Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie jest placówką naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw współczesnej ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz środowiska przyrodniczego poprzez: prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki.

Problematyka badawcza dotyczy zachowania różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt, ekologii i podstaw ochrony gatunków rzadkich i ginących, trwałości użytkowania zasobów naturalnych i utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych, biologii wód, geoochrony oraz tzw. biologii konserwatorskiej i społecznego wymiaru ochrony przyrody.
Kontakt

Polska Czerwona Księga Roślin - wyd. III

Trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie ,,Polskiej Czerwonej Księgi Roślin’’ obejmuje 370 taksonów paprotników oraz roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 85 taksonów.

czytaj więcej

Ochrona górskich populacji roślin

Projekt „Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne”

czytaj więcej

LINKAGE

LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE - poprawa zarządzania różnorodnością biologiczną w Polsce oraz Norwegii poprzez wypracowanie i rozwój innowacyjnych technik podejmowania decyzji bazujących na PP GIS (Public Participatory Geographic Information System)

czytaj więcej