Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie jest placówką naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw współczesnej ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz środowiska przyrodniczego poprzez: prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki.

Problematyka badawcza dotyczy zachowania różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt, ekologii i podstaw ochrony gatunków rzadkich i ginących, trwałości użytkowania zasobów naturalnych i utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych, biologii wód, geoochrony oraz tzw. biologii konserwatorskiej i społecznego wymiaru ochrony przyrody.
Kontakt

Aktualnościpokaż wszystkie

Wyniki konkursu

29 08 2014

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN ogłoszonym w dn. 28.07.2014r, rozstrzygniętym dn. 29.08.2014 r. przez Komisję Konkursową, dr Wojciech Bielański zostanie zatrudniony od dn. 01.10.2014 r. w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku adiunkta.

czytaj więcej

Konkurs na stanowisko adiunkta

27 08 2014

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań z dziedziny ewolucjonizmu, ekologii krajobrazu oraz ekologii behawioralnej, w szczególności z zakresu teorii metapopulacji, fragmentacji siedlisk, funkcjonowania ekosystemów rolniczych oraz roli informacji socjalnej w selekcji siedlisk.

czytaj więcej

Nowa publikacja w czasopiśmie Conservation Biology

14 08 2014

Ukazała się nowa publikacja w której naukowcy rozważają mocne i słabe strony wdrażania sieci Natura 2000. Najważniejsze propozycje, które mogą pomóc w poprawie jej działania to: zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji ekologicznej dla społeczności lokalnych, zaangażowanie wysoko wykwalifikowanych ekspertów, wzmocnienie kontroli jakości analiz oddziaływania na środowisko oraz ustanowienie specjalnego funduszu Natura 2000.

czytaj więcej

LINKAGE

LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE - poprawa zarządzania różnorodnością biologiczną w Polsce oraz Norwegii poprzez wypracowanie i rozwój innowacyjnych technik podejmowania decyzji bazujących na PP GIS (Public Participatory Geographic Information System)

czytaj więcej

Wąż Eskulapa w Karpatach

Projekt „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”

czytaj więcej

Chronimy Wiśliska

Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego

czytaj więcej