Projekt

POIS-05.02.00-00-084/08 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska.
Kierownik projektu:dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN
Wykonawcy:

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 25
Źródło finansowania:POIS
Kwota na realizację:4 844 845 PLN
Okres realizacji: 2010 - 2014
Opis projektu:

W ramach projektu ,,Przywrócenie  drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska'' są realizowane działania inwestycyjne i renaturyzacyjne przywracające możliwość migracji oraz poprawiające warunki bytowania organizmów żywych, zamieszkujących wody i nadrzeczne obszary zalewowe doliny Białej Tarnowskiej. Projekt przewiduje także działania odtworzeniowe prowadzone pod kątem wybranych gatunków zwierząt oraz zwiększeniu liczebności i zasięgu występowania populacji skójki gruboskorupowej (Unio crassus) i kumaka górskiego (Bombina variegata).

Lista projektów