Projekt

2015/19/N/ST10/01505 Przyczyny, przebieg i skutki zmian obecności nadrzecznego lasu i zadrzewionych kęp w dolinach rzek polskich Karpat w XX wieku.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:101 420,00 PLN
Okres realizacji: 2016 - 2019
Opis projektu:

Badania zaproponowane w ramach projektu zmierzają do rozpoznania uwarunkowań, przebiegu i przestrzennego zasięgu rozwoju nadrzecznego lasu w dolinach rzek polskich Karpat oraz formowania się zadrzewionych kęp w korytach tych rzek. W XIX wieku doliny większych rzek na tym obszarze były niemal całkowicie pozbawione nadrzecznego lasu, natomiast w XX wieku doszło do jego znacznego rozwoju. W XX wieku jedynie w nielicznych odcinkach rzek karpackich zaznaczył się znaczny rozwój zadrzewionych kęp, natomiast w większości rzek doszło do zaniku warunków umożliwiających ich formowanie. Cele projektu obejmują: (1) określenie przyczyn, zakresu i przebiegu rozwoju nadrzecznego lasu w powiązaniu ze zmianami morfologii i dynamiki koryta rzek górskich, (2) określenie wielkości długookresowej dostawy rumoszu drzewnego spowodowanej migracją koryta w zalesionym korytarzu rzeki górskiej jako istotnego czynnika zagrożenia powodziowego, (3) rozpoznanie przyczyn współczesnego zaniku formowania się kęp w rzekach karpackich, (4) określenie sposobu rozwoju dużych kęp o złożonej budowie oraz kęp zasiedlonych przez łęgowe gatunki drzew oraz świerk, oraz (5) określenie możliwości i tempa rewitalizacji przekształconych rzek górskich poprzez odtworzenie występowania w nich zadrzewionych kęp.

Lista projektów