Projekt

PERIAMAR CA18221 Pesticide RIsk Assessment for Amphibians and Reptiles.
Kierownik projektu:dr Manuel Eloy ORTIZ SANTALIESTRA (Action Chair)
Wykonawcy:

dr inż. Katarzyna Kurek

tel.: 12 370 35 33
Źródło finansowania:Horison 2020
Kwota na realizację:196 745,30 EURO
Okres realizacji: 2019 - 2023
Opis projektu:

Jeszcze do niedawna płazy i gady były jedynymi dwiema klasami kręgowców nie uwzględnianymi bezpośrednio w ocenie ryzyka środowiskowego (ERA) pestycydów. Założono, że zagrożenia stwarzane przez te produkty dla płazów i gadów są objęte ocenami przeprowadzanymi na innych kręgowcach. Unia Europejska opublikowała w 2013 r. dwa pierwsze rozporządzenia włączające do oceny zagrożenia ekologicznego pestycydów w szczególności płazy i gady. Z kolei Bezpieczeństwo Żywności opublikowało w lutym 2018 r. opinię naukową, w której dokonano przeglądu stanu nauki w zakresie oceny zagrożenia ekologicznego płazów i gadów w odniesieniu do pestycydów. Opinia naukowa stanowi podstawę dla przyszłego opracowania wytycznych, które szczegółowo określą procedury, jakie należy stosować w celu ewentualnego dopuszczenia pestycydów do obrotu. W opinii naukowej podkreślono niedobór wiedzy i wskazano te aspekty, którymi należy się zająć przed opracowaniem wytycznych w celu zagwarantowania ochronnej oceny zagrożenia ekologicznego dla płazów i gadów przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum badań na kręgowcach. W ramach działania PERIAMAR utworzona zostanie multidyscyplinarna sieć naukowców z instytucji badawczych, agencji regulacyjnych, przemysłu chemicznego, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska oraz prywatnych przedsiębiorstw badawczych, która przeanalizuje dostępne informacje i opracuje protokół EPB do wdrożenia. Ponadto, działania związane z tworzeniem sieci kontaktów, szkoleniem i upowszechnianiem przyczynią się do  wypełnienia tych luk w wiedzy, które wymagają dalszych badań w perspektywie długoterminowej, w celu utrzymania systemu EPB wystarczająco bezpiecznego, aby chronić płazy i gady przed wpływem pestycydów.

https://periamar.web.ua.pt/

Lista projektów