Projekty naukowe

projekty naukowe (finansowanie zagraniczne)

2019/34/H/NZ8/00683 ECOPOND - Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego - DNA środowiskowe i nie tylko.
Kierownik projektu:
20052 Quantifying the Development and Dynamics of Reservoir Delta and Related Backwater Vegetation in the Context of Physical Drivers.
Kierownik projektu: Nathan Holste
DAAD, Ref. 521 Predicting the effects of climate change on biotic interactions of trophic generalists and specialists at the top of food webs: A synthesis of comparative biogeographic and population ecological studies in the phylogenetic lineage of bears.
Kierownik projektu: Jörg Albrecht
POL-NOR/198352/85/2013) Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities.
Kierownik projektu:
POL-NOR/196105/2/2013 Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance.
Wszystkie projekty

projekty naukowe (finansowanie krajowe)

PRELUDIUM-BIS DEC-2020/39/O/ST10/03504 Rekonstrukcja zmian paleośrodowiska polskich Karpat zachodnich w późnym glacjale, w oparciu o analizy litologiczne i makroszczątków osadów wybranych torfowisk osuwiskowych.
Kierownik projektu:
2020/39/D/ST10/01935 Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2020/37/B/NZ8/03801 Badanie zmienności genomowej w kontekście sukcesu gatunku inwazyjnego na przykładzie szopa pracza.
Kierownik projektu:
2021/05/X/NZ2/01839 MINIATURA 5: Molekularna identyfikacja gatunków endosymbiotycznych pierwotniaków u Unio crassus (Philipsson 1788) .
Kierownik projektu:
2020/04/X/NZ4/01327 Miniatura 4: Badanie makro- i mikrostruktury nadnerczy niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) przy użyciu mikrotomografii komputerowej i podstawowych technik histologicznych.
Kierownik projektu:

dr Agnieszka Sergiel

tel.: 12 370 35 64
Wszystkie projekty

projekty aplikacyjne

Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022.
Kierownik projektu:
Monitoring wilka w obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050, Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 i Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie PLH020063 – kontynuacja.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Opracowanie aktualizacji danych o występowaniu płazów i gadów wraz z zaleceniami ochronnymi w rejonie ulicy Wyłom.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32
Opracowania inwentaryzacji herpetologicznej i ornitologicznej w obszarze ulicy Słona Woda, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Wszystkie projekty

projekty naukowe w ramach programów UE

COST CA18239 Conservation of freshwater mussels: Pan-European approach.
Kierownik projektu:
PERIAMAR CA18221 Pesticide RIsk Assessment for Amphibians and Reptiles.
Kierownik projektu: dr Manuel Eloy ORTIZ SANTALIESTRA (Action Chair)
POIS.02.04.00-00-0014/16 Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym https://pulspois.iop.krakow.pl.
Kierownik projektu:
2016/22/Z/NZ8/00121 BEARCONNECT- Łączność funkcjonalna i stabilność europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego.
Kierownik projektu:
COST-STSM-TD1209-26952 Ocena kondycji niecierpka Impatiens balfourii w Szwajcarii.
Kierownik projektu:

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39
Wszystkie projekty

inne projekty realizowane przez IOP PAN

Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.
Kierownik projektu:
Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.
Kierownik projektu:
Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:
GLEON Global Lake Ecological Observatory Network - GALACTIC: GlobAl Lake miCroplasTICs.
Kierownik projektu: Dr Barbara Leoni, Dr Veronica Nava
Wszystkie projekty