Projekt

81/GDOŚ/2017  Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
Kierownik projektu:prof. dr. hab. Barbara Tokarska-Guzik
Wykonawcy:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
Źródło finansowania:POIS.02.04.00-00-0100/16
Kwota na realizację:5 462 285, 00 PLN
Okres realizacji: 2017 - 2018
Opis projektu:

W projekcie oceniane jest ryzyko stwarzane przez gatunki obce dla środowiska przyrodniczego, gospodarki i zdrowia człowieka w Polsce. Oceniane jest również ryzyko ze strony poszczególnych dróg introdukcji obcych gatunków do Polski. W oparciu o wyniki tych analiz przygotowywane są programy postępowania z najgroźniejszymi gatunkami obcymi i sposoby zarządzania najbardziej istotnymi drogami introdukcji obcych gatunków. Przygotowywana jest również strategia postępowania z gatunkami obcymi w Polsce do 2030 r.

Lista projektów