Struktura

Zakład Ochrony Ekosystemów

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

dr Wojciech Bielański

tel.: 12 370 35 22

dr Adam Ćmiel

tel.: 12 370 35 61

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62

mgr Dorota Kwaśna

tel.: 12 370 35 61

dr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61

dr Małgorzata Łaciak

tel.: 12 370 35 61

Dr Guillaume Wos

tel.: 12 370 35 04
Działalność:

Główną przyczyną spadku bioróznorodności na świecie są zmiany siedlisk lub ich całkowity zanik. Misją zakładu jest rozwój naukowych podstaw ochrony przyrody i implementację naukowych osiągnięć biologi i nauk o ziemi do praktyki, w oparciu o multidyscyplinarne podejście.

Zakres badań:
Realizowane działania badawcze:

Plastyczność cech funkcjonalnych u gatunków zagrożonych zmianami globalnymi

Zadania badawcze:

  • Wpływ wybiórczości siedliskowej na dynamikę populacji

kierownik – hab. dr Tadeusz Zając

Celem badań jest ustalenie wpływu wybiórczości środowiskowej na dynamikę populacji gatunków zagrożonych wyginięciem. Poznanie mechanizmu zmian ekosystemowych przyczyni się nie tylko do poszerzenia wiedzy na ten temat, ale daje również szereg rozwiązań gotowych do zastosowania w praktyce ochrony przyrody.

Planujemy kontynuowanie prac nad wpływem siedliska na dynamikę populacji rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus wg dotychczasowej metodyki. Badania te mają już charakter badań długoterminowych, co umożliwi nam badania związane z wpływem zmian klimatycznych.

Podobnie kontynuowane będą badania dotyczące związku zróżnicowania siedliska i dynamiki roślinności bagiennej na dynamikę populacji chronionych Dyrektywą siedliskową ślimaków z rodzaju Vertigo, których biologia jest poznana w znikomym stopniu. Badania będą się koncentrowały również na wpływie pasożytniczych much na dynamikę i rozprzestrzenianie się populacji Vertigo.

Kontynuowane będą badania nad dynamiką populacji ważek w warunkach zmiennego ekosystemu wód płynących oraz rozmieszczeniem metapopulacji i wymaganiami siedliskowymi dwóch krajowych ginących gatunków niepylaków: apolla (we współpracy z Pienińskim Parkiem Narodowym) i mnemozyny oraz badania nad wyborem siedliska u salamandry plamistej.

Planujemy również rozwinąć badania związane z wyborem siedliska, żywiciela pośredniego i związanej z siedliskiem plastyczności fenotypowej u ginącego gatunku małża Unio crassus.

Zadanie realizuje zespół: dr hab. P. Adamski, dr W. Bielański, dr A. Ćmiel, dr M. Gołąb, mgr A. Lipińska, dr hab. T. Zając.

Publikacje

Amer N.R., Stoks R., Antoł A., Śniegula S. 2024.

Microgeographic differentiation in thermal and antipredator responses and their carry-over effects across life stages in a damselfly. PLoS One, Public Library of Science 19 (2): e0295707. Pobierz pdf

Gołąb M.J., Brodin T. 2024.

Looks or personality: what drives damselfly male mating success in the wild?. The European Zoological Journal 91 (1): 81-93.

Lipińska A.M., Ćmiel A.M., Olejniczak P., Gąsienica-Staszeczek M. 2024.

Constraints on habitat possibilities: overwintering of a micro snail species facing climate change consequences in a harsh environment. Folia Biologica (Kraków) 72 (1): 1-10. https://doi.org/10.3409/fb_72-1.01. Pobierz pdf

Lopes-Lima, M., Geist, J., Egg, S., Beran, L., Bikashvili, A., Van Bocxlaer, B., Bogan, A.E., Bolotov, I. N., Chelpanovskaya, O. A., Douda, K., Fernandes, V., Gomes-dos-Santos, A., Gonçalves, D.V., Gürlek, M.E., Johnson, N.A., Karaouzas, I., Kebapçı, Ü., Kondakov, A.V., Kuehn, R., Lajtner, J., Mumladze, L., Nagel, K-O., Neubert, E., Österling, M., Pfeiffer, J., Prié, V., Riccardi, N., Sell, J., Schneider, L. D., Shumka, S., Sîrbu, I., Skujienė, G., Smith, C. H., Sousa, R., Stöckl, K., Taskinen, J., Teixeira, A., Todorov, M., Trichkova, T., Urbańska, M., Välilä, S., Varandas, S., Veríssimo, J., Vikhrev, I. V., Woschitz, G., Zając, K., Zając, T., Zanatta, D., Zieritz, A., Zogaris, S., Froufe E. 2024.

Integrative phylogenetic, phylogeographic and morphological characterisation of the Unio crassus species complex reveals cryptic diversity with important conservation implications. Molecular Phylogenetics and Evolution 195: 108046; DOI: 10.1016/j.ympev.2024.108046.

Adamski P., Łaciak M. 2023.

Extreme rainfall flushes out tadpoles of the yellow-bellied toad Bombina variegata from its breeding ponds. Ecology: e4195. https://doi.org/10.1002/ecy.4195.

Aldridge D.C., Brian J.I., Ćmiel A., Lipińska A., Lopes-Lima M., Sousa R., Teixeira A., Zając K., Zając T. 2023.

Fishing for hosts: larval spurting by the endangered thick-shelled river mussel, Unio crassus. Ecology 104 (5): e4026, DOI: 10.1002/ecy.4026. Pobierz pdf

Babik W., Dudek K., Marszałek M., Palomar G., Antunes B., Śniegula S. 2023.

The genomic response to urbanization in the damselfly Ischnura elegans. Evolutionary Applications, Wiley 16 (11): 1805-1818. Pobierz pdf

Geist J., Thielen F., Lavictoire L., Hoess R., Altmueller R., Baudrimont M., Blaiz Ch., Campos M., Carroll P., Daill D., Degelmann W., Dettmer R., Denic M., Dury P., de Eyto E., Grunicke F., Gumpinger C., Jakobsen P. J., Kaldma K., Klaas K., Legeay A., Mageroy J.H., Moorkens E.A., Motte G., Nakamura K., Ondina P., Österling M., Pichler-Scheder Ch., Spisar O., Reis J., Schneider L.D., Schwarzer A., Selheim H., Soler J., Taskinen J., Taylor J., Strachan B., Wengström N., Zając T. 2023.

Captive breeding of European freshwater mussels as a conservation tool: A review. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 33 (11): 1321-1359, DOI: 10.1002/aqc.4018. Pobierz pdf

Johansson F., Berger D., Outomuro D., Sniegula S., Tunon M., Watts P.C., Rohner P. 2023.

Mixed support for an alignment between phenotypic plasticity and genetic differentiation in damselfly wing shape. Journal of Evolutionary Biology, Wiley 36 (2): 368-380. DOI: 10.1111/JEB.14145.

Łaciak M., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Łaciak T., Zając T. 2023.

Tastier than thought? Telemetric research reveals predation on the poisonous yellow-bellied toad Bombina variegata. Ecology: e3996. https:// doi.org/10.1002/ecy.3996.

Mioduchowska M., Konecka E., Gołdyn B., Pinceel T., Brendonck L., Lukić D., Kaczmarek Ł., Namiotko T., Zając K., Zając T., Jastrzębski J.P., Bartoszek K. 2023.

Playing Peekaboo with a Master Manipulator: Metagenetic Detection and Phylogenetic Analysis of Wolbachia Supergroups in Freshwater Invertebrates. International Journal of Molecular Sciences 24 (11): 9400; DOI: 10.3390/ijms24119400.

Palomar G., Wos G., Stoks R., Sniegula S. 2023.

Latitude-specific urbanization effects on life history traits in the damselfly Ischnura elegans. Evolutionary Applications, Wiley 16 (8): 1503-1515. Pobierz pdf

Wos G., Doubravka P., Kolář P. 2023.

Role of phenotypic and transcriptomic plasticity in alpine adaptation of Arabidopsis arenosa. Molecular Ecology, Wiley 32 (21): 5771-5784; https://doi.org/10.1111/mec.17144.

Wos G., Palomar G., Marszałek M., Babik W., Sniegula S. 2023.

The effect of temperature and invasive alien predator on genetic and phenotypic variation in the damselfly Ischnura elegans: cross-latitude comparison. Frontiers in Zoology, BMC 20 (1): 13. Pobierz pdf

Adamski P. 2022.

Catch Effectiveness Revealed by Site-Related Differences in Capture–Mark–Recapture Methods: A Butterfly Metapopulation Study. Environmental Entomology, Oxford Academic 51 (6): 1234–1240.

Adamski P., Ćmiel A.M. 2022.

The long-term effect of oversupplementation on recovered populations – why restraint is a virtue. The case of the Apollo butterfly in the Pieniny National Park (Polish Carpathians). Oryx 56 (4): 564 - 571, DOI:10.1017/S0030605321000296. Pobierz pdf

Aldridge D.C., Ollard I.S., Bespalaya Y.V., Bolotov I.N., Douda K., Geist J., Haag W.R., Klunzinger M.W., Lopes-Lima M., Mlambo M.C., Riccardi N., Sousa R., Strayer D.L., Torres S.H., Vaughn C.C., Zając T., Zieritz A. 2022.

Freshwater mussel conservation: A global horizon scan of emerging threats and opportunities. Global Change Biology 29 (3): 575-589, DOI: 10.1111/gcb.16510.

Amer N.R., Lawler S.P., Zohdy N.M., Younes A., ElSayed W.M., Wos G., Abdelrazek S., Omer H., Connon R.E. 2022.

Copper Exposure Affects Anti-Predatory Behaviour and Acetylcholinesterase Levels in Culex pipiens (Diptera, Culicidae). Insects, MDPI 13 (1151): 1-14. Pobierz pdf

Antoł A., Łabęcka A.M., Larsson J.I.R., Sniegula S. 2022.

First Record of Microsporidia Infection in the Damselfly Ischnura elegans Larvae: Temperature and Predator Cue Effects on the Host’s Life History. Diversity, MDPI 14 (6): 428. https://www.mdpi.com/1424-2818/14/6/428. Pobierz pdf

Bertel C., Kaplenig D., Ralser M., Arc E., Kolář F., Wos G., Hülber K., Holzinger A., Kranner I., Neuner G. 2022.

Parallel differentiation and plastic adjustment of leaf anatomy in alpine Arabidopsis arenosa ecotypes. Plants, MDPI 11 (19): 2626.

Bielański W. 2022.

Next step of invasion: the Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Cyrenidae) colonises smaller sandy rivers in Poland. Folia Malacologica 30 (2): 99-108. DOI: 10.12657/folmal.030.012.

Bielański W., Ćmiel A. M., Zając T. 2022.

Interactive effects of arrival date, territory quality and male polyterritorial behaviour on the mating system of the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus: a path analysis. Journal of Avian Biology (11-12): e02899. https://doi.org/10.1111/jav.02899. Pobierz pdf

Golab M.J., Sniegula S., Brodin T. 2022.

Cross-Latitude Behavioural Axis in an Adult Damselfly Calopteryx splendens (Harris, 1780). Insects, MDPI 13 (4): 342. Pobierz pdf

Lipińska A.M., Bielański W. 2022.

Mowing in Agri-Environmental Schemes (AES) and rare species of Vertigo snails: hope for grasslands but a threat to snails. Folia Malacologica 30 (1): 54-59.

Łaciak M. 2022.

Aposematism as a trap? A case of heavy predation on a poisonous salamander. Frontiers in Ecology and the Environment 20 (10): 588. doi:10.1002/fee.2580.

Łaciak M., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Łaciak T., Lipińska A. 2022.

Small monsters: insect predation limits reproduction of yellow-bellied toad Bombina variegata to ponds in their earliest successional stage. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 32 (5): 817-831. DOI:10.1002/aqc.3779.

Raczyński M., Stoks R., Johansson F., Bartoń K., Sniegula S. 2022.

Phenological Shifts in a Warming World Affect Physiology and Life History in a Damselfly. Insects, MDPI 13 (7): 622. Pobierz pdf

Raczyński M., Stoks R., Sniegula S. 2022.

Warming and predation risk only weakly shape size-mediated priority effects in a cannibalistic damselfly. Scientific Reports, Nature Publishing Group 12 (1): 17324.

Sousa R., Zajac T., Halabowski D., Aksenova O., Bespalaya Y., Carvalho F., Castro P., Douda K., Silva J., Ferreira-Rodríguez N., Geist, J., Gumpinger C., Labecka A., Lajtner J., Lewin I., Lopes-Lima M., Meira A., Nakamura K., Nogueira J., Ondina P. Ożgo M., Reis J., Riccardi N., Shumka S., Son M., Teixeira A., Thielen F., Urbańska M., Varandas S., Wengström N., Zajac K., Zieritz A., Aldridge D. 2022.

A roadmap for the conservation of freshwater mussels in Europe. Conservation Biology , DOI: 10.1111/cobi.13994: e13994. Pobierz pdf

Stanicka A., Cichy A., Bulantová J., Labecka A.M., Ćmiel A.M., Templin J., Horák P., Żbikowska E. 2022.

Thinking “outside the box”: The effect of nontarget snails in the aquatic community on mollusc-borne diseases. Science of the Total Environment 845, 157264. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.157264. Pobierz pdf

Antoł A., Śniegula S. 2021.

Damselfly eggs alter their development rate in the presence of an invasive alien cue but not a native predator cue. Ecology and Evolution, British Ecological Society, European Society for Evolutionary Biology (ESEB), The Society for the Study of Evolution (SSE) 11: 9361-9369.

Bielański W. 2021.

Syczek Otus scops na Ponidziu – czy ciepłolubna sowa zagości w Polsce na stałe?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (4): 24-29.

Ćmiel A. M., Dołęga J., Aldridge D. C., Lipińska A. M., Tang F., Zając K., Lopes-Lima M., Zając T. 2021.

The size and shape of parasitic larvae of naiads (Unionidae) are not dependent on female size. Scientific Reports 11: 23755. 1-10. DOI: 10.1038/s41598-021-03143-9. Pobierz pdf

Ćmiel A.M., Ćmiel B. 2021.

A simple method to describe the COVID-19 trajectory and dynamics in any country based on Johnson cumulative density function fitting. Scientific Reports 11: 17744. DOI: 10.1038/s41598-021-97285-5. Pobierz pdf

Ćmiel A.M., Zając T., Zając K., Lipińska A., Najberek K. 2021.

Single or multiple spawning? Comparison of breeding strategies of freshwater Unionidae mussels under stochastic environmental conditions . Hydrobiologia 848: 3067–3075. DOI:10.1007/s10750-019-04045-8. Pobierz pdf

Golab M.J., Sniegula S., Antoł A., Brodin T. 2021.

Adult insect personality in the wild—Calopteryx splendens as a model for field studies. Ecology and Evolution, Wiley 11 (24): 18467-18476.

Johansson F., Watts P.C., Sniegula S., Berger D. 2021.

Natural selection mediated by seasonal time constraints increases the alignment between evolvability and developmental plasticity. Evolution 75 (2): 464-475.

Lipińska A. M., Ćmiel A. M., Kwaśna D. 2021.

Fire – the influence of an extreme habitat disturbance on a threatened population of Desmoulin’s whorl snail: a case study from Poland. International Journal of Wildland Fire 30 (7): 564-568. DOI: 10.1071/WF20121.

Łaciak M. 2021.

Puffing up as a defensive reaction of the yellow-bellied toad Bombina variegata. The Herpetological Bulletin 158: 41 doi.org/10.33256/hb158.41. Pobierz pdf

Łaciak M., Łaciak T. 2021.

Pierwsze stwierdzenie gniewosza plamistego Coronella austriaca w rejonie Ciężkowic i Bobowej (Pogórze Środkowobeskidzkie). Przegląd Przyrodniczy XXXII (4): 85-90.

Outomuro D., Gołąb M.J., Johansson F., Śniegula S. 2021.

Body and wing size, but not wing shape, vary along a large-scale latitudinal gradient in a damselfly. Scientific Reports, Nature Publishing Group 11 (1): 1-11.

Raczyński M., Stoks R., Johansson F., Sniegula S. 2021.

Size-mediated priority effects are trait-dependent and consistent across latitudes in a damselfly. Oikos, Nordic Society Oikos 130 (9): 1535-1547.

Zając K., Zając T. 2021.

Seasonal patterns in the developmental rate of glochidia in the endangered thick-shelled river mussel, Unio crassus Philipsson, 1788. Hydrobiologia 848: 3077-3091. DOI: 10.1007/s10750-020-04240-y.

Adamski P. 2020.

Restytucja bezkręgowców - reguły i wyzwania. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 50-65.

Ćmiel A.M., Strużyński A., Wyrębek M., Lipińska A., Zając K., Zając T. 2020.

Response of freshwater mussel recruitment to hydrological changes in a eutrophic floodplain lake. Science of the Total Environment 703: 1-10. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.135467.

Golab M.J., Brodin T., Sniegula S. 2020.

Two experimental designs generate contrasting patterns of behavioral differentiation along a latitudinal gradient in Lestes sponsa—Common‐garden not so common after all?. Ecology and Evolution, British Ecological Society, European Society for Evolutionary Biology (ESEB), The Society for the Study of Evolution (SSE) 10: 10242–10253; DOI: 10.1002/ece3.6686.

Johansson F., Berger D., Höglund J., Meyer-Lucht Y., Rödin-Mörch P., Sniegula, S., Watts P.C. 2020.

High variation in last male sperm precedence and genital morphology in the emerald damselfly, Lestes sponsa. Biological Journal of the Linnean Society (in press), The Linnean Society of London 130 (3): 497–506.

Kilikowska A., Mioduchowska M., Wysocka A., Kaczmarczyk-Ziemba A., Rychlińska J., Zając K., Zając T., Ivinskis P., Sell J. 2020.

The Patterns and Puzzles of Genetic Diversity of Endangered Freshwater Mussel Unio crassus Philipsson, 1788 Populations from Vistula and Neman Drainages (Eastern Central Europe). Life 10 (7): 119, DOI: 10.3390/life10070119.

Lipińska A.M. 2020.

New records of Desmoulin’s whorl snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) (Gastropoda: Eupulmonata: Vertiginidae) in North-western Poland. Folia Malacologica 28 (3).

Lipińska A.M., Ćmiel A.M., Kwaśna D., Myzyk S., Zając K., Zając T. 2020.

The role of microhabitat and water level in regulating the small-scale distribution, seasonal abundance and overwintering success of the protected snail Vertigo moulinsiana in a natural wetland. Polish Journal of Ecology 68: 229-241. DOI:10.3161/15052249PJE2020.68.3.004.

Łaciak M. 2020.

Jak płazy spędzają zimę?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 12-23. Pobierz pdf

Mioduchowska M., Zając K., Bartoszek K., Madanecki P., Kur J., Zając T. 2020.

16S rRNA gene-based metagenomic analysis of the gut microbial community associated with the DUI species Unio crassus (Bivalvia: Unionidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 58: 615– 623. DOI: 10.1111/JZS.12377.

Mioduchowska M., Zając K., Zając T., Sell J. 2020.

Wolbachia and Cardinium infection found in threatened unionid species: a new concern for conservation of freshwater mussels?. Conservation Genetics 21: 381–386. DOI: 10.1007/s10592-020-01255-9.

Sniegula S., Raczyński M., Golab M.J., Johansson F. 2020.

Effects of predator cues carry over from egg and larval stage to adult life-history traits in a damselfly. Freshwater Science, The University of Chicago Press 9 (4): 804–811.

Wilk-Woźniak E., Koreivienė J., Krztoń W., Walusiak E., Kustosz D., Łaciak M., Karosienė J., Kasperovičienė J., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Juškaitė L., Zagorskis A., Gulbinas Z., Valskys V. 2020.

Sinice i glony pomogą złagodzić skutki globalnego ocieplenia - projekt LIFE. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 66-76. Pobierz pdf

Adamski P., Ćmiel A. M., Lipińska A. M. 2019.

Intra-seasonal asynchrony as a factor boosting isolation within a metapopulation. The case of the clouded apollo. Insect Science 26 (5): 911-922. DOI: 10.1111/1744-7917.12589.

Bonk M., Bobrek R., Dołęga J., Strużyński W. 2019.

Evaluation of visual encounter surveys of the noble crayfish, Astacus astacus, and the spiny-cheek crayfish, Orconectes limosus. FISHERIES & AQUATIC LIFE Formerly: Archives of Polish Fisheries 27 (2): 112 - 117.

Ćmiel A., Zając K., Lipińska A., Zając T. 2019.

Is Pseudanodonta complanata the most vulnerable of widespread European species of unionids? An intense stress test leading to a massive die-off. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29 (12): 2185-2192. DOI: 10.1002/aqc.3216.

Dołęga J., Bonk M 2019.

Stwierdzenie piskorza Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) w zbiorniku poeksploatacyjnym w Lasach Radłowskich (woj. małopolskie). Przegląd Przyrodniczy 30 (2): 112-115.

Ferreira-Rodríguez N., Akiyama Y.B., Aksenova O.V., Araujo R., Barnhart M.C., Bespalaya Y.V., Bogan,A.E., Bolotov I.N., Budha P.B., Clavijo C., Clearwater S.J., Darrigran G., Do V.T., Douda K., Froufe E., Gumpinger C., Henrikson L., Humphrey C.L., Johnson N.A., Klishko O., Klunzinger M.W., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Lajtner J., Lopes-Lima M., Moorkens E.A., Nagayama S., Nagel K.O., Nakano M., Negishi J.N., Ondina P., Oulasvirta P., Prié V., Riccardi N., Rudzīte M., Sheldon F., Sousa R., Strayer D.L., Takeuchi M., Taskinen J., Teixeira A., Tiemann J.S., Urbańska M., Varandas S., Vinarski M.V., Wicklow B.J., Zając T., Vaughn C.C. 2019.

Research priorities for freshwater mussel conservation assessment. Biological Conservation 231: 77-87. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.01.002.

Golab M.J., Johansson F., Sniegula S. 2019.

Let’s mate here and now – seasonal constraintsincrease mating efficiency. Ecological Entomology 44: 623-629.

Kurek K., Ćmiel A., Bury S., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Musilová R., Baś G., Najbar B. 2019.

What has happened to the females? Population trends in the Aesculapian snake at its northern range limit. Global Ecology and Conservation 17: 1-6. doi:10.1016/j.gecco.2019.e00550. Pobierz pdf

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2019.

Size-mediated priority and temperature effects on intra-cohort competition and cannibalism in a damselfly. Journal of Animal Ecology 88: 637-648.

Sniegula S., Nsanzimana J. d’Amour, Johansson F. 2019.

Predation risk affects egg mortality and carry over effects in the larval stages in damselflies. Freshwater Biology 64: 778-786.

Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A. M., Lipińska A. M. 2019.

Dispersal and mortality of translocated thick shelled river mussel Unio crassus Philipsson, 1788 adults revealed by radio tracking. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29 (3): 331-340. DOI: 10.1002/aqc.3063.

Zając T. 2019.

Recenzja: Piotr Tryjanowski: Wino i ptaki. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (3): 238-239.

Żurek R., Baś G., Dumnicka E., Golab M.J., Profus P., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E., Ciężak K. 2019.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ biocenozy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (5): 345–362. Pobierz pdf

Adamski P., Michalcewicz J., Bohdan A., Ciach M. 2018.

Potential range of impact of an ecological trap network: the case of timber stacks and the Rosalia longicorn. Journal of Insect Conservation 22 (2): 209-219.

Biedrzycka A., Bielański W., Ćmiel A., Solarz W., Zając T., Migalska M., Sebastian A., Westerdahl H., Radwan J. 2018.

Blood parasites shape extreme major histocompatibility complex diversity in a migratory passerine. Molecular Ecology 27 (11): 2594-2603. DOI: 10.1111/mec.14592.

Bielański M., Taczanowska K., Muhar A., Adamski P., González L.M., Witkowski Z. 2018.

Application of GPS tracking for monitoring spatially unconstrained outdoor recreational activities in protected areas–A case study of ski touring in the Tatra National Park, Poland. Applied Geography 96: 51-65.

Bielański M.,Taczanowska K., Brandenburg Ch., Paweł Adamski P., Witkowski Z. 2018.

Using a social science approach to study interactions between ski tourers and wildlife in mountain protected areas. Mountain Research and Development 38 (4): 38-389.

Bonk M., Zając K., Lipińska A. M. 2018.

Rapid expansion of the Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller,1774): a new alien species in the mollusk community of the Vistula. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (1): 75-86, DOI: 10.1515/ohs-2018-0009.

Ćmiel A. M., Zając K., Lipińska A. M., Zając T. 2018.

Glochidial infestation of fish by the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 28 (3): 535-544. DOI: 10.1002/aqc.2883.

Kurek K., Król W., Najberek K., Ćmiel A.M., Solarz W., Bury S., Baś G., Najbar B., Okarma H. 2018.

Habitat Use of the Aesculapian Snake at Different Spatial Scales. Journal of Wildlife Management 82 (8): 1746-1755. DOI:10.1002/jwmg.21534.

Martínez‐Lendech N., Golab M.J., Osorio‐Beristain M., Contreras‐Garduño J. 2018.

Sexual signals reveal males’ oxidative stress defences: Testing this hypothesis in an invertebrate. Functional Ecology 32 (4): 937-947.

Mioduchowska M., Czyż J.C., Gołdyn B., Kilikowska A., Namiotko T., Pinceel T., Łaciak M., Sell J. 2018.

Detection of bacterial endosymbionts in freshwater crustaceans: the applicability of non-degenerate primers to amplify the bacterial 16S rRNA gene. PeerJ 6: e6039, DOI:10.7717/peerj.6039. Pobierz pdf

Sniegula S., Golab M.J., Drobniak Sz.M., Johansson F. 2018.

The genetic variance but not the genetic covariance of life-history traits changes towards the north in a time-constrained insect. Journal of Evolutionary Biology 31: 853–865. DOI: 10.1111/jeb.13269.

Szarek-Gwiazda E., Żurek R., Baś G., Ciężak K., Dumnicka E., Golab M, Profus P. 2018.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ cechy biotopu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 347-354.

Zając K., Florek J., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Klich M., Lipińska A.M. 2018.

On the reintroduction of the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus: the importance of the river's longitudinal profile. Science of the Total Environment 624: 273-282, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.346. Pobierz pdf

Zając K., Zając T., Ćmiel A. 2018.

What can we infer from the shell dimensions of the thick-shelled river mussel Unio crassus?. Hydrobiologia 810 (1): 415-431, DOI: 10.1007/s10750-017-3098-2. Pobierz pdf

Biedrzycka A., O’Connor E., Sebastian A., Migalska M., Radwan J., Zając T., Bielański W., Solarz W., Ćmiel A., Westerdahl H. 2017.

Extreme MHC class I diversity in the sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus); selection patterns and allelic divergence suggest that different genes have different functions. BMC Evolutionary Biology 17: 159: 1-12, DOI: 10.1186/s12862-017-0997-9. Pobierz pdf

Bielański W., Biedrzycka A., Zając T., Ćmiel A., Solarz W. 2017.

Age-related parasite load and longevity patterns in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 48 (7): 997-1004, DOI: 10.1111/jav.00949.

Ćmiel A.M., Lipińska A.M., Zając K., Zając T., Cameron R.A.D. 2017.

EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies, Book of Abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN: 978-83-7986-156-9. Pobierz pdf

Dańko M.J., Dańko A., Golab M.J., Stoks R., Sniegula S. 2017.

Latitudinal and age-specific patterns of larval mortality in the damselfly Lestes sponsa: Senescence before maturity?. Experimental Gerontology 95: 107-115, DOI: 10.1016/j.exger.2017.05.008. Pobierz pdf

Gąsienica-Staszeczek M., Zając K., Zając T., Olejniczak P. 2017.

In vitro culture of glochidia of the threatened freshwater mussel Unio crassus Philipsson 1788- the dilution problem. Invertebrate Reproduction & Development, DOI: 10.1080/07924259.2017.1362482 < http://www.tandfonline.com/eprint/GfZagxVHCdGtMuuHBFCW/full>.

Golab M.J, Gołąb P.A., Contreras-Garduño J., Zając T., Sniegula S. 2017.

The effects of habitat deterioration and social status on patrolling behavior in the territorial damselfly Calopteryx splendens. Polish Journal of Ecology 65 (1): 122-131, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.1.011.

Kurek K., Najberek K., Zając B., Bury S., Ćmiel A., Baś G., Najbar B. 2017.

Changes in the distribution of the Aesculapian snake in Poland and the implication for its active conservation. Polish Journal of Ecology 65 (4): 422-431, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.4.011.

Lopes-Lima M., Sousa R., Geist J., Aldridge D., Araujo R., Bergengren J., Bespalaja Y., Bódis E., Burlakova L., Van Damme D., Douda K., Froufe E., Georgiev D., Gumpinger C., Karatayev A., Kebapçi Ü., Killeen I., Lajtner J., Larsen B., Lauceri R., Legakis A., Lois S., Lundberg S., Moorkens E., Motte G., Nagel K.-O., Ondina P., Outeiro A., Paunovic M., Prié V., von Proschwitz T., Riccardi N., Rudzīte M., Rudzītis M., Scheder Ch., Seddon M., Şereflişan H., Simić V., Sokolova S., Stoeckl K., Taskinen J., Teixeira A., Thielen F., Trichkova T., Varandas S., Vicentini H., Zajac K., Zając T., Zogaris S. 2017.

Conservation Status of Freshwater Mussels in Europe: State of the Art and Future Challenges. Biological Reviews 92 (1): 572-607, DOI: 10.1111/brv.12244.

Łaciak M. 2017.

Podchody na granicy wody. Forum Akademickie 1: 58-60. Pobierz pdf

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2017.

Cannibalism and activity rate in larval damselflies increase along a latitudinal gradient as a consequence of time constraints. BMC Evolutionary Biology 17: 167, DOI: 10.1186/s12862-017-1010-3.

Sniegula S., Janssens L., Stoks R. 2017.

Integrating multiple stressors across life stages and latitudes: Combined and delayed effects of an egg heat wave and larval pesticide exposure in a damselfly. Aquatic Toxicology 186: 113–122, DOI: 10.1016/j.aquatox.2017.02.029.

Sniegula S., Prus M.A., Golab M., Outomuro D. 2017.

Do males with higher mating success invest more in armaments? An across-populations study in damselflies. Ecological Entomology 42 (4): 526-530, DOI: 10.1111/een.12397.

Tatoj K., Ćmiel A., Kwaśna D., Lipińska A., Zając K., Zając T. 2017.

The endangered thick-shelled river mussel (Unio crassus): a new host species for the European bitterling (Rhodeus amarus). Biodiversity and Conservation 26 (5): 1217-1224, DOI 10.1007/s10531-017-1295-y. Pobierz pdf

Adamski P. 2016.

Restytucja niepylaka apollo (Parnassius apollo frankenbergeri) w Pienińskim Parku Narodowym – próba podsumowania. Pienny - Przyroda i Człowiek 14: 119-131.

Adamski P., Bohdan A., Michalcewicz J., Ciach M., Witkowski Z. 2016.

Timber stacks: potential ecological traps for an endangered saproxylic beetle, the Rosalia longicorn Rosalia alpina. Journal of Insect Conservation, Springer: (DOI 10.1007/s10841-016-9932-4). Pobierz pdf

Adamski P., Kolasińska A., Witkowski Z. 2016.

Czy zachowanie turystów w Pienińskim Parku Narodowym zależy od ich wiedzy i nastawienia do Parku?. Pieniny - Przyroda i Człowiek 14: 167-174.

Lipińska A.M., Ćmiel A.M. 2016.

Habitat structure effects on the distribution and abundance of the rare snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849). Journal of Conchology 42 (3): 79-83.

Łaciak M., Łaciak T. 2016.

Best practices in the protection of batrachofauna during the oxbows revitalization in the Upper Vistula River Valley (Zawiejska J., Wyżga B. – ed.). Book of Abstracts. International Conference: Towards the best practice of river restoration and maintenance, 20-23 September 2016, Kraków, Poland: 38;.

Mioduchowska M., Kaczmarczyk A., Zając K., Zając T., Sell J. 2016.

Gender-associated mitochondrial DNA heteroplasmy in somatic tissues of the endangered freshwater mussel Unio crassus (Bivalvi: Unionidae): implications for sex identification and phylogeographical studies. Journal of Experimental Zoology 325A (9): 610-625; DOI: 10.1002/jez.2055.

Pilarczyk-Zurek M., Strus M., Adamski P., Heczko P.o 2016.

The dual role of Escherichia coli in the course of ulcerative colitis. BMC Gastroenterology 16 (128): DOI: 10.1186/s12876-016-0540-2. Pobierz pdf

Sniegula S., Golab M.J., Drobniak S.M., Johansson F. 2016.

Seasonal time constraints reduce genetic variation in life history traits along a latitudinal gradient. Journal of Animal Ecology 85 (1): 187-198.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

A large-scale latitudinal pattern of life-history traits in a strictly univoltine damselfly. Ecological Entomology 41: 459-472 (DOI: 10.1111/een.12314).

Śniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

Time constraint effects on phenology and life history synchrony in a damselfly along a latitudinal gradient. Oikos 125 (3): 414-423.

Wójkowska-Mach J., Merritt T.A., Borszewska-Kornacka M., Domańska J., Gulczyńska E., Nowiczewski M., Helwich E., Kordek A., Pawlik D., Adamski P. 2016.

Device-associated pneumonia of very low birth weight infants in Polish Neonatal Intensive Care Units. Advances in Medical Sciences 61 (1): 90-95.

Zając K., Zając T., Ćmiel A. 2016.

Spatial distribution and abundance of Unionidae mussels in a eutrophic floodplain lake. Limnologica 58: 41-48; DOI: 10.1016/j.limno.2016.02.002 . Pobierz pdf

Ciapała S., Adamski P. 2015.

Methodological Aspects of the Potential Use of Dendrochronological Techniques When Analyzing the Long-Term Impact of Tourism on Protected Areas. PLoS ONE 10 (9): e0136830.

Kolasinska A., Adamski P., Ciapała S., Svajda J., Witkowski Z. 2015.

Trail management, off-trail walking and visitor impact in the Pieniny Mts National Park (Polish Carpathians). eco.mont Journal on Protected Mountain Areas Research 7 (1): 26-36.

Łaciak M., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Łaciak T., Zając T. 2015.

Breeding ecology and active conservation of yellow-bellied toad Bombina variegata - a case study at the Biała river. In: Programme and abstracts. XVIII European Congress of Herpetology. 7-12 September, University of Wrocław, Poland: 152.

Łaciak M., Łaciak T. 2015.

Zachowania godowe ropuchy szarej (Bufo bufo L.) w lokalnej populacji na terenie miasta Chrzanów. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne tom III. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]: 10-20.

Łaciak M., Łaciak T. 2015.

Nowe stanowisko zadychry pospolitej Branchipus schaeferri w dolinie Raby (Gdów, woj. Małopolskie) . Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN 71 (4): 291-299. Pobierz pdf

Łaciak M., Łaciak T. 2015.

Różnorodność siedlisk rozrodczych żaby trawnej Rana temporaria na terenie Gorców. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne tom III. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]. : 5-9.

Romaniszyn D. , Rózańska A., Wójkowska-Mach J., Chmielarczyk A., Pobiega M., Adamski P., Helwich E., Lauterbach R., Borszewska-Kornacka M., Gulczyńska E., Kordek A., Bulanda M. 2015.

Epidemiology, antibiotic consumption and molecular characterisation of Staphylococcus aureus infections - data from the Polish neonatology surveillance network, 2009-2012. BMC infectious diseases 15 (1): 169.

Różańska A., Wójkowska-Mach J., Adamski P., Borszewska-Kornacka M., Gulczyńska E., Nowiczewski M., Helwich E., Kordek A., Pawlik D., Bulanda M. 2015.

Infections and risk-adjusted length of stay and hospital mortality in Polish Neonatology Intensive Care Units. International Journal of Infectious Diseases 35: 87-92.

Rychła A., Śniegula S., Karasek T., Gołąb M.J., Żurek R. 2015.

Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły. Odonatrix 11 (1): 21-30.

Śniegula S., Gołąb M.J. 2015.

A test for latitudinal variation of life history, behavior and mortality in the strictly univoltine damselfly Sympecma fusca (Zygoptera: Lestidae). Entomological Science 18 (4): 479-488.

Zając T., Bielański W., Ćmiel A., Solarz W. 2015.

The influence of phenology on double-brooding and polygyny incidence in the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Ornithology 153 (3): 725-735; DOI:10.1007/s10336-015-1181-x. Pobierz pdf

Adamski P., Ćmiel A. M. 2014.

Habitat Loss, Uneven Distribution of Resources and Fragmented Landscapes—A Resource Based Model of the Patch Size Effect. Applied Mathematics 5 (19): 3206-3216. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Migalska M., Bielański W. 2014.

A quantitative PCR protocol for detecting specific Haemoproteus lineages: molecular characterization of blood parasites in a Sedge Warbler population from southern Poland. Journal of Ornithology, Springer: 00-00 (DOI: 10.1007/s10336-014-1116-y). Pobierz pdf

Ciapała S., Adamski P., Mroczka M., Svajda J., Witkowski Z. 2014.

Threats related to tourism and recreation in Natura 2000 areas, based on the analysis of the standard data forms (SDF) from the Alpine Bioregion of Slovakia. Eco-mont 6 (2): 55-60 (DOI: 10.1553/ecomont-6-2s55).

Ciapała S., Adamski P., Zielonka T. 2014.

Tree ring analysis as an indicator of environmental changes caused by tourist trampling - A potential method for the assessment of the impact of tourists. Geochronometria 41 (4): 392-399.

Łaciak M., Łaciak T. 2014.

Pochwiak jedwabnikowy – coraz częstsza rzadkość. Przyroda Polska 3: 32-33.

Łaciak M., Łaciak T. 2014.

Struktura morfometryczna ropuchy szarej Bufo bufo w lokalnej populacji na terenie miasta Chrzanów”. W: Borczyk B. [red.] Studenckie Prace Herpetologiczne, tom II: 27-37.

Romaniszyn D., Pobiega M., Wojkowska-Mach J., Chmielarczyk A., Gryglewska B., Adamski P., Heczko P.B., Ochonska D., Bulanda M. 2014.

The general status of patients and limited physical activity as risk factors of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus occurrence in long-term care facilities residents in Krakow, Poland. BMC Infectious Diseases 14 (art. no. 271): (ttp://www.biomedcentral.com/1471-2334/14/271/).

Śniegula S., Drobniak S.M., Gołąb M.J., Johansson F. 2014.

Photoperiod and variation in life history traits in core and peripheral populations in the damselfly Lestes sponsa. Ecological Entomology 39 (2): 137–148.

Wójkowska-Mach J., Gulczynska E., Nowiczewski M., Borszewska-Kornacka M., Domanska J., Merritt T.A., Helwich E., Kordek A., Pawlik D., Gadzinowski J., Szczapa J., Adamski P., Sulik M., Klamka J., Brzychczy-Wloch M., Heczko P.B. 2014.

Late-onset bloodstream infections of Very-Low-Birth-Weight infants: data from the Polish Neonatology Surveillance Network in 2009-2011. BMC Infectious Diseases 14 (art. no. 339): (http://www.biomedcentral.com/1471-2431/14/274).

Zając K., Zając T. 2014.

The pearl mussel Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Margaritiferidae) in Poland – current situation. Folia Malacologica 22 (3): 183-191. Pobierz pdf

Adamski P. 2013.

Preferencje siedliskowe i biologia rozrodu niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosynae oraz ich znaczenie dla ochrony gatunku. Studia Naturae 61: 1-65.

Biedrzycka A., Kloch A., Migalska M., Bielański W. 2013.

Molecular characterization of putative Hepatozoon sp. from the sedge warbler(Acrocephalus schoenobaenus). Parasitology 140 (6): 695-698. Pobierz pdf

Bodazewska-Lubas M., Brzychczy-Wloch M., Adamski P., Gosiewski T., Strus M., Heczko P.B. 2013.

Adherence of Group B Streptococci to Human Rectal and Vaginal Epithelial Cell Lines in relation to Capsular Polysaccharides as well as Alpha-like Protein Genes - Pilot Study. Polish Journal of Microbiology 62 (1): 85-90.

Chmielarczyk A., Pobiega M., Wójkowska-Mach J., Romaniszyn D., Adamski P., Heczko P.B,. Bulanda M. 2013.

Molecular epidemiology, plasmid analysis, virulence and resistance of Escherichia coli isolated from neonatal intensive care units in Poland. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 76: 542-545.

Chmura D. Adamski P. Denisiuk Z. 2013.

Spatiotemporal aspect of occurence of clonal steppe plant Addonis vernalis L. in the southern Poland. Časopis slezskego zemskego muzea Seria A 61: 254-250.

Chmura D., Adamski P., Denisiuk Z. 2013.

How do plant communities and flower visitors relate? A case study of semi-natural xerothermic grasslands. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82 (2): 99-105.

Gołąb M. J., Śniegula S., Drobniak S.M., Zając T., Serrano-Meneses M.A. 2013.

Where do floaters settle? An experimental approach in odonates. Animal Behaviour 86 (5): 1069–1075.

Gosiewski T., Strus M., Fyderek K., Kowalska-Du plaga K., Wedrychowicz A., Jedynak-Wasowicz U., Pilarczyk-Zurek M., Chmielarczyk A., Gosiewski T., Tomusiak A., Adamski P., Zwolinska-Wcislo M, Mach T., Heczko P.B., Strus M. 2013.

Possible role of Escherichia coli in propagation and perpetuation of chronic inflammation in ulcerative colitis BMC. Gastroenterology 13: (DOI: 10.1186/1471-230X-13-61).

Pobiega M., Wójkowska-Mach J., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Adamski P., Heczko P.B., Gryglewska B., Grodzicki T. 2013.

Characterization and drug resistance of Escherichia coli strains isolated from long-term care facilities residents with urinary tract infections in Krakow, Poland. Medical Science Monitor 19: 317-326.

Tomusiak A., Heczko P.B., Janeczko J., Adamski P., Pilarczyk-Zurek M., Strus M. 2013.

Bacterial infections of the lower genital tract in fertile and infertile women from the south-eastern Poland. Ginekologia Polska 84 (5): 352-358.

Wójkowska-Mach J., Gryglewska B., Czekaj J., Adamski P., Grodzicki T., Heczko P.B. 2013.

Infection control: point prevalence study versus incidence study in Polish long-term care facilities in 2009-2010 in the Małopolska Region. Infection 41: 1-8.

Wójkowska-Mach J., Gryglewska B., Romaniszyn D., Natkaniec J., Pobiega M., Adamski P., Grodzicki T., Kubicz D., Heczko P.B. 2013.

Age and other risk factors of pneumonia among residents of Polish long-term care facilities. International Journal of Infectious Diseases 17 (1): 37-43.

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka A., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B. 2013.

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH120084. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 116-133.

Ciszewski D., Pociecha A., Szczęsny B., Wilk-Woźniak E., Zając T. 2012.

Wpływ wód Wisły na zanieczyszczenie chronionych starorzeczy w rejonie Spytkowic. Górnictwo i Geologia 7: 115-128. Pobierz pdf

Gołąb M.J., Śniegula S. 2012.

Changes in reproductive behavior in adult damselfly Calopteryx splendens (Odonata: Calopterygidae) in response to flood. Entomological Science 15 (3): 280-287.

Lipińska A., Książkiewicz Z., Zając K., Barga-Więcławska J. 2012.

Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 463-481. Pobierz pdf

Lipińska A., Książkiewicz Z., Zając K., Barga-Więcławska J. 2012.

Poczwarówka zwężona Vertigo angustior. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 482-503. Pobierz pdf

Łaciak T., Smółka M. 2012.

Batrachofauna starorzeczy Nidy w okolicach Wiślicy – badania wstępne. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków: 69-72.

Smółka M. 2012.

„Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus.” W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa; str: 48-65. Pobierz pdf

Smółka M., Łaciak T. 2012.

Starorzecza – cenne siedliska herpetofauny. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków. : 121-124.

Śniegula S., Johansson F., Nilsson-Örtman V. 2012.

Differentiation in developmental rate across geographic regions: a photoperiod driven latitude compensating mechanism?. Oikos 121 (7): 1073–1082.

Śniegula S., Nilsson-Örtman V., Johansson F. 2012.

Growth Pattern Responses to Photoperiod across Latitudes in a Northern Damselfly. PLoS ONE 7 (9): e46024. Pobierz pdf

Zając K., Książkiewicz Z., Lipińska A. 2012.

Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 447-462. Pobierz pdf

Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Klich M. 2012.

Good population in bad habitat: on the ecology of the largest population of Unio crassus in Poland. W: Teixeira A., Lopes-Lima M., Varandas S., Sousa R., Froufe E., Teiga F. (red.). International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves: Book of Abstracts. Instituto Politécnico de Bragança: 140.

Gosiewski T., Strus M., Fyderek K., Kowalska-Duplaga K., Wedrychowicz A., Jedynak-Wasowicz, Sladek M., Pieczarkowski S., Adamski P., Heczko P.B. 2011.

Horizontal Distribution of the Fecal Microbiota in Adolescents With Inflammatory Bowel Disease. JPGN 54: 20-27.

Książkiewicz Z., Lipińska A. 2011.

Habitat and microhabitat requirements of Vertigo moulinsiana Dupuy 1849 (Gastropoda: Pulmonata, Vertiginidae) in Poland. The Malacologist 56: 8.

Lipińska A.M., Gołąb M.J., Ćmiel A.M. 2011.

Occurrence of Desmoulin’s whorl snail (Vertigo moulinsiana) in the Nida wetlands (South Poland): interaction of vegetation and soil moisture. Journal of Conchology 40: 537-541.

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Baran P., Smółka M., Zając K. 2011.

Gatunki zwierząt. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Instytut Ochrony Przyrody PAN: 185-230.

Zając K., Zając T. 2011.

The role of active individual movement in habitat selection in the endangered freshwater mussel Unio crassus Philipson 1788. Journal of Conchology 40 (4): 446-461. Pobierz pdf

Zając T., Bielański W., Solarz W. 2011.

Territory choice during the breeding tenure of male sedge warblers. Behavioral Ecology and Sociobiology 65: 2305–2317. Pobierz pdf

Baran P., Smółka M. 2010.

Monitoring stanu ochrony gatunków płazów o znaczeniu dla Wspólnoty. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny; suplement. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Ćmiel A.M. 2010.

Gołąb skalny Columba livia Gmelin. W: Gatunki obce w Polsce. Instytut Ochrony przywody PAN, Kraków http://www.iop.krakow.pl/ias/.

Gołąb M. J., Potoczek M., Śniegula S. 2010.

Nowe stanowiska Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Beskidzie Wyspowym oraz w Bieszczadach. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 524.

Gołąb M.J., Lipińska A.M., Ćmiel A.M. 2010.

The consequences of water release from a dam reservoir for freshwater mussel survival: recommendations for improved management. Ekologia (Bratislava) 29 (4): 454-459. Pobierz pdf

Johansson F., Śniegula S., Brodin T. 2010.

Emergence patterns and latitudinal adaptations in development time of Odonata in north Sweden and Poland. Odonatologica 39: 97-106.

Smółka M. 2010.

Pomrów błękitny – ślimaczy arystokrata. Eko i my 9 (173): 20-21.

Smółka M. 2010.

Wstępne badania nad batrachofauną wyrobiska byłej kopalni piasku PCC Rail Szczakowa. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny”: 143-145. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Smółka M. 2010.

Kocham cię… żabciu. Czyli co nieco o zwyczajach godowych płazów. Eko i my 6 (171): 16-19.

Śniegula S., Johansson F. 2010.

Photoperiod affects compensating developmental rate across latitudes in the damselfly Lestes sponsa. Ecological Entomology 35: 149-157.

Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Ciapała S. 2010.

Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach lądowych parków narodowych i rezerwatów przyrody. Prądnik. Prace Muz. Szafera 20: 427–440.

Zając T. 2010.

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus. Studia Naturae, IOP PAN 56: 1-128. Pobierz pdf

Gołąb M.J. Lipińska A. M. 2009.

The effect of parent body size on the egg size and offspring growth in Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). Folia Malacologica 17 (2): 69-72.

Lipińska A.M., Gołąb M.J. 2009.

Internet trade on Polish endangered species of butterflies, beetles and mollusks. Nature Conservation 65 (8): 79-87.

Smółka M. 2009.

Oko w oko z szarą foką. Eko i my 4 (159): 6-10.

Wilk T., Kajtoch Ł., Bielański W. 2009.

The third record of breeding Citrine Wagtail (Motacilla citreola) in Slovakia. Tichodroma 21: 96-98.

Zając T., Bielański W., Solarz W. 2008.

On the song resumption, polyterritorial behaviour and their population context in sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Ornithology 149: 49-57. Pobierz pdf

Zając T., Solarz T., Bielański W. 2008.

Site-dependent population dynamics: the influence of spatial habitat heterogeneity on individual fitness in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 39 (2): 206-214.

Bielański W. 2006.

Nesting preferences of common buzzard Buteo buteo and goshawk Accipiter gentilis in forest stands of different structure (Niepolomice Forest, Southern Poland). Biologia, Bratislava 61 (5): 597-603. Pobierz pdf

Hus M., Śmiałek M., Zając K., Zając T. 2006.

Occurence of Unio crassus (Bivalvia, Unionidae) depending on water chemistry in the foreland of the Polish Carpathians. Polish Journal of Environmental Studies 15 (1): 169-172. Pobierz pdf

Zając A., Zając K. 2006.

Nowe stanowisko poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) w dolinie Nidy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62 (2): 105-109.

Zając T., Solarz W., Bielański W. 2006.

Adaptive settlement in sedge warblers Acrocephalus schoenobaenus - focus on the scale of individuals. Acta Oecologica 29: 123-134. Pobierz pdf

Bielański W., Solarz W., Zając T. 2005.

Effect of patch size on habitat loss in sedge warblers Acrocephalus schoenobaenus in the Middle Nida Wetlands (southern Poland). Nature Conservation 61 (4): 43-51.

Solarz W., Zając T. 2005.

Regional and subregional cooperation on IAS in Europe. IUCN ROfE 8: 5.

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004.

Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 6: 1-500.

Bielański W. 2004.

Impact of common silvicultural treatments on nest trees accessibility for Common Buzzard Buteo buteo and Goshawk Accipiter gentilis. Ornis Fennica 81: 180-185. Pobierz pdf

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 2004.

Relations between Unionids occurrence, in-stream vegetation and morphology of river bed in the Nida river. Nature Conservation 60 (3): 23-29.

Zając T. 2002.

Timing of Hatching and Indirect Selection on Body Size — the Impact of Bad Weather on the Great Tit Parus major in Niepołomice Forest (S Poland). Acta Ornithologica 37 (2): 107-112. Pobierz pdf

Zając T., Korzeniak J., Solarz W., Zając K., Król W., Krzyściak-Kosińska R. 2002.

Geomorphic structure and landcover of extensively managed floodplains of the Nida River. Nature Conservation 59 (2): 91-97.

Solarz W., Zając T., Król W. 1999.

Consequences of population decline in the Sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus in the Middle Nida wetlands (Poland). The Ring 21 (1).

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 1995.

Delta Środkowej Nidy - stan aktualny i perspektywy ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51 (5): 27-46.

Projekty

POPUL/SP/0514/2023/01 Naukowiec w terenie - wiedza o przyrodzie z pierwszej ręki.
Kierownik projektu:
2023/07/X/NZ9/00300 Odporność na zamarzanie u małży słodkowodnych - wpływ kondycji osobnika i parametrów siedliska.
Kierownik projektu:

dr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61
2019/33/B/NZ8/00521 Skutki współdziałania ograniczeń o pochodzeniu antropogenicznym oraz naturalnym na cykl życiowy organizmu.
Kierownik projektu:
2019/34/H/NZ8/00683 ECOPOND - Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego - DNA środowiskowe i nie tylko.
Kierownik projektu:
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:
Opracowania inwentaryzacji herpetologicznej i ornitologicznej w obszarze ulicy Słona Woda, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
LIFE4DELTA NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy.
Kierownik projektu:
COST CA18239 Conservation of freshwater mussels: Pan-European approach.
Kierownik projektu:
LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna" https://algaeservice.gamtostyrimai.lt/pl/category/be-kategorijos-pl/.
Kierownik projektu:
2017/25/B/NZ8/01852 Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu.
Kierownik projektu:
2018/02/X/NZ8/01677, MINIATURA 2. Jak okres wiosennej migracji i sezonu lęgowego wpływa na dynamikę infekcji malarycznych u długodystansowego migranta – rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus?.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Bielański

tel.: 12 370 35 22
2014/15/N/NZ8/00338 Osobowość owadów a dobór płciowy w naturalnej populacji.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
2015/16/T/NZ8/00392 Wpływ manipulacji siedliskiem na zachowania rozrodcze ważek rzecznych.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
2014/12/T/NZ8/00522‎ Stypendium doktorskie i staż zagraniczny w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) pod opieką prof. Robbiego Stoksa.
Kierownik projektu:
2012/05/N/NZ8/00981 Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym w gradiencie różnych warunków środowiskowych.
Kierownik projektu:
The importance of photoperiod in physiological response during larval development in Sympecma fusca.
Kierownik projektu:
N N304 277940 Pytanie o regulację populacji na przykładzie poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana (gatunku objętego Dyrektywą Siedliskową) na terenie obszaru Natura 2000 "Ostoja Nidziańska".
Kierownik projektu:

dr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61
POIS-05.02.00-00-084/08 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska.
Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN
N N304 363638 Struktura genetyczna populacji a problemy ochrony ginącego gatunku - skójki gruboskorupowej Unio crassus L., gatunku Natura 2000.
Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Sell
N N304 328836 Efekt Allee’go w metapopulacji.
Kierownik projektu:
N N304 294537 Gracz, czy nieudacznik? O wpływie indywidualnego zróżnicowania terytoriów na regulację liczebności populacji.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
N N304 328736 Perspektywy awansu terytorialnego dla samic rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus.
Kierownik projektu:
2942/B/P01/2009/37 Climate change and the evolution of photoperiodic responses in life history traits.
Kierownik projektu:

Inne

Nazwa konferencji: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Możliwości i wyzwania
Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji
Miejsce: Radom
Data: 2023-10-06
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Koreiviene J., Walusiak E., Budziak M., Krztoń W., Łaciak M.
Wykład na konferencji: Glony i sinice słodkowodne źródłem użytecznych surowców
Nazwa konferencji: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Możliwości i wyzwania
Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji
Miejsce: Radom
Data: 2023-10-06
Autorzy: Budziak M., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Wilk-Woźniak E.
Poster: Zbiór biomasy sinic i glonów w okresie zakwitu jako jeden z elementów oczyszczania wód z nadmiaru węgla, azotu i fosforu
Nazwa konferencji: The Central and Eastern Europe Symposium on Microbial Ecology (CEESME)
Organizator: International Society for Microbial Ecology (ISME)
Miejsce: Budapeszt, Węgry
Data: 2023-09-12
Autorzy: Budziak M., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Wilk-Woźniak E.
Poster: On the origin of toxicity: what are the drivers of microcystin concentration in plankton biomass?
Nazwa konferencji: 8th European Phycological Congress - EPC 8
Organizator: Universite de Bretagne Occidentale, IUEM, CNRS, Station Biologique de Roscoff
Miejsce: Brest, France
Data: 2023-08-20
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Valskys V., Messyasz B., Gulbinas Z., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Budziak M., Łęska B., Pankiewicz R., Karosiene J., Kasperoviciene J., Koreiviene J.
Poster: When society meets science - results of the survey on cyanobacterial blooms
Nazwa konferencji: XXXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Uniwersytet Śląski
Miejsce: Katowice
Data: 2023-05-25
Autorzy: Ćmiel A.M., Lipińska A., Zając K., Douda K., Kilikowska A., Mioduchowska M., Wysocka A. Kaczmarczyk-Ziemba A., Rychlińska J., Ivinskis P., Sell J., Zając T.
Wykład na konferencji: Geny czy środowisko? Co wpływa na tempo wzrostu i kształt muszli skójki gruboskorupowej (Unio crassus)?
Nazwa konferencji: XXXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Uniwersytet Śląski
Miejsce: Katowice
Data: 2023-05-25
Autorzy: Lipińska A., Ćmiel A., Książkiewicz Z., Laskowska P.
Wykład na konferencji: Aktywność ślimaków siedlisk podmokłych z rodz. Vertigo w niskich temperaturach
Nazwa konferencji: 40th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Kazimierz Wielki University Bydgoszcz; Faculty of Biological Sciences UKW; Polish Phycological Society
Miejsce: Bydgoszcz-Wądzyń
Data: 2023-05-23
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Valskys V., Messyasz B., Gulbinas Z., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Budziak M., Łęska B., Pankiewicz R., Karosiene J., Kasperoviciene J., Koreiviene J.
Poster: How familiar are you with cyanobacterial blooms? The survey results
Nazwa konferencji: 40th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Kazimierz Wielki University Bydgoszcz; Faculty of Biological Sciences UKW; Polish Phycological Society
Miejsce: Bydgoszcz-Wądzyń
Data: 2023-05-23
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Łaciak M., Krztoń W., Budziak M.,
Wykład na konferencji: Results of the LIFE project "Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna" LIFE17 ENV /LT/000407
Nazwa konferencji: 40th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Kazimierz Wielki University Bydgoszcz; Faculty of Biological Sciences UKW; Polish Phycological Society
Miejsce: Bydgoszcz-Wądzyń
Data: 2023-05-23
Autorzy: Budziak M., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Wilk-Woźniak E.
Poster: Do initial circumstances forge endpoint effects? The influence of climatic conditions on carbon, nitrogen and microcystins concentration in plankton biomass
Nazwa konferencji: 40th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Kazimierz Wielki University Bydgoszcz; Faculty of Biological Sciences UKW; Polish Phycological Society
Miejsce: Bydgoszcz-Wądzyń
Data: 2023-05-23
Autorzy: Walusiak E., Krztoń W., Łaciak M., Budziak M., Kotlarz J., Bęben K., Szymański J., Spiralski M., Wilk-Woźniak E.
Poster: UAV monitoring of blue-green algae blooms in freshwater ecosystems
Nazwa konferencji: 22nd Symposium of the International Association of Cyanophyte/Cyanobacteria Research
Organizator: Faculty of Science University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Institute of Botany CAS, Biology Centre CAS
Miejsce: Ceske Budejovice, Czech Republic
Data: 2022-08-15
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E.
Wykład na konferencji: Cyanobacterial blooms and circular economy
Nazwa konferencji: World Congress of Malacology
Organizator: Ludwig-Maximilians-University
Miejsce: Monachium
Data: 2022-08-01
Autorzy: Dołęga J.A., Ćmiel A.M., Kwaśna D., Lipińska A.M., Tatoj K,. Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Fish infestation with glochidia of Unio crassus Philipsson, 1788 in the wild
Nazwa konferencji: World Congress of Malacology
Organizator: Ludwig-Maximilians-University
Miejsce: Monachium
Data: 2022-08-01
Autorzy: Modesto V., Riccardi N., Aldridge D., Ćmiel A., Dołęga J., Dziadowiec R., Halabowski D., Kaźmierczak S., Ożgo M., Radocaj T., Sharma V., Taskinen J., Urbańska M., Łabęcka A.
Wykład na konferencji: Native mussels between parasites and invaders under the pressure of water resource management: the case study of Lake Maggiore
Nazwa konferencji: 12th International Conference on Toxic Cyanobacteria
Organizator: The University of Toledo
Miejsce: Toledo, Ohio, USA
Data: 2022-05-22
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Jurczak T., Walusiak E., Łacaiak M., Krztoń W.
Poster: The influence of climate factors on the presence of microcystins in freshwaters – a case study from Poland https://scholarworks.bgsu.edu/ictc/2022/014/10
Nazwa konferencji: 12th International Conference on Toxic Cyanobacteria
Organizator: The University of Toledo
Miejsce: Toledo, Ohio, USA
Data: 2022-05-22
Autorzy: Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Kotlarz J., Rotchimmel K., Bęben K., Szymański J., Spiralski M., Wilk-Woźnik E.
Poster: Developing an UAV method of monitoring of cyanobacterial blooms in freshwater ecosystems https://scholarworks.bgsu.edu/ictc/2022/012/12
Nazwa konferencji: Dobre miejsce dla danych – digitalizacja zasobów nauki i kultury
Organizator: Instytut Biologii Ssaków PAN, Politechnika Białostocka
Miejsce: konferencja on-line
Data: 2022-05-17
Autorzy: Łaciak M.
Wykład na konferencji: Wiedza w otwartym dostępie. Gromadzenie i udostępnianie zasobów naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN
Nazwa konferencji: XXXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2022-05-12
Autorzy: Ćmiel A.M., Dołęga J., Aldridge D.C., Lipińska A., Tang F., Zając K., Lopes‑Lima M., Zając T.
Wykład na konferencji: Optymalna wielkość potomstwa małży Unionidae - czy większe samice inwestują więcej w swoje potomstwo?
Nazwa konferencji: 39th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Gdynia-Łeba
Data: 2021-09-27
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R.
Wykład na konferencji: Seeking the best practice for cleaning waters from cyanobacteria blooms
Nazwa konferencji: 39th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Gdynia-Łeba
Data: 2021-09-27
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Žutinić P., Gligora Udovič M., Kulaš A., Koreiviene J., Karosiene J., Galir Balkić A., Stević F., Žuna Pfeiffer T., Špoljarić Maronić D.
Poster: 24/7 – when cyanobacteria blooms end
Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Ćmiel A.M., Strużyński A., Wyrębek M., Lipińska A.M., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: The impact of changes in hydrological conditions and in physicochemical properties of water on mussel populations in euthrophic floodplain Lake
Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Ćmiel A. M., Zając T., Zając K., Lipińska A. M., Najberek K.
Poster: Comparison of breeding strategies of freshwater Unionidae mussels under stochastic environmental conditions
Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Dołęga J. A., Ćmiel A. M., Kwaśna D., Lipińska A.M., Tatoj K., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Fish infestation with glochidia of Unio crassus 1788, Philipsson in the wild
Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Lipińska A. M, Ćmiel A. M, Olejniczak P., Gąsienica-Staszeczek M., Kwaśna D.
Wykład na konferencji: A fragile species in a harsh habitat: a case study of Vertigo moulinsiana population in extreme environmental conditions
Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Ćmiel A.M., Dołęga J., Aldridge D. C., Lipińska A., Tang F., Zając K., Lopes-Lima M., Zając T. A.
Wykład na konferencji: The size and shape of parasitic larvae of naiads (Unionidae) – are they optimized?
Nazwa konferencji: Dzień tematyczny LIFE
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce: Warszawa
Data: 2021-09-03
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R.
Wykład: Dzień Informacyjny LIFE - gospodarka o obiegu zamkniętym
Nazwa konferencji: Spotkanie międzyresortowej grupy roboczej gospodarka wodno-ściekowa Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi
Organizator: Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wydział Programów Wodnych
Miejsce: Warszawa
Data: 2021-07-15
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń, W., Walusiak E., Łaciak M.
Wykład: AlgaeService for LIFE No. LIFE17 ENV/LT/000407. GLONY – GOSPODARKA EKOLOGICZNA EKOSYSTEMÓW WODNYCH
Nazwa konferencji: 6th FORUM CARPATICUM
Organizator: Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences and Forestry and Wood Technology Faculty of MENDELU University http://carpathianscience.org/forum/forum-carpaticum-2020/
Miejsce: Brno, Czech Republic
Data: 2021-06-21
Autorzy: Zając K., Zajac T.
Wykład na konferencji: Endosymbionts of threatened thick shelled river mussel Unio crassus Philipsson, 1788 in Carpathians
Nazwa konferencji: Microbiome
Organizator: Cold Spring Harbor Laboratory, NY, USA https://meetings.cshl.edu/meetings.aspx?meet=biome&year=20
Miejsce: (Virtual Meeting)
Data: 2020-10-20
Autorzy: Mioduchowska M., Czyż M. J., Pinceel T., Kaczmarek Ł., Zając K., Zając T., Jastrzębski J. P., Namiotko T., Gołdyn B.
Poster: A new approach to Wolbachia identification in various hots species of Tardigrada, Mollusca and Arthropoda―Using designed non-degenerate primers to Next Generation Sequencing
Nazwa konferencji: Natural Toxins Environmental Fate and Safe Water Supply
Organizator: MUNI RECETOX, Brno; University of Kopenhagen
Miejsce: Brno, Czechia
Data: 2020-09-24
Autorzy: Koreiviene J., Wilk-Woźniak E., Karosiene J., Kasperoviciene J., Juskaite L., Zagorskis A., Paskauskas R., Gulbinas Z., Valskys V., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M.
Wykład na konferencji: Tools to manage cyanobacteria agglomerations in freshwater ecosystems
Nazwa konferencji: Natural Toxins Environmental Fate and Safe Water Supply
Organizator: MUNI RECETOX, Brno; University of Kopenhagen
Miejsce: Brno, Czechia
Data: 2020-09-24
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Karosienė J., Koreivienė J., Mantzouki E., Krztoń W., Walusiak E., Kasperovičienė J., Žutinič P., Gligora Udovič M., Kobos J., Toporowska M., Bańkowska-Sobczak A., Budzyńska A., Domek P., Dunalska J., Frąk M., Gołdyn R., Grabowska M., Jakubowska-Krepska N., Jasser I., Karpowicz M., Kokociński M., Kozak A., Mazur-Marzec H., Mądrecka B., Messyasz B., Napiórkowska-Krzebietke A., Niedźwiecki M., Pawlik-Skowrońska B., Pasztaleniec A., Pełechata A., Pełechaty M., Pęczuła W., Rosińska J., Szeląg-Wasielewska E., Wasilewicz M., Stević F., Špoljarić Maronić D., Žuna Pfeiffer T., Mankiewicz-Boczek J., Gągała-Borowska I., Łaciak M.
Poster: Cyanobacterial diversity, biomass and cyanotoxins across the latitude in European freshwaters
Nazwa konferencji: Communication event with stakeholders “Demonstration of algae harvesting in the River Šventoji” LIFE17 ENV/LT/000407 project ”ALGAE – ECONOMY BASED ECOLOGICAL SERVICE OF AQUATIC ECOSYSTEMS”
Organizator: Nature Heritage Fund, Vilnius, Lithuania
Miejsce: Anykščiai, Lithuania
Data: 2020-08-12
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E.
Wykład na konferencji: Conundrum of cyanobacterial blooms in small and shallow waters
Nazwa konferencji: XXXV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin
Data: 2019-05-15
Autorzy: Lipińska A., Ćmiel A., Kwaśna D.
Wykład na konferencji: Pożar – ekstremalne zaburzenie siedliska i jego wpływ na populację Vertigo moulinsiana
Nazwa konferencji: XXXV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin
Data: 2019-05-15
Autorzy: Aldridge D.C., Ćmiel A, Lipińska A., Lopes-Lima M., Sousa R., Texteira A., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: "Spurting" - niezwykłe zachowanie skójki gruboskorupowej (Unio crassus)
Nazwa konferencji: Polskie Sympozjum Herpetologiczne
Organizator: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, Uniwerystet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2018-12-08
Autorzy: Kurek K., Bury S., Ćmiel A., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Baś G., Najbar B.
Wykład na konferencji: Is the disturbed sex ratio the next stage of the extinction of the Aesculapian snake population at the limit of its range?
Nazwa konferencji: 5th Forum Carpaticum
Organizator: MTA Centre for Ecological Research, S4C Science for the Carpathians, http://carpathianscience.org/forum/forum-carpaticum-2018/
Miejsce: Eger, Węgry
Data: 2018-10-15
Autorzy: Łaciak M., Adamski P., Zając T., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Łaciak T., Zając K.
Poster: Corridor vs barier – on the ambigious role of a river channel in dispersal of Bombina variegata
Nazwa konferencji: FMCS International Freshwater Mollusk Meeting
Organizator: Freshwater Mollusk Conservation Society
Miejsce: Verbania, Włochy
Data: 2018-09-16
Autorzy: Aldridge D.C., Ćmiel A, Lipińska A., Lopes-Lima M., Sousa R., Texteira A., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Remarkable reproductive spurting behaviour of the endangered thick shelled river mussel, Unio crassus
Nazwa konferencji: FMCS International Freshwater Mollusk Meeting
Organizator: Freshwater Mollusk Conservation Society
Miejsce: Verbania, Włochy
Data: 2018-09-16
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.M., Zając K., Najberek K., Zając T.
Poster: Single or multiple broods - which breeding strategy is better under stochastic environmental conditions? A case of European freshwater Unionidae mussels
Nazwa konferencji: XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polski
Miejsce: Toruń
Data: 2018-09-13
Autorzy: Lipińska A.M., Ćmiel A.M., Adamski P., Bielański W., Kwaśna D., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Zmiany liczebności i rozmieszczenia populacji Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) w czasie i przestrzeni
Nazwa konferencji: XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2018-09-13
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.M., Zając K., Najberek K., Zając T.
Wykład na konferencji: Pojedyńcze czy wielokrotne lęgi? Porównanie strategii rozrodczych europejskich małży Unionidae
Nazwa konferencji: Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne
Organizator: Zakład Ekologii Behawioralnej UW
Miejsce: Wrocław
Data: 2017-10-26
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład: Wiek osobników i ekologia rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus: wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców.
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna PTZool. "Ornitologia w skali lokalnej i globalnej"
Organizator: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zakład Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Ornitologiczna PTZool., Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu, Poleski Park Narodowy
Miejsce: Lublin-Urszulin
Data: 2017-09-20
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład na konferencji: Różnice wiekowe w parazytemii oraz wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus.
Nazwa konferencji: EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies
Organizator: the Association of Polish Malacologists, IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2017-09-10
Autorzy: Katarzyna Zając, Jacek Florek, Tadeusz Zając, Paweł Adamski, Wojciech Bielański, Adam Ćmiel, Mariusz Klich, Anna Lipińska
Wykład na konferencji: On reintroduction of the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus: does river slope matter?
Nazwa konferencji: EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies
Organizator: the Association of Polish Malacologists, IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2017-09-10
Autorzy: Adam M. Ćmiel, Katarzyna Zając, Anna M. Lipińska, Tadeusz Zając
Wykład na konferencji: Glochidial infestation of fish by the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus
Nazwa konferencji: EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies
Organizator: the Association of Polish Malacologists, IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2017-09-10
Autorzy: A. M. Lipińska, S. Myzyk, A. M. Ćmiel, D. Kwaśna, K. Zając, T. Zając
Wykład na konferencji: What life history traits can tell on population dynamics and structure in threatened snail species Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)
Nazwa konferencji: XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Spała
Data: 2016-10-12
Autorzy: Lipińska A.M., Myzyk S., Ćmiel A.M., Kwaśna D., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Co cechy historii życia mogą powiedzieć o strukturze i dynamice populacji zagrożonego gatunku Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)
Nazwa konferencji: XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Spała
Data: 2016-10-12
Autorzy: Ćmiel A., Zając K., Lipińska A.M., Zając T.
Wykład na konferencji: Metody aktywnej ochrony małży w dorzeczu rzeki Białej
Nazwa konferencji: Restoring floodplains, habitats and connectivity using mussels and brains
Organizator: Life+ project “Unio crassus for Life” we współpracy z Swedish Agency for Marine and Aquatic and Environment and Karlstadt University and Country Boards of Skåne, Östergötland, Södermanland, Jönköping, Blekinge
Miejsce: Lund
Data: 2016-09-28
Autorzy: Zając T.,Ćmiel A., Zając K., Lipińska A.M.
Wykład na konferencji: Difference in glochidial infestation between host fish species of Unio crassus
Nazwa konferencji: Restoring floodplains, habitats and connectivity using mussels and brains
Organizator: Life+ project “Unio crassus for Life” we współpracy z Swedish Agency for Marine and Aquatic and Environment and Karlstadt University and Country Boards of Skåne, Östergötland, Södermanland, Jönköping, Blekinge
Miejsce: Lund
Data: 2016-09-28
Autorzy: Zając T., Zając K., Adamski P., Bielański W., ĆmielA., Lipińska A.M.
Wykład na konferencji: Translocated adults – an effective method of population restoration in Unio crassus
Nazwa konferencji: International Conference Towards the best practice of river restoration and maintenance
Organizator: Ab-Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Ćmiel A., Bielański W., Florek J., Strużyński A., Klich M.
Wykład na konferencji: Active conservation of freshwater mussels – the case of Unio crassus in the Biała River
Nazwa konferencji: 2nd International Seminar Rearing of unionoid mussels
Organizator: Natur & ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur
Miejsce: Clervaux, Luxembourg
Data: 2015-11-24
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Lipińska A., Klich M., Strużyński A.
Poster: Habitat requirements of Unio crassus in the Biała river (Poland): Hydrology, substrate, chemistry and fish
Nazwa konferencji: 2nd International Seminar “Rearing of unionoid mussels”
Organizator: natur & ëmwelt / Fondation Hëllef fir d'Natur
Miejsce: Clervaux, Luxembourg
Data: 2015-11-24
Autorzy: Mioduchowska M., Kaczmarczyk A., Zając K., Zając T., Kilikowska A., Wysocka A., Sell J.
Poster: Male or female? Molecular sex identification of the thick-shelled river mussel Unio crassus
Nazwa konferencji: 2nd International Seminar Rearing of unionoid mussels
Organizator: Natur & ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur
Miejsce: Clervaux, Luxembourg
Data: 2015-11-24
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Strużyński A.
Poster: Habitat stochasticity and metapopulation structure as a problem for freshwater mussels conservation - the case of the Unio crassus in the Biała river (Poland)
Nazwa konferencji: 2nd International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Great Lakes Center Buffalo State College The State University of New York
Miejsce: Buffalo, USA
Data: 2015-10-04
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Klich M., Lipińska A., Strużyński A.
Poster: Habitat requirements of Unio crassus in the Biała River: Hydrology, substrate, chemistry and fish
Nazwa konferencji: 2nd International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Great Lakes Center Buffalo State College The State University of New York
Miejsce: Buffalo, USA
Data: 2015-10-04
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Strużyński A.
Poster: Habitat stochasticity and metapopulation structure as a problem for freshwater mussels conservation - the case of the Unio crassus in the Biała River.
Nazwa konferencji: XXXI Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Wieliczka
Data: 2015-09-22
Autorzy: Zając K. Zając T.
Wykład na konferencji: Biologia rozrodu Unio crassus
Nazwa konferencji: XXXI Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Wieliczka, Polska
Data: 2015-09-22
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.
Wykład na konferencji: Czy można zdefiniować nisze ekologiczne małży Unionidae?
Nazwa konferencji: XVIII European Congress of Herpetology
Organizator: University of Wrocław
Miejsce: Wrocław, Poland
Data: 2015-09-07
Autorzy: Małgorzata Łaciak, Paweł Adamski, Wojciech Bielański, Adam Ćmiel, Anna Lipińska, Tomasz Łaciak, Tadeusz Zając
Poster: Breeding ecology and active conservation of yellow-bellied toad Bombina variegata – a case study at the Biała river
Nazwa konferencji: XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Łopuszna
Data: 2014-10-08
Autorzy: Lipińska A., Ćmiel A.
Poster: Ekstremalne zaburzenia siedliska i ich wpływ na przeżywalność Vertigo moulinsiana
Nazwa konferencji: XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Stowarzyszenie Malakologów Polskich, Łopuszna
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Łopuszna
Data: 2014-10-08
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A.
Wykład na konferencji: Odtworzenie populacji Unio crassus w Białej Tarnowskiej
Nazwa konferencji: XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Łopuszna
Data: 2014-10-08
Autorzy: Ćmiel A.
Poster: Uwarunkowania siedliskowe międzygatunkowych różnic w biologii małży z rodziny Unionidae
Nazwa konferencji: EUROMAL 2014 7thCongerss of the European Malacological Societes
Organizator: The Malacological Society of London
Miejsce: Cambridge, Wlk. Brytania
Data: 2014-09-07
Autorzy: Zając K., Zając T.
Poster: What can be inferred from the shell of Unio crassus?
Nazwa konferencji: EUROMAL 2014 7thCongerss of the European Malacological Societes
Organizator: The Malacological Society of London
Miejsce: Cambridge, Wlk. Brytania
Data: 2014-09-07
Autorzy: Lopes-Lima M. et al.
Wykład na konferencji: Conservation of European Freshwater Mussels: Historical Background, Challenges, Future Perspectives
Nazwa konferencji: EUROMAL 2014 7thCongerss of the European Malacological Societes
Organizator: The Malacological Society of London
Miejsce: Cambridge, Wlk. Brytania
Data: 2014-09-07
Autorzy: Zając K., Zając T.
Poster: Habitat selection of Unio crassus in mountainous habitat - a case study in the San river.
Nazwa konferencji: EUROMAL 2014 7thCongerss of the European Malacological Societes
Organizator: The Malacological Society of London
Miejsce: Cambridge, Wlk. Brytania
Data: 2014-09-07
Autorzy: Sell J., Kaczmarczyk A., Mioduchowska M., Zajac K., Zajac T., Bodis E., Kilikowska A., Wysocka A.
Poster: Unexpected patterns of connectivity and phylogeographical breaks in Unio crassus across Central and Eastern Europe
Nazwa konferencji: 7th Congress of the European Malacological Societies
Organizator: St Catharine’s College
Miejsce: Cambridge, United Kingdom
Data: 2014-08-07
Autorzy: Lipińska A., Ćmiel A.
Poster: Extreme habitat disturbances and their influence on Vertigo moulinsiana survival
Nazwa konferencji: World Congress of Malacology Book of abstracts: 212-213
Organizator: World Congress of Malacology
Miejsce: Ponta Delgada, Portugal
Data: 2014-03-01
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A.
Wykład na konferencji: How to establish a New population of Unio Crassus? A case study In the Biała River
Nazwa konferencji: SEH 17th European Congress of Herpetology
Organizator: Veszprém
Miejsce: Veszprém, Hungary
Data: 2013-08-22
Autorzy: Kurek K., Król W., Najberek K., Bury S., Najbar B., Babiasz R., Baś G., Potoczek M., Zięcik A., Ćmiel A. M., Wierzbanowski P.
Wykład na konferencji: Distribution, habitat requirements and conservation of Aesculapian snake Zemenis longissimus in South-Eastern Poland
Nazwa konferencji: World Congress of Malacology Book of abstracts: 214
Organizator: World Congress of Malacology
Miejsce:
Data: 2013-07-01
Autorzy: Zając K., Zając T., Ćmiel A.
Wykład na konferencji: Spatial distribution and abundance of Unionidae mussels in euthrophic floodplain lake. World Congress of Malacology Book of abstracts: 214.
Nazwa konferencji: XIII Festiwal Nauki
Organizator: IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2013-05-16
Autorzy: Adam M. Ćmiel
Wykład: Matematyka jest wszędzie - w Biologii też!
Nazwa konferencji: Monitoring awifauny w krajowym monitoringu efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego
Organizator: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Miejsce: Falenty
Data: 2013-02-09
Autorzy: Adam Ćmiel, Stanisław Tworek
Wykład na konferencji: Metody statystyczne wykorzystane przy opracowaniu danych monitoringu awifauny
Nazwa konferencji: International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Instituto Politécnico de Bragança
Miejsce: Bragança, Portugal
Data: 2012-09-04
Autorzy: Sell J., Mioduchowska M., Kaczmarczyk A., Kilikowska A., Wysocka A., Zając K., Zając T., Trichkova T., Ivinskis P.
Wykład: Phylogeography of Unio crassus in Central Europe
Nazwa konferencji: International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Instituto Politécnico de Bragança
Miejsce: Bragança, Portugal
Data: 2012-09-04
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Klich M.
Wykład: Good population in bad habitat: on the ecology of the largest population of Unio crassus in Poland
Nazwa konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych
Organizator: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Katedra Inżynierii Wodnej
Miejsce: Kraków
Data: 2006-06-05
Autorzy: Zając T., Zając K.
Poster: Ochrona i gospodarowanie w obszarach systemu Natura 2000 w dolinach rzecznych
powrót do listy jednostek