Badania statutowe

Instytut Ochrony Przyrody PAN realizuje plan badań statutowych na lata 2023-2026

KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATYCZNYCH I ANTROPOPRESJI DLA BIO- I GEORÓŻNORODNOŚCI: OCHRONA I  ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI PRZYRODNICZYMI

Obserwowane zmiany klimatyczne oraz nadmierna i nieprzemyślana aktywność ludzka prowadzi do znacznego zubożenia różnorodności gatunkowej i siedliskowej oraz przekształcenia geosystemów. Aby temu zapobiec i zminimalizować negatywne skutki zmian klimatycznych i antropopresji niezbędne jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki odpowiednich naukowych podstaw ochrony przyrody żywej i nieożywionej.   Podstawą opracowań jest poznanie stanu zachowania różnorodności oraz procesów kształtujących bio- i georóżnorodność oraz konsekwencji zmian klimatycznych, a efektem - nowoczesne propozycje zarządzania zasobami przyrodniczymi.

Temat  I. Lokalne adaptacje roślin górskich w gradiencie wysokości
 (Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich - P. Olejniczak)

Temat II. Różnorodność biologiczna fauny na różnych poziomach organizacji (Zakład Ochrony Fauny - H. Okarma)

Temat III. Plastyczność cech funkcjonalnych u gatunków zagrożonych zmianami globalnymi  (Zakład Ochrony Ekosystemów - T. Zając)

Temat IV.   Różnorodność gatunkowa w różnych skalach przestrzennych, ekologia gatunku oraz metody badań populacyjnych i monitoringu przyrodniczego (Zakład Bioróżnorodności - P. Skórka)

Temat V.  Zasoby wodne i ich różnorodność biologiczna (Zakład Biologii Wód - E. Wilk-Woźniak)

Temat VI. Wpływ zmian klimatycznych i antropopresji na stan systemów geomorfologicznych oraz  na  kształtowanie georóżnorodności oraz geoochrony obszaru Polski (Zakład Geoochrony - W. Margielewski)

Zadanie VI.1. Procesy i systemy stokowe oraz limniczne i ich wpływ na georóżnorodność  w warunkach  zmian klimatycznych i antropopresji: od późnego glacjału po antropocen

Zadanie VI.2. Procesy fluwialne i ich rola  w kształtowaniu georóżnorodności  Polski południowej w warunkach zmian klimatu i nasilającej się antropopresji

Temat VII. Natura 2000 - Monitoring gatunków i siedlisk chronionych (Centrum Natura 2000 - G. Cierlik)

Temat VIII. Wpływ globalnych zmian środowiska na gatunki, ekosystemy oraz interakcje ekologiczne (Zespół badawczy – Ekologia integracyjna i stosowana - N. Selva)

Temat IX.  Badanie przyczyn i skutków inwazji biologicznych w wymiarze biologicznym i społecznym (Zespół badawczy Inwazje biologiczne - W. Solarz).

Temat X. Wpływ czasowo-przestrzennej zmienności warunków klimatycznych na funkcjonowanie organizmów  (Zespół badawczy Biologiczne Konsekwencje Zmian Klimatu - A. Frohlich)

Temat XI. Wpływ ryzyka inwazji i strategii użytkowania gruntów rolniczych na bioróżnorodność i produkcję rolną (Zespół badawczy Ekologia krajobrazu rolniczego i produkcji żywności - M. Lenda)