Pracownicy

dr Paweł Mikuś

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 29
Jednostki organizacyjne:
Zakład Geoochrony
Tematyka badań:

Gruby rumosz drzewny w rzekach polskich Karpat - czynniki dostawy, mobilność, wpływ na przebieg procesów fluwialnych i na bioróżnorodność korytarza rzeki.

Kariera naukowa:

2009 - magister geologii (Uniwersytet Jagielloński)

2018 - doktor nauk o Ziemi (Uniwersytet Jagielloński)

Przebieg pracy:

2009 - 2013 Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Asystent: 2013 - 2018 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

Adunkt: od 2018 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Liro M., Zielonka A., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Haska W., Kienieiwcz M., Gorczyca E., Krzemień K. 2023.

Litter Selfie: A Citizen Science Guide for Photorecording Macroplastic Deposition along Mountain Rivers Using a Smartphone. Water, MDPI 15 (17): 3116. Pobierz pdf

Galia T., Tichavsky R., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J. 2022.

Assessing patterns of spatial distribution of large wood in semi-natural, single-thread channels of Central Europe. Catena 215: 106315.

Liro M., Mikuś P., Wyżga B. 2022.

First insight into the macroplastic storage in a mountain river: The role of in-river vegetation cover, wood jams and channel morphology. Science of the Total Environment 838: 156354. Pobierz pdf

Liro M., Nones M., Mikuś, P., Plesiński K., 2022.

Modelling the Effects of Dam Reservoir Backwater Fluctuations on the Hydrodynamics of a Small Mountain Stream. Water, MDPI 14 (19): 3166. Pobierz pdf

Mikuś P., Wyżga B., Bylak A., Kukuła K., Liro M., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2021.

Impact of the restoration of an incised mountain stream on habitats, aquatic fauna and ecological stream quality. Ecological Engineering, Elsevier 170: 106365. Pobierz pdf

Wyżga B., Amirowicz A., Bednarska A., Bylak A., Hajdukiewicz H., Kędzior R., Kukuła K., Liro M., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2021.

Scientific monitoring of immediate and long-term effects of river restoration projects in the Polish Carpathians. Ecohydrology & Hydrobiology 21: 244-255.

Wyżga B., Liro M., Mikuś P., Zawiejska J., Plesiński K., Jeleński J., Radecki-Pawlik A. 2021.

Changes of fluvial processes caused by the restoration of an incised mountain stream. Ecological Engineering 168: 106286. Pobierz pdf

Liro M., Ruiz-Villanueva V., Mikuś P., Wyżga B., Bladé-Castellet E. 2020.

Changes in the hydrodynamics of a mountain river induced by dam reservoir backwater. Science of the Total Environment, Elsevier 744 (140555).

Liro M., van Emmerik T., Wyżga B., Liro J., Mikuś P. 2020.

Macroplastic Storage and Remobilization in Rivers. Water, MDPI 12 (2055): 1-14. Pobierz pdf

Mikuś P. 2020.

Recent Vertebrate and Invertebrate Burrows in Lowland and Mountain Fluvial Environments (SE Poland). Water, MDPI 12 (12): 3413. Pobierz pdf

Mikuś P., Wyżga B. 2020.

Long-term monitoring of the recruitment and dynamics of large wood in Kamienica Stream, Polish Carpathians . Journal of Mountain Science 17 (6): 1281-1293. Pobierz pdf

Hajdukiewicz M., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P. 2019.

Photogrammetric reconstruction of changes in vertical river position using archival aerial photos: case study of the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. Acta Geophysica 67: 1205-1221.

Mikuś P., Wyżga B., Walusiak E., Radecki-Pawlik A., Liro M., Hajdukiewicz H., Zawiejska J. 2019.

Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of The Total Environment, Elsevier 660: 406-420, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.475.

Bednarska A.J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R. 2018.

Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of the Total Environment 610-611: 1180-1192, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.161.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2018.

Ecological state of a mountain river before and after a large flood: Implications for river status assessment. Science of the Total Environment 610-611: 244-257, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.162.

Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Niedźwiedź T., Kaczka R., Ballesteros-Canovas J.A., Pińskwar I., Łupikasza E., Zawiejska J., Mikuś P., Choryński A., Hajdukiewicz H., Spyt B., Janecka K. 2017.

Changes of flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains. Acta Geophysica 65 (4): 799-807, DOI: 10.1007/s11600-017-0075-0. Pobierz pdf

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2017.

Large wood clogging during floods in a gravel-bed river: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Poland. Earth Surface Processes and Landforms 42 (3): 516-530.

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R.J., Czech W. 2017.

Log transport and deposition in incised, channelized, and multithread reaches of a wide mountain river: Tracking experiment during a 20-year flood. Geomorphology 279: 98-111.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2016.

Impact of a large flood on mountain river habitats, channel morphology, and valley infrastructure. Geomorphology 272: 55-67.

Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P. 2016.

Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: Case study of the Czarny Dunajec. Geomorphology 272: 43-54.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Stoffel M. 2016.

The role of flood hydrograph in the remobilization of large wood in a wide mountain river. Journal of Hydrology 541A: 330-343.

Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Kaczka R.J. 2015.

Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. Geomorphology 228: 275-285.

Kundzewicz Z., Stoffel M., Kaczka R.J., Wyżga B., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Ruiz- Villanueva V., Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas A., Małarzewski Ł., Choryński A., Janecka K., Mikuś P. 2014.

Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains — A Polish-Swiss research project. Acta Geophysica 62: 620-641. Pobierz pdf

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2014.

Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained chanel conditions in a mountain river: Case study of the Biała, Polish Carpathians. Limnologica 46: 58-69.

Mikuś P., Uchman A. 2013.

Beetle burrows with a terminal chamber: A contribution to the knowledge of the trace fossil Macanopsis in continental sediments. Palaios 28: 403-413.

Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2013.

Islands in a European mountain river: Linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity. Geomorphology 202: 115-127.

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P. 2013.

Interpretation of the invertebrate-based BMWP-PL index in a gravel-bed river: insight from the Polish Carpathians. Hydrobiologia 712: 71-88.
inne publikacje oryginalne

Jeleński J., Mikuś P. 2016.

Zastosowanie przyjaznego środowisku podejścia inżynierskiego do ograniczania ryzyka powodzi na przykładzie regulacji odcinka rzeki Bóbr w Wojanowie. Gospodarka Wodna, Sigma-Not 4: 101-109.

Mikuś P., Uchman A. 2013.

Wpływ wezbrań na faunę zamieszkującą aluwia na przykładzie dolnego biegu Dunajca. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 454: 71-76.

Rzepecka A., Czajka B., Mikuś P., Kaczka R. J., Wyżga B. 2012.

Rozwój kępy o złożonej strukturze w żwirodennej rzece górskiej. Wyniki analiz dendrochronologicznych i kartograficznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 1 (14): 105-110.
rozdziały w książkach i monografiach

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J. 2021.

Gruby rumosz drzewny w potokach i rzekach górskich. W: Gorczyca E., Radecki-Pawlik A., Krzemień K. (red.) Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ: 281-303. Pobierz pdf

Jeleński J., Mikuś P. 2019.

Rewitalizacja koryt żwirodennych przez przywracanie sekwencji bystrza – plosa, ich rola środowiskowa i zastosowanie. W: Czerniawski R., Bilski P. (red.). Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: 221-238.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2017.

Wpływ wielkiego wezbrania na warunki siedliskowe, morfologię koryta i infrastrukturę dna doliny rzeki górskiej. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 31-58.

Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V. 2017.

Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 59-84.

Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Kaczka R.J., Stoffel M. 2016.

Methods to assess large wood dynamics and the associated flood hazard in Polish Carpathian watercourses of different size. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 77-101.

Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V. 2016.

Modelling hydraulic parameters of flood flows for a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 127-151.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

W: Koboltschnig G. (red.). Potential large wood-related hazards at bridges: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. . Proceedings of the 13th Congress Interpreavent 2016 "Living with natural risks", 30.05-2.06.2016 Lucerne, Switzerland: 610-618.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

Large wood transport, deposition and remobilization during floods in the Czarny Dunajec River: outcomes from numerical modeling. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 103-125.

Mikuś P., Wyżga B. 2015.

Monitoring of large wood supply and transport in Polish Carpathian watercourses. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.).. Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 96-98.

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Przebięda M., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R. J. 2015.

Log transport and deposition during a flood in a mountain river: tracking experiment using radio telemetry. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.). Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 140-142.

Zawiejska J., Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R. J. 2015.

Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.). Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 55-57.

Kaczka R. J., Czajka B., Wyżga B., Wróblewska A., Mikuś P. 2014.

Hydroclimatic effects on the condition of grey alder (Alnus incana L. Moench) and European larch (Larix decidua L. Mill.) growing in the riparian forest of an incised mountain river. W: Di Filippo A., Piovesan G., Romagnoli M., Helle G., Gärthner H (red.). Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 12. Proceedings of the Dendrosymposium 2013. : 96-101. Pobierz pdf

Mikuś P., Wyżga B. 2014.

Methods for long-term monitoring of large wood recruitment and mobility in two Polish Carpathian watercourses. W: Kruhlov I., Prots B. (red.). Local Responses to Global Challenges. Proceedings of Forum Carpaticum 2014, Science for the Carpathians, Lviv: 112-115.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Wyżga B., Mikuś P., Kundzewicz Z. W. 2014.

Large wood dynamics in a wide mountain river: The Czarny Dunajec, Polish Carpathians. W: Schleiss A., De Cesare G., Franca M., Pfister M. (red.). RiverFlow 2014, International Conference on River Hydraulics. Taylor and Francis Group, London: 1843-1848. Pobierz pdf

Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J. 2014.

Formation, persistence and environmental role of vegetated islands in a mountain river. W: Kruhlov I., Prots B. (red.).. Local Responses to Global Challenges. Proceedings of Forum Carpaticum 2014. Science for the Carpathians, Lviv: 116-119.

Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2013.

Kępy w europejskiej rzece górskiej – związki z depozycją grubego rumoszu drzewnego, przepływami wezbraniowymi i różnorodnością siedlisk roślinnych. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 195-224.

Rzepecka A., Czajka B. Mikuś P., Kaczka R.J., Wyżga B. 2013.

Development of an island with a patchy structure in a gravel-bed river: Coupling of tree-ring and GIS methods. W: Helle G., Gärtner H., Beck W., Heinrich I., Heussner K.U., Müller A., Sanders T. (red.). Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology 11. Proceedings of the Dendrosypmosium 2012, May 8th-12th, Potsdam and Eberswalde, Germany: 168-172.

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2013.

Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 169-194.

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P. 2013.

Interpretacja makrozoobentosowego indeksu BMWP-PL dla rzeki żwirodennej na przykładzie badań z polskich Karpat. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 143-168.
publikacje popularno-naukowe

Liro M., Liro J., Mikuś P., Wyżga B. 2020.

Plastik w rzekach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 76 (3): 61-69. Pobierz pdf

Projekty

DEC-2023/49/B/ST10/01387 Wpływ zabudowy regulacyjnej koryt na stan roślinności w obrębie dolin rzek górskich.
Kierownik projektu:

dr Hanna Hajdukiewicz

tel.: 12 370 35 24
2020/39/D/ST10/01935 Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2019/33/B/ST10/00518 Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2014/13/N/ST10/04902 Struktury bioturbacyjne w aluwiach dolnego biegu Dunajca (rzeka nizinna) i Wielkiego Rogoźnika (rzeka górska).
Kierownik projektu:

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 29
2013/09/B/ST10/00056 Określenie wielkości i zasięgu współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych.
PSPB-153/2010 Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr (zadanie: Zagrożenie powodziowe stwarzane przez rumosz drzewny w ciekach górskich).
POIS-05.02.00-00-084/08 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska.
Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN
N N305 097239 Znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych w południowej Polsce.

Inne

Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Wykład na konferencji: Interactions between fauna and environment in recent alluvial soils (Dunajec River, SE Poland).
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Early stages of island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Amirowicz A., Oglęcki P., Jeleński J., Radecki-Pawlik A., Plesiński K.
Poster: Changes to the functioning of a mountain stream following check-dam lowering and installation of boulder ramps.
Nazwa konferencji: 10th ESSEWECA Conference
Organizator: Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Bratysława, Słowacja
Data: 2016-12-01
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Diversity of animal trace assemblages in recent lowland river sediments (Dunajec River, SE Poland).
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J,. Mikuś P,. Ruiz-Villanueva V., Czech W.
Wykład na konferencji: Log transport and deposition in incised, channelized and multi-thread reaches of a wide mountain river: Tracking experiment during a 20-year flood.
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P,. Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Human-induced variation in the hydraulic conditions of flood flows along a Polish Carpathian river.
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Kaczka R. J., Stoffel M.
Poster: Methods to assess large wood dynamics and the associated flood hazard in Polish Carpathian watercourses of different size.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Poster: Environment-friendly redection of the erosional threat caused by a dynamic mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M.
Wykład na konferencji: Bridge clogging and wood-related risks during floods: the Czarny Dunajec River (Polish Carpathians).
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B,. Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountainous Biała River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Hydraulic conditions of flood flows in incised, channelized, and multi-thread reaches of a mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ecological state of a mountain river before and after an extreme flood: implications for river status assessment.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Prowadzenie: Seminarium terenowe: Site 5. Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Bednarska A., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R., 2016.
Prowadzenie: Seminarium terenowe: Site 4. Ground beetles communities in a mountain river subjected to restoration.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Jeleński J., Wyżga B., Mikuś P., Liro M.
Organizacja: Seminarium terenowe: Site 2. Krzczonówka Stream at Pcim - formation of stone riffles to trap bed material and re-establish riffle-and-poll pattern downstream of a lowered check dam.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Wykład na konferencji: Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Poster: Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Jeleński J. Amirowicz A., Oglęcki P., Plesiński K.
Wykład na konferencji: Changes to the functioning of a mountain stream following instalation of boulder riffles and check-dam lowering: Krzczonówka Stream, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Jeleński J., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Maintenance directed to obtain "riffle and pool" sequence of entrenched stream below a high check dam.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Bednarska A. J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R.
Wykład na konferencji: Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Amirowicz A., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P., Jeleński J.
Poster: Do the spatial and seasonal patterns or temporal trends in habitat conditions shape fish communities in a Carpathian gravel-bed river?
Nazwa konferencji: International Scientific Conference of Carpatho-Balcan-Dinaric Geomorphology Commission
Organizator: Carpatho-Balcan-Dinaric Geomorphology Commission
Miejsce: Postojna, Słowenia
Data: 2016-09-13
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Jeleński J., Plesiński K.
Wykład na konferencji: Restoration of incised mountain stream downstream of a check-dam: case study of Krzczonówka Stream, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: POKOS 6'2016 - Granice Sedymentologii
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny
Miejsce: Chęciny-Rzepka
Data: 2016-06-26
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Współczesne struktury bioturbacyjne w rzece górskiej i nizinnej - podobieństwa i różnice. In: Olszewska-Najbert D., Filipek A., Bąbel M., Wysocka A. (eds.)
Nazwa konferencji: 3 Polski Kongres Geologiczny "Wyzwania Polskiej Geologii"
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny
Miejsce: Wrocław
Data: 2016-06-14
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Metody badań aktywności fauny we współczesnych osadach aluwialnych rzeki górskiej i nizinnej.
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Geomorfologia Stosowana - Modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Poznań
Data: 2016-06-01
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji.
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Geomorfologia Stosowana - Modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Poznań
Data: 2016-06-01
Autorzy: Ruiz-Villanueva V., Mikuś P., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Stoffel M.
Poster: Wykorzystanie modelowania numerycznego do badania dynamiki grubego rumoszu drzewnego w rzece górskiej
Nazwa konferencji: 4th International Congress on Ichnology ICHNIA 2016
Organizator: Naturtejo Global Geopark
Miejsce: Idanha-a-Nova, Portugalia
Data: 2016-05-06
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Recent vertebrate and invertebrate burrows in lowland and mountain fluvial environments – similarities and differences.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Poster: Changes to channel sediments resulting from complex human impacts in a gravel-bed river, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Large flood on a mountain river subjected to restoration: effects on aquatic habitats, channel morphology and valley infrastructure.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Radecki-Pawlik A., Czech W., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J,. Ruiz-Villanueva V.
Poster: Hydraulic conditions of flood flows in a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Hajdukiewicz H.
Poster: Methods to assess patterns of the transport and deposition of large wood in a wide mountain river: experiences from the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Wyżga B,. Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R., Czech W.
Poster: Tracking log transport and deposition during a 20-year flood in a wide mountain river.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Ruiz -Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M.
Wykład: Potential large wood-related hazards at bridges: the Czarny Dunajec River (Poland).
Nazwa konferencji: 2nd Conference Disaster Risk Reduction
Organizator: Wojewoda Mazowiecki
Miejsce: Warszawa
Data: 2015-10-15
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Poster: Low-impact method of flood damage prevention in a dynamic mountain river – case study from the Czarny Dunajec River.
Nazwa konferencji: 31st IAS Meeting of Sedimentology
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2015-06-22
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Sediment-fauna interactions in recent fluvial deposits (Dunajec River, SE Poland).
Nazwa konferencji: 2nd International Conference „Integrative Sciences and sustainable development of rivers”
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2015-06-22
Autorzy: Wyżga B., Przebięda M., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Amirowcz A., Oglęcki P., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec.
Nazwa konferencji: 9th ESSEWECA conference
Organizator: Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Smolenice, Słowacja
Data: 2014-11-05
Autorzy: Mikuś P.
Wykład na konferencji: Large woody debris as an important component of the Carpathian riverine systems.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-09-18
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Impact of a major flood on a mountain river on physical habitat conditions for river biota, channel morphology and valley-floor infrastructure.
Nazwa konferencji: X Zjazd Geomorfologów Polskich
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2014-09-16
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Wpływ wielkiego wezbrania na morfologię koryta, fizyczne warunki siedlisk rzecznych i infrastrukturę dna doliny na przykładzie Białej Tarnowskiej.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B.
Poster: Methods for long-term monitoring of large wood recruitment and mobility in two Polish Carpathian watercourses.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A.
Poster: Changes to channel morphology and physical habitats for river biota, and infrastructure damage caused by a major flood on the Biała River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation, persistence and environmental role of vegetated islands in a mountain river.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference in Kraków
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Kundzewicz Z., Stoffel M., Kaczka R., Wyżga B., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Ruiz-Villanueva V., Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas J.A., Małarzewski Ł., Choryński A., Janecka K., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains; introduction to the FLORIST Research Project.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Poster: Methods to assess large wood-related flood risk in Polish Carpathian watercourses of different size
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference in Kraków
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Poster: Changes of bed material in a mountain river in response to gravel extraction and channelization: Case study of the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Kaczka R.
Wykład na konferencji: Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees: implications for flood risk management.
Nazwa konferencji: 5th International Students Geological Conference
Organizator: Eötvös Loránd University
Miejsce: Budapeszt, Węgry
Data: 2014-04-24
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Burrowing activity of macrofauna in recent meandering river sediments (Dunajec River, SE Poland)
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie”
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Powstawanie, trwałość i znaczenie środowiskowe kęp w rzece górskiej.
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie”
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Zmiany morfologii koryta i fizycznych warunków siedlisk rzecznych Białej Tarnowskiej oraz straty w infrastrukturze dna doliny spowodowane wielkim wezbraniem.
Nazwa konferencji: II Simposio Latinoamericano de Icnologia
Organizator: Universidad Nacional de La Pampa
Miejsce: Santa Rosa – La Pampa
Data: 2013-09-13
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Wykład na konferencji: Beetle burrows with a terminal chamber across a modern river valley: an example from the southern Poland.
Nazwa konferencji: 5th Europaean River Restoration Conference „Celebrating Success and Adressing Challenges”
Organizator: European Centre for River Restoration
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2013-09-11
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Ecological status of a mountain river based on pre- and post-flood data.
Nazwa konferencji: 5th Europaean River Restoration Conference „Celebrating Success and Adressing Challenges”
Organizator: European Centre for River Restoration
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2013-09-11
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P,. Amirowicz A., Przebięda M., Radecki-Pawlik A., Oglęcki P., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environmental-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec.
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Islands in a Europaean mountain river: linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Longitudinal and temporal variation of bed material grain-size in a mountain river disturbed by gravel extraction and channelization, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Effects of a major flood in a mountain river on physical habitat conditions for river biota, channel morphology and valley-floor infrastructure.
Nazwa konferencji: 10th International Conference on Fluvial Sedimentology
Organizator: University of Leeds
Miejsce: Leeds, Anglia
Data: 2013-07-14
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Tiering in the burrows of the river bank fauna on the Dunajec River, SE Poland.
Nazwa konferencji: POKOS 5’2013 – Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny
Miejsce: Żywiec
Data: 2013-05-16
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Wykład na konferencji: Możliwości wykorzystania współczesnych struktur bioturbacyjnych w badaniach paleośrodowiska aluwialnego na przykładzie Dunajca. In: Krobicki M., Feldman-Olszewska A. (eds.)
Nazwa konferencji: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology
Organizator: Association For Tree Ring Research
Miejsce: Viterbo, Włochy
Data: 2013-05-08
Autorzy: Kaczka R. J., Czajka B., Rzepecka A., Wyżga B., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Tree-ring study of the impact of channelization-induced channel incision on the condition of riparian forest. Czarny Dunajec river, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: 4th International Student Geological Conference
Organizator: Masarykova Univerzita
Miejsce: Brno, Czechy
Data: 2013-04-19
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Beetles as the most possible tracemakers of the non-marine trace fossil Macanopsis.
Nazwa konferencji: 8th Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians
Organizator: Univerzita Komenského v Bratislave
Miejsce: Bratysława, Słowacja
Data: 2012-12-06
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Bioturbation structures as importan component in recent alluvial sediments.
Nazwa konferencji: Interdysciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin
Organizator: Uniwersytet w Suceawie
Miejsce: Suceawa, Rumunia
Data: 2012-10-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: The influence of local channel regulation on fish and benthic invertebrate communities in a mountain river.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ocena stanu ekologicznego rzeki górskiej przed i po dużym wezbraniu.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Wahania stanu wody czynnikiem kontrolującym różnorodność fauny brzegu rzeki.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Amirowicz A., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: What improvement does a river need? New insight about the application of invertebrate-based index in river health assessment.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation and environmental significance of vegetated islands in a European mountain river.
Nazwa konferencji: IS RIVERS
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-25
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: What improvement does a river need? New insight about the application of invertebrate-based index in river health assessment.
Nazwa konferencji: IS RIVERS
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-25
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation and environmental significance of vegetated islands in a European mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: , Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Human-induced changes in channel sedimentation in a mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Environment friendly reduction of flood risk in a mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Kaczka R., Wyżga B., Mikuś P., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Development of vegetated islands and their significance for the restoration of mountain rivers.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Kaczka R.
Wykład na konferencji: Recruitment, storage and environmental significance of large wood in a mountain stream.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Appraisal of the ecological state of a mountain river based on pre- and post-flood data.
Nazwa konferencji: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology
Organizator: German Research Centre for Geosciences
Miejsce: Potsdam-Eberswalde, Niemcy
Data: 2012-05-09
Autorzy: Rzepecka A., Czajka B., Mikuś., Kaczka R. J., Wyżga B.
Poster: Coupling tree-ring and GIS study of the 30 years long development of patch-structure island in gravel bed river.
Nazwa konferencji: 3rd Students International Geological Conference
Organizator: Ivan Franko National University of Ukraine
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2012-04-27
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Ichnology of Holocene alluvial sediments on the Dunajec River.
Nazwa konferencji: I Konferencja Dendrochronologów Polskich
Organizator: Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie
Miejsce: Rogów
Data: 2012-02-10
Autorzy: Rzepecka A., Czajka B., Mikuś P., Kaczka R. J., Wyżga B.
Poster: Rozwój kępy o złożonej strukturze w żwirodennej rzece górskiej. Wyniki analiz dendrochronologicznych i kartograficznych.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Organizator: Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Krakowski
Miejsce: Kraków
Data: 2011-11-14
Autorzy: Mikuś P.
Wykład: Struktury bioturbacyjne w holoceńskich osadach fluwialnych na przykładzie dolnego biegu Dunajca.
Nazwa konferencji: 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science “Rivers as Linked Systems”
Organizator: Lebnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Miejsce: Berlin
Data: 2011-08-08
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Effects of water-level fluctuations on river bank fauna on the Dunajec river, SE Poland.
Nazwa konferencji: 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science “Rivers as Linked Systems”
Organizator: Lebnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Miejsce: Berlin
Data: 2011-08-08
Autorzy: Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Different response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountain river.
Nazwa konferencji: VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne „Rekonstrukcja środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Ameliówka k/Kielc
Data: 2011-05-17
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Wpływ wezbrań na faunę zamieszkującą aluwia na przykładzie dolnego biegu Dunajca.
powrót do listy pracowników