Projekty naukowe

projekty naukowe (finansowanie zagraniczne)

2019/34/H/NZ8/00683 ECOPOND - Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego - DNA środowiskowe i nie tylko.
Kierownik projektu:
20052 Quantifying the Development and Dynamics of Reservoir Delta and Related Backwater Vegetation in the Context of Physical Drivers.
Kierownik projektu: Nathan Holste
DAAD, Ref. 521 Predicting the effects of climate change on biotic interactions of trophic generalists and specialists at the top of food webs: A synthesis of comparative biogeographic and population ecological studies in the phylogenetic lineage of bears.
Kierownik projektu: Jörg Albrecht
POL-NOR/198352/85/2013) Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities.
Kierownik projektu:
POL-NOR/196105/2/2013 Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance.
Wszystkie projekty

projekty naukowe (finansowanie krajowe)

PRELUDIUM 2022/45/N/NZ8/04127 Poruszanie się w zmieniającym się świecie: uwarunkowania wykorzystania przestrzeni przez dużego drapieżnika w wielu skalach czasoprzestrzennych.
Kierownik projektu: Aida Parres Lluch
Sonata - 2021/43/D/NZ9/02990 Usługi ekosystemowe, inwazyjne gatunki obce i agronomia. Czy możemy opuszczać grunty rolne dla ochrony rodzimej różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, jeśli ryzyko inwazji jest wysokie?.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
2021/43/B/NZ8/03327 Modelowanie populacji małych roślinożerców w obliczu zmian klimatycznych.
Kierownik projektu:
R-2022/01/3/NZ8/00099 PROGRAM DLA UKRAINY Zmiany różnorodności gatunkowej śródlądowych okrzemek.
Kierownik projektu:
2022/06/X/NZ8/01385 MINIATURA 6: Zmienność niszy izotopowej inwazyjnego raka pręgowatego Faxonius limosus w naturalnych i przekształconych środowiskach rzecznych.
Kierownik projektu:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34
Wszystkie projekty

projekty aplikacyjne

Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022.
Kierownik projektu:
Monitoring wilka w obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050, Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 i Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie PLH020063 – kontynuacja.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018 oraz uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007, Pasmo Policy PLB120006.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Opracowania inwentaryzacji herpetologicznej i ornitologicznej w obszarze ulicy Słona Woda, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Wszystkie projekty

projekty naukowe w ramach programów UE

PASIFIC PAN.BFB.S.BDN.617.022.2021 Ocena konsekwencji antropopresji na poziomie populacji: wskaźniki długotrwałego stresu i rozrodu w populacjach niedźwiedzi brunatnych w gradiencie zaburzeń antropogenicznych AnthroBear.
Kierownik projektu:

dr Ghulam Nabi

tel.: 12 370 35 64
PERIAMAR CA18221 Pesticide RIsk Assessment for Amphibians and Reptiles.
Kierownik projektu: dr Manuel Eloy ORTIZ SANTALIESTRA (Action Chair)
COST CA18239 Conservation of freshwater mussels: Pan-European approach.
Kierownik projektu:
POIS.02.04.00-00-0014/16 Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym https://pulspois.iop.krakow.pl.
Kierownik projektu:
2016/22/Z/NZ8/00121 BEARCONNECT- Łączność funkcjonalna i stabilność europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego.
Kierownik projektu:
Wszystkie projekty

inne projekty realizowane przez IOP PAN

IPol-ERA Development of roadmap for advancing the environmental risk assessment of chemical pesticides for insect pollinators (IPol-ERA).
Kierownik projektu:
Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.
Kierownik projektu:
Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.
Kierownik projektu:
Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:
Wszystkie projekty