KorEkoBiała

Projekt pn. Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska - ''KorEkoBiała"

Zadania:

- Usunięcie barier migracyjnych dla organizmów wodnych w rzece Białej Tarnowskiej
- Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej i stworzenie warunków do jego funkcjonowania
- Restytucja ciągłości populacji płazów w dolinie Białej Tarnowskiej
- Przywrócenie integralności zasięgu populacji małży i rekolonizacja populacji w dorzeczu  rzeki Białej Tarnowskiej
- Renaturyzacja lasów i zarośli łęgowych oraz roślinności kamieńców rzeki Biała Tarnowska
- Działania zwiększające świadomość społeczną w kwestiach podejmowanych przez projekt
- Rozpowszechnianie informacji o projekcie i informowanie społeczności o efektach projektu

W ramach projektu ,,Przywrócenie  drożności korytaza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska'' są realizowane innowacyjne działania inwestycyjne i renaturyzacyjne przywracające możliwość migracji oraz poprawiające warunki bytowania organizmów żywych, zamieszkujących wody i nadrzeczne obszary zalewowe doliny rzeki Białej Tarnowskiej. Projekt przewiduje także działania odtworzeniowe prowadzone pod kątem wybranych gatunków zwierząt oraz zwiększeniu liczebności i zasięgu występowania populacji skójki gruboskorupowej (Unio crassus) i kumaka górskiego (Bombina variegata).