Struktura

Zakład Ochrony Fauny

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33

dr inż. Katarzyna Kurek

tel.: 12 370 35 33

mgr Stanisław Śnieżko

tel.: 12 370 35 32
Działalność:

Zakład dostarcza naukowych podstaw dla ochrony gatunkowej zwierząt, zwłaszcza gatunków zagrożonych, ale też sprawiających pewne problemy ekologiczne i społeczne. Koordynuje ogólnokrajowe działania dokumentujące i monitorujące różnorodność biologiczną oraz zagrożenia dla polskiej fauny.

Wizytówką Zakładu są „czerwone księgi zwierząt” i „czerwone listy zwierząt”, czyli gatunków najbardziej zagrożonych, zintegrowane z systemem IUCN. Pracownicy Zakładu kierują pracami nad opracowaniem atlasów współczesnego występowania ssaków oraz płazów i gadów w Polsce, których podstawą są interaktywne internetowe bazy danych. Zakład pojął też prace badawcze poświęcone introdukcjom i inwazjom gatunków obcych, ich oddziaływaniu na biocenozy i populacje rodzime.

Pracownicy Zakładu służą też konsultacjami i doradztwem dla administracji państwoweji samorządowej, zwłaszcza Ministerstwu Środowiska (m.in. w ramach Państwowej Rady Ochrony Przyrody), Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnym dyrekcjom oraz parkom narodowym. Uczestniczą w pracach nad nowelizacją prawa dotyczącego ochrony gatunkowej, łowieckiej i rybackiej, a także zapisów konwencji międzynarodowych. Niektórzy z nich są  autorami krajowych strategii ochrony i zarządzania populacjami dużych zwierząt - wilka, niedźwiedzia i łosia.

Zakres badań:
Realizowane działania badawcze:

Różnorodność biologiczna fauny na różnych poziomach organizacji

Najbardziej aktualne zadania badawcze m.in.:

  • identyfikacja zagrożeń krajowych populacji kręgowców, zwłaszcza płazów i gadów (dr inż. K. Kurek);
  • ocena roli ptaków krajobrazu rolniczego w zachowaniu różnorodności biologicznej regionu dolnośląskiego (dr hab. A. Wuczyński i in.);
  • stworzenie nowych wzorców ochrony fauny ptaków terenów rolniczych (dr hab. A. Wuczyński);
  • ocena wewnątrzpopulacyjnej i międzypopulacyjnej zmienności genetycznej susła perełkowanego wraz z projektem restytucji tego ginącego gatunku (dr hab. A. Biedrzycka);
  • ocena behawioru i funkcjonowania populacji dużych drapieżników (niedźwiedź, ryś, wilk) (prof. dr hab.  H. Okarma, dr K. Bojarska i in.);
  • badania procesów synantropizacji i synurbizacji ssaków kopytnych (prof. dr hab. H. Okarma i zespół).

Publikacje

Blanvillain G., Lorch J.M., Joudrier N., Bury S., Cuenot T., Franzen M., Martínez-Freiría F., Guiller G., Halpern B., Kolanek A., Kurek K., Lourdais O., Michon A., Musilová R., Schweiger S., Szulc B., Ursenbacher S., Zinenko O., Hoyt J.R. 2024.

Contribution of host species and pathogen clade to snake fungal disease hotspots in Europe. Communications Biology 7 (1): 440.

Pearman P.B., Broennimann O., Aavik T., Albayrak T., Alves P.C., Aravanopoulos F.A., Bertola L.D., Biedrzycka A., Buzan E., Cubric-Curik V., Djan M., Fedorca A., Fuentes-Pardo A.P., Fussi B., Godoy J.A., Gugerli F., Hoban S., Holderegger R., Hvilsom Ch., Iacolina L., Kalamujic Stroil B., Klinga P., Konopiński M.K., Kopatz A., Laikre L., Lopes-Fernandes M., McMahon B.J., Mergeay J., Neophytou Ch., Pálsson S., Paz-Vinas I., Posledovich D., Primmer C.R., Raeymaekers J.A.M., Rinkevich B., Rolečková B., Ruņģis D., Schuerz L., Segelbacher G., Kavčič Sonnenschein K., Stefanovic M., Thurfjell H., Träger S., Tsvetkov I.N., Velickovic N., Vergeer P., Vernesi C., Vilà C., Westergren M., Zachos F.E., Guisan A., Bruford M. 2024.

Monitoring of species’ genetic diversity in Europe varies greatly and overlooks potential climate change impacts. Nature Ecology & Evolution: DOI: 10.1038/s41559-023-02260-0. Pobierz pdf

Tryjanowski P., Białas J.T., Wuczyński A., Profus P., Tobółka M., Nowak M.K., Siekiera J., Jankowiak Ł, Walasz K. 2024.

Rozwój badań nad bocianem białym Ciconia ciconia w Polsce: test trafności prognoz sprzed ćwierćwiecza. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 80 (1): 4-27. Pobierz pdf

Wuczyński A., Hałupka L. 2024.

Multiple nest reuse by three passerine species. The European Zoological Journal 91 (1): 298-304. Pobierz pdf

Berezowska-Cnota T., Konopiński M.K., Bartoń K., Bautista C., Revilla E., Naves J., Biedrzycka A., Fedyń H., Fernández N., Jastrzębski T., Pirga B., Viota M., Wojtas Z., Selva N. 2023.

Individuality matters in human–wildlife conflicts: Patterns and fraction of damage-making brown bears in the north-eastern Carpathians. Journal of Applied Ecology 60 (6): 1127-1138.

Białas J.T., Jakubiec Z., Kania W., Krogulec G., Peterson U., Samusenko I., Stajszczyk M., Tobółka M., Tryjanowski P., Walasz K., Wuczyński A., Żuraw M.S. 2023.

Badania nad bocianem białym. Relacja z X Zjazdu Grupy Badawczej Bociana Białego (Tomaszów Bolesławiecki, „Klekusiowo”, 3–4.02.2023). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 79 (2): 32-45. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Konopiński M.K., Popiołek M., Zawiślak M., Bartoszewicz M., Kloch A. 2023.

Non-MHC immunity genes do not affect parasite load in European invasive populations of common raccoon. Scientific Reports 13 (1): 15696. Pobierz pdf

Bury S., Kolanek A., Skórzewski G., Kurek K., Zając B., Najbar B., Borczyk B. 2023.

Is the blue-spotted phenotype more widespread in the eastern slow worm Anguis colchica (Nordmann, 1840) than the western slow worm Anguis fragilis Linnaeus, 1758 and does it correlate with the male body size? A case study from Central Europe. Folia Biologica 71 (1): 45-51. Pobierz pdf

Guerrero-Casado J., Dylewski Ł., Rosin Z.M., Skórka P., Wuczyński A., Tobolka M. 2023.

Spatial and thematic bias in the scientific literature on farmland birds across the globe. The European Zoological Journal 90 (2): 775-789. Pobierz pdf

Halupka L., Arlt D., Tolvane J., Millon A., Bize P., Adamík P., Albert P., Arendt W.J., Artemyev A.V., Baglione V., Bańbura J., Bańbura M., Barba E., Barrett R.T., Becker P.H., Belskii E., Bolton M., Bowers E.K., Bried J., Brouwer L., Bukacińska M., Bukaciński D., Bulluck L., Carstens K.F., Catry I., Charter M., Chernomorets A., Covas R., Czuchra M., Dearborn D.C., de Lope F., Di Giacomo A.S., Dombrovski V.C., Drummond H., Dunn M.J., Eeva T., Emmerson L.M., Espmark Y., Fargallo J.A., Sergey I. Gashkov S.I, Golubova E.Yu., Griesser M., Harris M.P., Hoover J.P., Jagiełło Z., Karell P., Kloskowski J., Koenig W.D., Kolunen H., Korczak-Abshire M., Korpimäki E., Krams I., Krist M., Krüger S.C., Kuranov B.D., Lambin X., Lombardo M.P., Lyakhov A., Marzal A., Møller A.P., Neves V.C., Tøttrup Nielsen J., Numerov A., Orłowska B., Oro D., Öst M., Philips R.A., Pietiäinen H., Polo V., Porkert J., Potti J., Pöysä H., Printemps T., Prop J., Quillfeldt P., Ramos J.A., Ravussin P.-A., Rosenfield R.N., Roulin A., Dustin R., Rubenstein D.R., Samusenko I., Saunders D.A., Schaub M., Senar J.C., Sergio F., Solonen T., Solovyeva D.V., Stępniewski J., Thompson P., Tobółka M., Török J., van de Pol M., Vernooij L., Visser M.E., Westneat D.F., Wheelwright N.T., Wiącek J., Wiebe K., Wood A.G., Wuczyński A., Wysocki D., Zárybnická M., Margalida A., Halupka K. 2023.

The effect of climate change on avian offspring production: A global meta-analysis. PNAS 120 (19): e2208389120. Pobierz pdf

Kloch A., Mierzejewska E.J., Welc-Falęciak R., Bajer A., Biedrzycka A. 2023.

Cytokine gene polymorphism and parasite susceptibility in free-living rodents: Importance of non-coding variants. PLoS ONE 18 (1): e0258009. Pobierz pdf

Kustusch K., Wuczyński A. 2023.

Śmiertelność ptaków na drogach w Polsce - wyniki ogólnokrajowych badań opartych na nauce obywatelskiej. Ornis Polonica 64 (4): 288-312. Pobierz pdf

Oeser J., Heurich M., Kramer-Schadt S., Andren H., Bagrade G., Belotti E., Bufka L., Breitenmoser-Würsten Ch., Černe R., Duľa M., Fuxjäger Ch., Gomerčic T., Jędrzejewski W., Kont R., Kouber P., Kowalczyk R., Krofel M., Krojerova-Prokesova J., Kubala J., Kusak J., Kutal M., Linnell J.D.C., Mattisson J., Molinari-Jobin A., Mannil P., Odden J., Okarma H., Oliveira T., Pagon N., Persson J., Remm J., Schmidt K., Signer S., Tam B., Vogt K., Zimmermann F., Kuemmerle T. 2023.

Prerequisites for coexistence: human pressure and refuge habitat availability shape continental-scale habitat use patterns of a large carnivore. Landscape Ecology 38 (7): 1713–1728. Pobierz pdf

Oeser J., Heurich M., Kramer-Schadt S., Mattisson J., Krofel M., Krojerová-Prokešová J., Zimmermann F., Anders O., Andrén H., Bagrade G., Belotti E., Breitenmoser-Würsten Ch., Bufka L., Černe R., Drouet-Hoguet N., Duľa M., Fuxjäger Ch., Gomerčić T., Jędrzejewski W., Kont R., Koubek P., Kowalczyk R., Kusak J., Kubala J., Kutal M., Linnell J.D.C., Molinari-Jobin A., Männil P., Middelhoff T.L., Odden J., Okarma H., Oliveira T., Pagon N., Persson J., Remm J., Schmidt K., Signer S., Tám B., Vogt K., Kuemmerle T. 2023.

Integrating animal tracking dataset at a continental scale for mapping Eurasian lynx habitat. Diversity and Distributions 00: 1-15. Pobierz pdf

Orłowska B., Didkowska A., Brzezińska S., Augustynowicz-Kopeć E., Zabiega K., Pasiniewicz M., Bojarska K., Kaczor S., Krajewska-Wędzina M., Welz M., Anusz K. 2023.

Detection of Mycobacterium tuberculosis Complex Genetic Material in a Free-Living Brown Bear (Ursus arctos). Journal of Wildlife Diseases 59 (3): 539-541.

Basak S.M., Hossain S., O'Mahony D.T., Okarma H., Widera E., Wierzbowska I.A. 2022.

Public perceptions and attitudes toward urban wildlife encounters – A decade of change. Science of The Total Environment 834: 155603. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Fijarczyk A., Kloch A., Porth I.M. 2022.

Editorial: Genomic basis of adaptations to new environments in expansive and invasive species. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 974649. Pobierz pdf

Bury S., Kolanek A., Chylarecki P., Najbar B., Kurek K., Mazgajski T.D. 2022.

Climatic conditions and prevalence of melanistic snakes—contrasting effects of warm springs and mild winters. International Journal of Biometeorology 66 (7): 1329-1338.

Bury S., Zając B., Okarma H., Kolanek A. 2022.

Decline in body size and female fraction in the grass snake (Natrix natrix, Linnaeus 1758) population after 40 years (Southern Poland). Environmental Science and Pollution Research 29 (6): 8334-8340. Pobierz pdf

Darul R., Gavashelishvili A., Saveljev A.P., Seryodkin I.V., Linnell J.D.C., Okarma H., Bagrade G., Ornicans A., Ozolins J., Männil P., Khorozyan I., Melovski D., Stojanov A., Trajçe A., Hoxha B., Dvornikov M.G., Galsandorj N., Okhlopkov I., Mamuchadze J., Yarovenko Y.A., Akkiev M.I., Sulamanidze G., Kochiashvili V., Kürşat Şahin M., Trepet S.A., Pkhitikov A.B., Farhadinia M.S., Godoy J.A., Jászay T., Ratkiewicz M., Schmidt K. 2022.

Coat polymorphism in Eurasian lynx: adaptation to environment or phylogeographic legacy?. Journal of Mammalian Evolution 29 (1): 51-62. Pobierz pdf

Fedyń I., Bojarska K., Gerber N., Okarma H. 2022.

Blood trail of expansion? Long-term patterns of livestock depredation by wolves in Poland. Ecological Research 37 (3): 370-380.

Konopiński M. 2022.

Average weighted nucleotide diversity is more precise than pixy in estimating the true value of π from sequence sets containing missing data. Molecular Ecology Resources 00: 1-7, DOI: 10.1111/1755-0998.13707.

Konopiński M.K., Fijarczyk A.M., Biedrzycka A. 2022.

Complex patterns shape immune genes diversity during invasion of common raccoon in Europe – Selection in action despite genetic drift. Evolutionary Application 00: 1-18, DOI: 10.1111/eva.13517. Pobierz pdf

Mattisson J., Linnell J.D.C., Anders O., Belotti E., Breitenmoser-Würsten Ch., Bufka L., Fuxjäger Ch, Ivanov G., Jędrzejewski W., Kont R., Kowalczyk R., Krofel M., Melovski D., Mengüllüoglu D., Middelhoff T.L., Molinari-Jobin A., Odden J., Ozolins J., Okarma H., Persson J., Schmidt K., Vogt K., Zimmermann F., Andren H. 2022.

Timing and synchrony of birth in Eurasian lynx across Europe. Ecology and Evolution 12 (8): e9147. Pobierz pdf

Ripari L., Premier J., Belotti E., Bluhm H., Breitenmoser-Würsten Ch., Bufka L., Červený J., Drouet-Hoguet N., Fuxjäger Ch., Jędrzejewski W., Kont R., Koubek P., Kowalczyk R., Krofel M., Krojerová-Prokešová J., Molinari-Jobin A., Okarma H., Oliveira T., Remm J., Schmidt K., Zimmermann F., Kramer-Schadt S., Heurich M. 2022.

Human disturbance is the most limiting factor driving habitat selection of a large carnivore throughout Continental Europe. Biological Conservation 266: 109446, DOI: 10.1016/j.biocon.2021.109446.

Tryjanowski P., Jankowiak Ł., Czechowski P., Dulisz B., Golawski A., Grzywaczewski G., Indykiewicz P., Kwieciński Z., Mitrus C., Nowakowski J. J., Polakowski M., Siekiera J., Sparks T. H. & Wuczyński A. 2022.

Summer water sources for temperate birds: use, importance, and threats. The European Zoological Journal 89: 913–926. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2022.

Nasze polskie bociany. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 78 (3): 52-53. Pobierz pdf

Bojarska K., Maugeri L., Kuehn R., Król W., Theuerkauf J., Okarma H., Gula R. 2021.

Wolves under cover: The importance of human-related factors in resting site selection in a commercial forest. Forest Ecology and Management 497: 119511.

Kloch A., Biedrzycka A., Szewczyk M., Nowak S., Niedźwiedzka N., Kłodawska M., Hájková A., Hulva P., Jędrzejewska B., Mysłajek R.W. 2021.

High genetic diversity in immunity loci in an expanding population of a highly mobile carnivore, the grey wolf Canis lupus in Central Europe. Diversity and Distributions 00: 1-16. Pobierz pdf

Konopiński M. 2021.

Genetyka konserwatorska, czyli ochrona przyrody w próbówce. Cz. I: Ochrona zmienności wewnątrzgatunkowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 14-21.

Konopiński M., Biedrzycka A. 2021.

Genetyka konserwatorska, czyli ochrona przyrody w próbówce cz. II: Genetyka jako narzędzie w ochronie przyrody. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (4): 4-13. Pobierz pdf

Konopiński M.K., Baś G., Bojarska K. 2021.

Can attitude toward humans cause isolation? Marked genetic distinction of urban wild boar population. Hystrix - the Italian Journal of Mammalogy 33 (1): 34-40. Pobierz pdf

Naderi M., Kusak J., Bojarska K., Chynoweth M., Green A., Şekercioğlu C. 2021.

Hares, Humans, and Lynx activity rhythms: Who avoids whom?. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy: 0, DOI:10.4404/hystrix-00462-2021.

Wuczyński A. 2021.

Ptaki lęgowe gminy Polanica-Zdrój i jej walory ornitologiczne. Przyroda Sudetów 23: 145-176. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2021.

The White Stork in Poland – long-term trends and an uncertain future for a mighty population. SIS Conservation 3: 7‐11. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2021.

Hail-induced nest mortality and possible fright molting of a passerine bird during the pre-incubation period. The Wilson Journal of Ornithology 132 (2): 476-481. Pobierz pdf

Wuczyński A., Betleja J., Jerzak L., Król W., Mielczarek P., Profus P., Siekiera A., Siekiera J., Springer S., Sztwiertnia H., Szymczak J., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński M. 2021.

Strong declines of the White Stork Ciconia ciconia population in south-western Poland: a differentiated importance of altitude and land use changes. Acta Ornithologica 56 (2): 255-271. Pobierz pdf

Wuczyński A., Hałupka L., Maroń A. 2021.

First records of conspecific brood parasitism in two species of small passerines: lesser whitethroat and common linnet. Polish Journal of Ecology 69. Pobierz pdf

Wuczyński A., Krogulec G., Jakubiec Z., Profus P., Neubauer G. 2021.

Population size and spatial distribution of the white stork Ciconia ciconia in Poland in 1958 with insights into long-term trends in regional and global population. The European Zoological Journal 88 (1): 525-539. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Bojarska K., Żmihorski M. 2021.

Nonrandom Bird-Glass Collision Pattern: Fewer Strikes Near Glass Edge. Acta Ornithologica 56 (1): 133-137.

Zyśk-Gorczyńska E., Sztwiertnia H., Pietkiewicz M., Kolanek A., Bojarska K., Żmihorski M. 2021.

Local bird densities and habitats are poor predictors of bird collision with glass bus shelters. Landscape and Urban Planning 217: 104285. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Popiołek M., Zalewski A. 2020.

Host-parasite interactions in non-native invasive species are dependent on the levels of standing genetic variation at the immune locus. BMC Evolutionary Biology 20: 43. Pobierz pdf

Bojarska K., Kurek K., Śnieżko S., Wierzbowska I., Król W., Zyśk-Gorczyńska E., Baś G., Widera E., Okarma H. 2020.

Winter severity and anthropogenic factors affect spatial behaviour of red deer in the Carpathians. Mammal Research 65 (4): 815-823.

Bojarska K., Sulich J., Bachmann S., Okarma H., Theuerkauf J., Gula R. 2020.

Opportunity and peril: how wolves use a dense network of forest roads. Mammalian Biology 100 (2): 203-211. Pobierz pdf

Bury S., Kurek K., Borczyk B., Szulc B., Kolanek A. 2020.

The causes of extremely low tick prevalence in European legless squamates remain an unanswered question. Salamandra 56 (1).

Bury S., Mazgajski T. D., Najbar B., Zając B., Kurek K. 2020.

Melanism, body size and sex ratio in snakes – new data on the grass snake (Natrix natrix) and synthesis. The Science of Nature 107 (3): DOI: 10.1007/s00114-020-01678-x.

García-Rodríguez A., Rigg R., Elguero-Claramunt I., Bojarska K., Krofel M., Parchizadeh J., Pataky T., Seryodkin I., Skuban M., Wabakken P., Zięba F., Zwijacz-Kozica T., Selva N. 2020.

Phenology of brown bear breeding season and related geographical cues. The European Zoological Journal 87: 552-558.

Gula R., Bojarska K., Theuerkauf J., Król W., Okarma H. 2020.

Re-evaluation of the wolf population management units in central Europe. Wildlife Biology 2020 (2). Pobierz pdf

Kloch A., Biedrzycka A. 2020.

Post-glacial phylogeography and variation in innate immunity loci in a sylvatic rodent, bank vole Myodes glareolus. Mammalian Biology 100 (2): 141-154. Pobierz pdf

Konopiński M.K. 2020.

Shannon diversity index: A call to replace the original Shannon’s formula with unbiased estimator in the population genetics studies. PeerJ (8): e9391. Pobierz pdf

Kowalczyk R., Wudarczyk M., Wójcik J.M., Okarma H. 2020.

Northernmost record of reproduction of the expanding golden jackal population. Mammalian Biology: 1-5, DOI: 10.1007/s42991-020-00009-x. Pobierz pdf

Okarma H. 2020.

Wpływ wilków na populacje dużych kopytnych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (3): 24-37.

Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E., Biedrzycka A. 2020.

Raccoons foster the spread of freshwater and terrestrial microorganisms—Mammals as a source of microbial eDNA. Diversity and Distributions 26 (4): 453-459, doi.10.1111/ddi.13027. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Konopiński M., Hoffman E., Trujillo A., Zalewski A. 2019.

Comparing raccoon major histocompatibility complex diversity in native and introduced ranges: Evidence for the importance of functional immune diversity for adaptation and survival in novel environments. Evolutionary Applications 00: 1-16, DOI: 10.1111/eva.12898. Pobierz pdf

Bojarska, K., Drobniak, S., Jakubiec, Z., Zyśk-Gorczyńska, E. 2019.

Winter insomnia: how weather conditions and supplementary feeding affect the brown bear activity in a long-term study. Global Ecology and Conservation.

Gosling E., Bojarska K., Gula R., Kuehn R. 2019.

Recent Arrivals or Established Tenants? History of Wolf Presence Influences Attitudes Toward the Carnivore. Wildlife Society Bulletin, Wildlife Society Bulletin 43 (4): 639-650.

Kujawa K., Wuczyński A., Dajdok Z., Grzesiak W. 2019.

Effect of habitat structure and crop diversity on common and threatened birds breeding in semi-natural field margins. Acta Ornithologica 54 (2): 181-199. Pobierz pdf

Kurek K., Ćmiel A., Bury S., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Musilová R., Baś G., Najbar B. 2019.

What has happened to the females? Population trends in the Aesculapian snake at its northern range limit. Global Ecology and Conservation 17: 1-6. doi:10.1016/j.gecco.2019.e00550. Pobierz pdf

Najberek K., Okarma H., Chmura D., Król W., Walusiak E., Solarz W. 2019.

Enemy pressure exerted on alien and native plants may differ between montane and lowland regions. Arthropod-Plant Interactions, Springer 14 (2): 75-287. Pobierz pdf

Okarma H., Herzog S. 2019.

Handbuch Wolf. Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart, Germany: 1-312.

Orłowski G., Siekiera J., Karg J., Tobolka M., Wuczyński A., Kaługa I., Siekiera A., Cyga-Döhner R., Dudzik E. 2019.

Calcium and metals are not evenly distributed in avian eggshells over their longitudinal section. The Auk: Ornithological Advances 136(3), ukz026: https://doi.org/10.1093/auk/ukz026.

Wuczyński A., Krogulec G., Neubauer G., Profus P. 2019.

Pierwsza ocena liczebności bociana białego Ciconia ciconia w Polsce w 1958 roku na tle długoterminowych zmian populacyjnych – streszczenie prezentacji. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (5): 336-344. Pobierz pdf

Wuczyński A., Kuriata D. 2019.

Sieniawka – bogactwo historii i natury. Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Łagiewnickiej: 1-24. Pobierz pdf

Wuczyński A., Wuczyński M. 2019.

Birds wintering in heterogeneous farmland of Poland: weather-dependent temporal changes in abundance and habitat associations. Acta Ornithologica 54: 105-124. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Bielański W., Ćmiel A., Solarz W., Zając T., Migalska M., Sebastian A., Westerdahl H., Radwan J. 2018.

Blood parasites shape extreme major histocompatibility complex diversity in a migratory passerine. Molecular Ecology 27 (11): 2594-2603. DOI: 10.1111/mec.14592.

Bury S., Bury A., Kurek K., Borczyk B., Kolanek A. 2018.

Metody nieinwazyjnego, indywidualnego rozpoznawania żmii zygzakowatej Vipera berus w badaniach terenowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 355-364.

Konopiński M.K., Berezowska-Cnota T., Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T. 2018.

Ocena liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 410-421.

Kurek K., Król W., Najberek K., Ćmiel A.M., Solarz W., Bury S., Baś G., Najbar B., Okarma H. 2018.

Habitat Use of the Aesculapian Snake at Different Spatial Scales. Journal of Wildlife Management 82 (8): 1746-1755. DOI:10.1002/jwmg.21534.

Pilot M., Greco C., vonHoldt B.M., Randi E., Jędrzejewski W., Sidorovich V.E., Konopiński M.K., Ostrander E.A., Wayne R.K. 2018.

Widespread, long-term admixture between grey wolves and domestic dogs across Eurasia and its implications for the conservation status of hybrids. Evolutionary Applications, Wiley: DOI: 10.1111/eva.12595.

Sebastian A., Migalska M., Biedrzycka A. 2018.

AmpliSAS and AmpliHLA: Web Server Tools for MHC Typing of Non-Model Species and Human Using NGS Data. W: Boegel S. (red.). HLA Typing. Methods in Molecular Biology. Humana Press, New York, NY 1802: 249-273.

Sztwiertnia H., Wuczyński A., Betleja J., Jerzak L., Profus P., Siekiera A., Siekiera J., Szymczak J. 2018.

Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia w Śląskim Regionie Ornitologicznym w 2014 roku. Ptaki Śląska 25: 83-98. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2018.

Recenzje. Christoph Kaatz, Dieter Wallschläger, Krista Dziewiaty, Ute Eggers (red.): Der Weißstorch Ciconia ciconia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 477-479. Pobierz pdf

Baś G., Bojarska K., Śnieżko S., Król W., Kurek K., Okarma H. 2017.

Wykorzystanie siedlisk przez dziki Sus scrofa na terenie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 354-362.

Berezowska-Cnota T., Luque-Márquez I., Elguero-Claramunt I., Bojarska K., Okarma H., Selva N. 2017.

Effectiveness of different types of hair traps for brown bear research and monitoring. PLoS ONE 12 (10): e0186605, DOI: 10.1371/journal.pone.0186605. Pobierz pdf

Biedrzycka A., O’Connor E., Sebastian A., Migalska M., Radwan J., Zając T., Bielański W., Solarz W., Ćmiel A., Westerdahl H. 2017.

Extreme MHC class I diversity in the sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus); selection patterns and allelic divergence suggest that different genes have different functions. BMC Evolutionary Biology 17: 159: 1-12, DOI: 10.1186/s12862-017-0997-9. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Sebastian A., Migalska M., Westerdahl H., Radwan J. 2017.

Testing genotyping strategies for ultra‐deep sequencing of a co‐amplifying gene family: MHC class I in a passerine bird. Molecular Ecology Resources 17: 642-655, DOI: 10.1111/1755-0998.12612.

Bielański W., Biedrzycka A., Zając T., Ćmiel A., Solarz W. 2017.

Age-related parasite load and longevity patterns in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 48 (7): 997-1004, DOI: 10.1111/jav.00949.

Bojarska K., Kwiatkowska M., Skórka P., Gula R., Theuerkauf J., Okarma H. 2017.

Anthropogenic environmental traps: Where do wolves kill their prey in a commercial forest?. Forest Ecology and Management 397: 117-125, DOI: 10.1016/j.foreco.2017.04.013.

Kolanek A., Bury A., Turniak E., Kurek K., Bury S. 2017.

Wybrane problemy ochrony gniewosza plamistego Coronella austriaca w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (6): 474-483.

Konopiński M.K., Amirowicz A. 2017.

Genetic composition of a population of natural common bream Abramis brama × roach Rutilus rutilus hybrids and their morphological characteristics in comparison with parent species. Journal of Fish Biology, DOI: 10.1111/jfb.13506.

Kurek K., Najberek K., Zając B., Bury S., Ćmiel A., Baś G., Najbar B. 2017.

Changes in the distribution of the Aesculapian snake in Poland and the implication for its active conservation. Polish Journal of Ecology 65 (4): 422-431, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.4.011.

Selva N., Teitelbaum C.S., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Bojarska K., Mueller T. 2017.

Supplementary ungulate feeding affects movement behavior of brown bears. Basic and Applied Ecology 24: 68-76, DOI: 10.1016/j.baae.2017.09.007.

Wuczyński A. 2017.

Recenzje. Federico Morelli, Piotr Tryjanowski (red.). Birds as Useful Indicators of High Nature Value Farmlands. Using Species Distribution Models as a Tool for Monitoring the Health of Agro-ecosystems. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (2): 158-160. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Kloch A. 2016.

Development of novel associations between MHC alleles and susceptibility to parasitic infections in an isolated population of an endangered mammal. Infection, Genetics and Evolution 44: 210-217, DOI: 10.1016/j.meegid.2016.07.014.

Buczek M., Okarma H., Demiaszkiewicz A.W., Radwan J. 2016.

MHC, parasites and antler development in red deer: no support for the Hamilton & Zuk hypothesis. Journal of Evolutionary Biology 29: 617-632 (doi: 10.1111/jeb.12811).

Dajdok Z., Wuczyński A. 2016.

Znaczenie śródpolnych pasm roślinności w ochronie bioróżnorodności obszarów rolnych. W: Konieczny K., Krukowska-Szopa I., Szatan S. (red.). Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu. Pakiet edukacyjny. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica: 191-211.

Dostatny D.F., Kloc G., Dajdok Z., Karg J., Kujawa K., Tryjanowski P., Wuczyński A., Bączek K. 2016.

Jak gospodarować w sposób zrównoważony? Przykłady i zalecenia dotyczące ochrony bioróżnorodności. IHAR-PIB Radzików, KCRZG, SGGW Warszawa: 1-10.

Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E., Wuczyński A. 2016.

Niedźwiedzie wróciły do dawnych ostoi. Las Polski 9: 22-23. Pobierz pdf

Nowacki J., Okarma H., Skorupski M. 2016.

Zwierzęta łowne jako element różnorodności biologicznej Polski. W: Nowacki J., Skorupski M. (red.). Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna. Fundacja UP w Poznaniu, Poznań: 9-27.

Nowacki J., Okarma H., Skorupski M., Buchholz L. 2016.

Łowiectwo a różnorodność biologiczna na przestrzeni dziejów. W: Nowacki J., Skorupski M. (red.). Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna. Fundacja UP w Poznaniu, Poznań: 29-48.

Okarma H., Bartoszewicz M. 2016.

Ssaki. W: Zwierzęta chronione podręcznik dla myśliwych. Oficyna Wydawnicza FOREST i Zarząd Główny PZŁ: 208-231.

Okarma H., Pirga B. 2016.

Ssaki kopytne i drapieżne. W: Górecki A., Zemanek B. (red.). Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne: 307-320.

Orłowski G., Siebielec G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2016.

Effect of spatial resolution of soil data on predictions of eggshell trace element levels in the Rook Corvus frugilegus. Environmental Pollution 219: 288-295. Pobierz pdf

Orłowski G., Wuczyński A., Karg J., Grzesiak W. 2016.

The significance of seed food in chick development re-evaluated by tracking day-to-day dietary variation in the nestlings of a granivorous passerine. Ibis 159: 124-138. doi: 10.1111/ibi.12410. Pobierz pdf

Peruń A., Biedroń R., Konopiński M., Białecka A., Marcinkiewicz J., Józefowski Sz. 2016.

Phagocytosis of live versus killed or fluorescently labeled bacteria by macrophages differ in both magnitude and receptor-specificity. Immunology and Cell Biology (9 November): (doi:10.1038/icb.2016.112).

Węcek K., Hartmann S., Paijmans J.L.A., Taron U., Xenikoudakis G., Cahill J.A., Heintzman P.D., Shapiro B., Baryshnikov G., Bunevich A.N., Crees J.J., Dobosz R., Manaserian N., Okarma H., Tokarska M., Turvey S.T., Wójcik J.M., Żyła W., Szymura J.M., Hofreiter M., Barlow A. 2016.

Complex admixture preceded and followed the extinction of wisent in the wild. Molecular Biology and Evolution 34 (3): 598-612, DOI: 10.1093/molbev/msw254. Pobierz pdf

Wierzbowska I., Hędrzak M., Popczyk B., Okarma H., Crooks K.R. 2016.

Predation of wildlife by free-ranging domestic dogs in Polish hunting grounds and potential competition with the grey wolf. Biological Conservation, Elsevier 201: 1-9 (doi:10.1016/j.biocon.2016.06.016).

Wuczyński A. 2016.

Farmland bird diversity in contrasting agricultural landscapes of southwestern Poland. Landscape and Urban Planning 148: 108-119. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z., Wertz B., Wuczyński A. 2016.

Long-term study of damage to trees by brown bears Ursus arctos in Poland: Increasing trends with insignificant effects on forest management. Forest Ecology and Management 366: 53-64 (doi:10.1016/j.foreco.2016.02.007). Pobierz pdf

Biedroń R., Konopiński MK., Marcinkiewicz J., Józefowski S. 2015.

Oxidation by Neutrophils-Derived HOCl Increases Immunogenicity of Proteins by Converting Them into Ligands of Several Endocytic Receptors Involved in Antigen Uptake by Dendritic Cells and Macrophages. PLOS One 10 (4): e0123293 (doi:10.1371/journal.pone.0123293).

Jankowiak Ł., Skórka P., Ławicki L.,Wylegała P., Polakowski M., Wuczyński A.,Tryjanowski P. 2015.

Patterns of occurrence and abundance of roosting geese: the role of spatial scale for site selection and consequences for conservation. Ecological Research 30: 833-842 (DOI: 10.1007/s11284-015-1282-2).

Konopinski M.K., Amirowicz A. 2015.

Molecular and biometric characterization of natural bream x roach hybrids population in the Dobczyce Reservoir (S Poland). Frontiers in Marine Science (00112): DOI:10.3389/conf.FMARS.2015.03.00112.

Okarma H. 2015.

Wilk. Wydawnictwo Edukacyjno-naukowe H2O: 1-304.

Orłowski G., Wuczyński A., Karg J. 2015.

Effect of brood age on nestling diet and prey composition in a hedgerow specialist bird, the Barred Warbler Sylvia nisoria. PLOS ONE 10 (6): e0131100 (doi:10.1371/journal.pone.0131100). Pobierz pdf

Tryjanowski P., Skórka P., Sparks T.H., Biadun W., Brauze T., Hetmanski T., Martyka R., Indykiewicz P., Myczko L., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J, Wuczyński A., Wysocki D. 2015.

Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and birds using supplementary food. Environmental Science and Pollution Research 22: 15097 – 15103. Pobierz pdf

Tryjanowski P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T. Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki D. 2015.

Winter bird assemblages in rural and urban environments: a national survey. PLOS ONE 10 (6): e0130299 (doi:10.1371/journal.pone.0130299). Pobierz pdf

Wuczyński A. 2015.

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dolnośląska Stacja Terenowa we Wrocławiu. W: Grudzewska-Walecka B. (red.). Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu: 85-88.

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z., Wuczyński A. 2015.

Brown bears (Ursus arctos) as ecological engineers: the prospective role of trees damaged by bears in forest ecosystems. Canadian Journal of Zoology 93 (2): 133-141.

Biedrzycka A., Zalewski A., Bartoszewicz M., Okarma H., Jędrzejewska E. 2014.

The genetic structure of raccoon introduced in Central Europe reflects multiple invasion pathways. Biological Invasions 16: 1611-1625.

Biedrzycka A., Konior M. , Babik W., Świsłocka M., Ratkiewicz M. 2014.

Admixture of two phylogeographic lineages of the Eurasian beaver in Poland. Mammalian Biology 79 (5): 287-296, DOI: 10.1016/j.mambio.2014.04.005.

Biedrzycka A., Migalska M., Bielański W. 2014.

A quantitative PCR protocol for detecting specific Haemoproteus lineages: molecular characterization of blood parasites in a Sedge Warbler population from southern Poland. Journal of Ornithology, Springer: 00-00 (DOI: 10.1007/s10336-014-1116-y). Pobierz pdf

Kurek K., Najberek K. 2014.

Rekomendacje dla ochrony węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.

Kurek K., Bury S., Baś G., Najberek K., Kaczmarski M., Śnieżko S. 2014.

Badania telemetryczne węża Eskulapa w Bieszczadach – wstępne wyniki i ocena zastosowanych metod. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 70 (6): 510–522.

Kurek K., Holuk J., Bury S., Piotrowski M. 2014.

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa: 1-124.

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2014.

Trace-Element Interactions in Rook Corvus frugilegus Eggshells Along an Urbanisation Gradient. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 67: 519-528.

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2014.

Residues of chromium, nickel, cadmium and lead in Rook Corvus frugilegus eggshells from urban and rural areas of Poland. Science of the Total Environment 490: 1057-1064. Pobierz pdf

Ratkiewicz M., Matosiuk M., Saveljev A.P., Sidorovich V., Ozolins J., Mannil P., Balciauskas L., Kojola I., Okarma H., Kowalczyk R., Schmidt K. 2014.

Long-Range Gene Flow and the Effects of Climatic and Ecological Factors on Genetic Structuring in a Large, Solitary Carnivore: The Eurasian Lynx. PLos ONE 9 (12): e115160.

Wuczyński A., Dajdok Z., Wierzcholska S., Kujawa K. 2014.

Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland. Biodiversity and Conservation 23: 999-1017. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Kloch A., Migalska M., Bielański W. 2013.

Molecular characterization of putative Hepatozoon sp. from the sedge warbler(Acrocephalus schoenobaenus). Parasitology 140 (6): 695-698. Pobierz pdf

Czarnomska S.D., Jędrzejewska B., Borowik T., Niedziałkowska M., Stronen A.V., Nowak S., Mysłajek R.W., Okarma H., Konopiński M., Pilot M., Śmietana W., Caniglia R., Fabbri E., Randi E., Pertoldi C., Jędrzejewski W. 2013.

Concordant mitochondrial and microsatellite DNA structuring between Polish lowland and Carpathian Mountain wolves. Conservation Genetics 13: 1-18.

Fosse P., Selva N., Smietana W., Okarma H., Wajrak A., Madelaine S, Esteban-Nadal M., Cáceres I., Yravedra J., Brugal J.P., Prucca A., Haynes G. 2013.

Bone modification by modern wolf (Canis lupus): a taphonomic study from their natural feeding places. Journal of Taphonomy 10: 205-226.

Frankiewicz J., Sztwiertnia H., Kołodziejczyk P., Szymczak J., Wuczyński A., Zięba K. 2013.

Działalność Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego w latach 2012 i 2013. Ptaki Śląska 20: 206-210. Pobierz pdf

Jakubiec Z., Wuczyński A. 2013.

Badania ilościowe ptaków lęgowych w lasach doliny Bystrzycy. Przyroda Sudetów 16: 131-138. Pobierz pdf

Konopiński M.K., Amirowicz A., Kotlík P., Kukuła K., Bylak A., Pekarik L., Šediva A. 2013.

Back from the brink: the Holocene history of the Carpathian barbel Barbus carpathicus. PLOS ONE 8: DOI: 10.1371/journal.pone.0082464.

Kronenberg J., Bocheński M., Dolata P.T., Jerzak L., Profus P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A., Żołnierowicz K.M. 2013.

Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: próba analizy z perspektywy koncepcji usług ekosystemów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (3): 179-203.

Kustusch K., Wuczyński A., Gorczewski A. 2013.

Ptaki i napowietrzne linie elektroenergetyczne. Rodzaje oddziaływań, ich przyczyny i znaczenie dla populacji ptasich. Ornis Polonica 54: 257-278. Pobierz pdf

Maniakowski M., Gorczewski A., Kaługa I., Kustusch K., Skakuj M., Wronka-Tomulewicz M., Wuczyński A., Zblewska M. 2013.

Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Okarma H., Schmidt K. 2013.

Ryś. Wydawnictwo Edukacyjno-naukowe H2O: 143.

Podgórski T., Baś G., Jędrzejewska B., Sönnichsen L., Śnieżko S., Jędrzejewski W., Okarma H. 2013.

Spatiotemporal behavioral plasticity of wild boar (Sus scrofa) under contrasting conditions of human pressure: primeval forest and metropolitan area. Journal of Mammalogy 94: 109-119.

Wuczyński A., Jakubiec Z. 2013.

Mortality of game mammals caused by an extreme flooding event in south-western Poland. Natural Hazards 69: 85-97. Pobierz pdf

Wuczyński A., Kołodziejczyk P. 2013.

Granice Śląskiego Regionu Ornitologicznego. Ptaki Śląska 20: 170-180. Pobierz pdf

Wuczyński A., Smyk B. 2013.

Dynamika liczebności i fenologia pojawów gęsi Anser sp. w okresie migracji i zimowania w południowo-zachodniej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (1): 30-40. Pobierz pdf

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2013.

Czy pieniądze wydane na naukę są zawsze stymulatorem naukowego postępu? Przykład biologii środowiskowej i energetyki wiatrowej. Nauka 4: 103-111. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Solarz W., Okarma H. 2012.

Hybridization between native and introduced species of deer in Eastern Europe – a case of red deer and sika deer in Eastern Europe. Journal of Mammalogy 93 (5): 1331-1341.

Fernández N., Selva N., Yuste C., Okarma H., Jakubiec Z. 2012.

Brown bears at the edge: Modeling habitat constrains at the periphery of the Carpathian population. Biological Conservation 153: 134-142.

Ławicki Ł., Wylegała P., Wuczyński A., Smyk B., Lenkiewicz W., Polakowski M., Kruszyk R., Rubacha S., Janiszewski T. 2012.

Rozmieszczenie, charakterystyka i status ochronny noclegowisk gęsi w Polsce. Ornis Polonica 53: 23-38. Pobierz pdf

Ratkiewicz M., Matosiuk M., Kowalczyk R., Konopiński M.K., Okarma H., Ozolins J., Männil P., Ornicans A., Schmidt K. 2012.

High levels of population differentiation in Eurasian lynx at the edge of the species' western range in Europe revealed by mitochondrial DNA analyses. Animal Conservation 15: 603-612 (DOI: 10.1111/j.1469-1795.2012.00556.x).

Smyk B., Wuczyński A. 2012.

Wyniki liczeń przelotnych i zimujących gęsi na Dolnym Śląsku w sezonach 2009/10 – 2011/12. Ptaki Śląska 19: 139-143. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2012.

Prolonged incubation and early clutch reduction of White Storks (Ciconia ciconia). The Wilson Journal of Ornithology 124 (2): 362-366. Pobierz pdf

Wuczyński A., Smyk B., Kołodziejczyk P., Lenkiewicz W., Orłowski G., Pola A. 2012.

Long-term changes in numbers of geese stopping over and wintering in south-western Poland. Central European Journal of Biology 7 (3): 495-506. Pobierz pdf

Zarzycki M., Frankiewicz J., Kołodziejczyk P., Sztwiertnia H., Szymczak J., Wuczyński A., Zięba K. 2012.

Powstanie i początek aktywności Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Ptaki Śląska 19: 193-196. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Kloch A., Buczek M., Radwan J. 2011.

Major histocompatibility complex DRB genes and the load of blood parasite in fragmented population of the spotted suslik Spermophilus suslicus. Mammalian Biology 76 (6): 672-677.

Chylarecki P., Kajzer K., Polakowski M., Wysocki D., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011.

Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. (Projekt). Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 110+załączniki. Pobierz pdf

Fosse P., Avery G., Selva N., Smietana W., Okarma H., Wajrak A., Fourvel J.-B, Madelaine S. 2011.

Taphonomie comparée des os longs d’ongulés dévorés par les grands prédateurs modernes d’Europe et d’Afrique (C. lupus, P. brunnea). Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles, Éditions APDCA, Antibes: 127-156.

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Metodyka i terminologia. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 24-28.

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Wprowadzenie. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 16-22.

Kurek K., Najbar B., Bury S., Baś G. 2011.

Uwagi na temat ochrony węża Eskulapa Zamenis longissimus longissimus (Laurenti 1768) w latach 2009-2010 w Bieszczadach Zachodnich. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów, ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie: 144-156.

Popiołek M., Szczęsna-Staśkiewicz J., Bartoszewicz M., Okarma H., Smalec B., Zalewski A. 2011.

Helminth parasites of an introducted invasive carnivora species, the raccoon (Procyon lotor L.), from the Warta Mouth National Park (Poland). Journal of Parasitology 97: 357-360.

Rosin Z.M., Takacs V., Báldi A., Banasiak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011.

Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (1): 3-20.

Schmidt K., Ratkiewicz M., Konopiński M.K. 2011.

Genetic variability in the Eurasian lynx, and its importance for conservation in the context of habitat and climate change. Mammal Review 41 (2): 112-124.

Selva N., Kreft S., Kati V., Schluck M., Jonsson B-G., Mihok B., Okarma H., Ibisch P.L. 2011.

Roadless and Low-Traffic Areas as Conservation Targets in Europe . Environmental Management 48: 865-877.

Solarz W., Okarma H. 2011.

Rekomendacje. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W.(red.) Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 512-520.

Tryjanowski P., Hartel T., Baldi A., Szymanski P., Tobółka M., Herzon I., Goławski A., Konvicka M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T.H., Tworek S., Wuczyński A., Żmihorski M. 2011.

Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica (46): 1-12. Pobierz pdf

Wuczyński A., Kujawa K., Dajdok Z., Grzesiak W. 2011.

Species richness and composition of bird communities in various field margins of Poland. Agriculture, Ecosystems and Environment 141: 202-209.

Ławicki Ł., Wylegała P., Polakowski M., Wuczyński A., Smyk B. 2010.

New data of Bean Goose Anser fabalis and White-fronted Goose Anser albifrons migration and wintering in Poland. Goose Bulletin 11: 10-14. Pobierz pdf

Radwan J., Biedrzycka A., Babik W. 2010.

Does reduced MHC diversity decrease viability of vertebrate populations?. Biological Conservation 143: 537-544.

Wuczyński A. 2010.

Winter breeding by the Blackbird, Turdus merula during harsh weather conditions. Polish Journal of Ecology 58: 787-192. Pobierz pdf

Wuczyński A., Smyk B. 2010.

Liczebność i rozmieszczenie gęsi na Dolnym Śląsku w okresie migracyjnym i zimowym 2009/2010. Ornis Polonica 51: 204-219. Pobierz pdf

Konopiński M.K. 2009.

Pleistocene evolutionary history of Central and Eastern European populations of the Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne). Polish Academy of Sciences, Annual Report 2009: 40-41.

Kurek K., Najberek K. 2009.

Z wybrzeży Morza Czarnego do Polski - niesamowita podróż Monacha Cartusiana (O. F. Müller, 1774). Folia Malacologica 17 (1): 41-42.

Okarma H., Solarz W. 2009.

Inwazje biologiczne – niedoceniany problem w ochronie przyrody. Wszechświat 110: 14-20.

Schmidt K., Jędrzejewski W., Okarma H., Kowalczyk R. 2009.

Spatial interactions between grey wolves and Eurasian lynx in Białowieża Primeval Forest, Poland. Ecogical Research 24: 207-214.

Wuczyński A. 2009.

Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce. Notatki Ornitologiczne 50: 206–227. Pobierz pdf

Wuczyński A., Chylarecki P., Tryjanowski P. 2009.

Ptaki a rozwój energetyki wiatrowej – aktualne problemy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (5): 323-328.

Wuczyński A., Chylarecki P., Tryjanowski P. 2009.

Procedury środowiskowe w inwestycjach wiatrowych – głos środowiska krajowych ornitologów. Czysta Energia 12 (100): 20-21. Pobierz pdf

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2009.

Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Część III. Monitoring porealizacyjny – zakres i szacunkowe koszty. Czysta Energia 4 (90): 32-33. Pobierz pdf

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2009.

Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Część II. 3 (89): 20-22. Pobierz pdf

Bartoszewicz M., Okarma H., Zalewski A., Szczęsna J. 2008.

Ecology of the racoon (Procyon lotor) from western Poland. Annales Zoologici Fennici 45: 291-298.

Bath A.J., Olszanska A., Okarma H. 2008.

From a human dimensions perspective, the unknown large carnivore: Public attitudes toward Eurasian lynx in Poland. Human Dimensions of Wildlife 13: 1-16.

Biedrzycka A., Konopiński M. 2008.

Genetic variability and the effect of habitat fragmentation in spotted suslik Spermophilus suslicus populations from two different regions. Conservation Genetics 9 (5): 1211-1221.

Biedrzycka A., Radwan J. 2008.

Population fragmentation and major histocompatibility complex variation in the spotted suslik, Spermophilus suslicus. Molecular Ecology 17: 4801-4811.

Chrzan K.L., Wuczyński A., Jakubiec Z. 2008.

Problemy i zagrożenia wynikające z wzajemnego oddziaływania ptaków i napowietrznych linii elektroenergetycznych. Wiadomości Elektrotechniczne 76 (1): 24-27. Pobierz pdf

Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Pasma śródpolne i ich znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności obszarów rolnych. W: Rolnicy dla przyrody. PTPP „pro Natura”, Wrocław – Trzcinica Wołowska: 119-137.

Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Alien plants in field margins and fields of southwestern Poland. Biodiversity: Research & Conservation 9-10: 19-34. Pobierz pdf

Gratton P., Konopiński M.K., Sbordoni V. 2008.

Pleistocene evolutionary history of the Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne): genetic signatures of climate cycles and a ‘time-dependent’ mitochondrial substitution rate. Molecular Ecology 17 (19): 4248-4262.

Okarma H., Tomek A. 2008.

Łowiectwo. Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O: 1-503.

Schmidt K., Jędrzejewski W., Theuerkauf J., Kowalczyk R., Okarma H., Jędrzejewska B. 2008.

Reproductive behaviour of wild-living wolves in Białowieża Primeval Forest (Poland). Journal of Ethology 26: 69-78.

Wierzcholska. S., Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Do bryophytes reflect the diversity of vascular plants and birds in marginal habitats?. Scripra Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 186: 194-200. Pobierz pdf

Wuczyński A., Grzesiak W. 2008.

Polowanie sokoła wędrownego Falco peregrinus na nietoperze. Notatki Ornitologiczne 49: 51-54. Pobierz pdf

Konopiński M.K. 2007.

A set of primers conserved in genus Parnassius (Lepidoptera, Papilionidae) for amplification and sequencing of 1016bp fragment of cytochrome oxidase subunit I from museum specimens. Molecular Ecology Notes 8 (3): 675-677.

Konopiński M.K., Amirowicz A., Kukuła K. 2007.

Probable direction of the postglacial colonization of rivers on northern slopes of the Carpathian Ridge by Barbus carpathicus (Teleostei: Cyprinidae) evidenced by cline of genetic variation. Journal of Fish Biology 70 (Supplement C): 406–415. Pobierz pdf

Linnell J.D.C., Odden J., Andrén H., Liberg O., Andersen R., Moa P., Brøseth H., Segerstrom P., Ahlqvist P., Schmidt K., Jędrzejewski W., Okarma H. 2007.

Distance rules for minumum counts of Eurasia lynx Lynx lynx family groups under different ecological conditions. Wildlife Biology (13): 447-455.

Okarma H., Śnieżko S., Śmietana W. 2007.

Home ranges of Eurasian lynx Lynx lynx in the Polish Carpathian Mountains. Wildlife Biology 13 (4): 481-487.

Wierzcholska. S., Dajdok Z., Wuczyński A. 2007.

Recent occurrence of Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt. (Bryophyta, Archidiaceae) in Lower Silesia (SW Poland). Časopis Slezskeho Muzea Opava (A) 56: 285-288. Pobierz pdf

Branicki W., Olszańska A., Konopiński M.K. 2006.

Sequence variation in the control region of mitochondrial DNA within a population sample of domestic cats Felis catus Linnaeus – implication for domestic and wildcat differentiation. Problems of Forensic Sciences 68: 279-288.

Wuczyński A. 2006.

Colonization of new territories: the White Stork Ciconia ciconia distribution and population changes in the Sudeten Mountains (Poland). In: Tryjanowski, P., Sparks, T.H. & Jerzak L. (eds). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. . Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 79-98. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2006.

Bocian biały w województwie dolnośląskim w roku 2004. W: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. . PTPP "pro Natura". Wrocław: 27-52.

Dajdok Z., Wuczyński A. 2005.

Zróżnicowanie biocenotyczne, funkcje i problemy ochrony drobnych cieków śródpolnych. W: Tomiałojć L., Drabiński A. (red.). Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydz. Inż. Kształtowania Środ. i Geodezji AR we Wrocławiu, Wrocław: 227-252. Pobierz pdf

Jędrzejewski W., Branicki W., Veit C., Meðugorac I., Pilot M., Bunevich A. N., Jędrzejewska B., Schmidt K., Theuerkauf J., Okarma H., Gula R., Szymura L., Förster M. 2005.

Genetic diversity and relatedness within packs in an intensely hunted population of wolves Canis lupus. Acta Theriologica 50: 3-22.

Mikusek R., Wuczyński A. 2005.

Bocian biały Ciconia ciconia na Ziemi Kłodzkiej. Przyroda Sudetów 8: 105-116. Pobierz pdf

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotońska B., Okarma H. 2005.

Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauk o Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN: 1-68.

Tryjanowski P., Sparks T.H., Jakubiec Z., Jerzak L., Kosicki J.Z., Kuźniak S., Profus P., Ptaszyk J., Wuczyński A. 2005.

The relationship between population means and variances of reproductive success differs between local populations of white stork Ciconia ciconia. Population Ecology 47: 119-125. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2005.

The turnover of White Storks Ciconia ciconia on nests during spring migration. Acta Ornithologica 40: 83-85. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2005.

Habitat use and hunting behaviour of Common Buzzards Buteo buteo wintering in south-western Poland. Acta Ornithologica 40: 147-154. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2005.

Recenzja. Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.). 2005. Ptaki krukowate Polski (Corvids of Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 679. Notatki Ornitologiczne 46: 129-130.

Jakubiec Z., Konieczny K., Wuczyński A. 2004.

Stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 12: 287-290.

Konieczny K., Jakubiec Z., Kąkol A., Szeruga M., Wuczyński A. 2004.

O ochronę kompleksu leśno-łąkowego Miękińskie Bagna w sąsiedztwie rezerwatu przyrody "Zabór" (woj. dolnośląskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (5): 75-81.

Wuczyński A. 2004.

Późnojesienna obserwacja cierniówki Sylvia communis w południowo-zachodniej Polsce. Przyroda Sudetów 7: 173-174. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2004.

Pomyślny lęg myszołowa Buteo buteo przy ruchliwej trasie samochodowej. Ptaki Śląska 15: 134-136. Pobierz pdf

Jakubiec Z., Delimat A., Konieczny K., Wuczyński A., Zięba F. 2003.

Obserwacje nad żerowaniem niedźwiedzi na ziołoroślach w dolinie Morskiego Oka. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59 (2): 58-77.

Mikusek R., Stawarczyk T., Wuczyński A., Lontkowski J. 2003.

Abundance and distribution of birds of prey in the Kłodzko Region (SW Poland). Buteo 13: 3-9. Pobierz pdf

Theuerkauf J., Jędrzejewski W., Schmidt K., Okarma H., Ruczyński I., Śnieżko S., Gula R. 2003.

Daily patterns and duration of wolf activity in the Białowieża Forest, Poland. Journal of Mammalog 84: 243-253. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2003.

Abundance of Common Buzzard Buteo buteo in the Central European wintering ground in relation to the weather conditions and food supply. Buteo 13: 11-20. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2003.

Strategia żerowania myszołowa zwyczajnego Buteo buteo w okresie zimowym. Działalność Naukowa PAN 15: 49-50. Pobierz pdf

Wuczyński A., Konieczny K. 2003.

Low hunting efficiency of a naturally handicapped Common Buzzard (Buteo buteo). Ornis Fennica 80: 43-47. Pobierz pdf

Jakubiec Z., Wuczyński A. 2002.

Próba ustalenia wpływu powodzi w 1997 roku na wybrane gatunki zwierząt łownych w dolinie środkowej Odry. W: Denisiuk Z. (red.). Strategia zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów przyrodniczo cennych dotkniętych klęską powodzi. Wyd. IOP PAN: 127-136.

Okarma H., Śnieżko S., Olszańska A. 2002.

Occurrence of wildcat in the Polish Carpathian Mountains. Acta Theriologica 47 (4): 499-504.

Wuczyński A. 2002.

40 lat działalności Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (1): 102-116.

Wuczyński A. 2001.

Counting raptors from a moving vehicle - description and test of the method. Buteo 12: 29-36. Pobierz pdf

Głowaciński Z., Profus P., Wuczyński A. 2000.

Ptaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otoczenia W: Głowaciński Z. (red.). Kręgowce Bieszczadów Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 9: 29-70.

Wuczyński A. 2000.

Działalność Komitetu Ochrony Przyrody PAN w latach 1991-1999. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (1): 102-116.

Wuczyński A. 2000.

Niezwykłe polowanie jastrzębia Accipiter gentilis na perkoza dwuczubego Podiceps cristatus. Notatki Ornitologiczne 41: 328-329.

Wuczyński A., Garbowski A. 2000.

Popielica Glis glis (Linnaeus, 1766) na Wzgórzach Krzyżowych (Przedgórze Sudeckie). Przegląd Zoologiczny 44: 93-97. Pobierz pdf

Wuczyński A. 1997.

O historii zasiedlenia i lęgach bociana białego Ciconia ciconia na Przedgórzu Sudeckim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (6): 28-44.

Wuczyński A. 1997.

Charakterystyka ekologiczna i biogeograficzna awifauny doliny Sobu na Polarnym Uralu. Przegląd Zoologiczny 41: 83-92.

Wuczyński A., Hada-Jasikowski G. 1997.

Ornithological observations in the Subarctic zone of the Polar Ural. Polish Polar Research 18: 119-134. Pobierz pdf

Wuczyński A. 1996.

Pesiikö arosuohaukka Pohjois-Uralilla? [Probable breeding of the Pallid Harrier in northern Ural]. Linnut 31: 31.

Wuczyński A. 1996.

Zmiany zasięgów gatunków ptaków w rosyjskiej arktyce. Przegląd Zoologiczny 40: 83-92.

Głowaciński Z., Profus P., Wuczyński A. 1995.

Zarys awifauny Bieszczadzkiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony. Roczniki Bieszczadzkie 4: 259-263.

Wuczyński A. 1995.

Charakterystyka awifauny lęgowej drobnych zadrzewień śródpolnych na Równinie Wrocławskiej. Notatki Ornitologiczne 36: 99-117.

Wuczyński A. 1994.

Liczebność i rozmieszczenie sów Strigiformes w krajobrazie rolniczym Kotliny Dzierżoniowskiej. Ptaki Śląska 10: 118-121.

Jakubiec Z., Borusiewicz B., Gwiazdowicz D.J., Wuczyński A. 1993.

Uszkodzenia drzew przez niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos L.) w Bieszczadach. Roczniki AR w Poznaniu 255: 81-86.

Wuczyński A. 1993.

Kilka uwag o sokolnictwie i problemach łowiectwa w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 44 (2): 89-94.

Projekty

BPN/GIN/2021/1/00074/U/0000 Grant interwencyjny. Szakal złocisty w Polsce - groźny najeźdźca czy ofiara niewiedzy?.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
2020/37/B/NZ8/03801 Badanie zmienności genomowej w kontekście sukcesu gatunku inwazyjnego na przykładzie szopa pracza.
Kierownik projektu:
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarach Natura 2000: Ostoja Gorczańska PLH120018, Ostoja Popradzka PLH120019.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Opracowanie aktualizacji danych o występowaniu płazów i gadów wraz z zaleceniami ochronnymi w rejonie ulicy Wyłom.
Monitoring wilka w obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050, Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 i Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie PLH020063 – kontynuacja.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
PERIAMAR CA18221 Pesticide RIsk Assessment for Amphibians and Reptiles.
Kierownik projektu: dr Manuel Eloy ORTIZ SANTALIESTRA (Action Chair)
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:
81/GDOŚ/2017 Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Barbara Tokarska-Guzik
Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018.
Kierownik projektu:
Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych.
„Żbiki Karpat”.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków zwierząt.
Kierownik projektu:
2014/15/B/NZ8/00261 Czasowa i przestrzenna zmienność genów związanych z odpornością i presja pasożytów w inwazyjnej populacji szopa pracza Procyon lotor.
Kierownik projektu:
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:
2013/08/M/NZ9/00469 Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek dzikie zwierzęta.
Kierownik projektu:
2012/05/N/NZ8/00860 Indywidualne zróżnicowanie diety w grupie rodzinnej kooperatywnych drapieżników - rola pozycji społecznej w kształtowaniu zwyczajów pokarmowych u wilków.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta.
Kierownik projektu:
Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:
Dynamika frekwencji genów zgodności tkankowej MHC w populacji susła perełkowanego Spermophilus suslicus w Świdniku pod Lublinem.
Kierownik projektu:
N N304 276940 Naturalne mieszańce ryb w środowisku antropogenicznym: identyfikacja molekularna i tempo wzrostu w porównaniu z gatunkami rodzicielskimi.
2011/01/B/NZ8/04233 Kooperacja i konkurencja w grupie rodzinnej szczytowego drapieżnika – interakcje czasowo-przestrzenne wśród wilków.
Kierownik projektu:
Discovering the role of pathogen mediated selection and mate choice in MHC evolution in natural population. An example of extensively studied sedge warbler population.
Kierownik projektu:
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Kierownik projektu:
N N304 382138 Kolonizacja obszarów miejskich przez dziki - problemy ekologiczne i społeczne.
N N304 170439 Atlas ssaków Polski.
Kierownik projektu:
N304-294037 Wpływ dokarmiania ssaków kopytnych na niedźwiedzie brunatne: reakcja na poziomie osobniczym, populacyjnym i zespołu.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia.
Kierownik projektu:
POIS.05.03.00-00-050/08-00 Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi.
Kierownik projektu: Wanda Olech-Piasecka
N 30405532/2374 Modele jakości siedlisk niedźwiedzia w Bieszczadach oraz całych polskich Karpatach – konsekwencje dla ochrony gatunku, gospodarki leśnej i planowania przestrzennego.
P04G 08030 Postawy społeczne wobec dużych drapieżników, a ochrona i gospodarowanie tymi gatunkami w Polsce.
Kierownik projektu:
2 P04F 036 28 Różnorodność genetyczna i asymetria fluktuacyjna u niepylaka mnemozyny (Parnassius mnemosyne L.).
Kierownik projektu:
2 PO4F 02329 Wpływ struktury liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym na różnorodność flory i fauny [The influence of the structure of linear field margin habitats in agricultural landscape on the diversity of flora and fauna].
Kierownik projektu:
2 P04F 073 29 Ekologia dzika (Sus strofa) w środowiskach o różnym stopniu antropopresji: lasach nizinnych, lasach górskich i terenach polno-leśnych.
Kierownik projektu:
6P04F 007 21 Ekologiczne i genetyczne uwarunkowania bytowania żbika (Felis silvestris) w Polsce.
Kierownik projektu:
6P04G 109 21 Przyrodnicze uwarunkowania bytowania rysia euroazjatyckiego w Karpatach.
Kierownik projektu:
6 PO4F 01919 Uwarunkowania przestrzenne funkcjonowania populacji niedźwiedzia Ursus arctos w polskiej części Karpat [Spatial distribution and habitat conditions of the Brown Bear Ursus arctos population in the Polish part of Carpathians].
6 PO4F 06216 Strategia odbudowy różnorodności biologicznej obszarów chronionych dotkniętych klęską powodzi [Strategy of reconstruction of biological diversity in areas of high natural value affected with the disaster inundation].
352/93/IV/98 Ochrona populacji żbika w Polsce.
Kierownik projektu:
6P04F 034 15 Biologia i ekologia rysia (Lynx lynx) w Karpatach.
Kierownik projektu:

Inne

Nazwa konferencji: Polskie Sympozjum Herpetologiczne
Organizator: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, Uniwerystet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2018-12-08
Autorzy: Kurek K., Bury S., Ćmiel A., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Baś G., Najbar B.
Wykład na konferencji: Is the disturbed sex ratio the next stage of the extinction of the Aesculapian snake population at the limit of its range?
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Góra Jałowcowa
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may foster long-distance spread of microorganisms.
Nazwa konferencji: XXXVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Zielona przyszłość: glony zastosowania i perspektywy
Organizator: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki PAN
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Wozniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may Foster long-distance spread of microorganisms
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Frydryszak, D., Bojarska, K., Ostapowicz, K., Gatzka, R., Bautista, C., Sergiel, A., Śmietana, W., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Selva, N.
Poster: Daybed selection by brown bears in the Bieszczady Mountains, Poland
Nazwa konferencji: Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne
Organizator: Zakład Ekologii Behawioralnej UW
Miejsce: Wrocław
Data: 2017-10-26
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład: Wiek osobników i ekologia rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus: wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców.
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna PTZool. "Ornitologia w skali lokalnej i globalnej"
Organizator: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zakład Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Ornitologiczna PTZool., Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu, Poleski Park Narodowy
Miejsce: Lublin-Urszulin
Data: 2017-09-20
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład na konferencji: Różnice wiekowe w parazytemii oraz wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus.
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Agnieszka Olszanska, Alistair J. Bath, Henryk Okarma
Wykład na konferencji: Perception, knowledge and attitudes toward the two species: “Big Bad Wolf” still bad, “clairvoyant” lynx rather invisible
Nazwa konferencji: SEH 17th European Congress of Herpetology
Organizator: Veszprém
Miejsce: Veszprém, Hungary
Data: 2013-08-22
Autorzy: Kurek K., Król W., Najberek K., Bury S., Najbar B., Babiasz R., Baś G., Potoczek M., Zięcik A., Ćmiel A. M., Wierzbanowski P.
Wykład na konferencji: Distribution, habitat requirements and conservation of Aesculapian snake Zemenis longissimus in South-Eastern Poland
Nazwa konferencji: Rio+20, United Nations Conference on Sustainable Development
Organizator: United Nations
Miejsce: Rio do Janeiro, Brazil
Data: 2012-06-20
Autorzy: Selva N., Kreft S., Kati V., Schluck M., Jonsson B.G., Mihok B., Okarma H. , Ibisch P.L., Mariana Vale
Wykład na konferencji: Roadless and low-traffic areas as conservation targets in Europe
Nazwa konferencji: ConGress
Organizator: ConGress
Miejsce: Zvoleń, Słowacja
Data: 2012-01-25
Autorzy: Aleksandra Biedrzycka
Wykład na konferencji: Management of spotted suslik populations in Poland with use of neutral and effectively selected genetic markers.
Nazwa konferencji: International Congress “Hominid-carnivore interactions during the Pleistocene”
Organizator: Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social
Miejsce: Salóu, Spain
Data: 2011-10-25
Autorzy: Fosse P., Selva N., Śmietana W., Okarma H., Wajrak A., Fourvel J.B., Madelaine S., Esteban-Nadal M., Cáceres I., Yravedra J., Brugal J.P., Prucca A., Haynes G.
Wykład na konferencji: Bone modification by modern wolf (Canis lupus): a taphonomic study from their natural feeding places
Nazwa konferencji: 20th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research & Management
Miejsce: Ottawa, Canada
Data: 2011-07-17
Autorzy: Bojarska K., Selva N., Śmietana W. , Okarma H.
Poster: Optimal foraging in brown bears: the biogeographical and local approach
Nazwa konferencji: XXXIe Rencontres Internationales d'archeologie et d'histoire d'Antibes “Predateurs Dans Tous Leurs Etats: Evolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles”
Organizator: CÉPAM (CNRS-UNSA)
Miejsce: Antibes, France
Data: 2010-10-21
Autorzy: Fosse, P., Avery,G., Selva, N., Smietana,W., Okarma, H., Wajrak, A., Fourvel, J.B. , Madelaine, S.
Wykład na konferencji: Taphonomie comparée des os longs d’Ongulés dévorés par les grands prédateurs modernes d’Europe et d’Afrique (C. lupus/C. crocuta, P. brunnea).
Nazwa konferencji: II European Congress of Conservation Biology ECCB2009
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague, Czech Republic
Data: 2009-09-01
Autorzy: Selva, N., Kreft, S., Kati, V., Schluck, M., Jonsson, B-G., Mihok, B., Okarma, H., Ibisch, P.
Wykład na konferencji: Roadless areas as conservation targets in Europe.
Nazwa konferencji: III European Congress of Conservation Biology ECCB2012
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague, Czech Republic
Data: 2009-09-01
Autorzy: Bojarska, K., Selva, N., Śmietana, W., Okarma, H.
Poster: Where and when: activities of the brown bear in relation to season and habitat
powrót do listy jednostek