Pracownicy

dr Maciej Liro

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
Jednostki organizacyjne:
Zakład Geoochrony
Tematyka badań:

- Geomorfologia i biogeomorfologia fluwialna,

- Wpływ zbiorników zaporowych na koryta żwirodenne,

- Interakcje roślinność-rzeźba w cofkach zbiorników zaporowych,

- Zastosowanie fotogrametrii w geomorfologii fluwialnej (analiza zdjęć lotniczych, wykonywanie ortofotomap i numerycznych modeli terenu, UAV, SfM)

https://scholar.google.pl/citations?user=KpbPgvkAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Liro

Kariera naukowa:

2018 - Dr, Nauki o Ziemi, spec. Geografia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2012 - Mgr, Geografia fizyczna, spec. Geomorfologia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2010 - Lic., Geografia z Przyrodą, Uniwerstytet Pedagogiczny w Krakowie

Przebieg pracy:

2018 - adiunkt, Instytut Ochrony Przyrody, Polskiej Akademii Nauki, Kraków

2017 - asystent, Instytut Ochrony Przyrody, Polskiej Akademii Nauki, Kraków

2015 - pracownik inżynieryjno-techniczny, Instytut Ochrony Przyrody, Polskiej Akademii Nauki, Kraków

Członkostwo:

- Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (2012)

- European Geosciences Union (2015)

Nagrody:

2018 Stypendium START, Fundacji Nauki Polskiej

2015 czerwiec, Stypendium wyjazdowe SET, Uniwersytet w Padwie, opiekun. Prof. Nicola Surian

2015 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów

2012 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Liro M., in press, Dam reservoir backwater as a field-scale laboratory of human-induced changes in river biogeomorphology: A review focused on gravel-bed rivers. Science of The Total Environment.

Liro M., 2017, Dam-induced base-level rise effects on the gravel-bed channel planform, Catena, 153: 143-156. http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2017.02.005

Liro M., 2016, Development of sediment slug upstream from the Czorsztyn Reservoir (southern Poland) and its interaction with river morphology, Geomorphology, 253: 225-238.10.1016/j.geomorph.2015.09.018

Liro M., 2015, Gravel-bed channel changes upstream of a reservoir: the case of the Dunajec River upstream of the Czorsztyn Reservoir, southern Poland, Geomorphology 228: 694-702.10.1016/j.geomorph.2014.10.030

Liro M., 2015, Estimation of the impact of the aerialphoto scale and the measurement scale on the error in digitization of a river bank, Zeitschrift für Geomorphologie, 59(4): 443-453.10.1127/zfg/2014/0164

.

.

.

Inne publikacje oryginalne

Gorczyca E., Krzemień K., Liro M., Sobucki M., 2017. Changes of mountain river channels and their environmetnal effects w: A. Radecki-Pawlik, S. Pagliara, J. Hradecky (eds.), Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomorphologists and Physical Geographers, CRC Press, Taylor and Francis: 303-321.

Krzemień K., Gorczyca E., Sobucki M., Liro M., Łyp M., 2015. Effects of environmental changes and human impact on the functioning of mountain river channels, Carpathians, southern Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Land Reclamation, 47(3):249-260.

Liro M., 2014, Conceptual model for assesing the channel changes upstream from dam reservoir, Quaestiones Geographicae 33(1): 61–74. 

Liro M., 2014, Differences in the reconstructions of the depositional environment of overbank sediments performed using the C/M diagram and cumulative curve analyses, Landform analysis 29: 35–40

Liro M., 2012, Wpływ regulacji koryta na warunki sedymentacji osadów na równinie zalewowej dolnego Dunajca, Przegląd Geologiczny 60(7): 380-386.

.

.

.

Redakcja książek i monografii

Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.) 2016. Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 4. IGiGP UJ, Kraków. s. 260.

Liro J., Liro M., Krąż P. (red.), 2015, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 3. IGiGP UJ, Kraków. s. 256.

.

.

.

Publikacje popularnonaukowe 

Liro J., Liro M., Krąź P., 2014. Aplikacyjność badań geograficznych. Alma Mater 169-170, s. 120-121.

Liro J., Liro M., 2015. Sanktuaria w Kalwarii Zebrzydowskiej, Odporyszowie i Tuchowie na historycznych mapach austriackich. [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.) Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Kraków. s. 457-463.

Liro J., Liro M., Krąż P., 2016. O zmianach klimatu w Polsce, powodziach błyskawicznych i geografii turyzmu. Alma Mater, 182-183, s. 68-70.

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Mikuś P., Wyżga B., Walusiak E., Radecki-Pawlik A., Liro M., Hajdukiewicz H., Zawiejska J. 2019.

Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of The Total Environment, Elsevier 660: 406-420, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.475.

Liro Maciej 2018.

Dam reservoir backwater as a field-scale laboratory of human-induced changes in river biogeomorphology: A review focused on gravel-bed rivers. Science of The Total Environment, Elsevier 651 (2): 2899-2912.

Projekty

2015/19/NST10/01526 Wpływ podniesienia bazy erozyjnej wywołanego przez zbiornik zaporowy na hydrodynamikę i układ roślinności w korycie i na równinie zalewowej górskiej rzeki żwirodennej.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2013/09/B/ST10/00056 Określenie wielkości i zasięgu współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga

tel.: 12 370 35 29

Inne

Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Early stages of island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Amirowicz A., Oglęcki P., Jeleński J., Radecki-Pawlik A., Plesiński K.
Poster: Changes to the functioning of a mountain stream following check-dam lowering and installation of boulder ramps.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Jeleński J. Amirowicz A., Oglęcki P., Plesiński K.
Wykład na konferencji: Changes to the functioning of a mountain stream following instalation of boulder riffles and check-dam lowering: Krzczonówka Stream, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Poster: Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Jeleński J., Wyżga B., Mikuś P., Liro M.
Organizacja: Seminarium terenowe: Site 2. Krzczonówka Stream at Pcim - formation of stone riffles to trap bed material and re-establish riffle-and-poll pattern downstream of a lowered check dam.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Prowadzenie: Seminarium terenowe: Site 5. Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: International Scientific Conference of Carpatho-Balcan-Dinaric Geomorphology Commission
Organizator: Carpatho-Balcan-Dinaric Geomorphology Commission
Miejsce: Postojna, Słowenia
Data: 2016-09-13
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Jeleński J., Plesiński K.
Wykład na konferencji: Restoration of incised mountain stream downstream of a check-dam: case study of Krzczonówka Stream, Polish Carpathians.
powrót do listy pracowników