Struktura

Zakład Ochrony Fauny

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

dr Kamil Bartoń

tel.: 12 370 35 64

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32

mgr Carlos Bautista Leon

tel.: 12 370 35 63

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 32

prof. Djuro Huber

tel.: 12 370 35 64

dr Maciej Konopiński

tel.: 12 370 35 53

dr inż. Katarzyna Kurek

tel.: 12 370 35 04

dr Agnieszka Sergiel

tel.: 12 370 35 64

dr Ewa Śliwińska

tel.: 12 370 35 38

mgr Stanisław Śnieżko

tel.: 12 370 35 32
Działalność:

Zakład dostarcza naukowych podstaw dla ochrony gatunkowej zwierząt, zwłaszcza gatunków zagrożonych, ale też sprawiających pewne problemy ekologiczne i społeczne. Koordynuje ogólnokrajowe działania dokumentujące i monitorujące różnorodność biologiczną oraz zagrożenia dla polskiej fauny.

Wizytówką Zakładu są „czerwone księgi zwierząt” i „czerwone listy zwierząt”, czyli gatunków najbardziej zagrożonych, zintegrowane z systemem IUCN. Pracownicy Zakładu kierują pracami nad opracowaniem atlasów współczesnego występowania ssaków oraz płazów i gadów w Polsce, których podstawą są interaktywne internetowe bazy danych. Zakład pojął też prace badawcze poświęcone introdukcjom i inwazjom gatunków obcych, ich oddziaływaniu na biocenozy i populacje rodzime.

Pracownicy Zakładu służą też konsultacjami i doradztwem dla administracji państwoweji samorządowej, zwłaszcza Ministerstwu Środowiska (m.in. w ramach Państwowej Rady Ochrony Przyrody), Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnym dyrekcjom oraz parkom narodowym. Uczestniczą w pracach nad nowelizacją prawa dotyczącego ochrony gatunkowej, łowieckiej i rybackiej, a także zapisów konwencji międzynarodowych. Niektórzy z nich są  autorami krajowych strategii ochrony i zarządzania populacjami dużych zwierząt - wilka, niedźwiedzia i łosia.

Zakres badań:
Realizowane działania badawcze:

Najbardziej aktualne zadania badawcze m.in.:

  • identyfikacja zagrożeń krajowych populacji kręgowców, zwłaszcza herpetofauny i ptaków (Z. Głowaciński i in.);
  • ocena roli ptaków krajobrazu rolniczego w zachowaniu różnorodności biologicznej regionu dolnośląskiego (A. Wuczyński i in.);
  • stworzenie nowych wzorców ochrony fauny ptaków terenów rolniczych (A. Wuczyński);
  • ocena wewnątrzpopulacyjnej i międzypopulacyjnej zmienności genetycznej susła perełkowanego wraz z projektem restytucji tego ginącego gatunku (A. Biedrzycka);
  • ocena behawioru i funkcjonowania populacji dużych drapieżników (niedźwiedź, ryś, wilk) i bocianów (H. Okarma, N. Selva, P. Profus i in.);
  • badania poziomu stresu kozicy tatrzańskiej pod wpływem ruchu turystycznego(N. Selva);
  • badania procesów synantropizacji i synurbizacji ssaków kopytnych (H. Okarma i zespół).

Publikacje

Beasley J.C., Olson Z.H., Selva N., DeVault T.L. 2019.

Ecological functions of vertebrate scavenging. W: Olea P., Mateo-Tomás P., Sánchez-Zapata J. (red.). Carrion Ecology and Management. Wildlife Research Monographs, Springer 2: 125-157.

Bartoń K.A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Sergiel A., Selva N. 2019.

Bears without borders: Long-distance movement in human-dominated landscapes. Global Ecology and Conservation 17: e00541.

Bautista C., Revilla E., Naves J., Albrecht J., Fernández N., Olszańska A., Adamec M., Berezowska-Cnota T., Ciucci P., Groff C., Härkönen S., Huber D., Jerina K., Jonozovič M., Karamanlidis A. A., Palazón S., Quennette P-Y., Rigg R., Seijas J., Swenson J. E., Talvi T., Selva N. 2019.

Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs. Biological Conservation 235C: 308-316.

Bernardo‐Madrid R., Calatayud J., González‐Suárez M., Rosvall M., Lucas P. M., Rueda M., Antonelli A., Revilla, E. 2019.

Human activity is altering the world’s zoogeographical regions. Ecology Letters: DOI:10.1111/ele.13321.

Bojarska, K., Drobniak, S., Jakubiec, Z., Zyśk-Gorczyńska, E. 2019.

Winter insomnia: how weather conditions and supplementary feeding affect the brown bear activity in a long-term study. Global Ecology and Conservation.

Bombieri G., Naves J., Penteriani V., Selva N., Fernández-Gil A., López-Bao J. V., Ambarli H., Bautista C.,....García-Rodríguez A., ...., Delgado M. M. 2019.

Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective. Scientific Reports 9: 8573. Pobierz pdf

Hofman M.P.G., Hayward M.W., Heim M., Marchand P., Rolandsen C.M., Mattisson J.,...Selva N., Sergiel A.,... Balkenhol N. 2019.

Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research. PLoS ONE 14 (5): e0216223.

Kurek K., Ćmiel A., Bury S., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Musilová R., Baś G., Najbar B. 2019.

What has happened to the females? Population trends in the Aesculapian snake at its northern range limit. Global Ecology and Conservation 17: 1-6. doi:10.1016/j.gecco.2019.e00550. Pobierz pdf

Lozano J., Olszańska A., Morales-Reyes Z., Castro A.A., Malo A.F., Moleón M., Sánchez-Zapata J.A., Cortés-Avizanda A., von Wehrden H., Dorresteijn I., Kansky R., Fischer J., Martín-López B. 2019.

Human-carnivore relations: A systematic review. Biological Conservation 237: 480-492.

Lucas P.M., González‐Suárez M., Revilla E. 2019.

Range area matters, and so does spatial configuration: predicting conservation status in vertebrates. Ecography 42: 1103-1114.

Mateo-Tomás P., Olea P.P., Selva N., Sánchez-Zapata J.A. 2019.

Species and individual replacements contribute more than nestedness to shape vertebrate scavenger metacommunities. Ecography 42: 365-375.

Moleón M., Selva N., Quaggiotto M.M., Bailey D.M., Cortés-Avizanda A., DeVault T.L. 2019.

Carrion availability in space and time. W: Olea P., Mateo-Tomás P., Sánchez-Zapata J. (red.). Carrion Ecology and Management. Wildlife Research Monographs, Springer 2: 23-44.

Niedziałkowski K., Jaroszewicz B., Kowalczyk R., Kuijper D.P., Mikusiński G., Selva N., Walankiewicz W., Wesołowski T. 2019.

Effective mitigation of conservation conflicts and participatory governance: reflections on Kuboń et al. Conservation Biology 33: 962-965.

Noonan M.J., Tucker M.A., Fleming C.H., Akre T., Alberts S.C., Ali A.H., Altmann J., Antunes P.C., Belant J.L., Beyer D., Blaum N., ……Selva N., Sergiel A.,….Calabrese J.M.A. 2019.

A comprehensive analysis of autocorrelation and bias in home range estimation. Ecological Monographs 89: e01344.

Orłowski G., Karg J., Jerzak L., Bocheński M., Profus P., Książkiewicz-Parulska Z., Zube K., Ekner-Grzyb A., Czarnecka J., 2019.

Linking land cover satellite data with dietary variation and reproductive output in an opportunistic forager: Arable land use can boost an ontogenetic trophic bottleneck in the White Stork Ciconia ciconia. Science of The Total Environment 646: 491-502, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.297.

Orłowski G., Siekiera J., Karg J., Tobolka M., Wuczyński A., Kaługa I., Siekiera A., Cyga-Döhner R., Dudzik E. 2019.

Calcium and metals are not evenly distributed in avian eggshells over their longitudinal section. The Auk: Ornithological Advances https://doi.org/10.1093/auk/ukz026.

Reljić, S., Sergiel, A., Prvanović Babić, N., Beck, A., Kužir, S., Radišić, B., Maślak, R., Bednarski, M., Piasecki, T., Huber, D., Huber, Đ. 2019.

Determination of reproductive span through morpho-histological studies on the ovaries of captive brown bears (Ursus arctos) - a short communication. Veterinarski Arhiv 89 (2): 233-246. Pobierz pdf

Rodríguez D., Reyes S.A., Galindo M., Poveda F., Van Horn R., Selva N. 2019.

IV National Symposium on the Andean Bear: Interactions and Conservation, Bogotá, Columbia, December 3-7, 2018. International Bear News 28 (1): 20-21.

Sebastián‐González E., Magalhães Barbosa J., Pérez‐García J.M., Morales‐Reyes Z., Botella F., Olea P.P., Mateo‐Tomás P., Moleón M., Hiraldo F., Arrondo E., Donázar J.A., Cortés‐Avizanda A., Selva N., Lambertucci S.A., Bhattacharjee A., Brewer A., Anadón J.D., Abernethy E., Rhodes Jr O.E., Turner K., Beasley J.C., DeVault T.L., Ordiz A., Wikenros C., Zimmermann B., Wabakken P., Wilmers C.C., Smith J.A., Kendall C.J., Ogada D., Buechley E.R., Frehner E., Allen M.L., Wittmer H.U., Butler J.R.A., du Toit J.T., Read J., Wilson D., Jerina K., Krofel M., Kostecke R., Inger R., Samson A., Naves‐Alegre L., Sánchez‐Zapata J.A. 2019.

Scavenging in the Anthropocene: human impact drives vertebrate scavenger species richness at a global scale. Global Change Biology 25: 3015-3017.

Selva N., Moleón M., Sebastián-González E., DeVault T.L., Quaggiotto M.M., Bailey D.M., Lambertucci S.A., Margalida A. 2019.

Vertebrate Scavenging Communities. W: Olea P., Mateo-Tomás P., Sánchez-Zapata J. (red.). Carrion Ecology and Management. Wildlife Research Monographs, Springer 2: 71-99.

Sergiel, A., Van Horn, R. 2019.

Bear Sensory Systems. In: Vonk J., Shackelford T. (eds) Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior., Springer.

Sienkiewicz, T., Sergiel, A., Huber, D., Maślak, R., Wrzosek, M., Podgórski, P., Reljić, S., Paśko, Ł. 2019.

The brain anatomy of the brown bear (Carnivora, Ursus arctos L., 1758) compared to that of other carnivorans: a cross-sectional study using MRI. Frontiers in Neuroanatomy 13: 79.

Śliwińska E. B., Martyka R., Cichoń M., Tryjanowski P. 2019.

Wolbachia infection and parasitoid occurrence among plant-feeding caterpillars of the endangered butterfly Phengaris teleius (Lepidoptera: Lyceanidea) in southern Poland. Entomologica Fennica 30: 20-27. Pobierz pdf

Śliwińska E. B., Martyka R., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2019.

A biotrophic fungal infection of the great burnet Sanguisorba officinalis indirectly affects caterpillar performance of the endangered scarce large blue butterfly Phengaris teleius. Insect Science 26 (3): 555-568, DOI: 10.1111/1744-7917.12556.

Wuczyński A., Wuczyński M. 2019.

Birds wintering in heterogeneous farmland of Poland: weather-dependent temporal changes in abundance and habitat associations. Acta Ornithologica 54: 105-124.

Bautista C., Naves J., Revilla E., Selva N. 2018.

New project: The ecology of brown bear damage at large scales. International Bear News 27: 47-48.

Biedrzycka A., Bielański W., Ćmiel A., Solarz W., Zając T., Migalska M., Sebastian A., Westerdahl H., Radwan J. 2018.

Blood parasites shape extreme major histocompatibility complex diversity in a migratory passerine. Molecular Ecology 27 (11): 2594-2603. DOI: 10.1111/mec.14592.

Bury S., Bury A., Kurek K., Borczyk B., Kolanek A. 2018.

Metody nieinwazyjnego, indywidualnego rozpoznawania żmii zygzakowatej Vipera berus w badaniach terenowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 355-364.

Dormann C.F., Calabrese J.M., Guillera‐Arroita G., Matechou E., Bahn V., Bartoń K., Beale C.M., Ciuti S., Elith J., Gerstner K., Guelat J., Keil P., Lahoz‐Monfort J.J., Pollock L.J., Reineking B., Roberts D.R., Schröder B., Thuiller W., Warton D.I., Wintle B.A., Wood S.N., Wüest R.O., Hartig F. 2018.

Model averaging in ecology: a review of Bayesian, information‐theoretic, and tactical approaches for predictive inference. Ecological Monographs 88 (4): 485-504, DOI: 10.1002/ecm.1309.

Głowaciński Z. 2018.

Conservation of amphibians and reptiles in Poland. Ch. 7, Part III Supplementary. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 139-141.

Głowaciński Z. 2018.

08. Wąż Eskulapa Zamenis longissimus (Laurenti, 1768). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 106-108.

Głowaciński Z. 2018.

16. Żaba trawna Rana temporaria Linnaeus, 1758. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 69-71.

Głowaciński Z. 2018.

09. Ropucha szara Bufo bufo (Linnaeus, 1758). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 48-50.

Głowaciński Z. 2018.

Ochrona płazów i gadów w Polsce. Rozdz. 7, Część III Uzupełniająca. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 131-138.

Głowaciński Z. 2018.

01. Salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1.. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 24-27.

Głowaciński Z. 2018.

Introduction to the second edition. Ch. 1, Part I Introductory. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 10-10.

Głowaciński Z. 2018.

Podsumowanie i uwagi końcowe. Rozdz. 9, Część III Uzupełniająca. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 148-150.

Głowaciński Z. 2018.

Methods. Ch. 2, Part I Introductory. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 16-17.

Głowaciński Z. 2018.

Wstęp do wydania drugiego. Rozdz. 1, Część I Wstępna. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 9-9.

Głowaciński Z. 2018.

Założenia metodyczne. Rozdz. 2, Część I Wstępna. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 11-15.

Głowaciński Z., Sura P. 2018.

05. Jaszczurka zielona Lacerta viridis (Laurenti, 1768). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 97-99.

Grilo C., Lucas P. M., Fernández‐Gil A., Seara M., Costa G., Roque S., Rio‐Maior H., Nakamura M., Álvares F., Petrucci‐Fonseca F., Revilla E. 2018.

Refuge as major habitat driver for wolf presence in human‐modified landscapes. Animal Conservation: DOI: 10.1111/acv.12435.

Konopiński M.K., Berezowska-Cnota T., Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T. 2018.

Ocena liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 410-421.

Kosior A. 2018.

Biografie. Pro memoria: doc. dr hab. Józef Dudziak (1925–2016). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 480-480.

Kurek K., Król W., Najberek K., Ćmiel A.M., Solarz W., Bury S., Baś G., Najbar B., Okarma H. 2018.

Habitat Use of the Aesculapian Snake at Different Spatial Scales. Journal of Wildlife Management 82 (8): 1746-1755. DOI:10.1002/jwmg.21534.

Martyka R., Śliwińska E. B., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2018.

The effect of pre-laying maternal immunization on offspring growth and immunity differs across experimentally altered postnatal rearing conditions in a wild songbird. Frontiers in Zoology 15: 25. Pobierz pdf

Niedziałkowski K., Komar E., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Grodzińska-Jurczak M. 2018.

Discourses on Public Participation in Protected Areas Governance: Application of Q Methodology in Poland. Ecological Economics 145: 401-409. Pobierz pdf

Orłowski G., Karg J., Jerzak L., Bocheński M., Profus P., Książkiewicz-Parulska Z., Zub K., Ekner-Grzyb A., Czarnecka J. 2018.

Data exploration on diet, and composition, energy value and functional division of prey items ingested by White Storks Ciconia ciconia in south-western Poland: Dietary variation due to land cover, reproductive output and colonial breeding. Data in Brief 21: 1186-1203. Pobierz pdf

Pietrzyk-Kaszyńska A. 2018.

Narzędzia internetowe jako sposób na dialog z mieszkańcami i współzarządzanie zielenią w mieście. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, Fundacja Sendzimira (6): 105-113. Pobierz pdf

Pilot M., Greco C., vonHoldt B.M., Randi E., Jędrzejewski W., Sidorovich V.E., Konopiński M.K., Ostrander E.A., Wayne R.K. 2018.

Widespread, long-term admixture between grey wolves and domestic dogs across Eurasia and its implications for the conservation status of hybrids. Evolutionary Applications, Wiley: DOI: 10.1111/eva.12595.

Połczyńska-Konior G. 2018.

Uproszczone mapki w systemie UTM. Rozdz. 8, Część III Uzupełniająca. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 142-147.

Profus P, Sura P. 2018.

10. Ropucha zielona Bufotes viridis (Laurenti, 1768). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 51-53.

Profus P., Majtyka T. 2018.

12/13. Rzekotka drzewna Hyla arborea (Linnaeus, 1758) i rzekotka wschodnia Hyla orientalis Bedriaga, 1890. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 57-60.

Profus P., Sura P. 2018.

08. Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (Laurenti, 1768). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 45-47.

Profus P., Sura P. 2018.

11. Ropucha paskowka Epidalea calamita (Laurenti, 1768). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 54-56.

Profus P., Sura P. 2018.

10. Żmija zygzakowata Vipera berus (Linnaeus, 1758). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 111-114.

Profus P., Sura P., Rybacki M. 2018.

07. Gniewosz plamisty Coronella austriaca Laurenti, 1768. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 102-105.

Samojlik T., Selva N., Daszkiewicz P., Fedotova A., Wajrak A., Kuijper D.P.J. 2018.

Lessons from Białowieża Forest on the history of protection and the world's first reintroduction of a large carnivore. Conservation Biology 32: 808-816.

Sebastian A., Migalska M., Biedrzycka A. 2018.

AmpliSAS and AmpliHLA: Web Server Tools for MHC Typing of Non-Model Species and Human Using NGS Data. W: Boegel S. (red.). HLA Typing. Methods in Molecular Biology. Humana Press, New York, NY 1802: 249-273.

Szarek-Gwiazda E., Żurek R., Baś G., Ciężak K., Dumnicka E., Golab M, Profus P. 2018.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ cechy biotopu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 347-354.

Sztwiertnia H., Wuczyński A., Betleja J., Jerzak L., Profus P., Siekiera A., Siekiera J., Szymczak J. 2018.

Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia w Śląskim Regionie Ornitologicznym w 2014 roku. Ptaki Śląska 25: 83-98. Pobierz pdf

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2018.

Sposoby zapobiegania kolizjom ptaków z szybami okiennymi. Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury "Szklane Pułapki". Pobierz pdf

Torres A., Fernández N., Ermgassen S., Helmer W., Revilla E., Saavedra D., Perino A., Mimet A., Rey-Benayas J.M., Selva N., Schepers F., Svenning J.-C., Pereira H.M. 2018.

Measuring rewilding progress. Philosophical Transactions of the Royal Society B, The Royal Society Publishing (373): 20170433.

Tucker M.A., Böhning-Gaese K., Fagan W.F., Fryxell J.M.,…Selva N., Sergiel, A.,... Mueller. T. 2018.

Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements. Science 359 (6374): 466- 469.

Wuczyński A. 2018.

Recenzje. Christoph Kaatz, Dieter Wallschläger, Krista Dziewiaty, Ute Eggers (red.): Der Weißstorch Ciconia ciconia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 477-479. Pobierz pdf

Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Sergiel, A., Selva, N. 2018.

Ściśle, czynnie czy krajobrazowo? Niedźwiedziom nie jest wszystko jedno. Bodziarczyk, J. (red.) Ochrona ścisła w prakach narodowych i rezerwatach, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: 79-87 .

Zyśk-Gorczyńska E. 2018.

Jastrząb Accipiter gentilis i sierpówka Streptopelia decaocto – ofiary kolizji z szybą domu jednorodzinnego w miejscowości Brynica. Przegląd Przyrodniczy XXIX (3): 112-114.

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z. 2018.

Multi-scale approach to brown bear (Ursus arctos) foraging on trees: characteristics of damage to trees and stands in the north-eastern Carpathians. Forestry: An International Journal of Forest Research, DOI: 10.1093/forestry/cpx052: 1-8.

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018.

Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą?. Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury "Szklane Pułapki". Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018.

Ptasie kolizje z szybami. Ptaki (1): 12-14.

Albrecht J., Bartoń K.A. , Selva N., Sommer R.S , Swenson J.E., Bischof R. 2017.

Humans and climate change drove the Holocene decline of the brown bear. Scientific Reports 7: 10399, DOI: 10.1038/s41598-017-10772-6. Pobierz pdf

Baś G., Bojarska K., Śnieżko S., Król W., Kurek K., Okarma H. 2017.

Wykorzystanie siedlisk przez dziki Sus scrofa na terenie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 354-362.

Bautista C., Naves J., Revilla E., Fernández N., Albrecht J., Scharf A.K., Rigg R., Karamanlidis A.A., Jerina K., Huber D., Palazón S., Kont R., Ciucci P., Groff C., Dutsov A., Seijas J., Quenette P-Y., Olszańska A., Shkvyria M., Adamec M., Ozolins J., Jonozovič M., Selva N. 2017.

Patterns and correlates of claims for brown bear damage on a continental scale. Journal of Applied Ecology (First published: 24 June 2016) 54 (1): 282-292, DOI: 10.1111/1365-2664.12708.

Berezowska-Cnota T., Luque-Márquez I., Elguero-Claramunt I., Bojarska K., Okarma H., Selva N. 2017.

Effectiveness of different types of hair traps for brown bear research and monitoring. PLoS ONE 12 (10): e0186605, DOI: 10.1371/journal.pone.0186605. Pobierz pdf

Biedrzycka A., O’Connor E., Sebastian A., Migalska M., Radwan J., Zając T., Bielański W., Solarz W., Ćmiel A., Westerdahl H. 2017.

Extreme MHC class I diversity in the sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus); selection patterns and allelic divergence suggest that different genes have different functions. BMC Evolutionary Biology 17: 159: 1-12, DOI: 10.1186/s12862-017-0997-9. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Sebastian A., Migalska M., Westerdahl H., Radwan J. 2017.

Testing genotyping strategies for ultra‐deep sequencing of a co‐amplifying gene family: MHC class I in a passerine bird. Molecular Ecology Resources 17: 642-655, DOI: 10.1111/1755-0998.12612.

Bielański W., Biedrzycka A., Zając T., Ćmiel A., Solarz W. 2017.

Age-related parasite load and longevity patterns in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 48 (7): 997-1004, DOI: 10.1111/jav.00949.

Bojarska K., Kwiatkowska M., Skórka P., Gula R., Theuerkauf J., Okarma H. 2017.

Anthropogenic environmental traps: Where do wolves kill their prey in a commercial forest?. Forest Ecology and Management 397: 117-125, DOI: 10.1016/j.foreco.2017.04.013.

Ibisch P.L., Selva N. 2017.

Response to Global roadless areas: Hidden roads and Global roadless areas: Consider terrain. Science 355: 6332, DOI: 10.1126/science.aam9830.

Kolanek A., Bury A., Turniak E., Kurek K., Bury S. 2017.

Wybrane problemy ochrony gniewosza plamistego Coronella austriaca w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (6): 474-483.

Konopiński M.K., Amirowicz A. 2017.

Genetic composition of a population of natural common bream Abramis brama × roach Rutilus rutilus hybrids and their morphological characteristics in comparison with parent species. Journal of Fish Biology, DOI: 10.1111/jfb.13506.

Kurek K., Najberek K., Zając B., Bury S., Ćmiel A., Baś G., Najbar B. 2017.

Changes in the distribution of the Aesculapian snake in Poland and the implication for its active conservation. Polish Journal of Ecology 65 (4): 422-431, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.4.011.

Kusznierz J., Paśko Ł., Maślak R., Pietras-Lebioda A., Borczyk B., Tagayev D., Sergiel A., Wolnicki, J. 2017.

Broad-scale morphometric diversity in the lake minnow Eupallasella percnurus (Cyprinidae: Pisces). Annales Zoologici Fennici 54 (5-6): 357-371.

Mateo-Tomás P., Olea P.P., Moleón M., Selva N., Sánchez-Zapata J.A. 2017.

Both rare and common species support ecosystem services in scavenger communities. Global Ecology and Biogeography 26 (12): 1459-1470, DOI: 10.1111/geb.12673.

Najberek K., Nentwig W., Olejniczak P., Król W., Baś G., Solarz W. 2017.

Factors limiting and promoting invasion of alien Impatiens balfourii in Alpine foothills. Flora - Morphol. Distrib. Funct. Ecol. Plants 234: 224-232, DOI: 0.1016/j.flora.2017.08.002. Pobierz pdf

Pietrzyk-Kaszyńska A., Czepkiewicz M., Kronenberg J. 2017.

Eliciting non-monetary values of formal and informal urban green spaces using public participation GIS. Landscape and Urban Planning 160: 85-95, DOI: 10.1016/j.landurbplan.2016.12.012.

Profus P., Cichocki W. 2017.

Władca nocy. Tatry 60: 80-83.

Profus P., Gil J., Kruszyk R. 2017.

Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia w powiecie cieszyńskim w latach 1934-2016. Przyrodnik Ustroński 16: 39-51.

Psaralexi M., Votsi N-E. P., Selva N., Mazaris A.D., Pantis J.D. 2017.

Importance of roadless areas for the European conservation network. Frontiers in Ecology and Evolution (5): 2, DOI: 10.3389/fevo.2017.00002. Pobierz pdf

Schimkat J., Profus P., Schulz F., Siebert S. 2017.

Reproduktion. W: Kaatz Ch., Wallschläger D., Dziewiaty K., Eggers U. (red.). Der Weißstorch. Neue Brehm-Bücherei 682: 240-295.

Selva N., Teitelbaum C.S., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Bojarska K., Mueller T. 2017.

Supplementary ungulate feeding affects movement behavior of brown bears. Basic and Applied Ecology 24: 68-76, DOI: 10.1016/j.baae.2017.09.007.

Sergiel A., Hobson K.A., Janz D.M., Cattet M., Selva N., Kapronczai L., Gryba C., Zedrosser A. 2017.

Compatibility of preparatory procedures for the analysis of cortisol concentrations and stable isotope (δ13C, δ15N) ratios: a test on brown bear hair. Conservation Physiology 5 (1): cox021, DOI: 10.1093/conphys/cox021. Pobierz pdf

Sergiel A., Naves J., Kujawski P., Maślak R., Serwa E., Ramos D., Fernández-Gil A., Revilla E., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Painer J., Selva N. 2017.

Histological, chemical and behavioural evidence of pedal communication in brown bears. Scientific Reports 7: 1052, DOI: 10.1038/s41598-017-01136-1. Pobierz pdf

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2017.

Szklane szyby przystanków - śmiertelne zagrożenie dla ptaków. Głos Przyrody (3): 24-26. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2017.

Recenzje. Federico Morelli, Piotr Tryjanowski (red.). Birds as Useful Indicators of High Nature Value Farmlands. Using Species Distribution Models as a Tool for Monitoring the Health of Agro-ecosystems. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (2): 158-160. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2017.

Szklane przystanki – (nie) widoczne zagrożenie dla ptaków. Ekonatura 12 (169): 22-24.

Biedrzycka A., Kloch A. 2016.

Development of novel associations between MHC alleles and susceptibility to parasitic infections in an isolated population of an endangered mammal. Infection, Genetics and Evolution 44: 210-217, DOI: 10.1016/j.meegid.2016.07.014.

Buczek M., Okarma H., Demiaszkiewicz A.W., Radwan J. 2016.

MHC, parasites and antler development in red deer: no support for the Hamilton & Zuk hypothesis. Journal of Evolutionary Biology 29: 617-632 (doi: 10.1111/jeb.12811).

Chylarecki P., Selva N. 2016.

Ancient forest: spare it from clearance. Nature 530: 419 (doi:10.1038/530419b).

Dajdok Z., Wuczyński A. 2016.

Znaczenie śródpolnych pasm roślinności w ochronie bioróżnorodności obszarów rolnych. W: Konieczny K., Krukowska-Szopa I., Szatan S. (red.). Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu. Pakiet edukacyjny. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica: 191-211.

Dostatny D.F., Kloc G., Dajdok Z., Karg J., Kujawa K., Tryjanowski P., Wuczyński A., Bączek K. 2016.

Jak gospodarować w sposób zrównoważony? Przykłady i zalecenia dotyczące ochrony bioróżnorodności. IHAR-PIB Radzików, KCRZG, SGGW Warszawa: 1-10.

Głowaciński Z. 2016.

Zmiany w bieszczadzkiej faunie w ostatnim stuleciu. W: Wolski J. (red.). Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Monografie, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN 2 (17): 261-270.

Głowaciński Z. 2016.

Ptaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego i terenów przyległych. W: Górecki A., Zemanek B. (red.) Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. BdPN, Ustrzyki Górne: 292-305.

Głowaciński Z. 2016.

Świat zwierząt. W: Wolski J. (red.). Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Monografie, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN 1 (17): 277-313.

Głowaciński Z. 2016.

Płazy i gady Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otoczenia. W: Górecki A., Zemanek B. (red.) Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. BdPN, Ustrzyki Górne: 279-291.

Głowaciński Z., Tomiałojć L. 2016.

Long-term changes in the Polish breeding avifauna – winner and loser species, 1851–2010. Vogelwelt 136: 225-239.

Ibisch P.L., Hoffmann M.T., Kreft S., Pe’er G., Kati V., Biber-Freudenberger L., DellaSala D.A., Vale M.M., Hobson P.R., Selva N. 2016.

A global map of roadless areas and their conservation status. Science 354 (6318): 1423-1427, DOI: 10.1126/science.aaf7166.

Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E., Wuczyński A. 2016.

Niedźwiedzie wróciły do dawnych ostoi. Las Polski 9: 22-23. Pobierz pdf

Kronenberg J., Pietrzyk-Kaszyńska A., Zbieg A., Żak B. 2016.

Wasting collaboration potential: A study in urban green space governance in a post-transition country. Environmental Science & Policy 62 (http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2015.06.018): 69-78.

Maczka K., Matczak P., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Cent J., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Application of the ecosystem services concept in environmental policy—A systematic empirical analysis of national level policy documents in Poland. Ecological Economics 128: 169-176.

Maślak R., Sergiel A., Bowles, D., Paśko Ł. 2016.

The Welfare of Bears in Zoos: a Case Study of Poland. Journal of Applied Animal Welfare Science 19 (1): 24-36 (publikacja online 09.10.2015).

Mielczarek P., Profus P. 2016.

Bocian biały (Ciconia ciconia). W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Krol A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.) 2016. Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki: 182-191.

Niedziałkowski K., Pietrzyk-Kaszyńska A., Pietruczuk M., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Assessing participatory and multi-level characteristics of biodiversity and landscape protection legislation: the case of Poland. Journal of Environmental Planning and Management: (DOI:10.1080/09640568.2015.1100982).

Nowacki J., Okarma H., Skorupski M. 2016.

Zwierzęta łowne jako element różnorodności biologicznej Polski. W: Nowacki J., Skorupski M. (red.). Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna. Fundacja UP w Poznaniu, Poznań: 9-27.

Nowacki J., Okarma H., Skorupski M., Buchholz L. 2016.

Łowiectwo a różnorodność biologiczna na przestrzeni dziejów. W: Nowacki J., Skorupski M. (red.). Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna. Fundacja UP w Poznaniu, Poznań: 29-48.

Okarma H., Bartoszewicz M. 2016.

Ssaki. W: Zwierzęta chronione podręcznik dla myśliwych. Oficyna Wydawnicza FOREST i Zarząd Główny PZŁ: 208-231.

Okarma H., Pirga B. 2016.

Ssaki kopytne i drapieżne. W: Górecki A., Zemanek B. (red.). Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne: 307-320.

Olszańska A., Solarz W., Najberek K. 2016.

To kill or not to kill—Practitioners’ opinions on invasive alien species management as a step towards enhancing control of biological invasions. Environmental Science & Policy 58: 107-116; DOI:10.1016/j.envsci.2016.01.008.

Orłowski G., Siebielec G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2016.

Effect of spatial resolution of soil data on predictions of eggshell trace element levels in the Rook Corvus frugilegus. Environmental Pollution 219: 288-295. Pobierz pdf

Orłowski G., Wuczyński A., Karg J., Grzesiak W. 2016.

The significance of seed food in chick development re-evaluated by tracking day-to-day dietary variation in the nestlings of a granivorous passerine. Ibis doi: 10.1111/ibi.12410. Pobierz pdf

Peruń A., Biedroń R., Konopiński M., Białecka A., Marcinkiewicz J., Józefowski Sz. 2016.

Phagocytosis of live versus killed or fluorescently labeled bacteria by macrophages differ in both magnitude and receptor-specificity. Immunology and Cell Biology (9 November): (doi:10.1038/icb.2016.112).

Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Mączka K., Matczak P., Niedziałkowski K., Cent J., Peek B., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy. Instytut Ochrony Przyrody PAN (ISBN: 978-83-61191-84-1).

Profus P. 2016.

Bocian czarny (Ciconia nigra). W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Krol A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.). Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki: 173-181.

Saavedra S., Rohr R.P., Fortuna M.A., Selva N., Bascompte J. 2016.

Seasonal species interactions minimize the impact of species turnover on the likelihood of community persistence. Ecology 97: 865-873 (doi: 10.1890/15-1013.1).

Samojlik T., Aikhenbaum J., Daszkiewicz P., Selva N., Wajrak A. 2016.

No return for aurochs. A letter to Science. Organon 48: 187-189.

Selva N. 2016.

Defining Forest, Habitat, and Wilderness in a Changing World. Conservation Biology 30 (5): 1140-1142 (doi: 10.1111/cobi.12775).

Śliwińska E. B., Martyka R., Tryjanowski P. 2016.

Evolutionary interaction between W/Y chromosome and transposable elements. Genetica 144 (3): 267-278. Pobierz pdf

Węcek K., Hartmann S., Paijmans J.L.A., Taron U., Xenikoudakis G., Cahill J.A., Heintzman P.D., Shapiro B., Baryshnikov G., Bunevich A.N., Crees J.J., Dobosz R., Manaserian N., Okarma H., Tokarska M., Turvey S.T., Wójcik J.M., Żyła W., Szymura J.M., Hofreiter M., Barlow A. 2016.

Complex admixture preceded and followed the extinction of wisent in the wild. Molecular Biology and Evolution 34 (3): 598-612, DOI: 10.1093/molbev/msw254. Pobierz pdf

Wierucka K., Siemianowska S., Woźniak M., Jasnosz K., Kieliszczyk M., Kozak P., Sergiel A. 2016.

Activity budgets of captive cape fur seals (Arctocephalus pusillus) under a training regime. Journal of Applied Animal Welfare Science 19 (1): 62-72 (publikacja online 28.12.2015).

Wierzbowska I., Hędrzak M., Popczyk B., Okarma H., Crooks K.R. 2016.

Predation of wildlife by free-ranging domestic dogs in Polish hunting grounds and potential competition with the grey wolf. Biological Conservation, Elsevier 201: 1-9 (doi:10.1016/j.biocon.2016.06.016).

Wuczyński A. 2016.

Farmland bird diversity in contrasting agricultural landscapes of southwestern Poland. Landscape and Urban Planning 148: 108-119. Pobierz pdf

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Radeloff V.C., Kuemmerle T., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Śmietana W., Selva N. 2016.

Assessing differences in connectivity based on habitat versus movement models for brown bears in the Carpathians. Landscape Ecology 31 (8): 1863-1882 (doi:10.1007/s10980-016-0368-8). Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z., Wertz B., Wuczyński A. 2016.

Long-term study of damage to trees by brown bears Ursus arctos in Poland: Increasing trends with insignificant effects on forest management. Forest Ecology and Management 366: 53-64 (doi:10.1016/j.foreco.2016.02.007). Pobierz pdf

Albrecht J., Bohle V., Berens D., Jaroszewicz B., Selva N., Farwig N. 2015.

Variation in neighbourhood context shapes frugivore-mediated facilitation and competition among co-dispersed plant species. Journal of Ecology 103: 526-536.

Bautista C., Olszańska A., Berezowska-Cnota T., Fedyń H., Jastrzębski T., Nowakowski R., Marcela A., Selva N. 2015.

Odszkodowania za szkody powodowane przez niedźwiedzie brunatne w województwie podkarpackim w latach 1999–2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 71 (6): 442-453.

Biedroń R., Konopiński MK., Marcinkiewicz J., Józefowski S. 2015.

Oxidation by Neutrophils-Derived HOCl Increases Immunogenicity of Proteins by Converting Them into Ligands of Several Endocytic Receptors Involved in Antigen Uptake by Dendritic Cells and Macrophages. PLOS One 10 (4): e0123293 (doi:10.1371/journal.pone.0123293).

Boitani L., Alvarez F., Anders O., Andren H., Avanzinelli E., Balys V., Blanco J. C, Breitenmoser U., Chapron G., Ciucci P., Dutsov A., Groff C., Huber D., Ionescu O., Knauer F., Kojola I., Kubala J., Kutal M., Linnell J., Majic A., Mannil P., Manz R., Marucco F., Melovski D., Molinari A., Norberg H., Nowak S., Ozolins J., Palazon S., Potocnik H., Quenette P.-Y., Reinhardt I., Rigg R., Selva N., Sergiel A., Shkvyria M., Swenson J., Trajce A., Von Arx M., Wolfl M., Wotschikowsky U., Zlatanova D. 2015.

Key actions for Large Carnivore populations in Europe. "Institute of Applied Ecology (Rome, Italy). Report to DG Environment, European Commission, Bruxelles. Contract no. 07.0307/2013/654446/SER/B3.

Brown G., Hausner V. H., Grodzińska-Jurczak M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Rechciński M, Lægreid E. 2015.

Cross-cultural values and management preferences in protected areas of Norway and Poland. Journal for Nature Conservation 28: 89-104 (doi:10.1016/j.jnc.2015.09.006).

Jankowiak Ł., Skórka P., Ławicki L.,Wylegała P., Polakowski M., Wuczyński A.,Tryjanowski P. 2015.

Patterns of occurrence and abundance of roosting geese: the role of spatial scale for site selection and consequences for conservation. Ecological Research 30: 833-842 (DOI: 10.1007/s11284-015-1282-2).

Kati V., Hovardas A., Dieterich M., Ibisch P.L., Mihok B., Selva N. 2015.

The Challenge of Implementing the European Network of Protected Areas Natura 2000. Conservation Biology 29: 260–270.

Konopinski M.K., Amirowicz A. 2015.

Molecular and biometric characterization of natural bream x roach hybrids population in the Dobczyce Reservoir (S Poland). Frontiers in Marine Science (00112): (DOI=10.3389/conf.FMARS.2015.03.00112).

Majić Skrbinšek A., Krofel M., Sergiel A., Gutleb B., Groff C., Zlatanova D., Huber D., Tironi E., Rossi E., Knauer F., Rauer G., Nadalin G., Kos I., Camarra J.J., Grab J., Blanco J.C., Jerina K., Elfström M., Wölfl M., Jonozovič M., Blažič M., Haring M., Selva N., Molinari P., Männil P., Genovesi P., Schnidrig R., Rigg R., Chiriac S., Reljić S., Zwijacz-Kozica T., Fattori U., Breitenmoser U., Mertzanis Y. 2015.

Defining, preventing, and reacting to problem bear behaviour in Europe. Report to DG Environment, European Commission, by Istituto Ecologia Applicata, Rome under contract no. 07.0307/2013/654446/S/ER/B3 (1-58).

Mateo-Tomas P., Olea P.P., Moleon M., Vicente J., Botella F., Selva N., Viñuela J., Sanchez-Zapata J.A. 2015.

From regional to global patterns in vertebrate scavenger communities subsidized by big game hunting. Diversity and Distributions 21: 913-924.

Okarma H. 2015.

Wilk. Wydawnictwo Edukacyjno-naukowe H2O: 1-304.

Orłowski G., Wuczyński A., Karg J. 2015.

Effect of brood age on nestling diet and prey composition in a hedgerow specialist bird, the Barred Warbler Sylvia nisoria. PLOS ONE 10 (6): e0131100 (doi:10.1371/journal.pone.0131100). Pobierz pdf

Selva N., Switalski A., Kreft S., Ibisch P.L. 2015.

Why keep areas road-free? The importance of roadless areas. Ecology of Roads: a Practitioner’s Guide to Impacts and Mitigation, John Wiley & Sons: 16-26.

Sergiel A., Bednarski M., Maślak R., Piasecki T., Huber D. 2015.

Winter blood values of selected parameters in a group of non-hibernating captive brown bears (Ursus arctos). Polish Journal of Veterinary Sciences 18 (4): 885-888.

Tryjanowski P., Skórka P., Sparks T.H., Biadun W., Brauze T., Hetmanski T., Martyka R., Indykiewicz P., Myczko L., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J, Wuczyński A., Wysocki D. 2015.

Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and birds using supplementary food. Environmental Science and Pollution Research 22: 15097 – 15103. Pobierz pdf

Tryjanowski P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T. Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki D. 2015.

Winter bird assemblages in rural and urban environments: a national survey. PLOS ONE 10 (6): e0130299 (doi:10.1371/journal.pone.0130299). Pobierz pdf

Wuczyński A. 2015.

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dolnośląska Stacja Terenowa we Wrocławiu. W: Grudzewska-Walecka B. (red.). Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu: 85-88.

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z., Wuczyński A. 2015.

Brown bears (Ursus arctos) as ecological engineers: the prospective role of trees damaged by bears in forest ecosystems. Canadian Journal of Zoology 93 (2): 133-141.

Albrecht J., Berens D.G., Jaroszewicz B., Selva N., Brandl R., Farwig N. 2014.

Correlated loss of ecosystem services in coupled mutualistic networks. Nature Communications 5: 3810.

Biedrzycka A., Zalewski A., Bartoszewicz M., Okarma H., Jędrzejewska E. 2014.

The genetic structure of raccoon introduced in Central Europe reflects multiple invasion pathways. Biological Invasions 16: 1611-1625.

Biedrzycka A., Konior M. , Babik W., Świsłocka M., Ratkiewicz M. 2014.

Admixture of two phylogeographic lineages of the Eurasian beaver in Poland. Mammalian Biology 79 (5): 287-296, DOI: 10.1016/j.mambio.2014.04.005.

Biedrzycka A., Migalska M., Bielański W. 2014.

A quantitative PCR protocol for detecting specific Haemoproteus lineages: molecular characterization of blood parasites in a Sedge Warbler population from southern Poland. Journal of Ornithology, Springer: 00-00 (DOI: 10.1007/s10336-014-1116-y). Pobierz pdf

Biernaczyk M., Pociecha A., Wrzecionkowski K., Połczyńska-Konior G., Stepanowska K., Kuciel H., Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Bielańska-Grajner I. 2014.

Występowanie traszek w sztucznym zbiorniku wodnym Stara Kredownia (Woliński Park Narodowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 70 (6): 558-662.

Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (eds) 2014.

The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards. Publishing House ELIPSA: 1-173.

Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (red.) 2014.

Dobrostan Zwierząt w Ogrodach Zoologicznych a Standardy Prawne UE. Dom Wydawniczy ELIPSA: 1-183.

Gwiazda R., Profus P., Flis A., Bisztyga A., Baran M. 2014.

Stan, struktura i liczebność awifauny Zbiornika Goczałkowickiego po remoncie zapory i zmianach środowiskowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (6): 483–509.

Kurek K., Najberek K. 2014.

Rekomendacje dla ochrony węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.

Kurek K., Bury S., Baś G., Najberek K., Kaczmarski M., Śnieżko S. 2014.

Badania telemetryczne węża Eskulapa w Bieszczadach – wstępne wyniki i ocena zastosowanych metod. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 70 (6): 510–522.

Kurek K., Holuk J., Bury S., Piotrowski M. 2014.

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa: 1-124.

Moleón M., Sánchez-Zapata J.A., Selva N., Donázar J.A., Owen-Smith N. 2014.

Inter-specific interactions linking predation and scavenging in terrestrial vertebrate assemblages. Biological Reviews (89): 1042-1054.

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2014.

Trace-Element Interactions in Rook Corvus frugilegus Eggshells Along an Urbanisation Gradient. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 67: 519-528.

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2014.

Residues of chromium, nickel, cadmium and lead in Rook Corvus frugilegus eggshells from urban and rural areas of Poland. Science of the Total Environment 490: 1057-1064. Pobierz pdf

Ratkiewicz M., Matosiuk M., Saveljev A.P., Sidorovich V., Ozolins J., Mannil P., Balciauskas L., Kojola I., Okarma H., Kowalczyk R., Schmidt K. 2014.

Long-Range Gene Flow and the Effects of Climatic and Ecological Factors on Genetic Structuring in a Large, Solitary Carnivore: The Eurasian Lynx. PLos ONE 9 (12): e115160.

Selva N., Berezowska-Cnota T., Elguero-Claramunt I. 2014.

Unforeseen Effects of Supplementary Feeding: Ungulate Baiting Sites as Hotspots for Ground-Nest Predation. PLOS ONE 9 (3): e90740.

Selva N., Swenson J.E., Zedrosser A., Giergiczny M., Olszanska A., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zieba F. 2014.

News from the GLOBE – Disentangling the Impacts of Global Climate Change on Brown Bear Populations. International Bear News 23 (2): 11-13.

Sergiel A., Maślak R. 2014.

The welfare of captive bears. Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (Eds). The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards, Publishing House ELIPSA: 129-139.

Sergiel A., Maślak R. 2014.

Dobrostan niedźwiedzi w niewoli. Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (red.). Dobrostan Zwierząt w Ogrodach Zoologicznych a Standardy Prawne UE, Dom Wydawniczy ELIPSA: 138-147.

Sergiel A., Maślak R., Zedrosser A., Paśko Ł., Garshelis D., Relić S., Huber D. 2014.

Fellatio in captive brown bears: evidence of long-term effects of suckling deprivation?. Zoo Biology 33 (4): 349-352.

Wuczyński A., Dajdok Z., Wierzcholska S., Kujawa K. 2014.

Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland. Biodiversity and Conservation 23: 999-1017. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z. 2014.

Ranienie drzew przez niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Bieszczadach („Trees damage caused by brown bears (Ursus arctos) in the Bieszczady Mountains”). Sylwan 158 (5): 377-382.

Albrecht J., Berens D.G., Blϋthgen N., Jaroszewicz B., Selva N., Farwig N. 2013.

Logging and forest edges reduce redundancy in plant–frugivore networks in an old-growth European forest. Journal of Ecology 101: 990-999.

Biedrzycka A., Kloch A., Migalska M., Bielański W. 2013.

Molecular characterization of putative Hepatozoon sp. from the sedge warbler(Acrocephalus schoenobaenus). Parasitology 140 (6): 695-698. Pobierz pdf

Bojarska K., Selva N. 2013.

Correction factors for important brown bear foods in Europe. Ursus 24: 13-15.

Czarnomska S.D., Jędrzejewska B., Borowik T., Niedziałkowska M., Stronen A.V., Nowak S., Mysłajek R.W., Okarma H., Konopiński M., Pilot M., Śmietana W., Caniglia R., Fabbri E., Randi E., Pertoldi C., Jędrzejewski W. 2013.

Concordant mitochondrial and microsatellite DNA structuring between Polish lowland and Carpathian Mountain wolves. Conservation Genetics 13: 1-18.

Fosse P., Selva N., Smietana W., Okarma H., Wajrak A., Madelaine S, Esteban-Nadal M., Cáceres I., Yravedra J., Brugal J.P., Prucca A., Haynes G. 2013.

Bone modification by modern wolf (Canis lupus): a taphonomic study from their natural feeding places. Journal of Taphonomy 10: 205-226.

Frankiewicz J., Sztwiertnia H., Kołodziejczyk P., Szymczak J., Wuczyński A., Zięba K. 2013.

Działalność Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego w latach 2012 i 2013. Ptaki Śląska 20: 206-210. Pobierz pdf

Freudenberger L. Hobson P.R., Rupic S., Pe’er G., Schluck M., Sauermann J., Kreft S., Selva N., Ibisch P.L. 2013.

Spatial road disturbance index (SPROADI) for conservation planning: a novel landscape index, demonstrated for the State of Brandenburg, Germany. Landscape Ecology 28: 1353-1369.

Jakubiec Z., Wuczyński A. 2013.

Badania ilościowe ptaków lęgowych w lasach doliny Bystrzycy. Przyroda Sudetów 16: 131-138. Pobierz pdf

Konopiński M.K., Amirowicz A., Kotlík P., Kukuła K., Bylak A., Pekarik L., Šediva A. 2013.

Back from the brink: the Holocene history of the Carpathian barbel Barbus carpathicus. PLOS ONE 8: DOI: 10.1371/journal.pone.0082464.

Kronenberg J., Bocheński M., Dolata P.T., Jerzak L., Profus P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A., Żołnierowicz K.M. 2013.

Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: próba analizy z perspektywy koncepcji usług ekosystemów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (3): 179-203.

Kustusch K., Wuczyński A., Gorczewski A. 2013.

Ptaki i napowietrzne linie elektroenergetyczne. Rodzaje oddziaływań, ich przyczyny i znaczenie dla populacji ptasich. Ornis Polonica 54: 257-278. Pobierz pdf

Kutschera V.E., Lecomte N., Janke A., Selva N., Sokolov A.A., Haun T., Steyer K., Nowak C., Hailer F. 2013.

A range-wide synthesis and timeline for phylogeographic events in the red fox (Vulpes vulpes). BMC Evolutionary Biology 13: 114.

Maniakowski M., Gorczewski A., Kaługa I., Kustusch K., Skakuj M., Wronka-Tomulewicz M., Wuczyński A., Zblewska M. 2013.

Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Maślak R., Sergiel A., Hill S.P. 2013.

Some aspects of locomotory stereotypies in spectacled bears (Tremarctos ornatus), and changes in behaviour following relocation and dental treatment. Journal of Veterinary Behavior – Clinical Application and Research 8: 335-341.

Okarma H., Schmidt K. 2013.

Ryś. Wydawnictwo Edukacyjno-naukowe H2O: 143.

Pe’er G., McNeely J.A., Dieterich M., Jonsson B.-G., Selva N., Fitzgerald J.M., Nesshöver C. 2013.

IPBES: Opportunities and challenges for SCB and other learned societies. Conservation Biology 27: 1-3.

Podgórski T., Baś G., Jędrzejewska B., Sönnichsen L., Śnieżko S., Jędrzejewski W., Okarma H. 2013.

Spatiotemporal behavioral plasticity of wild boar (Sus scrofa) under contrasting conditions of human pressure: primeval forest and metropolitan area. Journal of Mammalogy 94: 109-119.

Sebastián-González E., Sánchez-Zapata J.A., Donázar J.A., Selva N., Cortés-Avizanda A., Hiraldo F., Blázquez M., Botella F., Moleón M. 2013.

Interactive effects of obligate scavengers and scavenger community richness on lagomorph carcass consumption patterns. Ibis 155: 881-885.

Skórka P., Nowicki P., Kudłek J., Pępkowska A., Śliwińska E. B., Witek M., Settele J., Woyciechowski M. 2013.

Movements and flight morphology in the endangered Large Blue butterflies. Central European Journal of Biology 8 (7): 662-669. Pobierz pdf

Wuczyński A., Jakubiec Z. 2013.

Mortality of game mammals caused by an extreme flooding event in south-western Poland. Natural Hazards 69: 85-97. Pobierz pdf

Wuczyński A., Kołodziejczyk P. 2013.

Granice Śląskiego Regionu Ornitologicznego. Ptaki Śląska 20: 170-180. Pobierz pdf

Wuczyński A., Smyk B. 2013.

Dynamika liczebności i fenologia pojawów gęsi Anser sp. w okresie migracji i zimowania w południowo-zachodniej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (1): 30-40.

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2013.

Czy pieniądze wydane na naukę są zawsze stymulatorem naukowego postępu? Przykład biologii środowiskowej i energetyki wiatrowej. Nauka 4: 103-111. Pobierz pdf

Zwijacz-Kozica T., Selva N., Barja I., Silván G., Martínez-Fernández L., Illera J.C., Jodłowski M. 2013.

Concentration of fecal cortisol metabolites in chamois in relation to tourist pressure in Tatra National Park (South Poland). Acta Theriologica 58: 227-235.

Biedrzycka A., Solarz W., Okarma H. 2012.

Hybridization between native and introduced species of deer in Eastern Europe – a case of red deer and sika deer in Eastern Europe. Journal of Mammalogy 93 (5): 1331-1341.

Bojarska K., Selva N. 2012.

Spatial patterns in brown bear (Ursus arctos) diet: the role of geographical and environmental factors. Mammal Review 42 (2): 120-143.

Fernández N., Selva N., Yuste C., Okarma H., Jakubiec Z. 2012.

Brown bears at the edge: Modeling habitat constrains at the periphery of the Carpathian population. Biological Conservation 153: 134-142.

Ławicki Ł., Wylegała P., Wuczyński A., Smyk B., Lenkiewicz W., Polakowski M., Kruszyk R., Rubacha S., Janiszewski T. 2012.

Rozmieszczenie, charakterystyka i status ochronny noclegowisk gęsi w Polsce. Ornis Polonica 53: 23-38. Pobierz pdf

Ratkiewicz M., Matosiuk M., Kowalczyk R., Konopiński M.K., Okarma H., Ozolins J., Männil P., Ornicans A., Schmidt K. 2012.

High levels of population differentiation in Eurasian lynx at the edge of the species' western range in Europe revealed by mitochondrial DNA analyses. Animal Conservation 15: 603-612 (DOI: 10.1111/j.1469-1795.2012.00556.x).

Selva N., Hobson K.A., Cortés-Avizanda A., Zalewski A., Donázar J.A. 2012.

Mast pulses shape trophic interactions between fluctuating rodent populations in a primeval forest. PLoS ONE 7 (12): e51267.

Selva N., Zwijacz Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2012.

Niedźwiedź, największy i najmniej drapieżny. Tatry 39 (1): 58-63.

Smyk B., Wuczyński A. 2012.

Wyniki liczeń przelotnych i zimujących gęsi na Dolnym Śląsku w sezonach 2009/10 – 2011/12. Ptaki Śląska 19: 139-143. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2012.

Prolonged incubation and early clutch reduction of White Storks (Ciconia ciconia). The Wilson Journal of Ornithology 124 (2): 362-366. Pobierz pdf

Wuczyński A., Smyk B., Kołodziejczyk P., Lenkiewicz W., Orłowski G., Pola A. 2012.

Long-term changes in numbers of geese stopping over and wintering in south-western Poland. Central European Journal of Biology 7 (3): 495-506. Pobierz pdf

Zarzycki M., Frankiewicz J., Kołodziejczyk P., Sztwiertnia H., Szymczak J., Wuczyński A., Zięba K. 2012.

Powstanie i początek aktywności Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Ptaki Śląska 19: 193-196. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Kloch A., Buczek M., Radwan J. 2011.

Major histocompatibility complex DRB genes and the load of blood parasite in fragmented population of the spotted suslik Spermophilus suslicus. Mammalian Biology 76 (6): 672-677.

Chylarecki P., Kajzer K., Polakowski M., Wysocki D., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011.

Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. (Projekt). Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 110+załączniki. Pobierz pdf

Fosse P., Avery G., Selva N., Smietana W., Okarma H., Wajrak A., Fourvel J.-B, Madelaine S. 2011.

Taphonomie comparée des os longs d’ongulés dévorés par les grands prédateurs modernes d’Europe et d’Afrique (C. lupus, P. brunnea). Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles, Éditions APDCA, Antibes: 127-156.

Gał A., Guzik M., Zyśk B., Baś G. 2011.

Struktura morfometryczna izolowanych populacji żaby trawnej (Rana temporaria) i ropuchy szarej (Bufo bufo). W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów, ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie: 49-61.

Głowaciński Z. 2011.

Zagadnienia problemowe i syntezy. W: Głowaciński Z. (red. I autorstwo) Gatunki obce w faunie Polski – II. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 525-697.

Głowaciński Z. H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Przegląd i ocena stanu. W: Głowaciński Z. (red. i autorstwo) Gatunki obce w faunie Polski – I. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 524.

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Wprowadzenie. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 16-22.

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Metodyka i terminologia. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 24-28.

Głowaciński Z., Solarz W. 2011.

Bernikla kanadyjska Branta canadensis. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 429-433.

Kurek K., Najbar B., Bury S., Baś G. 2011.

Uwagi na temat ochrony węża Eskulapa Zamenis longissimus longissimus (Laurenti 1768) w latach 2009-2010 w Bieszczadach Zachodnich. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów, ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie: 144-156.

Popiołek M., Szczęsna-Staśkiewicz J., Bartoszewicz M., Okarma H., Smalec B., Zalewski A. 2011.

Helminth parasites of an introducted invasive carnivora species, the raccoon (Procyon lotor L.), from the Warta Mouth National Park (Poland). Journal of Parasitology 97: 357-360.

Rosin Z.M., Takacs V., Báldi A., Banasiak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011.

Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (1): 3-20.

Schmidt K., Ratkiewicz M., Konopiński M.K. 2011.

Genetic variability in the Eurasian lynx, and its importance for conservation in the context of habitat and climate change. Mammal Review 41 (2): 112-124.

Selva N., Kreft S., Kati V., Schluck M., Jonsson B-G., Mihok B., Okarma H., Ibisch P.L. 2011.

Roadless and Low-Traffic Areas as Conservation Targets in Europe . Environmental Management 48: 865-877.

Selva N., Sergiel A., Olszańska A., Berezowska T., Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2011.

Warsztaty jako narzędzie do opracowania strategii zarządzania populacją niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (6): 494-503.

Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2011.

Program ochrony niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Polsce – projekt. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 1-79 + załączniki 1-9.

Sergiel S., Selva N., Olszańska A. 2011.

Working towards a brown bear management plan in Poland. International Bear News 20 (2): 15-18.

Solarz W., Okarma H. 2011.

Rekomendacje. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W.(red.) Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 512-520.

Tryjanowski P., Hartel T., Baldi A., Szymanski P., Tobółka M., Herzon I., Goławski A., Konvicka M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T.H., Tworek S., Wuczyński A., Żmihorski M. 2011.

Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica (46): 1-12. Pobierz pdf

Wuczyński A., Kujawa K., Dajdok Z., Grzesiak W. 2011.

Species richness and composition of bird communities in various field margins of Poland. Agriculture, Ecosystems and Environment 141: 202-209.

Zwijacz Kozica T., Zięba F., Selva N. 2011.

Po naukę do Szwecji. Tatry 37 (3): 41-45.

Ławicki Ł., Wylegała P., Polakowski M., Wuczyński A., Smyk B. 2010.

New data of Bean Goose Anser fabalis and White-fronted Goose Anser albifrons migration and wintering in Poland. Goose Bulletin 11: 10-14. Pobierz pdf

Radwan J., Biedrzycka A., Babik W. 2010.

Does reduced MHC diversity decrease viability of vertebrate populations?. Biological Conservation 143: 537-544.

Wuczyński A. 2010.

Winter breeding by the Blackbird, Turdus merula during harsh weather conditions. Polish Journal of Ecology 58: 787-192. Pobierz pdf

Wuczyński A., Smyk B. 2010.

Liczebność i rozmieszczenie gęsi na Dolnym Śląsku w okresie migracyjnym i zimowym 2009/2010. Ornis Polonica 51: 204-219. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Sen zimowy niedźwiedzia brunatnego. Bieszczady 2 (7): 30-32.

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Stary niedźwiedź mocno śpi?. Tatry 2 (32): 48-49.

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Ranienie drzew przez niedźwiedzia brunatnego. Bieszczady 7 (12): 34-36.

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z. 2010.

Żerowanie niedźwiedzia brunatnego na jodłach w polskiej części Karpat. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66 (1): 71-75.

Cortés-Avizanda A., Selva N., Carrete M., Donázar J.A. 2009.

Effects of carrion resources on herbivore spatial distribution are mediated by facultative scavengers. Basic and Applied Ecology 10: 265-272.

Cortés-Avizanda A., Selva N., Carrete M., Serrano D. , Donázar J.A. 2009.

Donde ubicar un muladar?. Quercus 284: 28-32.

Konopiński M.K. 2009.

Pleistocene evolutionary history of Central and Eastern European populations of the Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne). Polish Academy of Sciences, Annual Report 2009: 40-41.

Kurek K., Najberek K. 2009.

Z wybrzeży Morza Czarnego do Polski - niesamowita podróż Monacha Cartusiana (O. F. Müller, 1774). Folia Malacologica 17 (1): 41-42.

Mueller T., Selva N., Pugacewicz E., Prins E. 2009.

Scale-sensitive landscape complementation determines habitat suitability for a territorial generalist. Ecography 32: 345-353.

Okarma H., Solarz W. 2009.

Inwazje biologiczne – niedoceniany problem w ochronie przyrody. Wszechświat 110: 14-20.

Pullin A.S., Báldi A., Can O.E., Dieterich M., Kati V., Livoreil B., Lövei G., Mihók B., Nevin O., Selva N., Sousa-Pinto I. 2009.

Conservation focus on Europe: major conservation policy issues that need to be informed by conservation science. Conservation Biology 23: 818–824.

Schmidt K., Jędrzejewski W., Okarma H., Kowalczyk R. 2009.

Spatial interactions between grey wolves and Eurasian lynx in Białowieża Primeval Forest, Poland. Ecogical Research 24: 207-214.

Selva N., Cortés-Avizanda A. 2009.

The effects of carcasses and carrion dump sites on communities and ecosystems. Vultures, feeding stations and sanitary legislation: a conflict and its consequences from the perspective of conservation biology, Munibe, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Donostia, Spain: 452-473.

Wuczyński A. 2009.

Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce. Notatki Ornitologiczne 50: 206–227. Pobierz pdf

Wuczyński A., Chylarecki P., Tryjanowski P. 2009.

Ptaki a rozwój energetyki wiatrowej – aktualne problemy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (5): 323-328.

Wuczyński A., Chylarecki P., Tryjanowski P. 2009.

Procedury środowiskowe w inwestycjach wiatrowych – głos środowiska krajowych ornitologów. Czysta Energia 12 (100): 20-21. Pobierz pdf

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2009.

Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Część III. Monitoring porealizacyjny – zakres i szacunkowe koszty. Czysta Energia 4 (90): 32-33. Pobierz pdf

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2009.

Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Część II. 3 (89): 20-22. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E. 2009.

Znakowane czy ranione?. Tatry 1 (27): 18.

Zyśk-Gorczyńska E. 2009.

Fauna i flora przy szlaku. Bieszczady 5 (5): 26-29.

Bartoszewicz M., Okarma H., Zalewski A., Szczęsna J. 2008.

Ecology of the racoon (Procyon lotor) from western Poland. Annales Zoologici Fennici 45: 291-298.

Bath A.J., Olszanska A., Okarma H. 2008.

From a human dimensions perspective, the unknown large carnivore: Public attitudes toward Eurasian lynx in Poland. Human Dimensions of Wildlife 13: 1-16.

Biedrzycka A., Konopiński M. 2008.

Genetic variability and the effect of habitat fragmentation in spotted suslik Spermophilus suslicus populations from two different regions. Conservation Genetics 9 (5): 1211-1221.

Biedrzycka A., Radwan J. 2008.

Population fragmentation and major histocompatibility complex variation in the spotted suslik, Spermophilus suslicus. Molecular Ecology 17: 4801-4811.

Chrzan K.L., Wuczyński A., Jakubiec Z. 2008.

Problemy i zagrożenia wynikające z wzajemnego oddziaływania ptaków i napowietrznych linii elektroenergetycznych. Wiadomości Elektrotechniczne 76 (1): 24-27. Pobierz pdf

Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Pasma śródpolne i ich znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności obszarów rolnych. W: Rolnicy dla przyrody. PTPP „pro Natura”, Wrocław – Trzcinica Wołowska: 119-137.

Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Alien plants in field margins and fields of southwestern Poland. Biodiversity: Research & Conservation 9-10: 19-34. Pobierz pdf

Głowaciński Z. 2008.

Changes the biodiversity of a mountain landscape. Papers on Global Change IGBP (15): 141-154.

Gratton P., Konopiński M.K., Sbordoni V. 2008.

Pleistocene evolutionary history of the Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne): genetic signatures of climate cycles and a ‘time-dependent’ mitochondrial substitution rate. Molecular Ecology 17 (19): 4248-4262.

Okarma H., Tomek A. 2008.

Łowiectwo. Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O: 1-503.

Sánchez-Zapata J.A., Donázar J.A., Carrete M., Margalida A., Selva N., Tella J.L., Blanco G., Lemus J., Blázquez M., Cortés-Avizanda A., Hiraldo F. 2008.

Ecosistemas asépticos? Muladares y conservación de la biodiversidad. Quercus 268: 80-81.

Schmidt K., Jędrzejewski W., Theuerkauf J., Kowalczyk R., Okarma H., Jędrzejewska B. 2008.

Reproductive behaviour of wild-living wolves in Białowieża Primeval Forest (Poland). Journal of Ethology 26: 69-78.

Wierzcholska. S., Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Do bryophytes reflect the diversity of vascular plants and birds in marginal habitats?. Scripra Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 186: 194-200. Pobierz pdf

Wuczyński A., Grzesiak W. 2008.

Polowanie sokoła wędrownego Falco peregrinus na nietoperze. Notatki Ornitologiczne 49: 51-54. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E. 2008.

Niedźwiedzie i drzewa na wiosnę. Tatry 2 (24): 44.

Konopiński M.K. 2007.

A set of primers conserved in genus Parnassius (Lepidoptera, Papilionidae) for amplification and sequencing of 1016bp fragment of cytochrome oxidase subunit I from museum specimens. Molecular Ecology Notes 8 (3): 675-677.

Konopiński M.K., Amirowicz A., Kukuła K. 2007.

Probable direction of the postglacial colonization of rivers on northern slopes of the Carpathian Ridge by Barbus carpathicus (Teleostei: Cyprinidae) evidenced by cline of genetic variation. Journal of Fish Biology 70 (Supplement C): 406–415. Pobierz pdf

Linnell J.D.C., Odden J., Andrén H., Liberg O., Andersen R., Moa P., Brøseth H., Segerstrom P., Ahlqvist P., Schmidt K., Jędrzejewski W., Okarma H. 2007.

Distance rules for minumum counts of Eurasia lynx Lynx lynx family groups under different ecological conditions. Wildlife Biology (13): 447-455.

Melis C., Selva N., Teurlings I., Skarpe C., Linnell J.D.C., Andersen R. 2007.

Soil and vegetation nutrient response to bison carcasses in Białowieża Primeval Forest, Poland. Ecological Research 22: 807-813.

Okarma H., Śnieżko S., Śmietana W. 2007.

Home ranges of Eurasian lynx Lynx lynx in the Polish Carpathian Mountains. Wildlife Biology 13 (4): 481-487.

Selva N., Fortuna M.A. 2007.

The nested structure of a scavenger community. Proceedings of the Royal Society of London B 274: 1101-1108.

Sjögren-Gulve P., Långström E., Báldi A., Ibisch P., Kati V., Livoreil B., Selva N. 2007.

Conservation Biology and the 300th anniversary of the birth of Carl Linnaeus. Conservation Biology 21: 905-906.

Wierzcholska. S., Dajdok Z., Wuczyński A. 2007.

Recent occurrence of Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt. (Bryophyta, Archidiaceae) in Lower Silesia (SW Poland). Časopis Slezskeho Muzea Opava (A) 56: 285-288. Pobierz pdf

Branicki W., Olszańska A., Konopiński M.K. 2006.

Sequence variation in the control region of mitochondrial DNA within a population sample of domestic cats Felis catus Linnaeus – implication for domestic and wildcat differentiation. Problems of Forensic Sciences 68: 279-288.

Rösner S., Selva N. 2006.

Estimating territory size of common ravens Corvus corax by bait-marking. Journal of Ornithology 147: 240.

Tomiałojć L., Głowaciński Z. 2006.

Zmiany w awifaunie Polski, przeszłość, przyszłość, różne interpretacje. W: Nowakowski J.J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. (red.) Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. Sekcja Ornitologiczna PTZool., Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, UWM, Olsztyn: 32-85.

Wuczyński A. 2006.

Bocian biały w województwie dolnośląskim w roku 2004. W: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. . PTPP "pro Natura". Wrocław: 27-52.

Wuczyński A. 2006.

Colonization of new territories: the White Stork Ciconia ciconia distribution and population changes in the Sudeten Mountains (Poland). In: Tryjanowski, P., Sparks, T.H. & Jerzak L. (eds). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. . Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 79-98. Pobierz pdf

Dajdok Z., Wuczyński A. 2005.

Zróżnicowanie biocenotyczne, funkcje i problemy ochrony drobnych cieków śródpolnych. W: Tomiałojć L., Drabiński A. (red.). Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydz. Inż. Kształtowania Środ. i Geodezji AR we Wrocławiu, Wrocław: 227-252. Pobierz pdf

Jędrzejewski W., Branicki W., Veit C., Meðugorac I., Pilot M., Bunevich A. N., Jędrzejewska B., Schmidt K., Theuerkauf J., Okarma H., Gula R., Szymura L., Förster M. 2005.

Genetic diversity and relatedness within packs in an intensely hunted population of wolves Canis lupus. Acta Theriologica 50: 3-22.

Laudet F., Selva N. 2005.

Ravens as small mammal bone accumulators: First taphonomic study on mammal remains in raven pellets. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 226: 272-286.

Mikusek R., Wuczyński A. 2005.

Bocian biały Ciconia ciconia na Ziemi Kłodzkiej. Przyroda Sudetów 8: 105-116. Pobierz pdf

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotońska B., Okarma H. 2005.

Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauk o Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN: 1-68.

Rösner S., Selva N. 2005.

Use of the bait-marking method to estimate the territory size of scavenging birds- a case study on ravens Corvus corax. Wildlife Biology 11: 183-191.

Rösner S., Selva N., Müller T., Pugacewicz E., Laudet F. 2005.

Raven Corvus corax ecology in a primeval temperate forest. Corvids of Poland, Bogucki Wyd. Nauk., Poznan, Poland: 385-405.

Selva N., Jędrzejewska B., Jędrzejewski W., Wajrak A. 2005.

Factors affecting carcass use by a guild of scavengers in European temperate woodland. Canadian Journal of Zoology (83): 1590-1601.

Tryjanowski P., Sparks T.H., Jakubiec Z., Jerzak L., Kosicki J.Z., Kuźniak S., Profus P., Ptaszyk J., Wuczyński A. 2005.

The relationship between population means and variances of reproductive success differs between local populations of white stork Ciconia ciconia. Population Ecology 47: 119-125. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2005.

Habitat use and hunting behaviour of Common Buzzards Buteo buteo wintering in south-western Poland. Acta Ornithologica 40: 147-154. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2005.

The turnover of White Storks Ciconia ciconia on nests during spring migration. Acta Ornithologica 40: 83-85. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2005.

Recenzja. Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.). 2005. Ptaki krukowate Polski (Corvids of Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 679. Notatki Ornitologiczne 46: 129-130.

Fosse Ph., Laudet F., Selva N., Wajrak A. 2004.

Premières observations néotaphonomiques sur des assemblages osseux de Białowieża (N.E. Pologne): intérèts pour les gisements pléistocènes d'Europe. Paléo 16: 91-115.

Fuentes C., Sánchez M.I., Selva N., Green A.J. 2004.

The diet of the marbled teal Marmaronetta angustirostris in southern Alicante, eastern Spain. Revue d'Ecologie, Terre et Vie 59: 475-490.

Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2004.

Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. IOP PAN, AR w Poznaniu, Kraków: 1-447.

Jakubiec Z., Konieczny K., Wuczyński A. 2004.

Stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 12: 287-290.

Konieczny K., Jakubiec Z., Kąkol A., Szeruga M., Wuczyński A. 2004.

O ochronę kompleksu leśno-łąkowego Miękińskie Bagna w sąsiedztwie rezerwatu przyrody "Zabór" (woj. dolnośląskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (5): 75-81.

Mróz W., Olszańska A. 2004.

Traditional pastoralism and biodiversity in the Western and the Eastern Carpathians. W: Bunce R.G.H. et al. (red.) Transhumance and Biodiversity in European Mountains. IALE publication series nr 1: 171-182.

Selva N. 2004.

Ssaki kopytne i padlinożercy. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, Poland: 59-68.

Selva N. 2004.

Life after death – scavenging on ungulate carcasses. Essays on mammals of Białowieża Forest, Mammal Research Institute, PAS, Białowieża, Poland: 59-68.

Wuczyński A. 2004.

Późnojesienna obserwacja cierniówki Sylvia communis w południowo-zachodniej Polsce. Przyroda Sudetów 7: 173-174. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2004.

Pomyślny lęg myszołowa Buteo buteo przy ruchliwej trasie samochodowej. Ptaki Śląska 15: 134-136. Pobierz pdf

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003.

Atlas płazów i gadów Polski - status, rozmieszczenie, ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska /Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków – Warszawa: 1-160.

Jakubiec Z., Delimat A., Konieczny K., Wuczyński A., Zięba F. 2003.

Obserwacje nad żerowaniem niedźwiedzi na ziołoroślach w dolinie Morskiego Oka. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59 (2): 58-77.

Mikusek R., Stawarczyk T., Wuczyński A., Lontkowski J. 2003.

Abundance and distribution of birds of prey in the Kłodzko Region (SW Poland). Buteo 13: 3-9. Pobierz pdf

Selva N., Jędrzejewska B., Jędrzejewski W., Wajrak A. 2003.

Scavenging on European bison carcasses in Białowieża Primeval Forest (E Poland). Ecoscience 10: 303-311.

Selva N., Wajrak A. 2003.

Obserwacje sowy jarzębatej Surnia ulula w Puszczy Białowieskiej zimą 2002-2003. Notatki Ornitologiczne 44: 226-230.

Theuerkauf J., Jędrzejewski W., Schmidt K., Okarma H., Ruczyński I., Śnieżko S., Gula R. 2003.

Daily patterns and duration of wolf activity in the Białowieża Forest, Poland. Journal of Mammalog 84: 243-253. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2003.

Strategia żerowania myszołowa zwyczajnego Buteo buteo w okresie zimowym. Działalność Naukowa PAN 15: 49-50. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2003.

Abundance of Common Buzzard Buteo buteo in the Central European wintering ground in relation to the weather conditions and food supply. Buteo 13: 11-20. Pobierz pdf

Wuczyński A., Konieczny K. 2003.

Low hunting efficiency of a naturally handicapped Common Buzzard (Buteo buteo). Ornis Fennica 80: 43-47. Pobierz pdf

Jakubiec Z., Wuczyński A. 2002.

Próba ustalenia wpływu powodzi w 1997 roku na wybrane gatunki zwierząt łownych w dolinie środkowej Odry. W: Denisiuk Z. (red.). Strategia zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów przyrodniczo cennych dotkniętych klęską powodzi. Wyd. IOP PAN: 127-136.

Jędrzejewski W., Schmidt K., Theuerkauf J., Jędrzejewska B., Selva N., Zub K., Szymura L. 2002.

Kill rates and predation by wolves on ungulate populations in Białowieża Primeval Forest (Poland). Ecology 83: 1341-1356.

Okarma H., Śnieżko S., Olszańska A. 2002.

Occurrence of wildcat in the Polish Carpathian Mountains. Acta Theriologica 47 (4): 499-504.

Wuczyński A. 2002.

40 lat działalności Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (1): 102-116.

Głowaciński Z. (red.) 2001.

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce(wyd. II). [+ autorstwo 25 rozdziałów]. Państw. Wyd. Rol. i Leśne, Warszawa.

Wuczyński A. 2001.

Counting raptors from a moving vehicle - description and test of the method. Buteo 12: 29-36. Pobierz pdf

Głowaciński Z., Profus P., Wuczyński A. 2000.

Ptaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otoczenia W: Głowaciński Z. (red.). Kręgowce Bieszczadów Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 9: 29-70.

Green A.J., Selva N. 2000.

The diet of post-breeding Marbled Teal Marmaronetta angustirostris and Mallard Anas platyrhynchos in the Gösku Delta, Turkey. Revue d'Ecologie, Terre et Vie 55: 161-169.

Wuczyński A. 2000.

Niezwykłe polowanie jastrzębia Accipiter gentilis na perkoza dwuczubego Podiceps cristatus. Notatki Ornitologiczne 41: 328-329.

Wuczyński A. 2000.

Działalność Komitetu Ochrony Przyrody PAN w latach 1991-1999. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (1): 102-116.

Wuczyński A., Garbowski A. 2000.

Popielica Glis glis (Linnaeus, 1766) na Wzgórzach Krzyżowych (Przedgórze Sudeckie). Przegląd Zoologiczny 44: 93-97. Pobierz pdf

Głowaciński Z., Profus P. 1997.

Potential impact of wolves Canis lupus on prey populations in eastern Poland. Biological Conservation, Elsevier 80 (1997): 99-106. Pobierz pdf

Wuczyński A. 1997.

O historii zasiedlenia i lęgach bociana białego Ciconia ciconia na Przedgórzu Sudeckim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (6): 28-44.

Wuczyński A. 1997.

Charakterystyka ekologiczna i biogeograficzna awifauny doliny Sobu na Polarnym Uralu. Przegląd Zoologiczny 41: 83-92.

Wuczyński A., Hada-Jasikowski G. 1997.

Ornithological observations in the Subarctic zone of the Polar Ural. Polish Polar Research 18: 119-134. Pobierz pdf

Mirek Z., Głowaciński Z., Klimek K., Piękoś-Mirkowa H. 1996.

Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. TPN, Instytut Botaniki PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków – Zakopane: 415-591.

Wuczyński A. 1996.

Zmiany zasięgów gatunków ptaków w rosyjskiej arktyce. Przegląd Zoologiczny 40: 83-92.

Wuczyński A. 1996.

Pesiikö arosuohaukka Pohjois-Uralilla? [Probable breeding of the Pallid Harrier in northern Ural]. Linnut 31: 31.

Głowaciński Z., Profus P., Wuczyński A. 1995.

Zarys awifauny Bieszczadzkiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony. Roczniki Bieszczadzkie 4: 259-263.

Wuczyński A. 1995.

Charakterystyka awifauny lęgowej drobnych zadrzewień śródpolnych na Równinie Wrocławskiej. Notatki Ornitologiczne 36: 99-117.

Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994.

Ostoje ptaków w Polsce. Ogólnopolskie Tow. Ochr. Ptaków, Gdańsk: 403.

Wuczyński A. 1994.

Liczebność i rozmieszczenie sów Strigiformes w krajobrazie rolniczym Kotliny Dzierżoniowskiej. Ptaki Śląska 10: 118-121.

Jakubiec Z., Borusiewicz B., Gwiazdowicz D.J., Wuczyński A. 1993.

Uszkodzenia drzew przez niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos L.) w Bieszczadach. Roczniki AR w Poznaniu 255: 81-86.

Wuczyński A. 1993.

Kilka uwag o sokolnictwie i problemach łowiectwa w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 44 (2): 89-94.

Głowaciński Z., Makomaska-Juchiewicz M. 1992.

Fauna of the Polish Tatra Mountains. Development (USA) 12 (2): 175-191.

Głowaciński Z., Profus P. 1992.

Structure and vertical distribution of the breeding bird communities in Polish Tatra. National Park. Ochr. Przyrody 50: cz. I, 65-94.

Głowaciski Z. (red.) 1992.

Polska Czerwona Księga Zwierząt (wyd. I). PWRiL, Warszawa.

Profus P., Głowaciński Z., Marczakowski P., Krogulec J. 1992.

Awifauna województwa zamojskiego. Studia Ośr. Dok. Fizjogr, PAN 20: 113-209.

Głowaciński Z. 1991.

Ekologiczny zarys awifauny zlewni Kamienicy w Gorcach i Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie. Ochrona Przyr. 49: cz. II 175-196.

Głowaciński Z. 1990.

The breeding bird communities of the Kamienica watershed in Gorce National Park (the Carpathians, Southern Poland). Acta Zool. Cracov. 33 (13): 273-301.

GłowacińskiI Z., Jakubiec Z., Profus P. 1989.

Materials for the avifauna of the Democratic People's Republic of Korea. Results of the Spring Expedition '87. Acta Zool. Cracov. 32 (9): 439-494.

Głowaciński Z., Kozłowski J., Weiner J. 1984.

Chapter: 4.3.3. Energy and matter flow through bird population. In: Forest ecosystems in industrial regions (eds. Grodziński W., Weiner J., Maycock P.F.). Ecological Studies, Springer Verl. Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo 49: 125-131.

Zarzycki K., Głowaciński Z. 1984.

Bieszczady (wyd. III, uzupełnione). Przyroda Polska, Wiedza Powszechna, Warszawa: 1-181.

Głowaciński Z., Weiner J. 1983.

Successional trends in the energetics of forest bird communities. Holarctic Ecology 6 (3): 305-314.

Głowaciński Z. 1981.

Stability in bird communities during the secondary succession of forest ecosystem. Ekol. Pol. 29: 73-95.

Głowaciński Z. 1981.

Wtórna sukcesja ptaków w dojrzewającym ekosystemie leśnym (synteza). Studia Naturae 26: 1-64.

Głowaciński Z., Bieniek M., Dyduch A.,Gertychowa R., Jakubiec Z., Kosior A., Zemanek M. 1980.

Stan fauny kręgowców i wybranych bezkręgowców Polski - wykaz gatunków, ich występowanie, zagrożenie i status ochronny. Studia Naturae A (21): 1-163.

Głowaciński Z., Weiner J. 1980.

Energetics of bird fauna in consecutive stages of a semi-natural pine forest. Ekol. Pol. 28: 71-94.

Głowaciński Z., Weiner J. 1977.

Energetics of bird communities in successional series of a deciduous forest. Polish Ecological Studies 3: 147-175.

Głowacinski Z., Järvinen O. 1975.

Rate of secondary succession on forest bird communities. Ornis Scandinavica 6: 33-40.

Głowaciński Z. 1975.

Succession of bird communities in the Niepołomice Forest (Southern Poland). Ekol. Pol. 23: 231-263.

Głowaciński Z. 1975.

Ptaki Puszczy Niepołomickiej (studium faunistyczno-ekologiczne). Acta Zool. Cracov. 20: 1-88.

Głowaciński Z., Weiner J. 1975.

A bird community of a mature deciduos forest: its organization, standing crop and energy balance (IBP "Ispina Project"). Bull. Acad. Pol. Sci. ser. Biol. 23: 691-697.

Weiner J., Gowaciński Z. 1975.

Energy flow through a bird community in a deciduous forest. Condor 77: 233-242.

Głowaciński Z., Witkowski Z. 1970.

Ocena liczebności i biomasy płazów metodą wyłowu. Wiad. ekol. 16 (4): 328-340.

Głowaciński Z. 1969.

Materiały do awifauny Bieszczadów Zachodnich. (b) 1972 /Materials for studies of the avifauna of the Western Bieszczady. [Wersja angielska przygotowana na zamówienie National Science Foundation w Waszyngtonie]. Acta zool. cracov. 14 (13): 327-350.

Głowaciński Z. 1968.

Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa. Acta hydrobiol. 10 (1-2): 103-130.

Projekty

2017/25/N/NZ8/02861 Czy pożywienie ma znaczenie? Dostępność zasobów jako podłoże czasowej zmienności w występowaniu szkód wyrządzanych przez niedźwiedzia brunatnego DIETA NIEDŹWIEDZIA.
Kierownik projektu:

mgr Carlos Bautista Leon

tel.: 12 370 35 63
2017/26/D/HS6/00850 Wyobrażenia dzikiej przyrody a interwencje przyrodnicze - narracje, przekonania i koalicje rzecznicze w polityce ochrony przyrody DZIKIE NARRACJE.
Kierownik projektu:
2016/23/P/NZ9/03951/3 Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations BEAR HEALTH.
Kierownik projektu: Prof. Djuro Huber
2016/22/Z/NZ8/00121 BEARCONNECT- Łączność funkcjonalna i stabilność europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego.
Kierownik projektu:
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:
81/GDOŚ/2017 Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Barbara Tokarska-Guzik
Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018.
Kierownik projektu:
Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych.
„Żbiki Karpat”.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków zwierząt.
Kierownik projektu:
2014/15/B/NZ8/00261 Czasowa i przestrzenna zmienność genów związanych z odpornością i presja pasożytów w inwazyjnej populacji szopa pracza Procyon lotor.
Kierownik projektu:
2015/16/S/NZ8/00158 Modelowanie przestrzennej dynamiki populacji dużego drapieżnika w obliczu zmian środowiska.
Kierownik projektu:

dr Kamil Bartoń

tel.: 12 370 35 64
DAAD, Ref. 521 Predicting the effects of climate change on biotic interactions of trophic generalists and specialists at the top of food webs: A synthesis of comparative biogeographic and population ecological studies in the phylogenetic lineage of bears.
Kierownik projektu: Jörg Albrecht
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:
ENV.B.3/2014/SER/0036 EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores.
Kierownik projektu: Katrina Marsden, Adelphi
2012/05/N/NZ8/00860 Indywidualne zróżnicowanie diety w grupie rodzinnej kooperatywnych drapieżników - rola pozycji społecznej w kształtowaniu zwyczajów pokarmowych u wilków.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 32
2013/08/M/NZ9/00469 Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek dzikie zwierzęta.
Kierownik projektu:
POL-NOR/198352/85/2013) Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities.
Kierownik projektu:
POL-NOR/196105/2/2013 Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance.
ENV.B.3/SER/2013/0003 Support to the European Commission's policy on large carnivores under the Habitats Directive — phase two.
Kierownik projektu: Luigi Boitani
ENV.B.3/SER/2013/0003 Support to the European Commission's policy on large carnivores under the Habitats Directive — phase two.
Kierownik projektu: Luigi Boitani
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta.
Kierownik projektu:
Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:
Dynamika frekwencji genów zgodności tkankowej MHC w populacji susła perełkowanego Spermophilus suslicus w Świdniku pod Lublinem.
Kierownik projektu:
N N304 276940 Naturalne mieszańce ryb w środowisku antropogenicznym: identyfikacja molekularna i tempo wzrostu w porównaniu z gatunkami rodzicielskimi.
Kierownik projektu:
Discovering the role of pathogen mediated selection and mate choice in MHC evolution in natural population. An example of extensively studied sedge warbler population.
Kierownik projektu:
2011/01/B/NZ8/04233 Kooperacja i konkurencja w grupie rodzinnej szczytowego drapieżnika – interakcje czasowo-przestrzenne wśród wilków.
Kierownik projektu:
N N304 281440 Atlas rozmieszczenia płazów i gadów w Polsce. Wydanie nowe, uzupełnione.
POIS.05.01.00-00-336/10 Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Kurek
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Kierownik projektu:
N N304 382138 Kolonizacja obszarów miejskich przez dziki - problemy ekologiczne i społeczne.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32
N N304 170439 Atlas ssaków Polski.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia.
Kierownik projektu:
N304-294037 Wpływ dokarmiania ssaków kopytnych na niedźwiedzie brunatne: reakcja na poziomie osobniczym, populacyjnym i zespołu.
Kierownik projektu:
N N305 322936 Postawy społeczne osób związanych z ochroną przyrody odnośnie postępowania z gatunkami obcymi w Polsce.
Kierownik projektu:
PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach.
N 30405532/2374 Modele jakości siedlisk niedźwiedzia w Bieszczadach oraz całych polskich Karpatach – konsekwencje dla ochrony gatunku, gospodarki leśnej i planowania przestrzennego.
P04G 08030 Postawy społeczne wobec dużych drapieżników, a ochrona i gospodarowanie tymi gatunkami w Polsce.
Kierownik projektu:
2 P04F 036 28 Różnorodność genetyczna i asymetria fluktuacyjna u niepylaka mnemozyny (Parnassius mnemosyne L.).
Kierownik projektu:
2 PO4F 02329 Wpływ struktury liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym na różnorodność flory i fauny [The influence of the structure of linear field margin habitats in agricultural landscape on the diversity of flora and fauna].
Kierownik projektu:
2 P04F 073 29 Ekologia dzika (Sus strofa) w środowiskach o różnym stopniu antropopresji: lasach nizinnych, lasach górskich i terenach polno-leśnych.
Kierownik projektu:
6P04F 007 21 Ekologiczne i genetyczne uwarunkowania bytowania żbika (Felis silvestris) w Polsce.
Kierownik projektu:
6P04G 109 21 Przyrodnicze uwarunkowania bytowania rysia euroazjatyckiego w Karpatach.
Kierownik projektu:
6 PO4F 06216 Strategia odbudowy różnorodności biologicznej obszarów chronionych dotkniętych klęską powodzi [Strategy of reconstruction of biological diversity in areas of high natural value affected with the disaster inundation].
6 PO4F 01919 Uwarunkowania przestrzenne funkcjonowania populacji niedźwiedzia Ursus arctos w polskiej części Karpat [Spatial distribution and habitat conditions of the Brown Bear Ursus arctos population in the Polish part of Carpathians].
352/93/IV/98 Ochrona populacji żbika w Polsce.
Kierownik projektu:
6P04F 034 15 Biologia i ekologia rysia (Lynx lynx) w Karpatach.
Kierownik projektu:

Inne

Nazwa konferencji: Polskie Sympozjum Herpetologiczne
Organizator: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, Uniwerystet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2018-12-08
Autorzy: Kurek K., Bury S., Ćmiel A., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Baś G., Najbar B.
Wykład na konferencji: Is the disturbed sex ratio the next stage of the extinction of the Aesculapian snake population at the limit of its range?
Nazwa konferencji: 26th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Ljubljana, Słowenia
Data: 2018-09-16
Autorzy: Lazarus, M., Orct, T., Reljić, S., Sergiel, A., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Jurasović, J., Selva, N., Huber, D.
Poster: Brown bear hair as an indicator of exposure to environmental toxic metals
Nazwa konferencji: 26th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Ljubljana, Słowenia
Data: 2018-09-16
Autorzy: Wegenaar, A., Sergiel, A., Cuyten, K.
Wykład na konferencji: Is captive bear welfare in Europe improving?
Nazwa konferencji: 26th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Ljubljana, Słowenia
Data: 2018-09-16
Autorzy: Painer, J., Goeritz, F., Redtenbacher, I., Sergiel, A.
Poster: Long-term pain and anti-inflammatory treatment with Mavacoxib in brown bears (Ursus arctos)
Nazwa konferencji: XXXVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Zielona przyszłość: glony zastosowania i perspektywy
Organizator: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki PAN
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Wozniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may Foster long-distance spread of microorganisms
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Góra Jałowcowa
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may foster long-distance spread of microorganisms.
Nazwa konferencji: VIII Zjazd Ornitologów Pomorza
Organizator: Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling
Miejsce: Jastrzębia Góra
Data: 2018-03-02
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A.
Wykład: Kolizje ptaków ze szklanymi wiatami przystanków na obszarze Dolnego Śląsk
Nazwa konferencji: VIII Zjazd Ornitologów Pomorza
Organizator: Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling
Miejsce: Jastrzębia Góra
Data: 2018-03-02
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A.
Wykład: „Szklane Pułapki” Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury
Nazwa konferencji: XXVI Zjazd Ornitologów Warmii i Mazur
Organizator: Stowarzyszenie Ochrony Sów
Miejsce: Tumiany
Data: 2018-02-23
Autorzy: Kurach E., Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A., Szurlej-Kielańska A.
Wykład: „Szklane pułapki”- nowy rejestr śmiertelności i kolizyjności ptaków
Nazwa konferencji: zDolny Śląsk Lokalnie
Organizator: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Miejsce: Wałbrzych
Data: 2017-12-29
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A.
Wykład: Szklane przystanki - (nie)widzialne zagrożenie dla ptaków.
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research and Management (IBA)
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Berezowska-Cnota T., Konopiński M., Bautista C., Selva N.
Wykład: The ecology of human-bear conflicts: Estimating the fraction of the population causing damages in the Polish Eastern Carpathians using molecular techniques
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Frydryszak, D., Bojarska, K., Ostapowicz, K., Gatzka, R., Bautista, C., Sergiel, A., Śmietana, W., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Selva, N.
Poster: Daybed selection by brown bears in the Bieszczady Mountains, Poland
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Painer, J., Goeritz, F., Redtenbacher, I., Sergiel, A.
Wykład na konferencji: Long-term pain and anti-inflammatory treatment with Mavacoxib in brown bears (Ursus arctos)
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Vrankovic, L., Delas, I., Reljic, S., Sergiel, A., Huber, D., Stojevic, Z., Selva, N., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Maślak, R., Aladrovic, J.
Poster: Assessing physiological status: a preliminary study of fatty acid composition in brown bears from Croatia and Poland
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Sergiel, A., Cattet, M., Kapronczai, L., Janz, D. M., Selva, N., Zedrosser, A.
Poster: How much does a follicle matter? Testing the effect of follicles on hair cortisol levels in brown bears
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Bartoń, K. A., Selva, N., Sergiel, A., Zięba, F., Zwijacz-Kozica, T.
Wykład na konferencji: Modelling the movement of European brown bears
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Popiołek, M., Sergiel, A., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Berezowska-Cnota, T., Bautista, C., Ważna, A., Cichocki, J., Śmietana, W., Jakubiec, Z., Selva, N.
Poster: Helminth parasites of free-ranging European brown bears from the western and eastern population segments in the Polish Carpathians
Nazwa konferencji: Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne
Organizator: Zakład Ekologii Behawioralnej UW
Miejsce: Wrocław
Data: 2017-10-26
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład: Wiek osobników i ekologia rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus: wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców.
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna PTZool. "Ornitologia w skali lokalnej i globalnej"
Organizator: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zakład Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Ornitologiczna PTZool., Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu, Poleski Park Narodowy
Miejsce: Lublin-Urszulin
Data: 2017-09-20
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład na konferencji: Różnice wiekowe w parazytemii oraz wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus.
Nazwa konferencji: 5th Croatian Congress of Toxicology
Organizator: Croatian Society of Toxicology
Miejsce: Porec, Croatia
Data: 2016-10-09
Autorzy: Lazarus, M., Orct, T., Sekovanić, A., Filipović-Marijić, V., Rasić, D., Sergiel, A., Reljić, S., Vranković, L., Aladrović, J., Jurasović, J., Erk, M., Peraica, M., Selva, N., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Huber, D.
Poster: Oxidative stress, metallothioneins and environmental exposure to metals in two European brown bear populations
Nazwa konferencji: XV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH
Organizator: Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Miejsce: Lublin
Data: 2016-09-22
Autorzy: Sołtysiak, Z., Piasecki, T., Sergiel, A., Maślak, R., Bednarski, M.
Poster: Angiomatous meningioma in a brown bear (Ursus arctos)
Nazwa konferencji: European Ecosystem Services 2016 conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership / University of Antwerp
Miejsce: Antwerpia (Belgia)
Data: 2016-09-19
Autorzy: Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Which ecosystem services are perceived as crucial for local well-being and where are they generated – insight from mapping workshops with conservation professionals and local leaders.
Nazwa konferencji: European Ecosystem Services 2016 conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership / University of Antwerp
Miejsce: Antwerpia (Belgia)
Data: 2016-09-19
Autorzy: Rechciński M., Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Cent J., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Co-producing of new knowledge through the maps – empirical examples from three-stage PPGIS focus group interviews with nature conservation experts and local leaders on the ecosystem services perception.
Nazwa konferencji: 4th International Seminar on Behavioural Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine
Miejsce: Wisła
Data: 2016-09-08
Autorzy: Sergiel, A., Maślak, R.
Poster: Stereotypic behaviour patterns in captive bears
Nazwa konferencji: ECOSERV: IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych”
Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Miejsce: Poznań
Data: 2016-09-05
Autorzy: Rechciński M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Cent J., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Mapowanie partycypacyjne korzyści dostarczanych przez przyrodę jako przykład transdycyplinarnego podejścia do badań nad postrzeganiem usług ekosystemów
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Huber, Đ., Sergiel, A., Reljić, S., Kusak, J., Vranković, L., Radišić, B.
Wykład na konferencji: Dead bears as a monitoring tool
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Sergiel, A., Hobson, K. A., Janz, D. M., Cattet, M., Kapronczai, L., Gryba, C., Zedrosser, A., Selva, N.
Poster: Testing the compatibility of laboratory procedures: stable isotopes and cortisol analysis in brown bear hair
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Bednarski, M., Piasecki, T., Kinda, W., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Sergiel, A., Selva, N.
Poster: Spondylodiscitis in a brown bear (Ursus arctos). A case report.
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Sergiel, A., Naves, J., Kujawski, P., Maślak, R., Serwa, E., Ramos, D., Fernández-Gil, A., Revilla, E., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Painer, J., Selva, N.
Wykład na konferencji: Feet that bring news: histological, chemical and field evidences of pede marking in brown bears
Nazwa konferencji: 8th Ecosystem Services Partnership World Conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership
Miejsce: Stellenbosch, RPA
Data: 2015-11-09
Autorzy: Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Ecosystem services in reality – how is an abstract concept perceived at the local level? Insight from mapping workshops.
Nazwa konferencji: 8th Ecosystem Services Partnership World Conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership
Miejsce: Stellenbosch, RPA
Data: 2015-11-09
Autorzy: Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Between respondents’ capability and researchers’ needs – testing predefined polygons for mapping ecosystem services.
Nazwa konferencji: V Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”
Organizator: Tatrzański Park Narodowy
Miejsce: Zakopane
Data: 2015-09-24
Autorzy: Rechciński M., Peek B., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Grodzińska-Jurczak M., Cent J.
Wykład na konferencji: Wyrażanie opinii o środowisku przyrodniczym na mapie – postrzeganie krajobrazu powiatu tatrzańskiego przez jego mieszkańców i odwiedzających.
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Poster: Spatial distribution of ecosystem services as perceived by nature conservation professionals and lay people - an experimental study using facilitated workshops
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Barbara Peek, Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent
Poster: Online partcipatory mapping of ecosystem services and land use preferences in the Polish Tatras - experiences and challenges
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Marcin Rechciński, Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Poster: Rethinking the use of PPGIS in exploring perception of ecosystem services – how to assure data validity?
Nazwa konferencji: 9th International Association of Landscape Ecology World Congress 2015
Organizator: International Association of Landscape Ecology
Miejsce: Portland, USA
Data: 2015-07-05
Autorzy: Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Wykład na konferencji: Who perceiveswhat and where? Results of facilitated workshops on spatial distribution of ecosystem services with nature conservation experts and lay people.
Nazwa konferencji: 21th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2015 Conference)
Organizator: IASNR
Miejsce: Charleston, USA
Data: 2015-06-13
Autorzy: Krzysztof Mączka, Piotr Matczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Joanna Cent
Wykład na konferencji: The Ecosystem Services conceptin environmental conservation policies-empirical investigation of the Polish legal documents
Nazwa konferencji: IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych
Organizator: UAM w Poznaniu
Miejsce: Poznań, Polska
Data: 2015-05-27
Autorzy: Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Agnieszka Olszańska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Wykład na konferencji: Postrzeganie usług ekosystemów przez różne grupy interesariuszy – jak zebrać wiarygodne dane?
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: ARCTUROS
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Sergiel A., Maślak R., Zedrosser A., Paśko Ł., Garshelis D.L., Reljić S., Huber Ð.
Wykład na konferencji: Fellatio in captive brown bears: evidence of long-term effects of suckling deprivation?
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: ARCTUROS
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Reljić S., Huber D., Kusak J., Beck A., Huber D., Šoštarić-Zuckermann I., Gudan-Kurilj A., Habuš J., Radišić B., Sergiel A., Stefaniak T., Miller J., Wrzosek M., Maślak R., Crnković I., Poučki H.
Poster: Brain and renal B lymphoma in brown bear - case report
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: ARCTUROS
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Reljić S., Huber D., Prvanović Babić N., Beck A., Šoštarić-Zuckermann I., Huber D., Sergiel A., Majnarić D., Jauk M., Nielsen E. B.
Wykład na konferencji: The early gonadal activity in Croatian bown bears and it's management implications.
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research and Management (IBA)
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Berezowska-Cnota T., Selva N., Luque-Márquez I., Elguero-Claramunt I., Bojarska K., Okarma H.
Poster: Efficiency of different types of hair traps for brown bear research and monitoring
Nazwa konferencji: 3rd International Seminar on Behavioral Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine of the Medical University of Silesia
Miejsce: Szczyrk
Data: 2014-09-18
Autorzy: Maślak R., Sergiel A., Hill S.P.
Poster: Changes in behaviour of spectacled bears (Tremarctos ornatus) following relocation and dental treatment
Nazwa konferencji: 3rd International Seminar on Behavioral Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine of the Medical University of Silesia
Miejsce: Szczyrk
Data: 2014-09-18
Autorzy: Sergiel A., Maślak R., Bowles D., Paśko Ł.
Poster: Cross-institutional study on captive bears behaviour and welfare
Nazwa konferencji: 3rd International Seminar on Behavioral Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine of the Medical University of Silesia
Miejsce: Szczyrk
Data: 2014-09-18
Autorzy: Sergiel A., Maślak R., Zedrosser A., Paśko Ł., Garshelis D.L., Reljić S., Huber Ð.
Poster: A comment on fellatio in captive brown bears (Ursus arctos): seeking satisfaction of frustrated suckling?
Nazwa konferencji: International Geographical Union Regional Conference
Organizator: Polish National Committee of the IGU
Miejsce: Kraków, Polska
Data: 2014-08-18
Autorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Agnieszka Olszańska, Piotr Matczak, Krzysztof Niedziałkowski, Marcin Rechciński, Vera Hausner, Gregory Brown
Poster: The use of Public Participation GIS in biodiversity conservation and governance – comparative research in Poland and Norway within the LINKAGE project
Nazwa konferencji: International Geographical Union Regional Conference
Organizator: Polish National Committee of the IGU
Miejsce: Kraków, Polska
Data: 2014-08-18
Autorzy: Marcin Rechciński, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Wiesław Król, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent, Agnieszka Olszańska, Barbara Peek, Piotr Matczak, Krzysztof Mączka
Wykład na konferencji: Identifying Natura 2000 sites with diverse ecosystem services and social conditions: how to link socio-economic and ecological data of different spatial scope?
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Krzysztof Mączka, Piotr Matczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Joanna Cent
Wykład na konferencji: Environment as a stock: does the ecosystem services approach exist in the Polish environmental policy?
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Agnieszka Olszanska, Alistair J. Bath, Henryk Okarma
Wykład na konferencji: Perception, knowledge and attitudes toward the two species: “Big Bad Wolf” still bad, “clairvoyant” lynx rather invisible
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Piotr Matczak, Joanna Cent, Malgorzata Grodzinska-Jurczak, Krzysztof Maczka, Krzysztof Niedzialkowski, Agnieszka Olszanska, Agata Pietrzyk-Kaszynska
Wykład na konferencji: What is there to protect? Changing meaning of the natural environment in Polish legal and policy documents
Nazwa konferencji: SEH 17th European Congress of Herpetology
Organizator: Veszprém
Miejsce: Veszprém, Hungary
Data: 2013-08-22
Autorzy: Kurek K., Król W., Najberek K., Bury S., Najbar B., Babiasz R., Baś G., Potoczek M., Zięcik A., Ćmiel A. M., Wierzbanowski P.
Wykład na konferencji: Distribution, habitat requirements and conservation of Aesculapian snake Zemenis longissimus in South-Eastern Poland
Nazwa konferencji: Warsztaty w ramach projektu Natura 2000 w Karpatach
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Cisna
Data: 2013-02-05
Autorzy: Baś G., Najberek K.
Wykład: Korytarze ekologiczne w gminie Cisna
Nazwa konferencji: Posiedzenie wyjazdowe Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Organizator: Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Miejsce: Zakopane
Data: 2012-12-05
Autorzy: Solarz W., Najberek K., Głowaciński Z.
Wykład na konferencji: Inwazje biologiczne w parkach narodowych i krajobrazowych w Polsce
Nazwa konferencji: 21th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research & Management
Miejsce: New Delhi, India
Data: 2012-11-26
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Poster: The brown bear management plan for Poland
Nazwa konferencji: Conservation of large carnivores in a transboundary approach
Organizator: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Miejsce: Warszawa
Data: 2012-11-06
Autorzy: Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear in Poland: needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: 4th International EcoSummit 2012
Organizator: Ecological Society of America
Miejsce: Columbus, Ohio
Data: 2012-09-27
Autorzy: Ziółkowska, E., Ostapowicz, K., Bojarska, K., Selva. N.
Wykład na konferencji: Applicability of the landscape continuum model for conservation management of selected priority species in the Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: “2012 Pathways to Success: Integrating Human Dimensions into Fisheries and Wildlife Management Conference”
Organizator: Colorado State University
Miejsce: Breckenridge (Colorado, USA)
Data: 2012-09-24
Autorzy: Olszańska A., Solarz W., Najberek K.
Wykład na konferencji: “What to do with aliens - experts' opinions on the invasive alien species”
Nazwa konferencji: 42nd Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, GFÖ2012
Organizator: Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ)
Miejsce: Lüneburg, Germany
Data: 2012-09-10
Autorzy: Albrecht J., Berens D., Blüthgen N, Jaroszewicz B., Selva N., Farwig N.
Poster: Logging reduces redundancy and robustness of temperate plant‐frugivore networks in the forest interior but not at edges.
Nazwa konferencji: III European Congress of Conservation Biology ECCB2012
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Glasgow
Data: 2012-08-28
Autorzy: Selva N., Kreft S., Kati V., Jonsson B.-G., Ibisch P.L.
Wykład na konferencji: Roadless Areas: a potential tool to define European wilderness areas.
Nazwa konferencji: III European Congress of Conservation Biology ECCB2012
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Glasgow
Data: 2012-08-28
Autorzy: Kati V., Hovardas T., Barbara M., Selva N., Dieterich M.
Wykład na konferencji: Conservation experts for a better implementation of Natura 2000 in Europe.
Nazwa konferencji: III European Congress of Conservation Biology ECCB2012
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Glasgow
Data: 2012-08-28
Autorzy: Ibisch P.L., Freudenberger L., Sauermann J., Selva N., Hobson P.R.
Wykład na konferencji: Towards a quantification of wilderness? Innovative approaches to spatial planning and functionality-based priority setting for conservation.
Nazwa konferencji: Rio+20, United Nations Conference on Sustainable Development
Organizator: United Nations
Miejsce: Rio do Janeiro, Brazil
Data: 2012-06-20
Autorzy: Selva N., Kreft S., Kati V., Schluck M., Jonsson B.G., Mihok B., Okarma H. , Ibisch P.L., Mariana Vale
Wykład na konferencji: Roadless and low-traffic areas as conservation targets in Europe
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012
Organizator: Science for the Carpathians (S4C)
Miejsce: Stará Lesná, Slovakia
Data: 2012-05-30
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear management plan for Poland: needs of a transboundary population
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012
Organizator: Science for the Carpathians (S4C)
Miejsce: Stará Lesná, Slovakia
Data: 2012-05-30
Autorzy: Ziółkowska, E., Ostapowicz, K., Bojarska, K., Selva. N.
Wykład na konferencji: Landscape continuum model: A case study for the brown bear (Ursus arctos) in the Carpathians.
Nazwa konferencji: Utilization of genetic approaches for effective conservation of endangered species
Organizator: ConGRESS
Miejsce: Zvolen, Slovakia
Data: 2012-01-25
Autorzy: Sergiel A., Selva N., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear in Poland: status and needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: ConGress
Organizator: ConGress
Miejsce: Zvoleń, Słowacja
Data: 2012-01-25
Autorzy: Aleksandra Biedrzycka
Wykład na konferencji: Management of spotted suslik populations in Poland with use of neutral and effectively selected genetic markers.
Nazwa konferencji: Seminarium podsumowujące działania Projektu pt. „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Warszawa
Data: 2011-11-29
Autorzy: Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F.
Wykład: Program Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego Ursus arctos w Polsce
Nazwa konferencji: International Congress “Hominid-carnivore interactions during the Pleistocene”
Organizator: Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social
Miejsce: Salóu, Spain
Data: 2011-10-25
Autorzy: Fosse P., Selva N., Śmietana W., Okarma H., Wajrak A., Fourvel J.B., Madelaine S., Esteban-Nadal M., Cáceres I., Yravedra J., Brugal J.P., Prucca A., Haynes G.
Wykład na konferencji: Bone modification by modern wolf (Canis lupus): a taphonomic study from their natural feeding places
Nazwa konferencji: Ochrona dużych drapieżników w Polsce – doświadczenia z projektów WWF Polska
Organizator: WWF Polska
Miejsce: Krutyń
Data: 2011-10-19
Autorzy: Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E.
Wykład: Warunki gawrowania niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: Ochrona dużych drapieżników w Polsce – doświadczenia z projektów WWF Polska
Organizator: WWF Polska
Miejsce: Krutyń
Data: 2011-10-19
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Wykład: Ocena procesu synantropizacji niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: Workshop "Providing the tools to improve brown bear management in Slovakia"
Organizator: Slovak Wildlife Society
Miejsce: Liptowski Gródek, Slovakia
Data: 2011-10-12
Autorzy: Sergiel A., Selva N., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład: The brown bear in Poland: status and needs of a transboundary population
Nazwa konferencji: XIX Międzynarodowa Konferencja Rezerwatu Biosfery -"Karpaty Wschodnie"
Organizator: BdPN
Miejsce: Ustrzyki Dolne
Data: 2011-09-09
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Wykład: Żerowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na różnych gatunkach drzew w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: 20th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: ARCTUROS
Miejsce: Canada, Ottawa
Data: 2011-07-17
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E.
Poster: Brown bear (Ursus arctos) foraging behavior on various trees species in the Carpathians of Poland.
Nazwa konferencji: 20th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research & Management
Miejsce: Ottawa, Canada
Data: 2011-07-17
Autorzy: Bojarska K., Selva N., Śmietana W. , Okarma H.
Poster: Optimal foraging in brown bears: the biogeographical and local approach
Nazwa konferencji: Polsko-słowacka konferencja pn. „Zasady gospodarowania populacjami wilka, niedźwiedzia i kormorana w regionie transgranicznym”
Organizator: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Miejsce: Kraków
Data: 2011-03-14
Autorzy: Selva N.
Wykład: Niedźwiedzi brunatny w Polsce: stan populacji, główne zagrożenia i problemy ochrony
Nazwa konferencji: International workshop “Managing transboundary populations of brown bear and other large carnivores in the Carpathians”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2011-02-20
Autorzy: Selva N., Olszańska A., Sergiel A.
Organizacja: The Carpathian Brown Bear- Research and management needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: International workshop “Managing transboundary populations of brown bear and other large carnivores in the Carpathians”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2011-02-20
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Olszańska A.
Organizacja: Overview of brown bear status, research and management in Poland
Nazwa konferencji: Warsztaty poświęcone opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2011-01-27
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Wykład: Środowisko i miejsca gawrowania niedźwiedzi w polskiej części Karpat.
Nazwa konferencji: Warsztaty poświęcone opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2011-01-27
Autorzy: Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E.
Wykład: Degradacja siedlisk niedźwiedzia na wybranych szlakach turystycznych.
Nazwa konferencji: III i IV warsztaty „Ochrona siedlisk niedźwiedzia brunatnego”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2011-01-27
Autorzy: Selva N.
Organizacja: Fragmentacja i degradacja siedlisk jako skutek rozwoju infrastruktury transportowej. Czynniki siedliskowe istotne dla niedźwiedzia brunatnego
Nazwa konferencji: II International Student Conference of Biotechnology
Organizator: Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii
Miejsce: Wrocław
Data: 2010-11-19
Autorzy: Markowski, M., Nowak, Z., Selva, N., Krakowiak, M., Bojarska, K., Zwijacz- Kozica, T., Zięba, F., Olech, W.
Wykład na konferencji: Preliminary lineage analysis of brown bears (Ursus arctos) found in Poland.
Nazwa konferencji: I i II Warsztaty poświęconych opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2010-11-08
Autorzy: Selva, N., Bojarska, K.
Organizacja: Metodyka monitoringu niedźwiedzia brunatnego stosowana w innych krajach
Nazwa konferencji: I i II Warsztaty poświęconych opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2010-11-08
Autorzy: Selva, N., Sergiel, A., Olszańska, A.
Organizacja: Prezentacja Grupy Roboczej ds. Niedźwiedzi. Propozycja celu, regulaminu, struktury, obowiązków, sposobu działania. Prezentacja Grupy Interwencyjnej ds. Niedźwiedzi.
Nazwa konferencji: Warsztaty poświęcone opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2010-11-08
Autorzy: Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E.
Wykład: Stan populacji i monitoring niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Metoda ankietowa.
Nazwa konferencji: XXXIe Rencontres Internationales d'archeologie et d'histoire d'Antibes “Predateurs Dans Tous Leurs Etats: Evolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles”
Organizator: CÉPAM (CNRS-UNSA)
Miejsce: Antibes, France
Data: 2010-10-21
Autorzy: Fosse, P., Avery,G., Selva, N., Smietana,W., Okarma, H., Wajrak, A., Fourvel, J.B. , Madelaine, S.
Wykład na konferencji: Taphonomie comparée des os longs d’Ongulés dévorés par les grands prédateurs modernes d’Europe et d’Afrique (C. lupus/C. crocuta, P. brunnea).
Nazwa konferencji: IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego A Człowiek „Nauka A Zarządzanie Obszarem Tatr I Ich Otoczeniem”
Organizator: Tatrzański Park Narodowy
Miejsce: Zakopane
Data: 2010-10-14
Autorzy: Zwijacz-Kozica, T., Selva, N., Barja, I. , Jodłowski, M.
Poster: Presja antropogeniczna w tatrzańskim parku narodowym przyczyną fizjologicznego stresu u kozic.
Nazwa konferencji: XIX Międzynarodowa Konferencja Rezerwatu Biosfery -"Karpaty Wschodnie"
Organizator: BdPN
Miejsce: Ustrzyki Dolne
Data: 2010-09-23
Autorzy: Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E.
Wykład: Ocena procesu synantropizacji niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: III Polski Kongres Genetyki
Organizator: PTGC
Miejsce: Lublin
Data: 2010-09-12
Autorzy: Markowski, M., Nowak, Z., Selva, N., Krakowiak, M., Bojarska, K., Zwijacz- Kozica, T., Zięba, F. , Olech, W.
Poster: Wstępna analiza linii matecznych niedźwiedzi brunatnych (Ursus arctos) występujących w Polsce
Nazwa konferencji: V World Conference on mountain ungulates
Organizator: CSG/SSC, IUCN
Miejsce: Granada, Spain
Data: 2009-11-10
Autorzy: Sánchez-Zapata, J.A., Sebastián, E., Botella, F., Carrete, M., Donázar, J.A., Selva, N.
Poster: Ungulate carcasses and vertebrate scavengers: community structure of consumers and ecosystem function
Nazwa konferencji: XI Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Miejsce: Poznań
Data: 2009-09-07
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E.
Poster: Żerowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na różnych gatunkach drzew w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: XI Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Miejsce: Poznań
Data: 2009-09-07
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Poster: Warunki gawrowania niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos oraz ochrona gawr w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: II European Congress of Conservation Biology ECCB2009
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague, Czech Republic
Data: 2009-09-01
Autorzy: Selva, N., Cortés-Avizanda, A., Donázar, J.A.
Wykład na konferencji: Effects of carcasses and carrion dumps on the local environment and communities.
Nazwa konferencji: II European Congress of Conservation Biology ECCB2009
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague, Czech Republic
Data: 2009-09-01
Autorzy: Selva, N., Kreft, S., Kati, V., Schluck, M., Jonsson, B-G., Mihok, B., Okarma, H., Ibisch, P.
Wykład na konferencji: Roadless areas as conservation targets in Europe.
Nazwa konferencji: II European Congress of Conservation Biology ECCB2009
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague, Czech Republic
Data: 2009-09-01
Autorzy: Szczutkowska, S., Selva, N., Bojarska, K., Valido, A.
Poster: The role of the brown bear as seed disperser
Nazwa konferencji: III European Congress of Conservation Biology ECCB2012
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague, Czech Republic
Data: 2009-09-01
Autorzy: Bojarska, K., Selva, N., Śmietana, W., Okarma, H.
Poster: Where and when: activities of the brown bear in relation to season and habitat
Nazwa konferencji: XII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Etología
Organizator: University of Valencia
Miejsce: Valencia, Spain
Data: 2008-09-16
Autorzy: Cortés-Avizanda, A., Selva, N., Carrete, N., Donázar, J.A.
Poster: La agregación de predadores facultativos en el entorno de las grandes carroñas cambia la distribución espacial de los herbívoros.
Nazwa konferencji: 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes
Organizator: University of West-Hungary
Miejsce: Sopron, Węgry
Data: 2008-08-28
Autorzy: Grzegorz Baś, Henryk Okarma
Poster: Wild boar in the city of Krakow, Poland.
Nazwa konferencji: Climate change and biodiversity
Organizator: The Greens- European Free Alliance
Miejsce: European Parliament, Brussels
Data: 2008-05-14
Autorzy: Selva N.
Wykład na konferencji: Natura 2000, a benefit for climate
Nazwa konferencji: X Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna
Organizator: SGGW
Miejsce: Warszawa
Data: 2007-02-13
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Poster: Żerowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na różnych gatunkach drzew w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: 36th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ)
Organizator: Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ)
Miejsce: Bremen, Germany
Data: 2006-09-11
Autorzy: Rösner, S. , Selva, N.
Wykład na konferencji: A new method for studying home ranges in scavenging birds.
Nazwa konferencji: I European Congress of Conservation Biology ECCB2006
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Eger, Hungary
Data: 2006-08-22
Autorzy: Selva, N., Jędrzejewska, B., Jędrzejewski, W.
Wykład na konferencji: Towards the protection of ecological processes: the key role of ungulate carrion in northern forest ecosystems.
Nazwa konferencji: 24th International Ornithological Congress
Organizator: German Ornithologist's Society
Miejsce: Hamburg, Germany
Data: 2006-08-13
Autorzy: Rösner, S., Selva, N.
Poster: Estimating territory size of common ravens Corvus corax by bait-marking
Nazwa konferencji: Warsztaty: „Duże drapieżniki w Karpatach. Biologia, ekologia i koegzystencja z człowiekiem”
Organizator: WWF Polska
Miejsce: Chmiel
Data: 2006-05-25
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Wykład: Niedźwiedź brunatny Ursus arctos w Polsce
Nazwa konferencji: Environmental Impact Assesment procedure- good practice. Legal requirements and Natura 200 sites
Organizator: WWF Poland
Miejsce: Warszawa
Data: 2006-03-21
Autorzy: Selva N.
Wykład na konferencji: Effects of roads and traffic on mammal populations. Implications for Environmental Impact Assesments
Nazwa konferencji: VII Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos
Organizator: Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos SECEM
Miejsce: Valencia, Spain
Data: 2005-12-03
Autorzy: Selva, N.
Wykład na konferencji: Importancia de la carroña de ungulados en bosques templados
Nazwa konferencji: Round table “La taphonomie: des reféréntiels aux ensembles osseux fossiles”
Organizator: Université Toulouse le Mirail
Miejsce: Toulouse, France
Data: 2005-11-23
Autorzy: Fosse, P., Laudet, F., Quiles, J., Dubarry, E., Morscheidt, J., Selva, N., Smietana W.
Wykład na konferencji: Néotaphonomie comparée des grands prédateurs d’Europe (C. lupus, L. lynx, U. arctos) en contexte naturel et en captivité.
Nazwa konferencji: Round table “La taphonomie: des reféréntiels aux ensembles osseux fossiles”
Organizator: Université Toulouse le Mirail
Miejsce: Toulouse, France
Data: 2005-11-23
Autorzy: Laudet, F., Fosse, P., Lenoble, A., Selva, N., Seveau, A.. Zietoun, V.
Wykład na konferencji: Impact taphonomique des rongeurs et leurs implications dans la formation ou la modification des assemblages de meso et grands mammifères. Nouvelles données en contexte européen moderne et asiatique.
Nazwa konferencji: Round table “La taphonomie: des reféréntiels aux ensembles osseux fossiles”
Organizator: Université Toulouse le Mirail
Miejsce: Toulouse, France
Data: 2005-11-23
Autorzy: Laudet, F., Bournery, A., Fosse, P., Selva, N.
Wykład na konferencji: Nouvelles analyses coproscopiques des restes de petits vertébrés (rongeurs, insectivores, oiseaux) consommés par le renard roux (Vulpes vulpes). Application sur un site paléolithique supérieur.
Nazwa konferencji: II International Meeting TAPHOS'05 and 4th Reunión de Tafonomía y Fosilización
Organizator: University of Barcelona
Miejsce: Barcelona, Spain
Data: 2005-06-16
Autorzy: Fosse, Ph., Laudet, F., Selva, N.
Poster: Neotaphonomy in a temperate forest environment of eastern Europe (Białowieża forest, Poland)
Nazwa konferencji: Ravens Today, III International Symposium on the Raven (Corvus corax).
Organizator: Biological Institute of Metelen
Miejsce: Metelen, Germany
Data: 2004-07-19
Autorzy: Laudet, F. , Selva, N.
Poster: The raven: a relevant useful source of small mammal fossil accumulations?
Nazwa konferencji: Ravens Today, III International Symposium on the Raven (Corvus corax).
Organizator: Biological Institute of Metelen
Miejsce: Metelen, Germany
Data: 2004-07-19
Autorzy: Müller, T., Selva, N., Pugacewicz, E., Prins, E.
Wykład na konferencji: Habitat requirements and nest site selection of common raven Corvus corax in Białowieża Forest.
Nazwa konferencji: Ravens Today, III International Symposium on the Raven (Corvus corax).
Organizator: Biological Institute of Metelen
Miejsce: Metelen, Germany
Data: 2004-07-19
Autorzy: Selva, N.
Wykład na konferencji: Ravens in the scavenging guild of Białowieża Primeval Forest (E Poland).
Nazwa konferencji: IV European Congress of Mammalogy
Organizator: Institute of Vertebrate Biology , Academy of Sciences of the Czech Republic
Miejsce: Brno, Czech Republic
Data: 2003-07-27
Autorzy: Selva, N., Jędrzejewski, W., Jędrzejewska, B., Wajrak, A.
Poster: Factors affecting scavenging by mammals on ungulate carcasses
Nazwa konferencji: II Meeting of the European Ornithologists Union
Organizator: The European Ornithologists' Union
Miejsce: Gdańsk
Data: 1999-09-15
Autorzy: Selva, N., Jędrzejewski, W., Jędrzejewska, B., Wajrak, A.
Poster: Exploitation of ungulate carcasses by avian scavengers in Białowieża Primeval Forest (Poland).
Nazwa konferencji: III European Congress of Mammalogy
Organizator: The European Mammal Society
Miejsce: Jyväskylä, Finland
Data: 1999-05-29
Autorzy: Selva, N., Jędrzejewski, W., Jędrzejewska, B., Wajrak, A.
Wykład na konferencji: Utilisation of wolf preys and other ungulate carcasses by scavenging mammals and birds in Białowieża Primeval Forest (Poland).
Nazwa konferencji: III European Congress of Mammalogy
Organizator: The European Mammal Society
Miejsce: Jyväskylä, Finland
Data: 1999-05-29
Autorzy: Jędrzejewski, W., Schmidt, K., Theuerkauf, J., Jędrzejewska, B., Selva, N., Zub, K., Szymura, L.
Wykład na konferencji: Kill rates by radiotracked wolves on declining ungulate populations in Białowieża Primeval Forest (Poland).
Nazwa konferencji: VII Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna
Organizator: Zakład Badania Ssaków PAN
Miejsce: Białowieża
Data: 1998-09-27
Autorzy: Selva, N., Jędrzejewski, W., Jędrzejewska, B., Wajrak, A.
Poster: Utilisation of ungulate carcasses by scavenging mammals and birds in Białowieża Primeval Forest
Nazwa konferencji: XIII Spanish Ornithological Meeting
Organizator: Sociedad Española de Ornitología, Birdlife International & APNAE
Miejsce: Figueres, Spain
Data: 1996-12-05
Autorzy: Selva, N. , Green, A.J.
Poster: Diet of Marbled Teal Marmaronetta angustirostris in Spain
powrót do listy jednostek