Projekt

2015/19/NST10/01526 Wpływ podniesienia bazy erozyjnej wywołanego przez zbiornik zaporowy na hydrodynamikę i układ roślinności w korycie i na równinie zalewowej górskiej rzeki żwirodennej.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
Kwota na realizację:87 860 PLN
Okres realizacji: 2016 - 2019
Opis projektu:

Wpływ podniesienia bazy erozyjnej powyżej zbiorników zaporowych na zmiany hydrodynamiki i układu roślinności w korytach i na równiach zalewowych rzek żwirodennych jest bardzo słabo rozpoznany. Dotychczasowe badania pokazują, że zaburzenia w przepływie wody i transporcie rumowiska związane z podniesieniem bazy erozyjnej powodują wymuszoną depozycje grubo- i drobnoziarnistego rumowiska prowadząc do istotnych zmian morfologii i sedymentologii cieku żwirodennego. Brakuje jednak badań pokazujących, w jaki sposób podniesienie bazy erozyjnej w krótkim i długim okresie modyfikuje hydrodynamikę przepływu oraz układ roślinności w korycie i na równi zalewowej. Projekt zmierza do weryfikacji hipotezy, iż podniesienie bazy erozyjnej oraz związane z nim zmiany morfologiczno-sedymentologiczne w rzece żwirodennej modyfikują hydrodynamikę przepływu i sprzyjają ekspansji roślinności na równi zalewowej i łachach korytowych, a ekspansja roślinna dodatkowo modyfikuje lokalne warunki hydrodynamiczne. W XX wieku w polskich Karpatach utworzono kilkanaście zbiorników zaporowych, które podniosły bazę erozyjną rzek powyżej tych zbiorników. W proponowanym projekcie odcinki cieków o różnej wielkości i o różnym okresie dostosowania do zmian bazy erozyjnej, zlokalizowanych w częściach polskich Karpat o różnej charakterystyce fizjograficznej zlewni, zostaną wykorzystane jako laboratoria terenowe do badania zmian hydrodynamiki cieku żwirodennego wywołanych podniesieniem bazy erozyjnej oraz towarzyszących im zmian w układzie roślinności w korycie i na równi zalewowej. Głównymi celami projektu jest: (1) określenie zmian hydrodynamiki przepływu w korycie i na równi zalewowej związanych z krótkim i długim oddziaływaniem podniesienia bazy erozyjnej cieku żwirodennego, (2) określenie zmian w rozkładzie miąższości osadów drobnoziarnistych oraz układu roślinności w korycie i na równi zalewowej w takich obszarach oraz (3) zbadanie wzajemnych interakcji hydrodynamiki i roślinności oraz jej skutków, (4) porównanie wielkości, tempa i przebiegu tych zmian pomiędzy ciekami o różnej proporcji wielkości podniesienia bazy erozyjnej do wielkości cieku i (5) w różnych sytuacjach fizycznogeograficznych, (6) określenie wpływu wezbrań na zmiany warunków hydrodynamicznych i przebieg zmian układu roślinności.

Lista projektów