Pracownicy

dr Hanna Hajdukiewicz

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Hanna Hajdukiewicz

tel.: 12 370 35 24
Jednostki organizacyjne:
Zakład Geoochrony
Tematyka badań:

Geomorfologia fluwiala, ewolucja dolin rzek Karpackich, biogeomorfologia, hydromorfologiczny stan koryt rzecznych oraz jego wpływ na organizmy rzeczne.

Kariera naukowa:

mgr 2003, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków

dr 2016, Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Kraków

Przebieg pracy:

Asystent: 2013 - 2016 Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Adiunkt: 2016 Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Pełnione funkcje:

Sekretarz Rady Naukowej IOP PAN od 2015 r. 

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2023.

Analysis of historical changes in planform geometry of a mountain river to inform design of erodible river corridor. Ecological Engineering, Elsevier 186: 106821. Pobierz pdf

Liro M., Zielonka A., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Haska W., Kienieiwcz M., Gorczyca E., Krzemień K. 2023.

Litter Selfie: A Citizen Science Guide for Photorecording Macroplastic Deposition along Mountain Rivers Using a Smartphone. Water, MDPI 15 (17): 3116. Pobierz pdf

Ruiz-Villanueva V., Piégay H., Scorpio V., Bachmann A., Brousse G., Cavalli M., Comiti F., Crema S., Fernández E., Furdada G., Hajdukiewicz H., Hunzinger L., Lucía A., Marchi L., Moraru A., Piton G., Rickenmann D., Righini M., Surian N., Yassine R., Wyżga B. 2023.

River widening in mountain and foothill areas during floods: Insights from a meta-analysis of 51 European Rivers. Science of The Total Enwironment, Elsevier 903: 166103. Pobierz pdf

Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2022.

Twentieth-century development of floodplain forest in Polish Carpathian valleys: The by-product of transformation of river channels?. Science of the Total Environment 802: 149853. Pobierz pdf

Wyżga B., Amirowicz A., Bednarska A., Bylak A., Hajdukiewicz H., Kędzior R., Kukuła K., Liro M., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2021.

Scientific monitoring of immediate and long-term effects of river restoration projects in the Polish Carpathians. Ecohydrology & Hydrobiology 21: 244-255.

Hajdukiewicz H., Wyżga B 2019.

Aerial photo-based analysis of the hydromorphological changes of a mountain river over the last six decades: The Czarny Dunajec, Polish Carpathians. Science of the Total Environment 648: 1598-1613, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.234.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Zawiejska J. 2019.

Twentieth-century hydromorphological degradation of Polish Carpathian rivers. Quaternary International 504: 181-194.

Hajdukiewicz M., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P. 2019.

Photogrammetric reconstruction of changes in vertical river position using archival aerial photos: case study of the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. Acta Geophysica 67: 1205-1221.

Mikuś P., Wyżga B., Walusiak E., Radecki-Pawlik A., Liro M., Hajdukiewicz H., Zawiejska J. 2019.

Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of The Total Environment, Elsevier 660: 406-420, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.475.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2018.

Ecological state of a mountain river before and after a large flood: Implications for river status assessment. Science of the Total Environment 610-611: 244-257, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.162.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2017.

Assessment of river hydromorphological quality for restoration purposes: an example of the application of RHQ method to a Polish Carpathian river. Acta Geophysica 65: 423-440, DOI: 10.1007/s11600-017-0044-7.

Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Niedźwiedź T., Kaczka R., Ballesteros-Canovas J.A., Pińskwar I., Łupikasza E., Zawiejska J., Mikuś P., Choryński A., Hajdukiewicz H., Spyt B., Janecka K. 2017.

Changes of flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains. Acta Geophysica 65 (4): 799-807, DOI: 10.1007/s11600-017-0075-0. Pobierz pdf

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2017.

Large wood clogging during floods in a gravel-bed river: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Poland. Earth Surface Processes and Landforms 42 (3): 516-530.

Czech W., Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Hajdukiewicz H. 2016.

Modelling the flooding capacity of a Polish Carpathian river: A comparison of constrained and free channel conditions. Geomorphology 272: 32-42.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2016.

Impact of a large flood on mountain river habitats, channel morphology, and valley infrastructure. Geomorphology 272: 55-67.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Stoffel M. 2016.

Exploring large wood retention and deposition in contrasting river morphologies linking numerical modelling and field observations. Earth Surface Processes and Landforms 41 (4): 446-459.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Stoffel M. 2016.

The role of flood hydrograph in the remobilization of large wood in a wide mountain river. Journal of Hydrology 541A: 330-343.

Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz H. 2016.

Multi-thread rivers in the Polish Carpathians: Occurrence, decline and possibilities of restoration. Quaternary International 415: 344-356.

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2014.

Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained chanel conditions in a mountain river: Case study of the Biała, Polish Carpathians. Limnologica 46: 58-69.

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P. 2013.

Interpretation of the invertebrate-based BMWP-PL index in a gravel-bed river: insight from the Polish Carpathians. Hydrobiologia 712: 71-88.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H. 2012.

Environmental change, hydromorphological reference conditions and the restoration of Polish Carpathian rivers. Earth Surface Processes and Landforms 37: 1213-1226.
inne publikacje oryginalne

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H., Przebięda M. 2014.

O celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle. Gospodarka Wodna (7): 261-268. Pobierz pdf
rozdziały w książkach i monografiach

Czech W., Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Hajdukiewicz H. 2017.

Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece karpackiej poddanej rewitalizacji. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 85-110.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2017.

Wpływ wielkiego wezbrania na warunki siedliskowe, morfologię koryta i infrastrukturę dna doliny rzeki górskiej. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 31-58.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

Large wood transport, deposition and remobilization during floods in the Czarny Dunajec River: outcomes from numerical modeling. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 103-125.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2015.

Understanding large wood deposition during floods: a modelling approach. Geomorphometry for Geosciences, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 255-258. Pobierz pdf

Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2013.

Degradacja rzek wielonurtowych polskich Karpat w XX wieku. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 33-58. Pobierz pdf

Hajdukiewicz H., Wyżga B. Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2013.

Ocena hydromorfologicznej jakości rzek dla potrzeb działań rewitalizacyjnych na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 87-114. Pobierz pdf

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P. 2013.

Interpretacja makrozoobentosowego indeksu BMWP-PL dla rzeki żwirodennej na przykładzie badań z polskich Karpat. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 143-168.

Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz H. 2013.

Uwarunkowania występowania i przyczyny zaniku wielonurtowej morfologii rzek polskich Karpat. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 7-32. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H. 2013.

Ustalanie hydromorfologicznych warunków referencyjnych dla rewitalizacji rzek w kontekście zmian środowiskowych w zlewniach. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 59-86.

Projekty

DEC-2023/49/B/ST10/01387 Wpływ zabudowy regulacyjnej koryt na stan roślinności w obrębie dolin rzek górskich.
Kierownik projektu:

dr Hanna Hajdukiewicz

tel.: 12 370 35 24
2020/39/D/ST10/01935 Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2019/33/B/ST10/00518 Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2015/19/N/ST10/01505 Przyczyny, przebieg i skutki zmian obecności nadrzecznego lasu i zadrzewionych kęp w dolinach rzek polskich Karpat w XX wieku.
Kierownik projektu:

dr Hanna Hajdukiewicz

tel.: 12 370 35 24
2013/09/B/ST10/00056 Określenie wielkości i zasięgu współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych.
POIS-05.02.00-00-084/08 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska.
Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN
N N305 097239 Znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych w południowej Polsce.

Inne

Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B,. Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountainous Biała River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ecological state of a mountain river before and after an extreme flood: implications for river status assessment.
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Geomorfologia Stosowana - Modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Poznań
Data: 2016-06-01
Autorzy: Ruiz-Villanueva V., Mikuś P., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Stoffel M.
Poster: Wykorzystanie modelowania numerycznego do badania dynamiki grubego rumoszu drzewnego w rzece górskiej
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Large flood on a mountain river subjected to restoration: effects on aquatic habitats, channel morphology and valley infrastructure.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Poster: Changes to channel sediments resulting from complex human impacts in a gravel-bed river, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Hajdukiewicz H.
Poster: Methods to assess patterns of the transport and deposition of large wood in a wide mountain river: experiences from the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-09-18
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Impact of a major flood on a mountain river on physical habitat conditions for river biota, channel morphology and valley-floor infrastructure.
Nazwa konferencji: X Zjazd Geomorfologów Polskich
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2014-09-16
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Wpływ wielkiego wezbrania na morfologię koryta, fizyczne warunki siedlisk rzecznych i infrastrukturę dna doliny na przykładzie Białej Tarnowskiej.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A.
Poster: Changes to channel morphology and physical habitats for river biota, and infrastructure damage caused by a major flood on the Biała River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference in Kraków
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Poster: Changes of bed material in a mountain river in response to gravel extraction and channelization: Case study of the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie”
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Zmiany morfologii koryta i fizycznych warunków siedlisk rzecznych Białej Tarnowskiej oraz straty w infrastrukturze dna doliny spowodowane wielkim wezbraniem.
Nazwa konferencji: 5th Europaean River Restoration Conference „Celebrating Success and Adressing Challenges”
Organizator: European Centre for River Restoration
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2013-09-11
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Ecological status of a mountain river based on pre- and post-flood data.
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Longitudinal and temporal variation of bed material grain-size in a mountain river disturbed by gravel extraction and channelization, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Effects of a major flood in a mountain river on physical habitat conditions for river biota, channel morphology and valley-floor infrastructure.
Nazwa konferencji: Interdysciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin
Organizator: Uniwersytet w Suceawie
Miejsce: Suceawa, Rumunia
Data: 2012-10-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: The influence of local channel regulation on fish and benthic invertebrate communities in a mountain river.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ocena stanu ekologicznego rzeki górskiej przed i po dużym wezbraniu.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Amirowicz A., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Practical and environmentally significant method of hydromorphological assessment of rivers.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: What improvement does a river need? New insight about the application of invertebrate-based index in river health assessment.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: , Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Human-induced changes in channel sedimentation in a mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H.
Wykład na konferencji: Reference conditions for the restoration of mountain rivers.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Appraisal of the ecological state of a mountain river based on pre- and post-flood data.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Oglęcki P., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: How to get environmentally meaningful results from hydromorphological assessment of rivers?
powrót do listy pracowników