Projekt

LIFE4DELTA NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Wojciech Bielański

tel.: 12 370 35 22

dr Adam Ćmiel

tel.: 12 370 35 61

dr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61

mgr Małgorzata Łaciak

tel.: 12 370 35 61

dr Rafał Martyka

tel.: 12 370 35 23
Źródło finansowania:EU/NFOŚiGW/IOP
Kwota na realizację:399 025 PLN
Okres realizacji: 2019 - 2024
Opis projektu:

W Projekcie do tej pory zinwentaryzowano i zidentyfikowano miejsca wsiedleń skójek w Nidzie, a w innych rzekach miejsca pozyskania osobników do hodowli. Rozpoczęto hodowlę skójek w bloku hodowlanym znajdującym się w klimatyzowanym kontenerze na terenie siedziby Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich. Ryby przeznaczone do zarażania (świnka Chondrostoma nasus) pochodziły z Gospodarstwa Rybackiego Jerczyńscy w miejscowości Ruda Maleniecka. Zapłodnione samice skójki gruboskorupowej pozyskano z rzeki Warkocz, i w celu umożliwienia ich mikroskopijnym larwom (glochidia) koniecznego do przeobrażenia przyczepienia się do ryby, okresowo przetrzymywano je razem w bloku hodowlanym składającym się z 20 pojemników. W każdym pojemniku o indywidualnej wymianie wody umieszczono po 5 osobników świnki oraz po jednej samicy U. crassus. Po 12 dniach od momentu, gdy glochidia przyczepiły się do ryb, przenoszono je do aparatów wylęgarniczych z odpowiednim podłożem, w którym przeobrażone małże (pediveligery), po odpadnięciu od ryby, zakopywały się, unikając zjedzenia przez ryby. Po przeobrażeniu się wszystkich małży ryby przeniesiono, a małże pozostawiono w celu podchowu do rozmiarów umożliwiających ocenę skuteczności przeobrażenia. Następnie młode małże będą wsiedlone na wyznaczone stanowiska w rzece Nidzie. Wyżej wymienione działania hodowlane będą kontynuowane w kolejnych sezonach. Przeprowadzono też badania ryb występujących w Nidzie. Uzyskane dane zostaną zestawione z danymi dotyczącymi sukcesu rozrodczego reintrodukowanych osobników skójki gruboskorupowej oraz poddane analizie i szczegółowemu opracowaniu.

Równocześnie założono dwie powierzchnie w Nidzie (Motkowice i Antoniów) i na każdej z nich rozmieszczono po 100 skójek gruboskorupowych (pobranych z Warkocz) zaopatrzonych w radionadajniki. Przez całe lato regularnie kontrolowano położenie każdego osobnika. Na podstawie uzyskanych danych i opracowano mapę miejsc w korycie Nidy preferowanych przez skójki, które zostaną wykorzystane przy wsiedleniach wyhodowanych w Krzyżanowicach młodych skójek.

Rozpoczęto również hodowlę płazów ogoniastych i zatoczka łamliwego, w celu ich wsiedlania.

Lista projektów