Projekty naukowe

projekty naukowe (finansowanie zagraniczne)

2019/34/H/NZ8/00683 ECOPOND - Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego - DNA środowiskowe i nie tylko.
Kierownik projektu:
20052 Quantifying the Development and Dynamics of Reservoir Delta and Related Backwater Vegetation in the Context of Physical Drivers.
Kierownik projektu: Nathan Holste
DAAD, Ref. 521 Predicting the effects of climate change on biotic interactions of trophic generalists and specialists at the top of food webs: A synthesis of comparative biogeographic and population ecological studies in the phylogenetic lineage of bears.
Kierownik projektu: Jörg Albrecht
POL-NOR/198352/85/2013) Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities.
Kierownik projektu:
POL-NOR/196105/2/2013 Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance.
Wszystkie projekty

projekty naukowe (finansowanie krajowe)

DEC-2023/49/B/ST10/01387 Wpływ zabudowy regulacyjnej koryt na stan roślinności w obrębie dolin rzek górskich.
Kierownik projektu:
PRELUDIUM 2022/45/N/NZ8/04127 Poruszanie się w zmieniającym się świecie: uwarunkowania wykorzystania przestrzeni przez dużego drapieżnika w wielu skalach czasoprzestrzennych.
Kierownik projektu: Aida Parres Lluch
2023/07/X/NZ9/00300 Odporność na zamarzanie u małży słodkowodnych - wpływ kondycji osobnika i parametrów siedliska.
Kierownik projektu:

dr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61
Sonata - 2021/43/D/NZ9/02990 Usługi ekosystemowe, inwazyjne gatunki obce i agronomia. Czy możemy opuszczać grunty rolne dla ochrony rodzimej różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, jeśli ryzyko inwazji jest wysokie?.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
2021/43/B/NZ8/03327 Modelowanie populacji małych roślinożerców w obliczu zmian klimatycznych.
Kierownik projektu:
Wszystkie projekty

projekty aplikacyjne

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2023–2025.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2023–2025.
Kierownik projektu:
Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022.
Kierownik projektu:
Opracowanie aktualizacji danych o występowaniu płazów i gadów wraz z zaleceniami ochronnymi w rejonie ulicy Wyłom.
Wszystkie projekty

projekty naukowe w ramach programów UE

PollinERA Understanding pesticide-Pollinator interactions to support EU Environmental Risk Assessment and policy [Zrozumienie interakcji między pestycydami a owadami zapylającymi w celu wsparcia oceny ryzyka środowiskowego i polityki UE].
Kierownik projektu:
BiodivMon 2023/05/Y/NZ8/00104 Budowa skalowalnego systemu monitoringu dzikich zwierząt poprzez integrację fotoodłowów i sztucznej inteligencji z Kluczowymi Zmiennymi Bioróżnorodności.
Kierownik projektu:
PASIFIC PAN.BFB.S.BDN.617.022.2021 Ocena konsekwencji antropopresji na poziomie populacji: wskaźniki długotrwałego stresu i rozrodu w populacjach niedźwiedzi brunatnych w gradiencie zaburzeń antropogenicznych AnthroBear.
IAS/EcoSystemCARE Integrated approach to ecosystems protection against invasive alien plants in southern Poland.
Kierownik projektu: Dr Katarzyna Bzdęga
PERIAMAR CA18221 Pesticide RIsk Assessment for Amphibians and Reptiles.
Kierownik projektu: dr Manuel Eloy ORTIZ SANTALIESTRA (Action Chair)
Wszystkie projekty

inne projekty realizowane przez IOP PAN

ReCo Restoring degraded eco-systems along the Green Belt to improve and enhance biodiversity and ecological connectivity (Przywracanie zdegradowanych ekosystemów wzdłuż Zielonego Pasa w celu poprawy i wzmocnienia bioróżnorodności i łączności ekologicznej).
POPUL/SP/0514/2023/01 Naukowiec w terenie - wiedza o przyrodzie z pierwszej ręki.
Kierownik projektu:
MONOG/SP/0085/2023/01 Konflikty człowiek-zwierzęta: synteza problemu. Skutki, przyczyny, zapobieganie.
Kierownik projektu:
CE0100170 (LECA) Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE CArnivores.
IPol-ERA Development of roadmap for advancing the environmental risk assessment of chemical pesticides for insect pollinators (IPol-ERA).
Kierownik projektu:
Wszystkie projekty