Projekty naukowe

projekty naukowe w ramach programów UE

PollinERA Understanding pesticide-Pollinator interactions to support EU Environmental Risk Assessment and policy [Zrozumienie interakcji między pestycydami a owadami zapylającymi w celu wsparcia oceny ryzyka środowiskowego i polityki UE].
Kierownik projektu:
BiodivMon 2023/05/Y/NZ8/00104 Budowa skalowalnego systemu monitoringu dzikich zwierząt poprzez integrację fotoodłowów i sztucznej inteligencji z Kluczowymi Zmiennymi Bioróżnorodności.
Kierownik projektu:
PASIFIC PAN.BFB.S.BDN.617.022.2021 Ocena konsekwencji antropopresji na poziomie populacji: wskaźniki długotrwałego stresu i rozrodu w populacjach niedźwiedzi brunatnych w gradiencie zaburzeń antropogenicznych AnthroBear.
IAS/EcoSystemCARE Integrated approach to ecosystems protection against invasive alien plants in southern Poland.
Kierownik projektu: Dr Katarzyna Bzdęga
COST CA18239 Conservation of freshwater mussels: Pan-European approach.
Kierownik projektu:
PERIAMAR CA18221 Pesticide RIsk Assessment for Amphibians and Reptiles.
Kierownik projektu: dr Manuel Eloy ORTIZ SANTALIESTRA (Action Chair)
POIS.02.04.00-00-0014/16 Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym https://pulspois.iop.krakow.pl.
Kierownik projektu:
2016/22/Z/NZ8/00121 BEARCONNECT- Łączność funkcjonalna i stabilność europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego.
Kierownik projektu:
COST-STSM-TD1209-26952 Ocena kondycji niecierpka Impatiens balfourii w Szwajcarii.
Kierownik projektu:
POIS.05.01.00-00-336/10 Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Kurek
POIS-05.02.00-00-084/08 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska.
Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN
POIS.05.01.00-00-152/09-00 Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne.
Kierownik projektu:
POIG-01.02-24-078/09 Zadanie badawcze "Stan ornitofauny zbiornika zaporowego i ocena jej oddziaływania na jakość wód i środowiska przyrodniczego, jako element modelu służącego do zarządzania zbiornikiem, na przykładzie Zbiornika Goczałkowickiego".
POIS.05.03.00-00-050/08-00 Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi.
Kierownik projektu: Wanda Olech-Piasecka
EVK1-CT-2001-00088 Integrating Ecosystem Functioning into River Quality Assessment and Managament FIVFUNCTION.
Kierownik projektu: Eric Chauvet