Projekt

 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35
Źródło finansowania:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Kwota na realizację:811 859 PLN
Okres realizacji: 2016 - 2019
Opis projektu:

Głównym celem prac realizowanych w latach 2016-2019 w ramach projektu „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018” jest ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych na stanowiskach monitoringowych oraz na poziomie krajowym (w regionach biogeograficznych) na podstawie wyników monitoringu, weryfikacja opracowanych wcześniej metodyk monitoringu oraz opracowanie projektu raportu dla Komisji Europejskiej zawierającego oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych na poziomie regionów biogeograficznych w latach 2013-2018 zgodnie z art. 17 Dyrektywy Siedliskowej.

Prace zrealizowane w roku 2017 obejmowały opracowanie wyników badań dla 7 typów siedlisk przyrodniczych, dla których badania terenowe przeprowadzono w roku 2016, terenowe badania monitoringowe 11 typów siedlisk przyrodniczych na 564 stanowiskach oraz opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych badań.

Lista projektów