Projekt

2PO4F04527 Różnorodność zielenicy z rodzaju Desmodesmus w wodach o różnym statusie troficznym oraz jej zmienność morfologiczna w zależności od dostępności związków pokarmowych.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:MNiI
Kwota na realizację:72800
Okres realizacji: 2004 - 2006
Lista projektów