Pracownicy

dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, prof. IOP PAN

tel.: 71 337 63 49
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny
Tematyka badań:

Ornitologia, ekologia zwierząt, ochrona przyrody.

Szczegółowe zainteresowania badawcze: biologia i ekologia ptaków krajobrazu rolniczego, rola struktury agrocenoz dla zespołów ptaków lęgowych i zimujących, biologia lęgowa i behawioralna wybranych gatunków ptaków (trznadel, gąsiorek, jarzębatka), długoterminowe badania populacyjne bociana białego w Polsce, śmiertelność dzikich zwierząt pod wpływem różnych form antropopresji.

Kariera naukowa:

1990 - magister inżynier, Akademia Rolnicza we Wrocławiu

2002 - doktor, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

2016 - doktor habilitowany, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Przebieg pracy:

od 1991 - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

1991-1993 – dokumentalista,

1994-2002 – asystent,

2002-2011 – adiunkt,

2011-2016 – specjalista biolog

od 2016 – profesor nadzwyczajny

Pełnione funkcje:

1993-1999 sekretarz Komitetu Ochrony Przyrody PAN

1997-1999 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

2000-2005 członek redakcji czasopisma "Notatki Ornitologiczne" (obecnie Ornis Polonica)

2002-2003, 2005-2006, 2013 członek Zespołu eksperckiego ds. Programu Rolnośrodowiskowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2006-2008 członek Rady Fundacji EkoFundusz

od 2010 - kierownik Dolnośląskiej Stacji Terenowej IOP PAN we Wrocławiu

2012-2016 członek Zarządu Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego

od 2015 - współtwórca i koordynator naukowy portalu ''Zwierzęta na Drodze. Ogólnopolski Rejestr Kolizji Drogowych ze Zwierzętami'' www.zwierzetanadrodze.pl

Członkostwo:

od 1987 członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

od 1990 członek współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

od 1994 członek Komitetu Ochrony Orłów

1992-1994 członek Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody we Wrocławiu

1993-1999 członek Komitetu Ochrony Przyrody PAN

od 2009 - członek European Section of the Society for Conservation Biology

od 2012 członek współzałożyciel Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Wuczyński A. 2021.

Hail-induced nest mortality and possible fright molting of a passerine bird during the pre-incubation period. The Wilson Journal of Ornithology 132 (2): 476-481.

Wuczyński A., Hałupka L., Maroń A. 2021.

First records of conspecific brood parasitism in two species of small passerines: lesser whitethroat and common linnet. Polish Journal of Ecology 69.

Wuczyński A., Krogulec G., Jakubiec Z., Profus P., Neubauer G. 2021.

Population size and spatial distribution of the white stork Ciconia ciconia in Poland in 1958 with insights into long-term trends in regional and global population. The European Zoological Journal 88 (1): 525-539. Pobierz pdf

Kujawa K., Wuczyński A., Dajdok Z., Grzesiak W. 2019.

Effect of habitat structure and crop diversity on common and threatened birds breeding in semi-natural field margins. Acta Ornithologica 54 (2): 181-199.

Orłowski G., Siekiera J., Karg J., Tobolka M., Wuczyński A., Kaługa I., Siekiera A., Cyga-Döhner R., Dudzik E. 2019.

Calcium and metals are not evenly distributed in avian eggshells over their longitudinal section. The Auk: Ornithological Advances 136(3), ukz026: https://doi.org/10.1093/auk/ukz026.

Wuczyński A., Wuczyński M. 2019.

Birds wintering in heterogeneous farmland of Poland: weather-dependent temporal changes in abundance and habitat associations. Acta Ornithologica 54: 105-124.

Orłowski G., Siebielec G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2016.

Effect of spatial resolution of soil data on predictions of eggshell trace element levels in the Rook Corvus frugilegus. Environmental Pollution 219: 288-295. Pobierz pdf

Orłowski G., Wuczyński A., Karg J., Grzesiak W. 2016.

The significance of seed food in chick development re-evaluated by tracking day-to-day dietary variation in the nestlings of a granivorous passerine. Ibis 159: 124-138. doi: 10.1111/ibi.12410. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2016.

Farmland bird diversity in contrasting agricultural landscapes of southwestern Poland. Landscape and Urban Planning 148: 108-119. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z., Wertz B., Wuczyński A. 2016.

Long-term study of damage to trees by brown bears Ursus arctos in Poland: Increasing trends with insignificant effects on forest management. Forest Ecology and Management 366: 53-64 (doi:10.1016/j.foreco.2016.02.007). Pobierz pdf

Jankowiak Ł., Skórka P., Ławicki L.,Wylegała P., Polakowski M., Wuczyński A.,Tryjanowski P. 2015.

Patterns of occurrence and abundance of roosting geese: the role of spatial scale for site selection and consequences for conservation. Ecological Research 30: 833-842 (DOI: 10.1007/s11284-015-1282-2).

Orłowski G., Wuczyński A., Karg J. 2015.

Effect of brood age on nestling diet and prey composition in a hedgerow specialist bird, the Barred Warbler Sylvia nisoria. PLOS ONE 10 (6): e0131100 (doi:10.1371/journal.pone.0131100). Pobierz pdf

Tryjanowski P., Skórka P., Sparks T.H., Biadun W., Brauze T., Hetmanski T., Martyka R., Indykiewicz P., Myczko L., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J, Wuczyński A., Wysocki D. 2015.

Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and birds using supplementary food. Environmental Science and Pollution Research 22: 15097 – 15103. Pobierz pdf

Tryjanowski P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T. Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki D. 2015.

Winter bird assemblages in rural and urban environments: a national survey. PLOS ONE 10 (6): e0130299 (doi:10.1371/journal.pone.0130299). Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z., Wuczyński A. 2015.

Brown bears (Ursus arctos) as ecological engineers: the prospective role of trees damaged by bears in forest ecosystems. Canadian Journal of Zoology 93 (2): 133-141.

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2014.

Trace-Element Interactions in Rook Corvus frugilegus Eggshells Along an Urbanisation Gradient. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 67: 519-528.

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2014.

Residues of chromium, nickel, cadmium and lead in Rook Corvus frugilegus eggshells from urban and rural areas of Poland. Science of the Total Environment 490: 1057-1064. Pobierz pdf

Wuczyński A., Dajdok Z., Wierzcholska S., Kujawa K. 2014.

Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland. Biodiversity and Conservation 23: 999-1017. Pobierz pdf

Wuczyński A., Jakubiec Z. 2013.

Mortality of game mammals caused by an extreme flooding event in south-western Poland. Natural Hazards 69: 85-97. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2012.

Prolonged incubation and early clutch reduction of White Storks (Ciconia ciconia). The Wilson Journal of Ornithology 124 (2): 362-366. Pobierz pdf

Wuczyński A., Smyk B., Kołodziejczyk P., Lenkiewicz W., Orłowski G., Pola A. 2012.

Long-term changes in numbers of geese stopping over and wintering in south-western Poland. Central European Journal of Biology 7 (3): 495-506. Pobierz pdf

Tryjanowski P., Hartel T., Baldi A., Szymanski P., Tobółka M., Herzon I., Goławski A., Konvicka M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T.H., Tworek S., Wuczyński A., Żmihorski M. 2011.

Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica (46): 1-12. Pobierz pdf

Wuczyński A., Kujawa K., Dajdok Z., Grzesiak W. 2011.

Species richness and composition of bird communities in various field margins of Poland. Agriculture, Ecosystems and Environment 141: 202-209.

Wuczyński A. 2010.

Winter breeding by the Blackbird, Turdus merula during harsh weather conditions. Polish Journal of Ecology 58: 787-192. Pobierz pdf

Tryjanowski P., Sparks T.H., Jakubiec Z., Jerzak L., Kosicki J.Z., Kuźniak S., Profus P., Ptaszyk J., Wuczyński A. 2005.

The relationship between population means and variances of reproductive success differs between local populations of white stork Ciconia ciconia. Population Ecology 47: 119-125. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2005.

Habitat use and hunting behaviour of Common Buzzards Buteo buteo wintering in south-western Poland. Acta Ornithologica 40: 147-154. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2005.

The turnover of White Storks Ciconia ciconia on nests during spring migration. Acta Ornithologica 40: 83-85. Pobierz pdf

Wuczyński A., Konieczny K. 2003.

Low hunting efficiency of a naturally handicapped Common Buzzard (Buteo buteo). Ornis Fennica 80: 43-47. Pobierz pdf

Wuczyński A., Hada-Jasikowski G. 1997.

Ornithological observations in the Subarctic zone of the Polar Ural. Polish Polar Research 18: 119-134. Pobierz pdf
inne publikacje oryginalne

Wuczyński A. 2021.

Ptaki lęgowe gminy Polanica-Zdrój i jej walory ornitologiczne. Przyroda Sudetów 23: 145-176. Pobierz pdf

Wuczyński A., Krogulec G., Neubauer G., Profus P. 2019.

Pierwsza ocena liczebności bociana białego Ciconia ciconia w Polsce w 1958 roku na tle długoterminowych zmian populacyjnych – streszczenie prezentacji. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (5): 336-344. Pobierz pdf

Sztwiertnia H., Wuczyński A., Betleja J., Jerzak L., Profus P., Siekiera A., Siekiera J., Szymczak J. 2018.

Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia w Śląskim Regionie Ornitologicznym w 2014 roku. Ptaki Śląska 25: 83-98. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2018.

Recenzje. Christoph Kaatz, Dieter Wallschläger, Krista Dziewiaty, Ute Eggers (red.): Der Weißstorch Ciconia ciconia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 477-479. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2017.

Recenzje. Federico Morelli, Piotr Tryjanowski (red.). Birds as Useful Indicators of High Nature Value Farmlands. Using Species Distribution Models as a Tool for Monitoring the Health of Agro-ecosystems. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (2): 158-160. Pobierz pdf

Frankiewicz J., Sztwiertnia H., Kołodziejczyk P., Szymczak J., Wuczyński A., Zięba K. 2013.

Działalność Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego w latach 2012 i 2013. Ptaki Śląska 20: 206-210. Pobierz pdf

Jakubiec Z., Wuczyński A. 2013.

Badania ilościowe ptaków lęgowych w lasach doliny Bystrzycy. Przyroda Sudetów 16: 131-138. Pobierz pdf

Kronenberg J., Bocheński M., Dolata P.T., Jerzak L., Profus P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A., Żołnierowicz K.M. 2013.

Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: próba analizy z perspektywy koncepcji usług ekosystemów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (3): 179-203.

Kustusch K., Wuczyński A., Gorczewski A. 2013.

Ptaki i napowietrzne linie elektroenergetyczne. Rodzaje oddziaływań, ich przyczyny i znaczenie dla populacji ptasich. Ornis Polonica 54: 257-278. Pobierz pdf

Wuczyński A., Kołodziejczyk P. 2013.

Granice Śląskiego Regionu Ornitologicznego. Ptaki Śląska 20: 170-180. Pobierz pdf

Wuczyński A., Smyk B. 2013.

Dynamika liczebności i fenologia pojawów gęsi Anser sp. w okresie migracji i zimowania w południowo-zachodniej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (1): 30-40. Pobierz pdf

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2013.

Czy pieniądze wydane na naukę są zawsze stymulatorem naukowego postępu? Przykład biologii środowiskowej i energetyki wiatrowej. Nauka 4: 103-111. Pobierz pdf

Ławicki Ł., Wylegała P., Wuczyński A., Smyk B., Lenkiewicz W., Polakowski M., Kruszyk R., Rubacha S., Janiszewski T. 2012.

Rozmieszczenie, charakterystyka i status ochronny noclegowisk gęsi w Polsce. Ornis Polonica 53: 23-38. Pobierz pdf

Smyk B., Wuczyński A. 2012.

Wyniki liczeń przelotnych i zimujących gęsi na Dolnym Śląsku w sezonach 2009/10 – 2011/12. Ptaki Śląska 19: 139-143. Pobierz pdf

Zarzycki M., Frankiewicz J., Kołodziejczyk P., Sztwiertnia H., Szymczak J., Wuczyński A., Zięba K. 2012.

Powstanie i początek aktywności Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Ptaki Śląska 19: 193-196. Pobierz pdf

Rosin Z.M., Takacs V., Báldi A., Banasiak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011.

Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (1): 3-20.

Ławicki Ł., Wylegała P., Polakowski M., Wuczyński A., Smyk B. 2010.

New data of Bean Goose Anser fabalis and White-fronted Goose Anser albifrons migration and wintering in Poland. Goose Bulletin 11: 10-14. Pobierz pdf

Wuczyński A., Smyk B. 2010.

Liczebność i rozmieszczenie gęsi na Dolnym Śląsku w okresie migracyjnym i zimowym 2009/2010. Ornis Polonica 51: 204-219. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2009.

Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce. Notatki Ornitologiczne 50: 206–227. Pobierz pdf

Wuczyński A., Chylarecki P., Tryjanowski P. 2009.

Procedury środowiskowe w inwestycjach wiatrowych – głos środowiska krajowych ornitologów. Czysta Energia 12 (100): 20-21. Pobierz pdf

Wuczyński A., Chylarecki P., Tryjanowski P. 2009.

Ptaki a rozwój energetyki wiatrowej – aktualne problemy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (5): 323-328.

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2009.

Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Część II. 3 (89): 20-22. Pobierz pdf

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2009.

Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Część III. Monitoring porealizacyjny – zakres i szacunkowe koszty. Czysta Energia 4 (90): 32-33. Pobierz pdf

Chrzan K.L., Wuczyński A., Jakubiec Z. 2008.

Problemy i zagrożenia wynikające z wzajemnego oddziaływania ptaków i napowietrznych linii elektroenergetycznych. Wiadomości Elektrotechniczne 76 (1): 24-27. Pobierz pdf

Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Alien plants in field margins and fields of southwestern Poland. Biodiversity: Research & Conservation 9-10: 19-34. Pobierz pdf

Wierzcholska. S., Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Do bryophytes reflect the diversity of vascular plants and birds in marginal habitats?. Scripra Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 186: 194-200. Pobierz pdf

Wuczyński A., Grzesiak W. 2008.

Polowanie sokoła wędrownego Falco peregrinus na nietoperze. Notatki Ornitologiczne 49: 51-54. Pobierz pdf

Wierzcholska. S., Dajdok Z., Wuczyński A. 2007.

Recent occurrence of Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt. (Bryophyta, Archidiaceae) in Lower Silesia (SW Poland). Časopis Slezskeho Muzea Opava (A) 56: 285-288. Pobierz pdf

Mikusek R., Wuczyński A. 2005.

Bocian biały Ciconia ciconia na Ziemi Kłodzkiej. Przyroda Sudetów 8: 105-116. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2005.

Recenzja. Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.). 2005. Ptaki krukowate Polski (Corvids of Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 679. Notatki Ornitologiczne 46: 129-130.

Jakubiec Z., Konieczny K., Wuczyński A. 2004.

Stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 12: 287-290.

Konieczny K., Jakubiec Z., Kąkol A., Szeruga M., Wuczyński A. 2004.

O ochronę kompleksu leśno-łąkowego Miękińskie Bagna w sąsiedztwie rezerwatu przyrody "Zabór" (woj. dolnośląskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (5): 75-81.

Wuczyński A. 2004.

Pomyślny lęg myszołowa Buteo buteo przy ruchliwej trasie samochodowej. Ptaki Śląska 15: 134-136. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2004.

Późnojesienna obserwacja cierniówki Sylvia communis w południowo-zachodniej Polsce. Przyroda Sudetów 7: 173-174. Pobierz pdf

Jakubiec Z., Delimat A., Konieczny K., Wuczyński A., Zięba F. 2003.

Obserwacje nad żerowaniem niedźwiedzi na ziołoroślach w dolinie Morskiego Oka. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59 (2): 58-77.

Mikusek R., Stawarczyk T., Wuczyński A., Lontkowski J. 2003.

Abundance and distribution of birds of prey in the Kłodzko Region (SW Poland). Buteo 13: 3-9. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2003.

Abundance of Common Buzzard Buteo buteo in the Central European wintering ground in relation to the weather conditions and food supply. Buteo 13: 11-20. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2003.

Strategia żerowania myszołowa zwyczajnego Buteo buteo w okresie zimowym. Działalność Naukowa PAN 15: 49-50. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2002.

40 lat działalności Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (1): 102-116.

Wuczyński A. 2001.

Counting raptors from a moving vehicle - description and test of the method. Buteo 12: 29-36. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2000.

Działalność Komitetu Ochrony Przyrody PAN w latach 1991-1999. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (1): 102-116.

Wuczyński A. 2000.

Niezwykłe polowanie jastrzębia Accipiter gentilis na perkoza dwuczubego Podiceps cristatus. Notatki Ornitologiczne 41: 328-329.

Wuczyński A., Garbowski A. 2000.

Popielica Glis glis (Linnaeus, 1766) na Wzgórzach Krzyżowych (Przedgórze Sudeckie). Przegląd Zoologiczny 44: 93-97. Pobierz pdf

Wuczyński A. 1997.

Charakterystyka ekologiczna i biogeograficzna awifauny doliny Sobu na Polarnym Uralu. Przegląd Zoologiczny 41: 83-92.

Wuczyński A. 1997.

O historii zasiedlenia i lęgach bociana białego Ciconia ciconia na Przedgórzu Sudeckim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (6): 28-44.

Wuczyński A. 1996.

Pesiikö arosuohaukka Pohjois-Uralilla? [Probable breeding of the Pallid Harrier in northern Ural]. Linnut 31: 31.

Wuczyński A. 1996.

Zmiany zasięgów gatunków ptaków w rosyjskiej arktyce. Przegląd Zoologiczny 40: 83-92.

Głowaciński Z., Profus P., Wuczyński A. 1995.

Zarys awifauny Bieszczadzkiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony. Roczniki Bieszczadzkie 4: 259-263.

Wuczyński A. 1995.

Charakterystyka awifauny lęgowej drobnych zadrzewień śródpolnych na Równinie Wrocławskiej. Notatki Ornitologiczne 36: 99-117.

Wuczyński A. 1994.

Liczebność i rozmieszczenie sów Strigiformes w krajobrazie rolniczym Kotliny Dzierżoniowskiej. Ptaki Śląska 10: 118-121.

Jakubiec Z., Borusiewicz B., Gwiazdowicz D.J., Wuczyński A. 1993.

Uszkodzenia drzew przez niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos L.) w Bieszczadach. Roczniki AR w Poznaniu 255: 81-86.

Wuczyński A. 1993.

Kilka uwag o sokolnictwie i problemach łowiectwa w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 44 (2): 89-94.
książki i monografie

Maniakowski M., Gorczewski A., Kaługa I., Kustusch K., Skakuj M., Wronka-Tomulewicz M., Wuczyński A., Zblewska M. 2013.

Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Chylarecki P., Kajzer K., Polakowski M., Wysocki D., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011.

Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. (Projekt). Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 110+załączniki. Pobierz pdf
rozdziały w książkach i monografiach

Dajdok Z., Wuczyński A. 2016.

Znaczenie śródpolnych pasm roślinności w ochronie bioróżnorodności obszarów rolnych. W: Konieczny K., Krukowska-Szopa I., Szatan S. (red.). Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu. Pakiet edukacyjny. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica: 191-211.

Wuczyński A. 2015.

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dolnośląska Stacja Terenowa we Wrocławiu. W: Grudzewska-Walecka B. (red.). Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu: 85-88.

Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Pasma śródpolne i ich znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności obszarów rolnych. W: Rolnicy dla przyrody. PTPP „pro Natura”, Wrocław – Trzcinica Wołowska: 119-137.

Wuczyński A. 2006.

Bocian biały w województwie dolnośląskim w roku 2004. W: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. . PTPP "pro Natura". Wrocław: 27-52.

Wuczyński A. 2006.

Colonization of new territories: the White Stork Ciconia ciconia distribution and population changes in the Sudeten Mountains (Poland). In: Tryjanowski, P., Sparks, T.H. & Jerzak L. (eds). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. . Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 79-98. Pobierz pdf

Dajdok Z., Wuczyński A. 2005.

Zróżnicowanie biocenotyczne, funkcje i problemy ochrony drobnych cieków śródpolnych. W: Tomiałojć L., Drabiński A. (red.). Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydz. Inż. Kształtowania Środ. i Geodezji AR we Wrocławiu, Wrocław: 227-252. Pobierz pdf

Jakubiec Z., Wuczyński A. 2002.

Próba ustalenia wpływu powodzi w 1997 roku na wybrane gatunki zwierząt łownych w dolinie środkowej Odry. W: Denisiuk Z. (red.). Strategia zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów przyrodniczo cennych dotkniętych klęską powodzi. Wyd. IOP PAN: 127-136.

Głowaciński Z., Profus P., Wuczyński A. 2000.

Ptaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otoczenia W: Głowaciński Z. (red.). Kręgowce Bieszczadów Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 9: 29-70.
publikacje popularno-naukowe

Wuczyński A., Kuriata D. 2019.

Sieniawka – bogactwo historii i natury. Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Łagiewnickiej: 1-24. Pobierz pdf

Dostatny D.F., Kloc G., Dajdok Z., Karg J., Kujawa K., Tryjanowski P., Wuczyński A., Bączek K. 2016.

Jak gospodarować w sposób zrównoważony? Przykłady i zalecenia dotyczące ochrony bioróżnorodności. IHAR-PIB Radzików, KCRZG, SGGW Warszawa: 1-10.

Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E., Wuczyński A. 2016.

Niedźwiedzie wróciły do dawnych ostoi. Las Polski 9: 22-23. Pobierz pdf

Projekty

POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 39
2 PO4F 02329 Wpływ struktury liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym na różnorodność flory i fauny [The influence of the structure of linear field margin habitats in agricultural landscape on the diversity of flora and fauna].
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, prof. IOP PAN

tel.: 71 337 63 49
6 PO4F 06216 Strategia odbudowy różnorodności biologicznej obszarów chronionych dotkniętych klęską powodzi [Strategy of reconstruction of biological diversity in areas of high natural value affected with the disaster inundation].
6 PO4F 01919 Uwarunkowania przestrzenne funkcjonowania populacji niedźwiedzia Ursus arctos w polskiej części Karpat [Spatial distribution and habitat conditions of the Brown Bear Ursus arctos population in the Polish part of Carpathians].
powrót do listy pracowników