Pracownicy

dr Kamil Najberek

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Ekosystemów
Kariera naukowa:

Mgr: 2007 (Ochrona Środowiska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Dr: 2015 (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk)

Przebieg pracy:

Instytut Ochrony Przyrody PAN:

Stażysta: 2007 – 2008

Dokumentalista: 2009 - 2014

Adiunkt: 2015

Członkostwo:

Członek Akcji Carpatica

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Dumnicka E., Galas J., Najberek K., Urban J. 2020.

The influence of Pleistocene glaciations on the distribution of obligate aquatic subterranean invertebrate fauna in Poland. Zoologischer Anzeiger 286: 90-99. Pobierz pdf

Najberek K., Olejniczak P., Berent K., Gąsienica- Staszeczek M., Solarz W. 2020.

The ability of seeds to float with water currents contributes to the invasion success of Impatiens balfourii and I. glandulifera. Journal of Plant Research, Springer: DOI 10.1007/s10265-020-01212-0. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Pusz W., Patejuk K., Olejniczak P. 2020.

Two sides of the same coin: Does alien Impatiens balfourii fall into an ecological trap after releasing from enemies?. Environmental and Experimental Botany 176: 104103. Pobierz pdf

Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E., Biedrzycka A. 2020.

Raccoons foster the spread of freshwater and terrestrial microorganisms—Mammals as a source of microbial eDNA. Diversity and Distributions 26 (4): 453-459, doi.10.1111/ddi.13027. Pobierz pdf

Ćmiel A.M., Zając T., Zając K., Lipińska A., Najberek K. 2019.

Single or multiple spawning? Comparison of breeding strategies of freshwater Unionidae mussels under stochastic environmental conditions . Hydrobiologia Accepted Manuscript (TBA): TBA. DOI:10.1007/s10750-019-04045-8. Pobierz pdf

Kurek K., Ćmiel A., Bury S., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Musilová R., Baś G., Najbar B. 2019.

What has happened to the females? Population trends in the Aesculapian snake at its northern range limit. Global Ecology and Conservation 17: 1-6. doi:10.1016/j.gecco.2019.e00550. Pobierz pdf

Najberek K., Okarma H., Chmura D., Król W., Walusiak E., Solarz W. 2019.

Enemy pressure exerted on alien and native plants may differ between montane and lowland regions. Arthropod-Plant Interactions, Springer: 10.1007/s11829-019-09736-6.

Kurek K., Król W., Najberek K., Ćmiel A.M., Solarz W., Bury S., Baś G., Najbar B., Okarma H. 2018.

Habitat Use of the Aesculapian Snake at Different Spatial Scales. Journal of Wildlife Management 82 (8): 1746-1755. DOI:10.1002/jwmg.21534.

Najberek K., Pusz W., Solarz W., Olejniczak P. 2018.

The seeds of success: release from fungal attack on seeds may influence the invasiveness of alien Impatiens. Plant Ecology 219(10): 1197-1207.

Kurek K., Najberek K., Zając B., Bury S., Ćmiel A., Baś G., Najbar B. 2017.

Changes in the distribution of the Aesculapian snake in Poland and the implication for its active conservation. Polish Journal of Ecology 65 (4): 422-431, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.4.011.

Najberek K., Nentwig W., Olejniczak P., Król W., Baś G., Solarz W. 2017.

Factors limiting and promoting invasion of alien Impatiens balfourii in Alpine foothills. Flora - Morphol. Distrib. Funct. Ecol. Plants 234: 224-232, DOI: 0.1016/j.flora.2017.08.002. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Chmura D. 2017.

Do local enemies attack alien and native Impatiens alike?. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86 (4): 3562. Pobierz pdf

Solarz W., Najberek K., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2017.

Birds and alien species dispersal: on the need to focus management efforts on primary introduction pathways – comment on Reynolds et al. and Green. Diversity and Distributions 23 (1): 113-117, DOI: 10.1111/ddi.12500. Pobierz pdf

Solarz. W., Najberek K. 2017.

Alien Parasites May Survive Even if Their Original Hosts Do Not. EcoHealth, Springer 14(Suppl 1): 3, DOI: 10.1007/s10393-016-1128-6.

Najberek K., Solarz W., Chmura D., Walusiak E., Król W. 2016.

An invertebrate harmfulness scale for research on plant pest diversity and impacts. International Journal of Pest Management: DOI: 10.1080/09670874.2016.1182229.

Olszańska A., Solarz W., Najberek K. 2016.

To kill or not to kill—Practitioners’ opinions on invasive alien species management as a step towards enhancing control of biological invasions. Environmental Science & Policy 58: 107-116; DOI:10.1016/j.envsci.2016.01.008.

Pociecha A., Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E. 2016.

Native, alien, cosmopolitan or cryptogenic?A framework for clarifying the origin status of rotifers. Aquatic Biology 24: 141-149, DOI: 10.3354/ab00644. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Solarz W., Najberek K., Pociecha A. 2016.

Alien cyanobacteria: an unsolved part of the "expansion and evolution" jigsaw puzzle?. Hydrobiologia 764 (1): 65-79, DOI 10.1007/s10750-015-2395-x. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Najberek K. 2013.

Towards clarifying the presence of alien algae in inland waters — can we predict places of their occurrence?. Biologia (68/5): 838-844, DOI 10.2478/s11756-013-0221-3. Pobierz pdf
inne publikacje oryginalne

Najberek K., Solarz W. 2016.

Gatunki obce: przyczyny inwazyjnych zachowań i sposoby zwalczania. Kosmos 65 (1): 81-91.

Kurek K., Bury S., Baś G., Najberek K., Kaczmarski M., Śnieżko S. 2014.

Badania telemetryczne węża Eskulapa w Bieszczadach – wstępne wyniki i ocena zastosowanych metod. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 70 (6): 510–522.

Masło D., Najberek K. 2014.

American goldenrods versus Polish butterflies. In: Mirek Z., Nikel A. (eds), Nature Conservation in Poland and Current Civilizational Challenges. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 189–195.

Najberek K., Solarz W., Król W., Pępkowska-Król A., Strzałka M. 2013.

Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana w kompleksie stawów Przeręb koło Zatora. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 155-158.

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka A., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B. 2013.

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH120084. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 116-133.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Walusiak E., Najberek K. 2012.

Dystroficzne zbiorniki wodne w Małopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (4): 309–316.

Najberek K., Strzałka M., Solarz W. 2011.

Alien Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) and protected Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae) in the Spytkowice pond complex. Folia Malacologica 19: 31-33.

Kurek K., Najberek K. 2009.

Z wybrzeży Morza Czarnego do Polski - niesamowita podróż Monacha Cartusiana (O. F. Müller, 1774). Folia Malacologica 17 (1): 41-42.
książki i monografie

Kurek K., Najberek K. 2014.

Rekomendacje dla ochrony węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.
rozdziały w książkach i monografiach

Najberek K., Solarz W. 2011.

Inwazje biologiczne w polskich parkach narodowych I krajobrazowych. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. : 624-639.

Najberek K., Solarz W. 2011.

Jeziora Konińskie jako ognisko inwazji gatunków obcych w Polsce. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski. II: 614-623.
publikacje popularno-naukowe

Solarz W., Najberek K. 2020.

Inwazje biologiczne obcych gatunków a COVID-19. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 22-27.

Grzędzicka E., Najberek K. 2011.

Gatunki obce roślin w leśnych siedliskach ptaków. Ptaki - kwartalnik OTOP 1: 20-23.

Projekty

2018/02/X/NZ9/00165, MINIATURA 2 Czy obniżona presja ze strony lokalnych wrogów może determinować nieoptymalne preferencje siedliskowe? Badanie czynników osłabiających inwazję Impatiens balfourii w Europie.
Kierownik projektu:

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39
81/GDOŚ/2017 Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Barbara Tokarska-Guzik
COST-STSM-TD1209-26952 Ocena kondycji niecierpka Impatiens balfourii w Szwajcarii.
Kierownik projektu:

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39
2011/03/B/NZ9/04042 Czynniki determinujące inwazję obcych gatunków nawłoci: późnej (Solidago gigantea) i kanadyjskiej (S. canadensis), na obszarze polskich Karpat Zachodnich.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Solarz

tel.: 12 370 35 39
POIS.05.01.00-00-336/10 Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Kurek
N N304 326036 Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (enemy release hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski.
Kierownik projektu:

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39
N N305 322936 Postawy społeczne osób związanych z ochroną przyrody odnośnie postępowania z gatunkami obcymi w Polsce.
Kierownik projektu:

dr Agnieszka Olszańska

tel.: 12 370 35 53
24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.
IAS Gatunki Obce w Polsce.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Solarz

tel.: 12 370 35 39

Inne

Nazwa konferencji: Polskie Sympozjum Herpetologiczne
Organizator: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, Uniwerystet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2018-12-08
Autorzy: Kurek K., Bury S., Ćmiel A., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Baś G., Najbar B.
Wykład na konferencji: Is the disturbed sex ratio the next stage of the extinction of the Aesculapian snake population at the limit of its range?
Nazwa konferencji: FMCS International Freshwater Mollusk Meeting
Organizator: Freshwater Mollusk Conservation Society
Miejsce: Verbania, Włochy
Data: 2018-09-16
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.M., Zając K., Najberek K., Zając T.
Poster: Single or multiple broods - which breeding strategy is better under stochastic environmental conditions? A case of European freshwater Unionidae mussels
Nazwa konferencji: XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2018-09-13
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.M., Zając K., Najberek K., Zając T.
Wykład na konferencji: Pojedyńcze czy wielokrotne lęgi? Porównanie strategii rozrodczych europejskich małży Unionidae
Nazwa konferencji: XXXVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Zielona przyszłość: glony zastosowania i perspektywy
Organizator: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki PAN
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Wozniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may Foster long-distance spread of microorganisms
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Góra Jałowcowa
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may foster long-distance spread of microorganisms.
Nazwa konferencji: 17th Workshop of the International Association of Phytoplankton
Organizator: University of Thessaloniki
Miejsce: Kastoria, Greece
Data: 2014-09-14
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Najberek K., Solarz W., Pociecha A.
Poster: Stories a few ‘cyanos’ - can we classify cyanobacteria as alien using literature data?
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Poster: „Native range” of microorganisms: a crowning evidence or another obscurity in the native-alien jigsaw puzzle?
Nazwa konferencji: Ochrona Przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Organizator: IOP PAN, KOP PAN, PROP
Miejsce: Kraków
Data: 2013-10-24
Autorzy: Masło D., Najberek K.
Poster: Amerykańskie nawłocie kontra polskie motyle
Nazwa konferencji: SEH 17th European Congress of Herpetology
Organizator: Veszprém
Miejsce: Veszprém, Hungary
Data: 2013-08-22
Autorzy: Kurek K., Król W., Najberek K., Bury S., Najbar B., Babiasz R., Baś G., Potoczek M., Zięcik A., Ćmiel A. M., Wierzbanowski P.
Wykład na konferencji: Distribution, habitat requirements and conservation of Aesculapian snake Zemenis longissimus in South-Eastern Poland
Nazwa konferencji: XXXI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego
Organizator: Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Olsztyn
Data: 2013-05-17
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E.
Poster: Contemporary Huns or stray wanderers? Alien phytoplankton species in Polish freshwaters
Nazwa konferencji: Warsztaty w ramach projektu Natura 2000 w Karpatach
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Cisna
Data: 2013-02-05
Autorzy: Baś G., Najberek K.
Wykład: Korytarze ekologiczne w gminie Cisna
Nazwa konferencji: Posiedzenie wyjazdowe Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Organizator: Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Miejsce: Zakopane
Data: 2012-12-05
Autorzy: Solarz W., Najberek K., Głowaciński Z.
Wykład na konferencji: Inwazje biologiczne w parkach narodowych i krajobrazowych w Polsce
Nazwa konferencji: Zebranie Ogólne Doktorantów PAN
Organizator: Kancelaria PAN
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica
Data: 2012-12-03
Autorzy: Sikora M., Berent K., Najberek K., Tarasiuk T.
Wykład na konferencji: Komisja ds. Doktorantów PAN
Nazwa konferencji: 13th International Rotifer Symposium Rotifera XIII
Organizator: North-Eastern Hill University, Department of Zoology
Miejsce: India, Shillong
Data: 2012-11-18
Autorzy: K. Najberek, A. Pociecha, E. Wilk-Woźniak, W. Solarz.
Wykład na konferencji: Alien rotifers – neglected or unsolved problem?
Nazwa konferencji: “2012 Pathways to Success: Integrating Human Dimensions into Fisheries and Wildlife Management Conference”
Organizator: Colorado State University
Miejsce: Breckenridge (Colorado, USA)
Data: 2012-09-24
Autorzy: Olszańska A., Solarz W., Najberek K.
Wykład na konferencji: “What to do with aliens - experts' opinions on the invasive alien species”
Nazwa konferencji: Zebranie Ogólne Doktorantów PAN
Organizator: Kancelarii PAN
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica
Data: 2012-01-19
Autorzy: Najberek K.
Wykład: Zasady i cele działalności oraz skład osobowy przyszłej Komisji ds. Doktorantów PAN działającej przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD)
Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-29
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Walusiak E., Chmura D., Król W.
Poster: Z deszczu pod rynnę? Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (Enemy Release Hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski
Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-29
Autorzy: Solarz W., Król W., Najberek K.
Wykład na konferencji: Internetowa baza danych Gatunki obce w Polsce (www.iop.krakow.pl/ias)
Nazwa konferencji: XXXI spotkanie Wszechnicy Biebrzańskiej pt: „Obcy są wśród nas”
Organizator: Biebrzański Park Narodowy
Miejsce: Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy
Data: 2010-02-13
Autorzy: Najberek K.
Wykład: Inwazje biologiczne w parkach narodowych i krajobrazowych w Polsce
powrót do listy pracowników