Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie jest placówką naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw współczesnej ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz środowiska przyrodniczego poprzez: prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki.

Problematyka badawcza dotyczy zachowania różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt, ekologii i podstaw ochrony gatunków rzadkich i ginących, trwałości użytkowania zasobów naturalnych i utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych, biologii wód, geoochrony oraz tzw. biologii konserwatorskiej i społecznego wymiaru ochrony przyrody.
Kontakt

Wielkoskalowa ocena różnorodności biologicznej organizmów planktonowych w antropogenicznych systemach wodnych na obszarze Polski

Monografia obejmuje zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną wrotków i skorupiaków planktonowych występujących w różnego typu zbiornikach antropogenicznych (zaporowe, powyrobiskowe, miejskie) przedstawionych na tle czynników fizycznochemicznych wody.

czytaj więcej

GLOBE

Projekt ,,Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities’’ ma na celu ocenę i prognozę już istniejących i przyszłych efektów zmian klimatycznych na populacje niedźwiedzi brunatnych, a także opisanie mechanizmów adaptacji do zmian klimatycznych i zmian wywołanych działalnością człowieka.

czytaj więcej

Polska Czerwona Księga Roślin - wyd. III

Trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie ,,Polskiej Czerwonej Księgi Roślin’’ obejmuje 370 taksonów paprotników oraz roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 85 taksonów. Sprostowanie: W Polskiej Czerwonej Księdze Roślin błędnie podano imię Autora fotografii Helleborus purpurascens nr 51 na stronie 156. Autorem tego zdjęcia jest Pan Jan Kucharzyk. Redakcja przeprasza Autora za zaistniałą pomyłkę.

czytaj więcej