Projekt

 Monitoring wilka w obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050, Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 i Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie PLH020063 – kontynuacja.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Wykonawcy:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32

dr Maciej Konopiński

tel.: 12 370 35 53
Źródło finansowania:Umowa z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Kwota na realizację:74 716,00 PLN (brutto)
Okres realizacji: 2020 - 2020
Opis projektu:

Zadanie realizowane w konsorcjum:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, ul. Aleja Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków (lider) oraz Mentor Consulting sp. z o. o. Środowiskowa sp. k. ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń (konsorcjant).

Wykonanie monitoringu wraz z przeprowadzeniem oceny stanu ochrony - rzeczywistego i referencyjnego oraz identyfikacji i opisu zagrożeń istniejących  i potencjalnych - 1352* wilka Canis lupus w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zwanego dalej „PMŚ GIOŚ” na terenie wskazanym w zarządzeniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Kwisy PLH020050, Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 i wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie PLH020063. W ramach zadania należy przeprowadzić monitoring genetyczny, o którym mowa w przewodniku metodycznym „Monitoring gatunków zwierząt”. Wilk. cz.1, str. 309. Zamówienie obejmuję również opracowanie dokumentacji.

Lista projektów