Projekty naukowe

inne projekty realizowane przez IOP PAN

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:
Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.
Kierownik projektu:
Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.
Kierownik projektu:
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:
GLEON Global Lake Ecological Observatory Network - GALACTIC: GlobAl Lake miCroplasTICs.
Kierownik projektu: Dr Barbara Leoni, Dr Veronica Nava
POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:
,,Cyanobacteria, Viruses, Protozoan and Metazoan - Understanding ecological interactions in communities of aquatic ecosystems” .
Kierownik projektu:
MNiSW Współdzielenie czy opuszczanie dla ochrony przyrody – co jest lepszą strategią?.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
IP2012 029472 Interakcje między obcymi inwazyjnymi roślinami i ich wpływ na rodzimą florę na opuszczonych gruntach rolniczych – synergia czy antagonizm?.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
Ocena stanu ekologicznego cieków w oparciu o przyżyciowe badania składu fauny bentosowej: opracowanie i testowanie nowej metody.
Kierownik projektu: Paweł Koperski
IP2011 029671 Wpływ fragmentacji siedliska na występowanie inwazji i jej efekty – przykładowe badania nad ekspansywną mewą białogłową i rodzimymi ptakami wodnymi.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
Discovering the role of pathogen mediated selection and mate choice in MHC evolution in natural population. An example of extensively studied sedge warbler population.
Kierownik projektu:
Ocena skuteczności pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego na potrzeby monitoringu przyrodniczego w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich.
Relacje troficzne fito-zooplankton w zbiornikach wodnych pochodzenia antropogenicznego.
Kierownik projektu:
Rola organizmów miksotroficznych i zooplanktonu w procesach zakwitów sinicowych.
Kierownik projektu: