Pracownicy

mgr Stanisław Śnieżko

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Stanisław Śnieżko

tel.: 12 370 35 32
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny
Tematyka badań:

Ekologia i ochrona dużych ssaków drapieżnych oraz zagadnienia związane
z badaniami nad zespołem ssaków kopytnych w Karpatach. Praca w Zakładzie Ochrony Fauny IOP.
Uczestnictwo w tworzeniu Atlasu Ssaków Polski.

Kariera naukowa:

mgr 1993

Przebieg pracy:

1993-1998 pracownik Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży
Od 1998r. pracownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Pełnione funkcje:

Pracownik naukowo-techniczny

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Podgórski T., Baś G., Jędrzejewska B., Sönnichsen L., Śnieżko S., Jędrzejewski W., Okarma H. 2013.

Spatiotemporal behavioral plasticity of wild boar (Sus scrofa) under contrasting conditions of human pressure: primeval forest and metropolitan area. Journal of Mammalogy 94: 109-119.

Okarma H., Śnieżko S., Śmietana W. 2007.

Home ranges of Eurasian lynx Lynx lynx in the Polish Carpathian Mountains. Wildlife Biology 13 (4): 481-487.

Okarma H., Śnieżko S., Olszańska A. 2002.

Occurrence of wildcat in the Polish Carpathian Mountains. Acta Theriologica 47 (4): 499-504.
inne publikacje oryginalne

Baś G., Bojarska K., Śnieżko S., Król W., Kurek K., Okarma H. 2017.

Wykorzystanie siedlisk przez dziki Sus scrofa na terenie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 354-362.

Kurek K., Bury S., Baś G., Najberek K., Kaczmarski M., Śnieżko S. 2014.

Badania telemetryczne węża Eskulapa w Bieszczadach – wstępne wyniki i ocena zastosowanych metod. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 70 (6): 510–522.

Projekty

Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych.
6P04F 007 21 Ekologiczne i genetyczne uwarunkowania bytowania żbika (Felis silvestris) w Polsce.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
6P04F 034 15 Biologia i ekologia rysia (Lynx lynx) w Karpatach.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
powrót do listy pracowników