Projekt

ReCo Restoring degraded eco-systems along the Green Belt to improve and enhance biodiversity and ecological connectivity (Przywracanie zdegradowanych ekosystemów wzdłuż Zielonego Pasa w celu poprawy i wzmocnienia bioróżnorodności i łączności ekologicznej).
Wykonawcy:
Okres realizacji: 2023 - 2026
Opis projektu:

Działania projektu w Polsce skupią się na wypracowaniu narzędzi wspierających biologię konserwatorską w zakresie restytucji gatunków zagrożonych – żubra, rysia euroazjatyckiego, raka szlachetnego i norki europejskiej, śledzenia ścieżek dyspersji wybranych obcych gatunków inwazyjnych oraz ochrony zagrożonych siedlisk przyrodniczych Pobrzeży Południowobałtyckich i Pojezierzy Południowobałtyckich.

https://www.interreg-central.eu/projects/reco/

Lista projektów