Projekt

PollinERA Understanding pesticide-Pollinator interactions to support EU Environmental Risk Assessment and policy [Zrozumienie interakcji między pestycydami a owadami zapylającymi w celu wsparcia oceny ryzyka środowiskowego i polityki UE].
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:HORIZON-RIA [No. 101135005]
Kwota na realizację:236 000 EURO
Okres realizacji: 2024 - 2028
Opis projektu:

PollinERA to projekt unijny z obszaru B HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-1, który ma na celu zmianę obecnie stosowanej oceny ryzyka i wpływu pestycydów na owady zapylające (opartej na testowaniu wpływu pojedynczych substancji na jeden gatunek – pszczołę miodną), w ekologicznie spójną systemową ocenę wpływu mieszanin pestycydów na różne gatunki owadów zapylających. Najważniejsze cele projektu to:

  • Wypełnienie luk w danych ekotoksykologicznych w celu umożliwienia realistycznego przewidywania źródła i dróg narażenia oraz wpływu pestycydów na owady zapylające i ich wrażliwość na poszczególne pestycydy i mieszaniny;
  • Opracowanie i przetestowanie systemu wspólnego monitorowania pestycydów i owadów zapylających w europejskich systemach upraw i krajobrazach, opracowanie wskaźników ryzyka i informacji o narażeniu na mieszaniny;
  • Opracowanie modeli przewidywania toksykologicznego wpływu pestycydów na zapylacze w odniesieniu do chemikaliów i organizmów, udoskonalenie modeli toksykokinetycznych/toksykodynamicznych (TKTD) i populacyjnych oraz modeli śledzenia losów substtancji chemicznych w środowisku.
  • Opracowanie systemowego podejścia do oceny ryzyka na poziomie populacji z uwzględnieniem wielu czynników stresogennych i długoterminowej dynamiki przestrzenno-czasowej w skali krajobrazu oraz stworzenie otwartej bazy danych dla danych i narzędzi dotyczących owadów zapylających/pestycydów.

W projekt zaangażowani są partnerzy z ośmiu krajów europejskich: Danii, Polski, Szwecji, Włoch, Niemiec, Belgii, Bułgarii i Słowenii.

Lista projektów