Badania statutowe

Instytut Ochrony Przyrody PAN realizuje plan badań statutowych na lata 2019-2022

PROCESY KSZTAŁTUJĄCE BIO- I GEORÓŻNORODNOŚĆ: OCHRONA I  ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI PRZYRODNICZYMI

Nadmierna i nieprzemyślana aktywność ludzka prowadzi do znacznego zubożenia różnorodności gatunkowej i siedliskowej oraz przekształcenia geosystemów. Aby temu zapobiec niezbędne jest wypracowanie odpowiednich naukowych podstaw ochrony przyrody żywej i nieożywionej.   Podstawą takich opracowań jest poznanie stanu zachowania różnorodności oraz procesów kształtujących bio- i georóżnorodność, a efektem - nowoczesne propozycje zarządzania zasobami przyrodniczymi.

 

Temat  I. Zmienność fenotypowa górskich gatunków roślin (P. Olejniczak)


Temat II. Stan zachowania i zagrożenia fauny Polski (H. Okarma)

Zadanie II.1. Różnorodność biologiczna fauny na różnych poziomach organizacji

Zadanie II.2. Populacje kręgowców w zróżnicowanych warunkach siedliskowych

 

Temat III. Plastyczność cech funkcjonalnych u organizmów - gatunki zagrożone
i inwazyjne (T. Zając)

Zadanie III.1. Plastyczność cech funkcjonalnych u gatunków zagrożonych zmianami siedliska

Zadanie III.2. Plastyczność cech funkcjonalnych u gatunków inwazyjnych

 

Temat IV.  Ochrona różnorodności biologicznej w ekosystemach lądowych i wodnych (P. Skórka)

Zadanie IV.1. Różnorodność gatunkowa w różnych skalach przestrzennych i metody monitoringu przyrodniczego

Zadanie IV.2.  Ekologia gatunku i metody badań populacyjnych

 

Temat V.  Procesy kształtujące różnorodność biologiczną ekosystemów wodnych
(E. Wilk-Woźniak)

Zadanie V.1. Czynniki abiotyczne i biotyczne modyfikujące różnorodność biologiczną wód śródlądowych

Zadanie V.2.  Organizmy wodne jako biowskaźniki jakości wód

 

Temat VI. Rola procesów i systemów geomorfologicznych w kształtowaniu georóżnorodności oraz geoochrony obszaru Polski (W. Margielewski)

Zadanie VI.1. Wpływ procesów i systemów stokowych oraz limnicznych na ewolucję rzeźby oraz na bio- i georóżnorodność: od późnego plejstocenu po antropogen

Zadanie VI.2. Znaczenie procesów fluwialnych w kształtowaniu georóżnorodności obszarów Polski południowej w warunkach naturalnych i antropopresji

 

Temat VII. Natura 2000 - Monitoring gatunków i siedlisk chronionych (G. Cierlik)


Temat VIII. Wpływ globalnych zmian środowiska na gatunki, ekosystemy oraz interakcje ekologiczne (N. Selva)


Temat IX.  Badanie przyczyn i skutków inwazji biologicznych w wymiarze biologicznym i społecznym (W. Solarz).