzeniak J., Solarz W., Zając K., Król W., Krzyściak-Kosińska R. 2002.

Geomorphic structure and landcover of extensively managed floodplains of the Nida River. Nature Conservation 59 (2): 91-97.

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Korzeniak J. 2000.

Biomonitoring for nature conservation in Poland. Schriftenr. Landschaftspflege Naturshutz, Bundesamt für Naturschutz. Bonn 62: 69-78.

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 1995.

Delta Środkowej Nidy - stan aktualny i perspektywy ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51 (5): 27-46.
książki i monografie

Denisiuk Z., Korzeniak J. 1999.

Zbiorowiska nieleśne krainy dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 5: 1-162.
rozdziały w książkach i monografiach

Korzeniak J. 2016.

Zbiorowiska nieleśne krainy dolin. W: Górecki A., Zemanek B. (red.) Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne: 147-159.

Korzeniak J., Kucharzyk S. 2016.

Zmiany w szacie roślinnej od połowy XIX w. do czasów współczesnych. W: Wolski J. (red.) 2016. Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Monografie IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2 (17): 225-260.

Piękoś-Mirkowa H., Korzeniak J. 2014.

Campanula serrata (Kit.) Hendrych. Dzwonek piłkowany (dzwonek lancetowaty). W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 499-501.

Koczur A., Korzeniak J. 2008.

Żurawina drobnoowocowa (Ż. drobnolistkowa) Oxycoccus microcarpus Turcz. Ex Rupr., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 172-174.

Korzeniak J. 2008.

Turzyca obła Carex diandra Schrank W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe.. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 508-509.

Korzeniak J. 2008.

Widłaczek (widłak) torfowy Lycopodiella inundata (L.) Holub. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. . Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 24-25.

Korzeniak J., Koczur A. 2008.

Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa Ehrh., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 514-515.

Korzeniak J., Koczur A., Piękoś-Mirkowa H. 2008.

Modrzewnica posolita (M. północna) Andromeda polifolia L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 166-168.

Piękoś-Mirkowa H., Kalemba A., Korzeniak J., Krause R., Mitka J., Szypuła W. 2008.

Dzwonek piłkowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 340-343.
publikacje popularno-naukowe

Korzeniak J., Perzanowska J. 2023.

Róża Kaźmierczakowa (1939–2023). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 79 (2): 4-11. Pobierz pdf

Korzeniak J. 2012.

Ekstensywnie użytkowane łąki świeże (Arrhenatherion). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 79-94.

Korzeniak J. 2012.

Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 95-108.

Korzeniak J. 2011.

Analiza spójności sieci Natura 2000 dla wybranych grup siedlisk przyrodniczych w Karpatach: łąkowe i murowowe, półnaturalne siedliska przyrodnicze. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategia zarządzania obszarami Natura 2000. IOP PAN, Kraków: 41-55.

Perzanowska J., Koczur A., Korzeniak J., Staszyńska K., Uliszak A. 2011.

Siedliska przyrodnicze. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategie zarządzania obszarami Natura 2000. : 133-169.

Projekty

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2023–2025.
Kierownik projektu:

mgr Joanna Perzanowska

tel.: 12 370 35 34
Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 39
Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018 oraz uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007, Pasmo Policy PLB120006.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
N N304397138 Aktualny stan populacji zagrożonych gatunków roślin naczyniowych – podstawa do nowego wydania Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
N N305 283137 Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
3 P04G 00525 Różnorodność florystyczna i występowanie gatunków na zaburzonych łąkach zależnie od stadium sukcesji i jakości siedliska.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
6 PO4G 010 16 Zróżnicowanie łąk porolnych w zależności od antropopresji — poszukiwanie skutecznych metod ochrony.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38

Inne

Nazwa konferencji: XXI konferencja MRB Karpaty Wschodnie "Człowiek i przyroda w Karpatach - przekształcenia krajobrazu, konkurencja o przestrzeń i zasoby naturalne
Organizator: Bieszczadzki Park Narodowy
Miejsce: Ustrzyki Dolne
Data: 2012-04-13
Autorzy: Zarzycki J., Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Łąki w Karpatach – stan aktualny, zmiany i możliwości ich zachowania
Nazwa konferencji: Szata roślinna łąk w procesie przemian
Organizator: Polskie Towarzystwo Botaniczne
Miejsce: Minikowo
Data: 2011-09-14
Autorzy: Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Przemiany roślinności łąk górskich w Bieszczadach Wysokich a koszenie
Nazwa konferencji: 50 Years of Academic Research in Biology
Organizator: Institute of Biology Bucharest of the Romanian Academy
Miejsce: Bukareszt
Data: 2010-09-29
Autorzy: Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Monitoring of plants and habitats – methods put into practice
Nazwa konferencji: Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski
Organizator: Instytut Botaniki PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2006-05-30
Autorzy: Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Monitoring zagrożenia i skuteczności ochrony roślin naczyniowych w Polsce
Nazwa konferencji: XI Konferencja MRB Karpaty Wschodnie Pionowe zróżnicowanie siedlisk i ich wpływ na rozmieszczenie zbiorowisk i gatunków roślin i zwierząt
Organizator: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie"
Miejsce: Ustrzyki Dolne
Data: 2002-10-10
Autorzy: Denisiuk Z., Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Udział zbiorowisk górskich i niżowych w szacie roślinnej bieszczadzkiej krainy dolin
powrót do listy pracowników