Projekt

 Opracowanie aktualizacji danych o występowaniu płazów i gadów wraz z zaleceniami ochronnymi w rejonie ulicy Wyłom.
Wykonawcy:

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35

dr inż. Katarzyna Kurek

tel.: 12 370 35 33
Źródło finansowania:Umowa z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie
Kwota na realizację:50 000,00 PLN (brutto)
Okres realizacji: 2020 - 2020
Opis projektu:

Zadanie realizowane w konsorcjum:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, ul. Aleja Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków (lider) oraz Mentor Consulting sp. z o. o. Środowiskowa sp. k. ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń (konsorcjant).

Przedmiotem umowy jest: Wykonanie inwentaryzacji herpetologicznej na terenie Zakrzówka w Krakowie, pod kątem składu gatunkowego płazów i gadów, wraz z określeniem liczebności tych zwierząt przekraczającej ul. Wyłom. Opracowanie zaleceń do kolejnych etapów realizacji inwestycji jaką jest Park Zakrzówek. Zaproponowanie rozwiązań projektowych zmniejszających zagrożenia dla herpetofauny oraz ocena projektu pod kątem utrzymania szlaków migracji i siedlisk rozrody płazów i gadów.

Lista projektów