Pracownicy

dr hab. Agata Wojtal, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. Agata Wojtal, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 45
Jednostki organizacyjne:
Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha
Tematyka badań:

Taksonomia, ekologia i biogeografia okrzemek (Bacillariophyta)

Kariera naukowa:

Magister – 18.12.1992, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku

Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii – 19.01.2001, Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera

Doktor habilitowany w zakresie biologii – 20.06.2013, Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera

Przebieg pracy:

1993–2013 (Instytut Botaniki PAN w Krakowie),

profesor IOP PAN – 2014 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

Pełnione funkcje:

członek Rady Redakcyjnej Diatom Monographs ARG Gantner Verlag

sekretarz redakcji Polish Botanical Journal

Członkostwo:

członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego(od 2002)

członek Polskiego Towarzystwa Fykologicznego (od 2007)

członek International Society for Diatom Research (od 2003)

członek Federation of European Phycological Societies (od 2007)

członek Rady Fundacji Botaniki Polskiej im. W. Szafera

Publikacje z listy filadelfijskiej

Wojtal A.Z., Ognjanova–Rumenova N., Wetzel C.E., Hinz F., Piątek J., Kapetanovic T., Ector L. & Buczkó K. 2014. Diversity of the genus Genkalia (Bacillariophyta) in boreal and mountain lakes – taxonomy, distribution and ecology. Fottea, 14(2): 225–239. 

Lange-Bertalot H. & Wojtal A.Z. 2014. Diversity in species complexes of Placoneis clementis (Grunow) Cox and Paraplaconeis placentula (Ehrenberg)Kulikovskiy, Lange-Bertalot & Metzeltin. Nova Hedwigia, Beiheft 143: 403–420.

Buczkó K., Ognjanova-Rumenova N., Magyari E.K., Morales E. A, Wojtal A.Z., Magyar I. &  Ector L. 2014. Structure, biostratigraphy and distribution of Navicula haueri Grunow, a Miocene diatom (Bacillariophyta) from the Carpathian Realm. Nova Hedwigia, Beiheft 143: 369–379.

Cantonati M., Angeli N., Virtanen L.; Wojtal A.Z., Gabrieli J., Falasco E, Lavoie I., Morin S., Marchetto A., Fortin C. & Smirnova S. 2014. Achnanthidium minutissimum (Bacillariophyta) valve deformities as indicators of metal enrichment in diverse widely-distributed freshwater habitats. Science of the Total Environment 475: 201–215.

(on-line 2013,http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.10.018).

Buczkó K., Wojtal A.Z., Magyari E. 2013. Lectotypification, emended description and distribution of Planothidium distinctum (Achnanthidiaceae, Bacillariophyceae). Phytotaxa 117 (1): 1–10.

Wojtal A. W. & Sobczyk Ł. 2012.The influence of substrata and physicochemical factors on the composition of diatom assemblages in karst springs and their applicability in water-quality assessment. Hydrobiologia, 695: 97-108.

Solak C. N., Ector L.,Wojtal A.Z., Ács É & Morales E. A. 2012. A review of investigations on diatoms (Bacillariophyta) in Turkish inland waters. Nova Hedwigia, Beiheft 141: 431-462.

Budzyńska A., Wojtal A.Z. 2011. The centric diatom Puncticulata balatonis (Pantocsek) Wojtal et Budzyńska, comb. nov., in the plankton of eutrophic-hypertrophic Rusałka Lake (Western Poland). Nova Hedwigia 93: 509–524.

Wojtal A.Z. 2009. Nupela marvanii spec nov., and N. lapidosa (Krasske) Lange-Bertalot in Poland with  notes on the distribution and ecology of the genus Nupela (Bacillariophyta). Fottea 9(20) 233-242.

Wojtal A Z.,  Witkowski A. & Scharf B. 2009. An approach to the recent environmental history of Pilica Piaski spring (southern Poland) using diatoms. Hydrobiologia 631: 267–277.

Buczkó K., Wojtal A.Z. & Jahn R. 2009.The Kobayasiella species of the Carpathian basin: nomenclature, valve morphology and description of K. tintinni nov. spec.Diatom Research 24(1): 1-21.

Toporowska M., Pawlik-Skowrońska B. & Wojtal A.2008. Epiphytic algae on Stratiotes aloides L., Potamogeton lucens L., Ceratophylum demersum L, and Chara spp. in macrophyte-dominated lake.Oceanological and Hydrobiological Studies 37(2): 51-63.

Buczkó K. & WojtalA.2007. Anew Kobayasiella species (Bacillariophyceae) from Lake Saint Ana’s sub-recent deposits in the Eastern Carpathian, Europe. Nova Hedwigia 84(1-2): 155-166.

Wojtal A. 2003. Diatoms of the genus Gomphonema from karstic stream in the Kraków-Częstochowa Upland.Acta Soc. Bot. Polon. 73(3): 213-220.

 

Książki i monografie

Witkowski A., Wojtal A.Z., Żelazna-Wieczorek J. & M. Bąk 2014.Bacillariophyceae. In: Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research.ed. Burchardt L. , W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 35-66.

Wojtal A.Z. 2013.Species composition and distribution of diatom assemblages in spring waters from various geological formations in southern Poland.Bibliotheca Diatomologica 59: 1-436. J. Cramer, Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

Wojtal A.Z. 2013.Okrzemki (Bacillariophyta) jako wskaźniki jakości wód i stanu ekologicznego źródeł. [W: J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym]. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 101–125.

Bąk M., Witkowski A., Żelazna-Wieczorek J.,Wojtal A. Z.,Szczepocka E., Szulc K., Szulc B. 2012. Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce.[Key for phytobenthic diatoms identification for the assesment of ecological status of surface waters in Poland].Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1–452. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.

Witkowski A., Wojtal A.Z., Żelazna-Wieczorek J., Bąk M. 2010. Okrzemki (Bacillariophyceae) [Diatoms. (Bacillariophyceae) ]. W: Burchardt L. (red.), Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych. Wydawnictwa Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań: 35–67.

Wojtal A.Z. 2009. The diatoms of Kobylanka stream near Kraków (Wyżyna Krakowsko Częstochowska, S Poland).Polish Botanical Journal 54(2): 129–330.

Siemińska J., Wołowski K., Piątek J., Wojtal A. Z. 2008. Glony Ojcowskiego Parku Narodowego [Algae of the Ojców National Park]. Klasa A., Partyka J. (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda [Monograph of the Ojców National Park. Nature]. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców: 241–262.

Dumnicka E., Jelonek M., Klich M., Kwandrans J., Wojtal A., Żurek R. 2005. Ichtiofauna i status ekologiczny wód Wisły, Raby, Dunajca i Wisłoki  [Ichthyofauna and ecological status of the waters of the Vistula, Raba, Dunajec and Wisłoka]. Instytut Ochrony Przyrody, Kraków: 162–200.

 

Inne publikacje oryginalne

Buczkó K., Wojtal A.Z. & Magyari E.K. Late quaternary Nupela taxa of Retezat Mts. (South Carpathians), including the description of Nupela pocsii sp. nov. (Bacillariophyceae)).Polish Botanical Journal 58(2):427–436.

Van de Vijver B.,  Ector L., Beltrami M. E., de Haan M., Falasco E., Hlúbiková D., Jarlman A., Kelly M., Novais M.H.  & Wojtal A.Z.,2011.A critical analysis of the type material of Achnanthidium lineare W. Sm. (Bacillariophyceae).Algological Studies.136:167-191.

Wojtal A.Z., Ector L., Van de Vijver B., Morales E.A., Blanco S., Piatek J. & Smieja A. 2011. Morphology and distribution of the Achnanthidium minutissimum complex (Bacillariophyceae) in southern Poland. Algological Studies.136: 211–238.

Wojtal A. Z., Lange-Bertalot H., Nautiyal R., Verma J. & Nautiyal P. 2010. Achnanthidium chitrakootense spec. nov. from rivers of northern and central India.Polish Botanical Journal55: 55-64.

Wojtal A. 2009.  Diatom flora of Kobylanka stream (South Poland). How many taxa can exist in a very small water-body? Studi Trent.Sci. Nat., 84: 135-138.

Wojtal A. & Sobczyk Ł. 2006. Epilithic diatom assemblages on stones of different size. Verh. Intern. Verein. Limnol. Verh. Intern. Verein. Limnol. 29(3): 1657-1659.

Wojtal A. & Sobczyk Ł. 2006. Composition and structure of epilithic diatom assemblages in a hardwater stream (S Poland).Archiv f. Hydrobiol 162, Supl. Bd. Algol.Studies 119: 105-125.

Wojtal A. Z. & Kwandrans J. 2006. Diatoms of the Wyżyna Krakowsko-Częstochowska upland (S Poland) – Coscinodiscophyceae (Thalassiosirophycidae).Polish Botanical Journal 51(2): 177-207.

Buczkó K., Wojtal A.Z.& Pócs T. 2008. Exsiccata Carpato-pannonica, Collectio Diatomologica. Mires. http://www.buczko.eu/MiresExsiccata.pdf Hungarian Natural History Museum, Budapest, vol. 1: 1-21.

Wojtal A., Woźniak-Wilk E., Bucka H. 2005.Diatoms (Bacillariophyceae) of the transitory zone of Wolnica Bay (Dobczyce dam reservoir) and Zakliczanka stream (Southern Poland).Archiv f. Hydrobiology 156, Alg.Studies 115: 1-35.

Wilk-Woźniak E. &Wojtal A.2005.Different aspects of Algal studies – some remarks. Oceanological and Hydrobiological Studies 34 Suppl.3: 177-185.

Buczkó K. &A.Wojtal A.2005.Moss-inhabiting siliceous algae from Hungarian peat bogs. Studia Botanica Hungarica 36: 21-42.

Wojtal A. & Buczkó K. 2004. Comparative study of Navicula hasta Pantocsek and Navicula rakowskae Lange-Bertalot morphology and distribution.Studia Bot. Hung. 35: 33-44.

Wojtal A. 2004. New or rare species of the genera Achnanthidium and Psammothidium (Bacillariophyceae) in the diatom flora of Poland. Polish Botanical Journal 49(2): 215-220.

Wojtal A. 2004. New locality of Diadesmis tabellarieaeformis (Krasske) Lange-Bertalot & Wojtal (Bacillariophyceae) in Europe.Algological Studies 112: 98-94.

Wojtal A. 2003. Diatoms of the families Amphipleuraceae and Brachysiraceae from the Kraków Częstochowa Upland (S Poland). Polish Botanical Journal 48(1): 55-61.

WojtalA. 2001a. New or rare species of the genus Navicula (Bacillariophyceae) in the diatom flora of Poland. Polish Bot. J. 46(2): 161–167.

Wojtal A., Witkowski A. & Metzeltin D. 1999.Diatom flora of the raised peat-bog ‘Na Czerwonem’ in NowyTarg Basin (Southern Poland).Fragm. Florist. Geobot.44(1): 167–192.

 

Redakcja

Wołowski, K., I. Kaczmarska, J.M. Ehrman &A.Z. Wojtal (red.).2012. Current advances in algal taxonomy and its applications: phylogenetic, ecological and applied perspective. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.1-301.

Witkowski A.,Wojtal A.Z.& Wójcicki J. J. (red.).2010. Papers on diatoms dedicated to Kurt Kramer on the 85th anniversary of his birthday. Polish Botanical Journal, 55 (1): 1-300.

Wołowski K., Kwandrans J.,Wojtal A.Z.(red.).2010. Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. Book of Abstracts of the 29thInterntional Conferece of the Polish Phycological Society. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków. 1-203.

 

Projekty badawcze

Kierownik

Model zróżnicowania epilitycznych zbiorowisk okrzemkowych w zależności od wielkości zasiedlanych cząstek oraz jakości wód (Jura Krakowsko-Częstochowska). Kierownik projektu badawczego (6 PO4G 068 21) na lata 2001 -2003,

Źródła Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jako wskaźniki przemian środowiska przyrodniczego i ostoje bioróżnorodności. (6 PO4G 068 21) na lata 2004-2007,

Różnorodność, rozmieszczenie i zagrożenia mikroflory źródeł południowej Polski.(N304 092834) na lata 2008-2011,

Morphological variability and current distribution patterns of common Stauroneis species described by C.G. Ehrenberg (Bacillariophyta) (Synthesys DE-TAF-4498) 11.01.-30.01.2009.

Taxonomical revision of selected Navicula Bory species (Bacillariophyta) deposited in Pantocsek collection (Budapest). (Synthesys HU-TAF-4229) 16.03.-30.03.2014.

 

Wykonawca

Studia taksonomiczne nad wybranymi grupami glonów na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (6 P204 044 04) na lata 1993-1995,

Rola kolonii pingwinów w kształtowaniu antarktycznych ekosystemów lądowych. (2 P04F 001 27) na lata 2004-2007,

Wpływ przemian antropogenicznych na bioróżnorodność okrzemek (Bacillariophyceae) z rodzaju Eunotia w Europie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski (N304 002 31/0215) na lata 2004-2007,

Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym (N N305 023640) na lata 2011-2013.

 

Koordynator lub wykonawca projektów w ramach umów centralnych PAN

The algal communities in boreal water ecosystems in East Europe – biodiversity, structure, function and use for monitoring. Karelian Institute of Biology RAS (projekt na lata 2005-2007),

The algal communities in boreal water ecosystems in East Europe – biodiversity, structure, function and use for monitoring. Karelian Institute of Biology RAS (projekt na lata 2008-2010),

Comparative studies of extant and fossil floras from Poland and Hungary. Hungarian Natural History Museum (Projekty w latach 2005-2007, 2008-2010, 2011-2013),

Taxonomy, ecology, chorology and biostratigraphy of fossil and extant Naviculales.Polish Academy of Science, Bulgarian Academy of Sciences (Projekty na lata 2009-2011, 2012-2014).

 

Współpraca bez podpisanych umów

Department of Zoology, H. N. B. Garhwal University, Srinagar 246174, Garhwal, Indie

Dumlupinar University, Department of Biology, Kütahya, Turcja

Museo delle Scienze, Limnology and Phycology Section, Trento, Włochy

Public Research Centre – Gabriel Lippmann, Department of Environment and Agro-Biotechnologies (EVA), Belvaux, Luxemburg

 

Prezentacje ustne podczas Konferencji i Sympozjum

wykłady na zaproszenie

Wojtal A.Z. 2008. Ecology & taxonomy of benthic diatoms in oligotrophic – springs. Workshop: Ecology & taxonomy of benthic diatoms in oligotrophic habitats; 16-20 June, Lake Tovel Limnological Station of the MTSN, Włochy.

Wojtal A.Z. 2008. Ecology & taxonomy of benthic diatoms in oligotrophic – mires. Workshop: Ecology & taxonomy of benthic diatoms in oligotrophic habitats; 16-20 June, Lake Tovel Limnological Station of the MTSN, Włochy.

Wojtal A.Z. 2009. The Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki complex in Poland. 1st European Workshop on Diatom Taxonomy, Public Research Centre – Gabriel Lippmann, Belvauox, 26-28 November 2009, Luxembourg, IB PAN. 26-27.11.2009 Luxembourg, Belvaux.

Wojtal A. Z.. 2013. Selected Fragillariales in Poland: estimating morphological ranges and early ecology. 2ndEuropean Workshop on Diatom Taxonomy. 20–21.09.2013. Thonon les Bains. Francja

 

Pozostałe prezentacje ustne

Wojtal A. Z. 2006. Źródła Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jako ostoje różnorodności glonów: okrzemki (Bacillariophyceae). [W: Moniewski P., Tomalski P. & Ziółkiewicz M. (red.), Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Źródła środowiskowe aspekty badań”, Łódź, 20-22 września 2006 roku, I: 34-35. Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Wojtal A.Z. & Smykla J. 2007. The soil diatom assemblages from the area of Edmonson Point (Northern Victoria Land, Antarctica). 1th International Symposium „Flora, Vegatation and Landscape of Pomerania”. Internat. Symposium of the Polish Botanical Society.06–08.09.2007. Szczecin.

Wojtal A.Z.& Smykla J. 2007. The soil diatom assemblages from the area of Edmonson Point (Northern Victoria Land, Antarctica). Workshop on Changes of the Polar Ecosystem. 07-09.11.2007. Czechy, Špindlerův Mlýn.

Wojtal A.Z. 2008. Diatom flora of Kobylanka stream. How many taxa can exist in a very small water-body? 2ndCentral European Diatom Meeting (CEDiatoM2) 2008; 12 - 15 June, Trento, Włochy.Abstract Book,Marco Cantonati, Alessia Scalfi & Ermanno Bertuzzi (eds), p. 22.

Wojtal A.Z., Witkowski A. & Burkhard S. 2009. Assessing environmental changes and reference conditions for springs in South Poland using diatoms. The joint 40th Meeting of the Dutch-Flemish Society of Diatomists (NVKD) and 3rd Central European Diatom Meeting (CE-DiatoM), 26-29.03.2009. Diatomededelingen 33: 131

Wojtal A.Z. 2009.Choice of substrate in diatom-based water-quality assessment in Polish limestone springs. 7thInternational Symposium “Use of Algae for Monitoring Rivers”, ISUAMR 2009, 23-25.11. 2009, Luxembourg, Luxembourg. Book of Abstracts: 59.

Wojtal A. Z. 2010.From an average centre to the privileged margin: Biodiversity and distribution of diatoms in springs from southern Poland. 21st International Diatom Symposium. 30.08-04.09.2010. USA, St Paul, Minnesota.

Wojtal A.Z., Jahn R. 2010. Identity and taxonomy of Pinnularia gibba Ehrenberg. 4rd Central European Diatom Meeting (CE-DiatoM) 12-14.03.2010.Niemcy, Reichenau/Bodensee.

Wojtal A. Z. 2011.Diatoms (Bacillariophyta) from 67 springs in southern Poland. 30thConference of the Polish Phycological Society:The past, present and future of phycological research. Its significance for man and for the protection of environment. 18-22.05.2011. W: Matuła J., Richter D. & Urbaniak J. (red.). Book of Abstracts p. 101.Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Wojtal A. Z., Siwek J. & Baścik M. 2012. Response of epilithic diatom assemblages to nitrate pollution in springs of the Małopolska Upland.Abstracts Book, p. 38. 8thInternational Symposium – Use of Algae for Monitoring Rivers.19-22 June 2012Alcalá de Henares-Madryt, Hiszpania.

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Bilous O.P., Wojtal A.Z., Ivanova N.O., Tsarenko P.M., Burova O.V., Barinova S. 2020.

Benthic Diatom Composition in Coastal Zone of Black Sea, Sasyk Reservoir (Ukraine). Diversity 12 (12): 458. Pobierz pdf

Eliasz-Kowalska M., Wojtal A.Z. 2020.

Limnological characteristics and diatom dominants in lakes of Northeastern Poland. Diversity 12 (10): 374, 1-16. Pobierz pdf

Okoń D., Błońska A., Różkowski J., Wojtal A.Z. 2020.

Natural and anthropogenic factors controlling the calcareous springs biodiversity (Cracow-Częstochowa Upland, Poland). Ecohydrology and Hydrobiology (In Press): DOI: 10.1016/j.ecohyd.2020.06.007.

Pociecha A., Wojtal A.Z., Szarek-Gwiazda E., Cieplok A., Ciszewski D., Cichoń S. 2020.

Neo- and paleo-limnological studies on diatom and cladoceran communities of subsidence ponds affected by mine waters (S. Poland). Water 12: 1581. Pobierz pdf

Czerwik-Marcinkowska J., Wojciechowska A., Mrozińska T., Wojtal A. 2019.

Algal diversity and community composition of peat bogs in Poland (Central Europe). Phytocoenologia (DOI: 10.1127/phyto/2019/0278).

Pociecha A., Wojtal A.Z., Szarek-Gwiazda E., Cieplok A., Ciszewski D., Kownacki A. 2019.

Response of Cladocera Fauna to Heavy Metal Pollution, Based on Sediments from Subsidence Ponds Downstream of a Mine Discharge (S. Poland). Water 11 (4): 810. Pobierz pdf

Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Kuciel H., Wojtal A.Z. 2018.

Is zooplankton an indicator of the water trophic level in dam reservoirs?. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (3): 288-295.

Żurek R., Diakiv V., Szarek-Gwiazda E., Kosiba J., Wojtal A.Z. 2018.

Unique Pit Lake Created in an Opencast Potassium Salt Mine (Dombrovska Pit Lake in Kalush, Ukraine). Mine Water and the Environment: 1-14. Pobierz pdf

Buczkó K., Ognjanova-Rumenova N., Wojtal A.Z., Stenger-Kovács C. 2015.

Ultrastructure and taxonomic position of Cymbella latestriata Pantocsek (Bacillariophyta). Phytotaxa 207 (2): 172-180.

Ognjanova-Rumenova N., Buczkó K., Wojtal A.Z., Jahn R. 2015.

Staurosirella rhombus (Ehrenberg), Ognjanova-Rumenova, Buczkó, Wojtal & R. Jahn, comb. nov.—Typification, morphology and biostratigraphic significance. Phytotaxa 218 (3): 279-288.

Wojtal A.Z., Ognjanova–Rumenova N., Buczkó K., Siwek J., Van de Vijver B. 2015.

Revision of Navicula striolata (Grunow) Lange-Bertalot and N. rumaniensis Hustedt with the description of N. friedelhinziae sp. nov. Phytotaxa 204 (3): 177–192.

Buczkó K., Ognjanova-Rumenova N., Magyari E.K., Morales E.A, Wojtal A.Z., Magyar I., Ector L. 2014.

Structure, biostratigraphy and distribution of Navicula haueri Grunow, a Miocene diatom (Bacillariophyta) from the Carpathian Realm. Nova Hedwigia Bh. 143: 369–379.

Lange-Bertalot H., Wojtal A.Z. 2014.

Diversity in species complexes of Placoneis clementis (Grunow) Cox and Paraplaconeis placentula (Ehrenberg) Kulikovskiy, Lange-Bertalot, Metzeltin. Nova Hedwigia Bh 143: 403-420.

Wojtal A.Z., Ognjanova–Rumenova N., Wetzel C.E., Hinz F., Piątek J., Kapetanovic T., Ector L., Buczkó K. 2014.

Diversity of the genus Genkalia (Bacillariophyta) in boreal and mountain lakes – taxonomy, distribution and ecology. Fottea 14 (2): 225–239.
inne publikacje oryginalne

Ciszewski D., Cichoń S., Wojtal A. 2018.

Zapis zakończenia eksploatacji rud Zn-Pb w osadach rzeki i małych zbiorników wodnych. Prace i Studia Geograficzne 63 (3): 119-132.

Buczkó K., Wojtal A.Z., Beszteri B., Magyari E.K. 2015.

Morphology and distribution of Navicula schmassmannii and its transfer to genus Humidophila. Studia bot. hung. 46 (1): 25-41.
książki i monografie

Wojtal A.Z., Pociecha A., Piątek J. (eds) 2018.

Green future: algae – applications and perspective. Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Institute of Nature Conservation, PAS, Kraków: 1-128. Pobierz pdf
rozdziały w książkach i monografiach

Ognjanova-Rumenova N., Wojtal A.Z., Sienkiewicz E., Botev I., Trichkova T. 2019.

Biodiversity of High Mountain Lakes in Europe with special regards to Rila Mountains (Bulgaria) and Tatra Mountains (Poland). W: Seckbach, J. and Gordon, R. (red.). Diatoms. Biology & Applications, Wiley-Scrivener, Beverly, MA, USA : 335-353.

Witkowski A., Wojtal A.Z., Żelazna-Wieczorek J., Bąk M. 2017.

Chapter 4: Bacillariophyta. W: Burchardt L. (red.). Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Biology, Teaching Resources Library No. 3, Kraków - Poznań - Szczecin (CD-ROM), ISBN: 978-83-61320-89-0.

Wojtal A.Z., Eliasz-Kowalska M. 2016.

Diatoms (Bacillariophyta).W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 55-78.

Wojtal A.Z., Eliasz-Kowalska M. 2016.

Okrzemki (Bacillariophyta). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 55-78.

Wojtal A.Z., Wilk-Woźniak E., Eliasz-Kowalska M. 2016.

Peryfitonowe okrzemki (Bacillariophyta) rzeki Raby poniżej Zbiornika Dobczyckiego w roku 1983 i w roku 2014. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 166-169. Pobierz pdf

Projekty

POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz

tel.: 12 370 35 39
2014/15/B/ST10/03862 Rekonstrukcja i prognoza reakcji systemu rzecznego zmienionego przez górnictwo rud Zn-Pb na zakończenie eksploatacji.
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Ciszewski
Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji siedlisk wodnych Białowieskiego Parku Narodowego oraz związanych z nimi ekosystemów. Identyfikacja ich zagrożeń oraz opracowanie wytycznych do ich ochrony i monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i gatunków Natura 2000.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48

Inne

Nazwa konferencji: Ochrona przyrody, powierzchni Ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów
Organizator: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska w Słupsku
Miejsce: Zakopane
Data: 2019-06-10
Autorzy: Pociecha A., Wojtal A.Z., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Cichoń S.
Wykład na konferencji: Ocena stanu zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi na obszarach pokopalnianych
Nazwa konferencji: 38th International Conference of Polish Phycological Society "Evolution and biodiversity of algae"
Organizator: Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Miejsce: Kielce-Sandomierz
Data: 2019-06-04
Autorzy: Wojtal A.Z., Pociecha A., Toporowska M., Grabowska M., Chmiel St.
Poster: The biodiversity and environment quality of large Springs in Lublin Upland and Roztocze region (East Poland)
Nazwa konferencji: X Sesja Paleolimnologiczna
Organizator: Zakład Paleobotaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,Komisja Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego,Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk
Miejsce: Białystok
Data: 2019-03-18
Autorzy: Zawisza E., Pociecha A., Mirosław-Grabowska J., Seroczyńska K., Worobiec E., Worobiec G., Wojtal A.Z.
Wykład na konferencji: Co żyło w jeziorach przed czwartorzędem?
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Nadir Solak C., Wojtal A.Z., Kaleli A., Ergönül B., Çetin A.K.
Poster: A new record diatoms from the Tigris-Euphrates River System (Turkey)
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Wojtal A.Z., Ciszewski D., Cichoń S., Pociecha A.
Poster: The diatom analysis of sediments from the ore mine cessation in the Chechło River area (S Poland)
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Nadir Solak C., Bąk M., Wojtal A.Z, Kaleli A., Ergönül B.
Wykład na konferencji: The diatoms of high altitude lakes in the Black Sea Region, Turkey
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Wojtal A.Z., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E.
Poster: Phyto- and zooplankton relationships in oxbow lakes polluted by heavy metals
powrót do listy pracowników