Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie jest placówką naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw współczesnej ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz środowiska przyrodniczego poprzez: prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki.

Problematyka badawcza dotyczy zachowania różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt, ekologii i podstaw ochrony gatunków rzadkich i ginących, trwałości użytkowania zasobów naturalnych i utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych, biologii wód, geoochrony oraz tzw. biologii konserwatorskiej i społecznego wymiaru ochrony przyrody.
Kontakt

OTWARTE ZASOBY W REPOZYTORIUM CYFROWYM INSTYTUTÓW NAUKOWYCH

Miniaturka

Celem Projektu pn. ,,Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)ˮ jest zwiększenie wolumenu, dostępności i wykorzystania Informacji Sektora Publicznego udostępnianej na wolnych licencjach, a pochodzącej ze zgromadzonych u Partnerów Projektu zasobów nauki oraz dostosowanie realizowanych usług do potrzeb użytkowników, w tym niepełnosprawnych.

czytaj więcej

Europejska Karta Naukowca i Kodeksu Postępowania (HR EXCELLENCE IN RESEARCH)

Miniaturka

Instytut Ochrony Przyrody, Polskiej Akademii Nauk popiera zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania.

czytaj więcej

BAZY DANYCH

Miniaturka

Interaktywne bazy danych przyrodniczych prowadzone przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

czytaj więcej

Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych

Miniaturka

W 2016 roku ukazała się ,,Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych’’. Jest to już czwarta z kolei Lista opisująca aktualny stan polskiej flory. Utworzono ją w oparciu o analizę stopnia zagrożenia wszystkich roślin naczyniowych występujących w naszym kraju, zarówno rodzimych, jak i archeofitów.

czytaj więcej

Polska czerwona księga zwierząt Bezkręgowce

Miniaturka

Internetowa wersja opracowania

czytaj więcej

Wielkoskalowa ocena różnorodności biologicznej organizmów planktonowych w antropogenicznych systemach wodnych na obszarze Polski

Miniaturka

Monografia obejmuje zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną wrotków i skorupiaków planktonowych występujących w różnego typu zbiornikach antropogenicznych (zaporowe, powyrobiskowe, miejskie) przedstawionych na tle czynników fizycznochemicznych wody.

czytaj więcej

Polska Czerwona Księga Roślin - wyd. III

Miniaturka

Trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie ,,Polskiej Czerwonej Księgi Roślin’’ obejmuje 370 taksonów paprotników oraz roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 85 taksonów. Sprostowanie: W Polskiej Czerwonej Księdze Roślin błędnie podano imię Autora fotografii Helleborus purpurascens nr 51 na stronie 156. Autorem tego zdjęcia jest Pan Jan Kucharzyk. Redakcja przeprasza Autora za zaistniałą pomyłkę.

czytaj więcej

Ochrona górskich populacji roślin

Miniaturka

Projekt „Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne”

czytaj więcej

LINKAGE

Miniaturka

LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE - poprawa zarządzania różnorodnością biologiczną w Polsce oraz Norwegii poprzez wypracowanie i rozwój innowacyjnych technik podejmowania decyzji bazujących na PP GIS (Public Participatory Geographic Information System)

czytaj więcej

Wąż Eskulapa w Karpatach

Miniaturka

Projekt „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”

czytaj więcej

Chronimy Wiśliska

Miniaturka

Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego

czytaj więcej

Atlas ssaków Polski

Miniaturka

Powstaje nowy atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce.

czytaj więcej

Gatunki obce w Polsce

Miniaturka

Największa baza danych o inwazjach biologicznych w Polsce zawierająca informacje o ponad 1000 gatunków obcych.

czytaj więcej

Carpathian Brown Bear project

Miniaturka

Badania nad ekologią niedźwiedzi brunatnych w Karpatach

czytaj więcej

Atlas płazów i gadów Polski

Miniaturka

Powstaje nowy atlas rozmieszczenia płazów i gadów w Polsce.

czytaj więcej

Gatunki obce w faunie Polski

Miniaturka

Internetowa wersja opracowania

czytaj więcej