Aktualności

STANOWISKO RADY NAUKOWEJ IOP PAN W SPRAWIE KRYZYSU KLIMATYCZNO-EKOLOGICZNEGO 17.12.2019

Kryzys klimatyczno-ekologiczny jest odczuwalny coraz dotkliwiej. Wiele jednostek naukowych, zaniepokojonych brakiem odpowiedniego informowania i edukowania społeczeństwa oraz brakiem skutecznych działań zmniejszających negatywne skutki kryzysu, wystosowało apele do władz lub wyraziło swoje stanowiska. Niezależnie od wydawania opinii, gremia naukowe przygotowują zalecenia i procedury proponujące działania zaradcze. Podjęcie konkretnych kroków przez władze lokalne i krajowe staje się  oraz bardziej pilne, dlatego Rada Naukowa Instytutu Ochrony Przyrody w dn. 9 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę o wyrażeniu swojego stanowiska w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w sprawie kryzysu klimatyczno-kologicznego (dokument pdf) 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 11.12.2019

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (w zakresie: geomorfologia fluwialna, hydrogeologia, limnologia)
Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora rozstrzygniętym dn. 06.12.2019 r. przez Komisję Konkursową, prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga zostanie zatrudniony w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk na stanowisku profesora.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 11.12.2019

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (w zakresie: geomorfologia, hydrogeologia, geoochrona)
Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN ogłoszonym w dn. 28.10.2019 r. rozstrzygniętym w dn. 06.12.2019 r. przez Komisję Konkursową, mgr Krzysztof Buczek zostanie zatrudniony w Zakładzie Geoochrony IOP PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.01.2020 r.

 

SEMINARIUM PTH 05.12.2019

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na świąteczne seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie.

Dr hab. Antoni Amirowicz
z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie wygłosi referat pt. „Czy leszcz może zostać "grubą rybą" w Zbiorniku Dobczyckim?"

 

SEMINARIUM IOP PAN 27.11.2019

Zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 02.12.2019 w Sali konferencyjnej IOP PAN (al. Mickiewicza 33, Kraków), o godzinie 13-tej.

Tym razem, seminarium będzie składało się z czterech krótkich wystąpień (5-10 min + 5 minut dyskusji), które później zostaną zaprezentowane przed Radą Naukową IOP PAN.

Wystąpienia:

1._Aida Parres: “Spatial ecology of brown bears in human-dominated landscapes”  

2._Anna Misiewicz: “Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności"

3._Alberto García-Rodríguez: “The role of the brown bear as a bilberry disperser in the Tatra Mountains”

4._Teresa Berezowska-Cnota:_"Ekologia osobników 'problemowych': czynniki osobnicze wpływające na występowanie zachowań konfliktowych u niedźwiedzi brunatnych".

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

O GATUNKACH OBCYCH W POLSCE 22.11.2019

Zapraszamy do obejrzenia jednego z odcinków programu telewizyjnego TVP ,,Las bliżej nas’’, opowiadającego o gatunkach obcych w polskiej przyrodzie. W skali globalnej wpływ inwazyjnych gatunków stanowi obecnie największe, poza utratą siedlisk, zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Często oznaczają groźne niebezpieczeństwo dla rodzimych zwierząt i roślin. Zwierzęta z innych kontynentów przenoszą ze sobą grzyby, choroby i patogeny, na które nasze nie są odporne. Oprócz tego konkurują o pokarm z naszymi zwierzętami, a w skrajnych przypadkach zabijają je. W filmie na temat gatunków obcych w Polsce m.in. wypowiadają się Wojciech Solarz oraz Maciej Bonk z naszego instytutu.

Link do filmu: https://vod.tvp.pl/video/las-blizej-nas,17112019,45044663?fbclid=IwAR1c_7aMB58GsDqMG4-yzPYYiG-S22W4IH16NTXdzozkW2phV_eOaXq3oKU

 

NOWA PUBLIKACJA 20.11.2019

Sukces obcych gatunków w nowym siedlisku może być warunkowany przez ich możliwości adaptacyjne, które z kolei są zależne od poziomu zmienności genetycznej. Populacje obcych gatunków w nowym siedlisku często powstają z niewielkiej liczby wprowadzonych osobników, co prowadzi do redukcji zmienności w wyniku dryfu genetycznego.

Tymczasem jednym z ważnych czynników regulujących wzrost liczebności czy rozprzestrzenianie się obcych gatunków jest presja lokalnie występujących patogenów. To, czy dany osobnik będzie w stanie pokonać wywołane przez nie infekcje zależy od posiadanych wariantów genów związanych z odpornością.

Naszym celem było zbadanie procesów kształtujących zmienność genu MHC-DRB w inwazyjnych populacjach północnoamerykańskiego szopa pracza w Europie. Porównaliśmy poziom zmienności i strukturę populacji tego genu oraz zestawu loci mikrosatelitarnych, które nie podlegają doborowi naturalnemu, w populacjach szopa w naturalnym zasięgu i w populacjach inwazyjnych. Udało nam się dowieść, że pomimo utraty wielu wariantów genu MHC-DRB w porównaniu z populacją amerykańską, inwazyjne populacje szopa w Europie utrzymały cały wachlarz funkcjonalnych wariantów, tzw. supertypów, co może wyjaśniać wysoki potencjał inwazyjny tego gatunku. Wykazaliśmy również działanie doboru równoważącego w inwazyjnych populacjach w odpowiedzi na presję ze strony patogenów. Dodatkowo wykryliśmy wysokie frekwencje alleli MHC związanych z odpornością na wściekliznę, co dodatkowo może sprzyjać szybkiemu rozprzestrzenianiu się szopów w Europie. Nasze badania wskazują, że zmienność genów związanych z odpornością ma znaczenie dla adaptacji inwazyjnych gatunków obcych w nowym środowisku.

Link do publikacji: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eva.12898

 

SEMINARIUM IOP PAN 18.11.2019

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 18 listopada (poniedziałek), o godz. 13.tej w sali konferencyjnej IOP (al. A. Mickiewicza 33, Kraków).

Prof. Keith Hobson (University of Western Ontario), przedstawi referat pt. "Tracking animal movements with stable isotopes".

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

NOWY PROJEKT IMBIO 13.11.2019

Projekt pt. Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Miło nam jest poinformować, że konsorcjum składające się z 18 instytucji, w tym naszego Instytutu, uzyskało finansowanie projektu pt. „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)”. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski.

Szczegóły TUTAJ.

 

OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA TECHNICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU LIFE17 ENV/LT/000407 12.11.2019

Instytut Ochrony Przyrody PAN poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna".

Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

WYBORY DO KOMITETÓW NAUKOWYCH PAN 07.11.2019

Szanowni Państwo,

Obecne kadencje Komitetów Naukowych Polskiej Akdemii Nauk upływają w szerokim przedziale czasu, to jest od listopada 2019 r. do maja 2020 r. Wszelkie informacje dotyczące wyborów członków komitetów naukowych PAN w roku 2019, znajdą Państwo na stronie https://wyborykomitety.pan.pl

List Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Profesora Romualda Zabielskiego, w sprawie ogłoszonych wyborów członków komitetów naukowych działajacych przy Polskiej Akdemii Nauk.

 

SEMINARIUM PTH 05.11.2019

Szanowni Państwo,
Członkowie i Sympatycy Oddziału Krakowskiego PTH,
Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na Sesję Naukową „Zespoły makrobezkręgowców i ryb w górskich strumieniach i rzekach". Sesja odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN. W czasie Sesji zaprezentowane zostaną 3 referaty. Szczegółowy program Sesji jest podany TUTAJ.   
w imieniu Zarządu
dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN
Sekretarz Krakowskiego Oddziału PTH

 


CONFREMUS - NOWA SIEĆ NAUKOWA 04.11.2019

Małż słodkowodny jest zbudowany z bardzo delikatnej miękkiej tkanki, wyścielającej twardą skorupę. Coś jakby meduza zamknięta w muszli. Ten bardzo delikatny organizm z jednej strony filtruje wodę, stąd jego niezwykła podatność na wszystkie szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne, które woda może zawierać, z drugiej strony, filtrując wodę, oczyszcza ją z zawiesin, nadmiaru substancji organicznych i mikroorganizmów. Czy zatem małż może być używany jako wskaźnik jakości środowiska wód słodkich, a z tej drugiej strony, czy miejsca gdzie dno rzeki jest wybrukowane dużymi małżami służą jako żywe oczyszczalnie? A przede wszystkim, jakie czynniki są odpowiedzialne za zanikanie występowania słodkowodnych małży i czy ich wymieranie, obserwowane w wodach niemal całego rozwiniętego świata, może zostać powstrzymane?

Nowa sieć naukowa, funkcjonująca pod akronimem CONFREMUS ("CONservation of FREswater MUSsels: Pan-European approach", CA18239), składająca się z przedstawicieli 25 krajów świata, została uruchomiona 25 października br. w Brukseli, pod egidą COST (European Cooperation in Science and Technology), organizacji zajmującej się finansowaniem współpracy między naukowcami z różnych krajów. Naukowcy sprawdzą, jakie gatunki małży występują w Europie, jak są rozmieszczone, na ile są jeszcze liczne i jaką rolę mogą pełnić w utrzymaniu wysokiej jakości ekologicznej rzek i jezior, na ile ich występowanie może służyć do oceny warunków panujących w zlewni, ale przede wszystkim jakie powinno być zarządzanie wodami słodkimi, aby te cenne zwierzęta ochronić. W projekcie bierze udział wielu naukowców z Polski (głównie biolodzy, ale również np. hydrolodzy i chemicy), a przewodniczącym komitetu zarządzającego projektem, został wybrany dr hab. Tadeusz Zając, profesor naszego Instytutu, gdzie projekt będzie organizacyjnie zakotwiczony.

 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA 29.10.2019

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, specjalności geografia lub geologia, do realizacji badań dotyczących ruchów masowych w Karpatach, w tym hydrologii osuwisk, rekonstrukcji zmian paleośrodowiska w holocenie w oparciu o analizę form i osadów osuwiskowych z uwzględnieniem procesów zachodzących współcześnie, geoochrony osuwisk.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA 29.10.2019

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni na stanowisku profesora, pracownika naukowego z tytułem profesora, do realizacji i koordynowania badań w rzekach górskich i przedgórskich dotyczących współczesnych procesów fluwialnych i zmian rzek od XIX wieku, wpływu antropopresji na gospodarkę wodną, w tym zagrożenie powodziowe w tych rzekach, biogeomorfologicznych uwarunkowań stanu ekosystemów rzecznych i nadrzecznych, oddziaływań pomiędzy grubym rumoszem drzewnym i funkcjonowaniem rzek, działań rewitalizacyjnych w rzekach.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

AKCJA POSZUKIWANIA RAKÓW 24.10.2019

Nadal trwa akcja poszukiwania raków w Polsce, w której każdy może pomóc.

To akcja zainicjowana przez Macieja Bonka_z naszego Instytutu. Nasz biolog wraz z Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody zbiera wszelkie dane o występowaniu tych skorupiaków.

Więcej o akcji można dowiedzieć się  w telewizji TVP INFO w Teleexpressie oraz TVP3 Kielce:

https://teleexpress.tvp.pl/44974544/akcja-poszukiwania-rakow-kazdy-moze-pomoc?fbclid=IwAR0LU5qQlV7aRc1nMoimX9RpNTqqVIiaagHS6PbZvqoNxHpgjX9yGlv7KwI

https://kielce.tvp.pl/44899345/zobaczmy-gdzie-raki-zimuja-akcja-liczenia-skorupiakow?fbclid=IwAR2_w201TFwrScp7u8vGeYDiogtByzrI3F5bA_N3Z2Eqa-hoIM9lIjZRbHA

Szczegółowe informacje o akcji znajdziecie Państwo również po kliknięciu na link: https://malerzeki.wordpress.com/2017/07/07/szukamy-rakow/

 

SEMINARIUM IOP PAN 09.10.2019

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 14 października (poniedziałek), o godz. 13.tej w sali konferencyjnej IOP (al. A. Mickiewicza 33, Kraków).

Dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN, przedstawi referat pt. “Co to jest COST i o czym jest Action CA18239 Confremus, czyli "Consevation of freshwater mussels: pan-European approach”.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

NOWA PUBLIKACJA 07.10.2019

Wg IUCN ekosystemy słodkowodne wraz z zamieszkującymi je gatunkami są najbardziej zagrożone w skali globalnej, a gatunki te często posiadają duże znaczenie dla człowieka ze względu na funkcje i usługi ekosystemowe. Dotyczy to szczególnie małży słodkowodnych z rodziny Unionidae, które z tego względu wymagają ochrony. Najczęściej stosowanym zaleceniem ochronnym dla małży jest przesiedlanie w inne miejsce. Działania takie stosuje się zwłaszcza, gdy zamieszkiwane przez małże dno koryta rzeki lub zbiornika wodnego ulega degradacji, np. przy regulacji rzeki. Jednak skutki tego zabiegu nie są dobrze zbadane. Katarzyna Zając, Tadeusz Zając, Paweł  Adamski, Wojciech Bielański, Adam  Ćmiel i Anna Lipińska  z naszego Instytutu są autorami pracy, w której przedstawiono wyniki eksperymentów mających na celu opisanie wzorca zachowania przesiedlanych małży w rzece. W artykule znalazły się również unikalne dane o preferencjach mikrosiedliskowych tych zwierząt uzyskane dzięki użyciu telemetrii. Monitorowanie małży znakowanych indywidualnie nadajnikami telemetrycznymi pozwoliło ze stosunkowo dużej odległości namierzyć osobniki i odnajdywać je w rzece, a to dodatkowo umożliwiło opisanie wpływu dużej powodzi na rozmieszczenie i śmiertelność małży. Dzięki użyciu telemetrii wykazano bezspornie, że przeżywalność małży w czasie dużych powodzi jest bardzo wysoka. W konkluzji pracy wskazano na szczególną rolę badań behawioralnych w ochronie małży, konieczność uwzględniania ich w programach badawczych i wdrażania wyników w projektach związanych z ochroną przyrody i ocenami oddziaływania na środowisko.
Link do artykułu opublikowanego w czasopiśmie Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aqc.3063

 

NOWA PUBLIKACJA 26.09.2019

Obszary zajęte przez wody słodkie to wyspy wśród lądu, dlatego wśród gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem dominują te słodkowodne. Szczególnie jaskrawym przykładem są duże małże słodkowodne (Unionida), które dawniej dominowały pod względem biomasy w środowiskach wód słodkich, a obecnie należą do najsilniej zagrożonych wyginięciem grup ekologicznych. Stan ich poznania jest zatrważająco niski i dlatego grupa specjalistów z całego świata - wśród nich Tadeusz Zając, pracownik naszego Instytutu - opracowała priorytety badawcze dotyczące tej grupy zwierząt - szczegóły w artykule, który ukazał się w Biological Conservation:

"Research priorities for freshwater mussel conservation assessment": https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718310401

Fot. K. Zając i T. Zając

 

BADANIA NAD RYBITWAMI BIAŁOWĄSYMI 02.09.2019

W sierpniowym magazynie "Bliżej Natury" TVP3 Katowice ukazał się materiał o badaniach nad rybitwami białowąsymi z użyciem geolokatorów, w których uczestniczy Adam Flis z naszego Instytutu wraz z ornitologami z Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Zespół badawczy Whiskered Tern Research Team opowiada o działaniach dotyczących tego gatunku na stawach rybnych k. Zatora w Dolinie Górnej Wisły.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia!

Zakup geolokatorów zakładanych na rybitwę białowąsą sfinansowało m.in. amerykańskie towarzystwo zajmujące się badaniem ptaków wodno-błotnych – Waterbird Society.

http://katowice.tvp.pl/43824772/blizej-natury-6082019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 21.08.2019

Znak sprawy: DA-272-9/1

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek

w ramach projektu nr 2017/26/D/NZ8/00606; pt. „Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności”

 Więcej informacji TUTAJ

 

NOWA PUBLIKACJA 06.08.2019

Relacje pomiędzy ludźmi a drapieżnikami – na czym koncentrowali się badacze w ostatnich 17 latach?

Naukowcy z całego świata badają interakcje człowieka z dziką przyrodą, by proponować skuteczne sposoby ochrony i zarządzania populacjami drapieżników w krajobrazach zdominowanych przez ludzi. Aby zrozumieć relacje pomiędzy ludźmi a drapieżnikami, konieczne jest wzięcie pod uwagę nie tylko czynników ekologicznych, takich jak malejące populacje czy zanikające siedliska. Konieczne jest przede wszystkim zrozumienie czynników społecznych – postrzegania drapieżników przez różne grupy społeczne, wartości związanych z drapieżnikami, doświadczeń, potrzeb i obaw osób i grup koegzystujących z różnymi gatunkami drapieżnych, a nawet znajomości czy zrozumienia zmieniających się przepisów dotyczących ochrony i zarządzania zasobami przyrodniczymi. Dr Agnieszka Olszańska była zaangażowana w pracę międzynarodowego zespołu naukowców, kierowanego przez dr Jorge Lozano z Uniwersytetu Complutense w Madrycie (wcześniej Leuphana Universität Lüneburg), który przeprowadził analizę badań relacji ludzi i drapieżników w ciągu ostatnich 17 lat, w oparciu o systematyczny przegląd 502 artykułów opublikowanych w latach 2000-2016. Celem tej analizy było ustalenie, jakie są główne trendy w trwających światowych badaniach nad relacjami ludzi i drapieżników.

Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach badania są mocno niejednorodne, zarówno pod względem geograficznym, jak i taksonomicznym. Na Globalnej Północy przeprowadzono zdecydowanie więcej badań niż na Globalnym Południu. Większość badań dotyczyła dużych drapieżników, podczas gdy małe i średnie drapieżne są również źródłem szkód i strat ekonomicznych, ale również korzyści. Relacje pomiędzy ludźmi a drapieżnikami były najczęściej definiowane jako konflikty, rzadko analizowano korzyści czy usługi ekosystemowe wynikające z koegzystencji ludzi i drapieżników. Większość badań przeprowadzono przy użyciu metodologii nauk przyrodniczych, mimo, że w badaniach relacji ludzi i drapieżników metodologia używana w naukach społecznych pozwoliłaby niejednokrotnie lepiej rozpoznać badany problem. Autorzy pracy sugerują, by badacze zajmujący się relacjami ludzi i drapieżników starali się stosować podejście zdecydowanie bardziej interdyscyplinarne i brać pod uwagę zarówno czynniki ekologiczne, jak i społeczno-ekonomiczne.

Link do artykułu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718318330?dgcid=coauthor#!

 

PREZENTACJA PROJEKTU PN. OZwRCIN 15.07.2019

Instytut Ochrony Przyrody PAN uczestniczy w Projekcie pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.

W projekcie bierze udział 16 instytutów, a beneficjentem tj. Partnerem Wiodącym jest Instytut Matematyczny PAN w Warszawie. Celem Projektu jest zwiększenie wolumenu, dostępności i stopnia wykorzystania informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów nauki 16 Partnerów Projektu OZwRCIN oraz Konsorcjum RCIN.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 lipca 2021 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą realizacji projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk oraz do korzystania z zasobów cyfrowych www.rcin.org.pl.

Więcej_informacji_o_projekcie:

http://www.iop.krakow.pl/otwarte_zasoby_w_repozytorium_cyfrowym_instytutow_naukowych_1_692.html

 

BADANIA NAD RYBITWAMI BIAŁOWĄSYMI 15.07.2019

Serwis Nauka w Polsce opisuje badania nad rybitwami białowąsymi z użyciem geolokatorów, w których uczestniczy Adam Flis z  Instytutu Ochrony Przyrody PAN wraz z ornitologami z Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Górnośląskie.
Zakup geolokatorów zakładanych na rybitwę białowąsą sfinansowało m.in. amerykańskie towarzystwo zajmujące się badaniem ptaków wodno-błotnych – Waterbird Society.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77872%2Cornitolodzy-zbadaja-niewierne-samice-rybitw-bialowasych.html?fbclid=IwAR2Wtq3j4a5A4DXCvK1qXf3_fZ4L6NAY3W6a_DSH4SbL4zPuRQ8U9kLKmD0

 

APLIKACJA DO ZAKWITÓW 08.07.2019

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, The Natural Research Centre na Litwie oraz innymi partnerami litewskimi wdraża program Unii Europejskiej dotyczący polityki ochrony środowiska i klimatu (LIFE) „GLONY - usługi ekologiczne ekosystemu wodnego oparte na gospodarce” (akronim AlgaeService for LIFE, nr LIFE17 ENV / LT / 000407). Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2018 r. i będzie trwał do 31 lipca 2023 r. Projekt poświęcony jest podprogramowi LIFE: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”. Działania w ramach projektu mają na celu zapewnienie dobrego stanu ekologicznego części wód powierzchniowych, ograniczenie dopływu związków azotu i fosforu do zbiorników wodnych, eliminację substancji toksycznych produkowanych przez glony i przyczynią się do poprawy jakości życia ludzi.

Główne cele projektu są następujące: 1) wyeliminowanie nadmiaru biomasy mikro-, makroglonów i sinic w rzekach, jeziorach, drobnych zbiornikach wodnych oraz w wodach Zalewu Kurońskiego przy użyciu innowacyjnych rozwiązań technicznych; 2) zmniejszenie wzbogacania środowiska wodnego w składniki odżywcze (N i P) dostarczane do zbiorników wodnych, poprzez wyeliminowanie biomasy glonów i sinic, a tym samym wyeliminowanie substancji toksycznych wydzielanych przez sinice, które są niebezpieczne dla ludzi i innych organizmów oraz ograniczenie dopływu związków azotu i fosforu do Morza Bałtyckiego; 3) ocena biomasy mikro- i makroglonów oraz sinic w ekosystemach wodnych poprzez obserwacje in situ przy użyciu metod tradycyjnych oraz nowoczesnych (drony, zdjęcia satelitarne); 4) przetestowanie potencjału przetworzenia biomasy glonów i sinic w produkty niskiej i wysokiej wartości. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.algaeservice.gamtostyrimai.lt, https://algaeservice.gamtostyrimai.lt/pl/

Aby rozpowszechniać wyniki działań, Fundusz Dziedzictwa Naturalnego stworzył aplikację „Zaznacz zakwit wody (Mark a bloom water body)”. Aplikacja przeznaczona jest do oznaczania „kwitnących” zbiorników wodnych. Informacje zostaną wykorzystane do analizy zebranych danych, częstotliwości „kwitnienia” zbiorników wodnych i rozmieszczenia tych zbiorników na terytorium Polski i Litwy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i pomocy przy zbieraniu danych dotyczących zakwitów wód w Polsce i na Litwie.

Aplikacja jest dostępna po skopiowaniu linku: https://arcg.is/0jqvCn

czytaj więcej ...

Fot. Elżbieta Wilk-Woźniak

 

INFORMACJA O UTWORZENIU SZKOŁY DOKTORSKIEJ 26.06.2019

Informujemy o utworzeniu w Krakowie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, która rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku.

Szkołę prowadzą Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera (jednostka koordynująca), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt oraz Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła doktorska będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: 1) nauki biologiczne, 2) rolnictwo i ogrodnictwo oraz
3) zootechnika i rybactwo.

W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych można będzie realizować tematy badawcze wynikające z misji tworzących ją Instytutów. Obejmują one:

  • różnorodność biologiczną, taksonomię, ekologię i ewolucję roślin, grzybów
    i  zwierząt zarówno współcześnie jak i w przeszłości;
  • fizjologię, biochemię, genetykę roślin i zwierząt;
  • ochronę różnorodności gatunków, siedlisk, ekosystemów i procesów kształtujących różnorodność biologiczną;
  • chów i hodowlę zwierząt, uprawę roślin i czynniki wpływające na produktywności organizmów.

Szczegółowe informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych znajdują się na stronie internetowej:

https://www.botany.pl/index.php/pl/dzialalnosci/dzialalnosc-dydaktyczna/szkola-doktorska

Plik do pobrania (pdf)

 

140 LAT PO WYGINIĘCIU: CZY NIEDŹWIEDZIE POWRÓCĄ DO BIAŁOWIEŻY? 18.06.2019

Niedźwiedzie brunatne wyginęły w Puszczy Białowieskiej pod koniec XIX wieku. Ostatni osobnik został zabity dokładnie 140 lat temu (w 1879 r.). Od tego czasu niedźwiedzie odwiedzają Puszczę sporadycznie, ale nie osiedliły się w niej na stałe

Zapraszamy do serwisu Nauka w Polsce, który opublikował informację prasową dr hab. Nurii Selvy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN dotyczącą niedźwiedzi w Puszczy Białowieskiej.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77583%2C140-lat-po-wyginieciu-czy-niedzwiedzie-powroca-do-bialowiezy.html

 

SEMINARIUM IOP PAN 18.06.2019

Zapraszamy na kolejne seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 25 czerwca (wtorek), o godz. 13.tej w sali konferencyjnej IOP (al. A. Mickiewicza 33, Kraków).

Naszym prelegentem będzie prof. dr Henri Dumont z uniwersytetu Ghent (https://scholar.google.com/citations?user=HfYaN-QAAAAJ&hl=en), który przedstawi referat zatytułowany: "Filogeneza Diaphanosoma"

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

CONSERVATION OF FRESHWATER MUSSELS: A PAN-EUROPEAN APPROACH 14.06.2019

Jak poinformował Komitet COST projekt pt."Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach” uzyskał w czasie ewaluacji maksymalną liczbę punktów i został zaakceptowany do finansowania. Projekt napisany przez pracownika Instytutu Ochrony Przyrody PAN, dr hab. Tadeusza Zająca, dotyczy badań i ochrony mięczaków. W projekcie zaangażowanych zostanie 64 uczestników z 25 krajów świata (w tym 21 krajów UE).

 

NOWA PUBLIKACJA! 12.06.2019

Spotkania z niedźwiedziami brunatnymi zagrażające życiu i zdrowiu ludzi są rzadkie i w większości przypadków nie kończą się śmiercią człowieka. Jest to główny wniosek  artykułu opublikowanego dziś w czasopiśmie “Scientific Reports”, w którym autorzy przeanalizowali ponad 600 ataków niedźwiedzi na ludzi, które wydarzyły się w latach 2000–2015 w całym obszarze występowania tego gatunku. Zachowania defensywne samic chroniących swoje młode zostały udokumentowane dla większości ataków. Połowa zaatakowanych osób oddawała się aktywnościom na łonie natury, takim jak piesze wędrówki, zbieranie jagód lub poroża. Ataki były również konsekwencją nieodpowiednich, zwiększających ryzyko ich wystąpienia zachowań ludzkich (np. spacerowanie z psem bez smyczy lub ściganie rannego niedźwiedzia podczas polowania) i części z nich można było zapobiec poprzez zwiększanie świadomości i edukację. Ataki niedźwiedzi występowały częściej na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia i dużym zagęszczeniu  niedźwiedzi. Autorzy artykułu podkreślają jak ważną rolę pełni zakrojona na szeroką skalę edukacja dotycząca właściwego zachowania ludzi , wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i niedźwiedzi podobnie jak promowanie koegzystencji. Naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk stanowili część zespołu badającego ataki niedźwiedzi.

Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective

www.nature.com/articles/s41598-019-44341-w

 

ZACZĘŁO SIĘ OD TATR – KONFERENCJA NT. OCHRONY PRZYRODY 11.06.2019

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody na ziemiach polskich i jednym z pierwszych w skali światowej. 50 lat później, z końcem 1919 r. powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która, przekształcona później w Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP), była pierwszym organem państwowym zajmującym się ochroną przyrody.
Te dwie doniosłe rocznice skłaniają do refleksji zarówno nad rozwojem ochrony przyrody w Polsce, jej stanem obecnym, jak również perspektywami na przyszłość.

Organizatorzy konferencji:

• Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

• Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

• Tatrzański Park Narodowy

• Nauka dla Przyrody

• Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

• Komisja Ochrony Przyrody Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie

Zapraszamy do udziału w konferencji

komunikat nr 2

Link do formularza

 

WYKŁAD Z CYKLU "W CIENIU WIĄZU" 10.06.2019

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład pt. " Zielony ogród w naszym stawie" z cyklu wykładów  "W cieniu wiązu" realizowanych przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie we współpracy z oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie w Domu Mehoffera.

Woda od zawsze  była niezbędnym elementem w ogrodnictwie. Nawet kiedy, nie należała do stałego elementu krajobrazu, bez jej udziału nie uzyskalibyśmy bujnej roślinności, magii kolorów różnych gatunków kwiatów, traw czy pięknych alej drzew. Niezależnie, w postaci strumieni czy niewielkich stawów w ogrodzie, wpływa  relaksująco i pozwala zapomnieć o trudach dnia codziennego. Współczesne ogrodnictwo pozwala na wykorzystanie wody w różny sposób. Oprócz stawów czy strumieni spotyka się także niewielkie torfowiska czy fontanny. Wszystkim tym elementom towarzyszy specyficzna roślinność, czasami pochodząca z egzotycznych rejonów świata. Motywy wody często są również wykorzystywane w sztuce.  Podczas wykładu zaprosimy Państwa na krótką podróż obrazującą motywy związane z  wodą w naszych grodach.

Tym razem wykład zaprezentuje Dr inż.  Edward Walusiak dnia 12 czerwca 2019 r. o godzinie 16:00, Dom Mehoffera, ul. Krupnicza 26.

Wstęp wolny.

Więcej o wykładzie

 

SZKOŁA DOKTORSKA 30.05.2019

W dniu 8 maja 2019 r. powstała Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych współtworzona przez 5 Instytutów:

Instytut Ochrony Przyrody PAN;

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN;

Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN;

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN;

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

Odnośnik do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych https://www.botany.pl/index.php/pl/dzialalnosci/dzialalnosc-dydaktyczna/szkola-doktorska

 

FESTIWAL ŚWIĘTO OGRODÓW 30.05.2019

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wraz z Muzeum Narodowym w Krakowie,  Dom Józefa Mehoffera organizuje warsztaty i prelekcje dla dzieci i młodziezy w ramach Festiwalu Święto Ogrodów. Wydarzenie będzie miało miejsce w Muzeum J. Mehoffera, 31 maja br., ul. Krupnicza 26.

W tym roku tematem przewodnim Festiwalu Ogrodów jest lawenda, dlatego przygotowaliśmy cykl zajęć nawiązujących do tematyki ziół śródziemnomorskich. Podczas krótkiej prelekcji przedstawimy relacje pomiędzy ziołami a owadami, będzie można także samodzielnie przygotować kosmetyki z ziół śródziemnomorskich czy obejrzeć niewielką amatorską wystawę związaną z tą tematyką. Będzie także możliwość zwiedzenia muzeum Dom Józefa Mehoffera a dla najmłodszych kącik, w którym będą mogli spróbować swoich plastycznych zdolności.

PROGRAM WYDARZENIA

 

NOWA PUBLIKACJA 28.05.2019

Nowo opublikowane badanie zespołu europejskich ekspertów pod kierunkiem Carlosa Bautisty przedstawia analizę programów wypłat odszkodowań i kosztów zapobiegania szkodom powodowanym przez duże drapieżniki w Europie. Każdego roku kraje europejskie płacą rolnikom prawie 30 milionów euro, aby zrekompensować szkody i straty ekonomiczne powodowane przez duże drapieżniki – są to np. odszkodowania za zabite przez wilki owce, czy za ule i rodziny pszczele zniszczone przez niedźwiedzie. Okazuje się, że większość z powyższej kwoty to kwoty wypłacane przez kraje bogatsze, a większość ze szkód wynika z drapieżnictwa niezabezpieczonego inwentarza żywego, co stanowi aż 68% całkowitych kosztów odszkodowań. Norwegia wypłaca najwięcej odszkodowań, bo aż ponad 12 milionów euro rocznie, by zrekompensować ataki drapieżników na wolno pasące się renifery i owce. Większość krajów corocznie rekompensuje straty ekonomiczne poniesione przez hodowców, ale tylko połowa z badanych krajów regularnie dofinansowuje różnego typu procedury i materiały zapobiegające szkodom. Większość kosztów różnego typu programów mających na celu zapobiegnie szkodom powodowanym przez duże drapieżniki przeznaczanych jest na restrukturyzację praktyk hodowlanych w krajach, w których reintrodukowano duże drapieżniki, czy tam gdzie następuje ich dynamiczna rekolonizacja, zwłaszcza na obszary, gdzie jeszcze niedawno możliwy był wolny wypas inwentarza. Tak jest np. w przypadku Francji, gdzie koszty zapobiegania szkodom mogą sięgać aż 10 mln EUR rocznie, a kwota ta obejmuje m.in. pensje pasterzy i koszty zakupu i opieki nad psami pasterskimi. Jednak nawet tak znaczące inwestycje nie zawsze pozwalają na skuteczne zapobieganie szkodom, a co za tym idzie, bardzo rzadko są w stanie zmienić nastawienie hodowców i właścicieli inwentarza do dużych drapieżników. Praca ukazała się w czasopiśmie Biological Conservation.

https://www.sciencedirect.com/…/arti…/pii/S0006320718314423…

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 28.05.2019

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w dyscyplinie nauki biologiczne

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN oraz Uchwałą Rady Naukowej IOP PAN z dn. 27.02.2019r. w sprawie składu komisji konkursowej, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta  w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 27.05.2019r. przez Komisję Konkursową, dr Agnieszka Olszańska zostanie zatrudniona w Zakładzie Ochrony Fauny Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku adiunkta, od dn. 01.06.2019r.

 

PRZYRODA I NAUKOWCY: NATURAlnie w przyszłość 15.05.2019

XIX Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie pod hasłem "Przyroda i naukowcy: NATURAlnie w przyszłość"

W dniu 16.05.2019 r. (czwartek) w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN przy ulicy Św. Sebastiana 9 w godzinach 11:00-16:30 odbędzie się wydarzenie pod hasłem "Przyroda i Naukowcy: NATURAlnie w przyszłość" organizowane w ramach XIX Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie przez Instytut Ochrony Przyrody PAN wraz z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.

Tematy prezentowane podczas wydarzenia:

"Wąż - gdzie zaczyna się jego koniec?"
"Dron - nowoczesna technologia i naukowcy"
"Dzikie zwierzęta i ich tajemnice"
"Złap-oznakuj-wypuść i złap jeszcze raz"
„Tajniki pracy paleontologa”
"Ekstrakcja DNA w kuchni”
"Ptaki, "robaki" i inne cudaki- co żyje w parku Jordana”
"Sukces ma wielu ojców (dosłownie) - biologia rodziny pszczelej, a współczesne pszczelarstwo”
"Bezkręgowce synantropijne, czyli "robaczki" domowe”
"Wykonywanie prehistorycznych narzędzi myśliwskich”

Zachęcamy do odwiedzenia w tym dniu muzeum.

Strona wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/events/645697929210562/

 

SEMINARIUM IOP PAN 15.05.2019

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się wyjątkowo 24 maja (piątek) br., o godz. 13.tej w sali konferencyjnej IOP (al. A. Mickiewicza 33, Kraków).

Naszym gościem będzie prof. Adam Kleczkowski, University of Strathclyde w Glasgow https://www.strath.ac.uk/staff/kleczkowskiadamprofessor/
Profesor Kleczkowski przedstawi referat "Bioeconomic modelling of invasive pests and pathogens of plants and forests".

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

SEMINARIUM IOP PAN 07.05.2019

Zapraszamy na kolejne seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 13 maja (poniedziałek), o godz. 13.tej w sali konferencyjnej IOP (al. A. Mickiewicza 33, Kraków).
Naszym gościem będzie Profesor David Janz z Department of Veterinary Biomedical Sciences, Western College of Veterinary Medicine, Canada (https://www.usask.ca/toxicology/people/faculty/david-janz.php). Profesor przedstawi referat pt. "Development and application of physiological stress markers in hair and skin of brown (grizzly) bears" .

Więcej w abstrakcie prezentacji.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!


ROZPRAWA DOKTORSKA 07.05.2019

Streszczenie i recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kurek pt. „Rozmieszczenie, wymagania siedliskowe oraz wybrane parametry populacji węża Eskulapa Zamenis longissimus w Bieszczadach” wykonanej w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Okarmy.

Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Zieliński
Recenzja - Dr hab. Maciej Pabijan

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WARSZTATOWE 06.05.2019

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe "Conservation Medicine in the Anthropocene: Applications of Modern 21st Century Technologies to the Assessment of Wildlife Health", które odbędzie się w dniu 15 maja 2019 w Krakowie w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Gościem specjalnym i prowadzącym warsztaty będzie profesor David Janz z Centrum Toksykologii Uniwersytetu Saskatchewan w Saskatoon w Kanadzie. Wszystkie niezbędne informacje i program warsztatów znajdują się TUTAJ.

Informujemy, że możliwość rejestracji na warsztaty została wydłużona do 10 maja 2019 r. Formularz elektroniczny dostępny tutaj https://forms.gle/dTnPrLNP73RnuLV86

 

OFERTA PRACY W PROJEKCIE LIFE17 NAT/PL/000018 30.04.2019

Oferta pracy dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018

Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE4DELTA „Renaturalisation of inland delta of Nida River/Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy".

Więcej informacji w TUTAJ.

 

LET´S MATE HERE AND NOW – NOWA PUBLIKACJA 30.04.2019

Maria J. Gołąb i Szymon Śniegula z IOP PAN pokazali po raz pierwszy, że północne populacje ważki z gatunku Lestes sponsa mają najwyższą intensywność kopulacji, w porównaniu do, odpowiednio, francuskich i polskich. Populacje ze skraju zasięgu kompensują w ten sposób krótki okres z warunkami pogodowymi sprzyjającymi rozrodowi. L. sponsa z centrum zasięgu natomiast doświadczają najbardziej optymalnych warunków, dlatego też mają najniższą częstotliwość kojarzeń.

Więcej na ten temat w nowym artykule pt. „Let's mate here and now – seasonal constraints increase mating efficiency” w Ecological Entomology :

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/een.12739?fbclid=IwAR2LbRT-Svrm7PHoUlMsMSPfuH7SW2clnVRumz4wG0VY1JQA0sS-7309XtA

 

WYKŁAD Z CYKLU "W CIENIU WIĄZU" 30.04.2019

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z cyklu "W cieniu wiązu" realizowany przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie we współpracy z oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie w Domu Mehoffera.

Tym razem wykład pt. "Magia kwiatów- inspiracja artystów", poprowadzi mgr Hanna Kuciel w dniu 8 maja 2019 r. o godzinie 16:00, Dom Mehoffera, ul. Krupnicza 26. Wstęp wolny.

Więcej o wykładzie

 

 

 

OFERTA PRACY W PROJEKCIE LIFE17 ENV/LT/000407 30.04.2019

Oferta pracy dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018.

Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE4DELTA „Renaturalisation of inland delta of Nida River/Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy".

Więcej informacji w TUTAJ.

 

DZIEŃ INFORMACYJNY LIFE 17 25.04.2019

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu jako współbeneficjenci projektu LIFE17ENV/LT/000407 „Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony – gospodarka ekologiczna” zostali zaproszeni do zaprezentowania projektu w czasie dnia informacyjnego LIFE, który odbył się 17 kwietnia 2019 r.

WODNE ŻNIWA. Nauka i aplikacja pracują nad rozwiązaniem problemu jak wykorzystać biomasę sinic i makroglonów aby polepszyć jakość wód oraz usług ekosystemowych przez nie świadczonych.

4 instytucje litewskie (Nature Research Centre Vilnius, Join Stock Company Baltic Environment, Nature Heritage Fund, Spila) oraz 2 polskie (Wydział Biologii i Chemii UAM  w Poznaniu oraz Zakład Biologii Wód Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) realizują innowacyjny projekt LIFE – ALGAE SERVICE FOR LIFE! Międzynarodowy projekt o charakterze demonstracyjnym prowadzony na Litwie i w Polsce rozpoczął się w ubiegłym roku i będzie trwał przez najbliższe 4,5 roku.

 

Liderem projektu jest dr Judita Koreiviene z Nature Research Centre w Wilnie, a polskimi koordynatorami projektu są: prof. Beata Messyasz (UAM Poznań) i prof. Elżbieta Wilk-Woźniak (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie).

 

 

 

 

Projekt ALGAE SERVICE for LIFE zakłada opracowanie prototypów kombajnów zbierających biomasę sinic i glonów występujących masowo w silnie zeutrofizowanych rzekach, jeziorach, zatokach morskich i innych zbiornikach wodnych oraz przetworzenie ich biomasy na produkty wysokiej i niskiej jakości z możliwością wykorzystania przez ludzi.

ABC Projektu

Więcej o Projekcie

Strona internetowa projektu:
https://algaeservice.gamtostyrimai.lt/pl/category/be-kategorijos-pl/

Fot. Edward Walusiak

 

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA 24.04.2019

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (IOP PAN) zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, do realizacji badań naukowych dotyczących społecznych i ekologicznych aspektów ochrony i zarządzania zasobami przyrodniczymi.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

PROFIL IOP PAN NA FACEBOOKU 24.04.2019

Zapraszamy do oficjalnej strony Instytutu Ochrony Przyrody PAN na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/Instytut-Ochrony-Przyrody-Polskiej-Akademii-Nauk-1019462254910806/.

Na stronie przedstawiane będą informacje o bieżących wydarzeniach, seminariach, warsztatach, publikacjach, relacje z badań prowadzonych w Instytucie, ogłoszeniach o pracy, itp. 

Nasz profil ma charakter informacyjny.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 03.04.2019

Znak sprawy: DA-272-5/19

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

w ramach projektu „ALGAE - ECONOMY BASED ECOLOGICAL SERVICE OF AQUATIC ECOSYSTEMS, AlgaeService for LIFE No. LIFE17 ENV / LT / 000407 / Glony – gospodarka ekologiczna ekosystemów wodnych”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Więcej informacji TUTAJ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 03.04.2019

Znak sprawy: DA-272-4/19

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  pn. Dostawa dwóch monitorów LCD.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Więcej informacji TUTAJ

 

RENATURYZACJA ŚRÓDLĄDOWEJ DELTY RZEKI NIDY 29.03.2019

Ruszył projekt pn.  "Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy".

Przywrócenie unikalnych walorów przyrodniczych delty rzeki Nidy, ochrona ginących gatunków zwierząt, ptaków i roślin – to cel projektu, który przez najbliższych sześć lat będzie realizowany przy pomocy środków z UE.

Projekt będzie realizowany przy współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Pińczów, Zespółem Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych.

Więcej o projekcie pisze Portal Nauka w Polsce - Polska Agencja Prasowa (PAP).

Odnośnik do artykułu na stronie PAP:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,33397,swietokrzyskie-ruszyl-projekt-przywrocenia-unikalnych-walorow-delty-nidy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 27.03.2019

Znak sprawy: DA-272-1/19

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa 4 sztuk kamer do zdjęć poklatkowych w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Więcej informacji TUTAJ

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 22.03.2019

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN, ogłoszonego dn. 21.02.2019 r.

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 22.03.2019 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Paweł Adamski  zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.04.2019 r.

 

ZAPACH STRACHU. WIEMY WIĘCEJ, JAK ZAPACH DRAPIEŻNIKA MOŻE WPŁYWAĆ NA OFIARY 20.03.2019

Już sam sygnał obecności drapieżnika w środowisku może mieć wielki wpływ na życie potencjalnych ofiar. W przypadku owadów ekspozycja jaj na woń drapieżnika wpływa na późniejszą przeżywalność owadów, a "pamięć" pochodząca nawet z chwilowego kontaktu z zapachem wpływa na cały późniejszy rozwój larw.

Wyniki badań na ten temat zostały opublikowane w piśmie Freshwater Biology. Ich autorami są Szymon Śniegula z IOP PAN w Krakowie, a także dwóch badaczy ze szwedzkiego Uniwersytetu w Uppsali.

O wynikach eksperymentu opisanych niedawno w opublikowanym artykule w czasopiśmie Freshwater Biology pisze Portal Nauka w Polsce - Polska Agencja Prasowa (PAP).

Odnośnik do artykułu na stronie PAP:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33276%2Czapach-strachu-wiemy-wiecej-jak-zapach-drapieznika-moze-wplywac-na-ofiary

Odnośnik do oryginalnego artykułu w Freshwater Biology:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/fwb.13261

 

SEMINARIUM IOP PAN 12.03.2019

Zapraszamy na kolejne seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 18 marca (poniedziałek), o godz. 13.tej w sali konferencyjnej IOP (al. A. Mickiewicza 33, Kraków).
Naszą prelegentką będzie dr Anna Łabęcka z Instytutu Nauk o Środowisku UJ, która przedstawi referat zatytułowany:
“Strategia rozrodcza szczeżui chińskiej (Sinanodonta woodiana) – obcego dla fauny Polski gatunku małża”.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

W CIENIU WIĄZU - WYKŁADY 12.03.2019

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zaprasza do uczestnictwa w wykładach z cyklu "W cieniu wiązu" realizowanych we współpracy z oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie w Domu Mehoffera, ul. Krupnicza 26.

Wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych, specjalistów Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

Odnośnik do harmonogramu wykładów: http://mnk.pl/cykle/57

Wstęp wolny.

Pierwszy wykład pt. ,,Piękno według okrzemek’’ poprowadzi Dr hab. Agata Z. Wojtal dnia 13 marca (środa) 2019 r. o godzinie 16:00 w Domu Mehoffera, ul. Krupnicza 26 w Krakowie.

Więcej o wykładzie: http://mnk.pl/aktualnosci/2866

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 07.03.2019

Znak sprawy: DA-272-1/19

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa 4 sztuk kamer do zdjęć poklatkowych w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Więcej informacji TUTAJ

 


CZY OPŁACA SIĘ BYĆ PIERWSZYM? SKUTKI PRZYSPIESZONEGO KLUCIA W OBLICZU OCIEPLENIA 05.03.2019

Nadejście wiosny zaledwie o kilka dni szybciej, na skutek globalnego ocieplenia, może wpływać na terminy klucia się owadów, a przez to również - na interakcje międzyosobnicze, kanibalizm oraz konkurencję pokarmową - sugerują naukowcy z Polski: Szymon Sniegula i Maria J. Gołąb  i Szwecji: Frank Johansson, którzy badali ważki.

O badaniach na ten temat opisanych niedawno w opublikowanym artykule w czasopiśmie Journal of Animal Ecology pisze Portal Nauka w Polsce - Polska Agencja Prasowa (PAP)

Odnośnik do strony PAP:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33052%2Cczy-oplaca-sie-byc-pierwszym-skutki-przyspieszonego-klucia-w-obliczu

Odnośnik do artykułu w Journal of Animal Ecology:

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.12947

 

SESJA NAUKOWA PTH - 15.03.2019 01.03.2019

Miniaturka

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego wraz z Sekcją Bentologiczną PTH organizuje Sesję Naukową „Makrobezkręgowce środowisk górskich i nie tylko” poświeconą działalności dr Andrzeja Kownackiego. Sesja odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN. W czasie Sesji zaprezentowanych zostanie 5 referatów. Szczegółowy Program Sesji jest podany w załączniku

 

STAŻ PODOKTORSKI W PROJEKCIE NCN SONATA BIS 01.03.2019

Staż podoktorski do realizacji projektu NCN Sonata Bis
Instytut Ochrony Przyrody PAN poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.

Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

SEMINARIUM IOP PAN 28.02.2019

Zapraszamy na kolejne seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 6 marca (środa), o godz. 13.tej w sali konferencyjnej IOP (al. Mickiewicza 33, Kraków).
Naszą prelegenteką będzie Pani Maprtina Patelli. Pani Martina jest słuchaczką studiów doktoranckich na Uniwersytecie Milan-Bicocca (Włochy). Przedstawi referat pt.
"Zooplankton population dynamics and pelagic food webs in the deepest subalpine lakes related to anthropogenic pressure and climate change".

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

SEMINARIUM IOP PAN 26.02.2019

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 4 marca (poniedziałek), o godz. 13:00 w sali konferencyjnej IOP (al. Mickiewicza 33, Kraków).
Naszą prelegentką będzie dr Katarzyna Bojarska, która przedstawi referat pt. "Dealing with deer, roads and foresters: behavioral patterns of wolves in an intensively managed forest".
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO 21.02.2019

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia, do realizacji interdyscyplinarnych badań w dziedzinie ekologii populacji i ochrony przyrody, z uwzględnieniem zabiegów ochrony aktywnej, szczególnie restytucji populacji.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

SEMINARIUM IOP PAN 20.02.2019

Zapraszamy na kolejne seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 25 lutego (poniedziałek) br., o godz. 13:00 w sali konferencyjnej IOP (al. A. Mickiewicza 33, Kraków).

Naszym prelegentem będzie prof. Djuro Huber, który przedstawi referat pt. "BearHealth project: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations".

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

CHROŃMY PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ W FORMIE PARKU NARODOWEGO - APELUJĄ NAUKOWCY 15.02.2019

PAP NAUKA W POLSCE pisze o przyjętej rezolucji w sprawie natychmiastowego objęcia całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego i powstrzymanie tam działalności leśnej. Rezolucję ogłosili  uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej nt. ochrony lasów naturalnych, która odbyła się w Warszawie.

Tekst rezolucji pt."Białowieża Forest: Hands off and eyes on!" przygotowali specjaliści zajmujący się ekologią, ochroną przyrody i biologią lasu - uczestnicy konferencji "Forests at risk: Białowieża and beyond" (Lasy w niebezpieczeństwie: nie tylko Puszcza Białowieska), która odbyła się w dniach 12-15 luty 2019 r. w Warszawie a współorganizatorem był Instytut Ochrony Przyrody PAN. Wzięło w niej udział ok. 150 osób z 24 krajów.

Informacja o rezolucji na stronie PAP NAUKA W POLSCE
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32857%2Cchronmy-puszcze-bialowieska-w-formie-parku-narodowego-apeluja-naukowcy.html

Pełen tekst rezolucji można znaleźć na stronie
http://www.forestsatrisk.eu/file/ForestsAtRisk_BialowiezaResolution.pdf,

a także na stronie konferencji
http://www.forestsatrisk.eu/

 

SEMINARIUM IOP PAN 14.02.2019

Zaplanowane na środę o godz. 14:00 seminarium Pani Marty Potoczek, nie odbędzie się.
Bardzo wszystkich przepraszamy.

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN 20 lutego o godzinie. 14:00 w sali konferencyjnej (al. A. Mickiewicza 33, Kraków). 

Pani Marta Potoczek przedstawi referat "Wpływ cech mezo- i mikrosiedlisk na rozmieszczenie i rozród salamandry plamistej Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)".

 

SEMINARIUM IOP PAN 11.02.2019

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN które odbędzie się 18 lutego (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej (al. A. Mickiewicza 33, Kraków). Pani mgr Sylwia Pustkowiak przedstawi referat "Wpływ pojedynczych elementów oraz informacji socjalnej na występowanie i liczebność ptaków krajobrazu rolniczego".

 

OTWARCIE PRACOWNI DIGITALIZACJI 01.02.2019

Miniaturka

W dniu 31 stycznia 2019 r. w Instytucie Ochrony Przyrody PAN została oficjalnie otwarta „Pracownia digitalizacji” utworzona w ramach projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Matematycznego PAN z Warszawy (Lider Projektu), Instytutu Botaniki PAN w Krakowie (Partner w Projekcie), Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie (Partner w Projekcie) oraz pracownicy Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Dyrektora Instytutu dr hab. Elżbietę Wilk-Woźniak. Następnie Pani mgr Hanna Kuciel omówiła zakres zadań wykonanych w ramach projektu niezbędnych do utworzenia „Pracowni digitalizacji” i zaprosiła gości do zwiedzenia pracowni. Zespół pracowników merytorycznych IOP PAN zademonstrował nowo zakupiony sprzęt do skanowania obiektów oraz omówił założenia i cele projektu. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń z zakresu digitalizacji dokumentów, map itp.

Relacja z otwarcia Pracowni digitalizacji

Fot. Joanna Wójcik

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 31.01.2019

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 28.12.2018r. na stanowisko asystenta w IOP PAN, 31.01.2019.

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN,  ogłoszonym w dn. 28.12.2018r. i rozstrzygniętym dn. 30.01.2019 r. przez Komisję Konkursową, mgr Wojciech Krztoń   zostanie zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Biologii Wód IOP PAN, od dn. 01.02.2019 r.

 

BADANIA SINIC W PODKRAKOWSKICH ZBIORNIKACH WODNYCH 29.01.2019

Sinice to bakterie od zawsze obecne we wszystkich zbiornikach wodnych na Ziemi. To najstarsze organizmy, które zostały wykryte na naszej planecie. Pierwsze skamieniałości, w których znaleziono ich ślady, mają od 3,3 do 3,5 miliarda lat. Sinice są pionierami życia na Ziemi i jak każdy organizm przeprowadzający fotosyntezę produkują tlen. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Sinice oceaniczne produkują połowę tlenu na naszej planecie, obok lasów deszczowych, drzew i wszystkich roślin lądowych. W biotechnologii o sinicach mówi się, że są “eldorado” nieodkrytych związków, które mogą mieć działanie terapeutyczne. Przez to, że są to takie prastare organizmy, mają bardzo ciekawe metabolity wtórne (produkty metabolizmu - red.): peptydy, tłuszcze i inne różnego rodzaju związku, które mogą być naturalnymi związkami leczącymi współczesne choroby cywilizacyjne. Zresztą już teraz dużą popularność w dietetyce zyskała spirulina - gatunek sinic nie produkujących toksyn, dostępny w sprzedaży również w Polsce. Przypisuje mu się duże wartości odżywcze.

W ostatnim stuleciu zauważa się, że jest ich coraz więcej w zbiornikach wodnych, szczególnie tam gdzie  występuje duże zanieczyszczenie. Zbiorniki wodne w okolicach Krakowa będzie badał Wojciech Krztoń z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Zapraszamy do wysłuchania audycji którą przygotowała Ewa Szkurłat w RADIU KRAKÓW

https://www.radiokrakow.pl/audycje/pracuja-na-nobla/badania-sinic-w-podkrakowskich-zbiornikach-wodnych/

 

ZAPROSZENIE 24.01.2019

Miniaturka

Zaproszenie na otwarcie Pracowni digitalizacji IOP PAN powstałej w ramach realizowanego projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na otwarcie Pracowni digitalizacji IOP PAN w dniu 31 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00.

Więcej informacji znajdą Państwo w Zaproszeniu.

 

„ZACZĘŁO SIĘ OD TATR” – KONFERENCJA 22.01.2019

„Zaczęło się od Tatr” – konferencja n.t. ochrony polskiej przyrody

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody".

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody na ziemiach polskich i jednym z pierwszych w skali światowej. 50 lat później, z końcem 1919 r. powołano Tymczasową  Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która, przekształcona później w PROP, była pierwszym organem państwowym zajmującym się ochroną przyrody.


Te dwie doniosłe rocznice skłaniają do refleksji zarówno nad rozwojem ochrony przyrody w Polsce, jej stanem obecnym jak również  perspektywami na przyszłość. Dyskusji na ten temat ma temu służyć konferencja: „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody", na którą zapraszamy naukowców, praktyków, działaczy organizacji społecznych, publicystów – wszystkich zainteresowanych ochroną polskiej przyrody.

Konferencja odbędzie się w dniach: 22-23 listopada 2019 w salach Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorzy konferencji: Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; Tatrzański Park Narodowy; Nauka dla Przyrody, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej.

Więcej informacji TUTAJ.

Fot. Elżbieta Wilk-Woźniak

 

PRACA W ZAKOPANEM 22.01.2019

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni laboranta do pracy w laboratorium hodowli tkankowych roślin w Zakopanem.

Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

OGŁOSZENIE O PRACY W PROJEKCIE NCN SONATA BIS 21.01.2019

Instytut ochrony Przyrody PAN poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.

Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

LIST DYREKTORÓW IPAN PO ZABÓJSTWIE PREZYDENTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA 17.01.2019

List Dyrektorów IPAN po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Pełna treść listu pod linkiem.

 

STANOWISKO PAN W SPRAWIE MASOWEGO ODSTRZAŁU DZIKÓW 17.01.2019

Autorami dokumentu jest prezes PAN oraz czterech ekspertów - członków PAN, zajmujących się naukowo różnymi aspektami związanymi z problemem odstrzału dzików oraz ASF. Prof. Marek Konarzewski zajmuje się zagadnieniami z pogranicza ekologii ewolucyjnej i fizjologii (m.in. ssaków), prof. Henryk Okarma zajmuje się z kolei m.in. problemami ekologii zwierząt, biologii łowieckiej i ochrony przyrody. Prof. Zygmunt Pejsak jest specjalistą chorób świń, a prof. Romuald Zabielski zajmuje się fizjologią zwierząt i prewencją weterynaryjną.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,32486,stanowisko-pan-do-walki-z-asf-nie-wystarczy-odstrzal.html

 

OKREŚLONO NOWE GATUNKI INWAZYJNE GROŹNE DLA ŚRODOWISKA UE 17.01.2019

Niewystępujące dotąd w Europie gatunki, m.in. ryb, raki czy wiewiórkę - zaliczono do najgroźniejszych inwazyjnych gatunków obcych, które mogą zagrozić przyrodzie UE. Większość pochodzi ze strefy tropikalnej, w Polsce miałyby małe szanse na przetrwanie - ocenia biolog dr Wojciech Solarz z IOP PAN w Krakowie.

Najwięcej gatunków potencjalnie groźnych dla przyrody UE pochodzi z Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Gatunki wodne mogą zostać przypadkowo zawleczone do Europy przede wszystkim za pośrednictwem dalekodystansowej żeglugi, a bezkręgowce lądowe mogą dokonać inwazji np. wraz z importowanymi roślinami. Najbardziej zagrożone potencjalnymi inwazjami nowych gatunków obcych są na naszym kontynencie regiony biogeograficzne: śródziemnomorski, kontynentalny oraz rejon wysp wulkanicznych na Atlantyku u wybrzeży Europy i Afryki.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,32422,okreslono-nowe-gatunki-inwazyjne-grozne-dla-srodowiska-ue.html

 

DLACZEGO NIEDŹWIEDZIE NIE ŚPIĄ? 08.01.2019

W górach zwyczajowo mawia się, że skoro niedźwiedzie poszły spać, to nadchodzi sroga zima, natomiast jeśli opuszczają gawry, to zwiastuje to koniec zimowej pogody.  Aby przekonać się, czy to prawda, zespół badaczy z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego przeanalizował dane dotyczące zimowej aktywności niedźwiedzi w Bieszczadach sięgające aż 1987 roku.

Okazało się, że w ciągu ostatnich 30 lat aktywność niedźwiedzi w Bieszczadach była obserwowana w zimie coraz częściej, co można powiązać z ociepleniem klimatu oraz rosnącą populacją niedźwiedzi. Mądrość górali w dużej mierze została potwierdzona: niedźwiedzie rzeczywiście są bardziej skore do pozostania w gawrach, kiedy na zewnątrz panują mrozy, a pokrywa śniegu jest gruba. Jednak analizy wykryły jeszcze jeden czynnik sprzyjający zimowej bezsenności niedźwiedzi: dokarmianie zwierząt kopytnych. Miejsca dokarmiania zwierzyny stanowią gwarancję łatwego zdobycia pożywienia nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Nie dziwi więc, że niedźwiedzie częściej decydowały się na utrzymanie aktywności, jeśli w pobliżu dostępne były duże ilości karmy. W ten sposób tworzy się błędne koło: osobniki, które ze względu na obfitość karmy decydują się na utrzymanie aktywności podczas śnieżnej i mroźnej pogody, stają się bardziej zależne od dokarmiania, ponieważ naturalne źródła pokarmu są trudniej dostępne w warunkach zimowych. Wyniki te pokazują, jak zmiany klimatu w powiązaniu z pokarmem dostarczanym przez człowieka wpływają na zachowanie niedźwiedzi. W miarę jak zimy będą stawać się coraz łagodniejsze, będziemy częściej spotykać niedźwiedzie aktywne zimą, szczególnie w rejonach, gdzie prowadzi się dokarmianie zwierząt.

Bojarska, K., Drobniak, S., Jakubiec, Z., Zyśk-Gorczyńska, E. (2019) Winter insomnia: how weather conditions and supplementary feeding affect the brown bear activity in a long-term study. Global Ecology and Conservation, https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00523

Fot. Zdjęcie z fotopułapki IOP PAN

 

SEMINARIUM IOP PAN 08.01.2019

Zapraszamy Państwa na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN  w Krakowie, które odbędzie się 14 stycznia br., w sali konferencyjnej instytutu (al. A. Mickiewicza 33), o godzinie 13-tej. 

Będziemy mieli przyjemność wysłuchania dr hab. Tadeusza Zająca, prof. IOP PAN, który przedstawi referat zatytułowany: "Renaturyzacja Delty Środkowej Nidy, czyli jak wdrożyć naukę (chemia, geologia, geografia, biologia, nauki społeczne i ekonomia) do praktyki w projekcie LIFE+"

Referat będzie prezentacją dużego projektu badawczo-aplikacyjnego, rozpoczynającego się w naszym instytucie.

Serdecznie zapraszamy!

 

SEMINARIUM IOP PAN 02.01.2019

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN 7 stycznia 2019 r., o godz. 13:00 w sali konferencyjnej (al. A. Mickiewicza 33, Kraków). 
Dr Mateusz Ledwoń (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie) przedstawi referat zatytułowany: "M. Ledwoń, G. Neubauer, A. Żmuda, A. Flis.  Dlaczego mama nas opuściła? – strategie rozrodcze samców i samic rybitwy białowąsej".