Aktualności

OTWARTE ZASOBY W REPOZYTORIUM CYFROWYM INSTYTUTÓW NAUKOWYCH | 2018.09.10

Itestnstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1.08.2018 r. rozpoczął realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

W Projekcie uczestniczy 16 Partnerów (instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i jeden instytut badawczy), a beneficjentem jest Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.
Celem Projektu jest zwiększenie wolumenu (łącznie o 146.107 pozycji), dostępności i wykorzystania Informacji Sektora Publicznego udostępnianej na wolnych licencjach, a pochodzącej ze zgromadzonych u Partnerów zasobów nauki oraz dostosowanie realizowanych usług do potrzeb użytkowników, w tym niepełnosprawnych. Nastąpi to z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury teleinformatycznej (w tym darmowego dla Partnerów Projektu środowiska PIONIER) i platformy RCIN, tj. Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (www.rcin.org.pl), którą większość partnerów współtworzyła w ramach PO UE Innowacyjna Gospodarka.

Obecnie działania obejmować będą lepsze dostosowanie funkcjonalności tej platformy do potrzeb jej użytkowników oraz stworzenie możliwości udostępniania w sieci Internet, poprzez tę platformę zasobów naukowych kolejnych 6 podmiotów. W efekcie Projektu zostaną udostępnione w Internecie unikalne zasoby nauki, w tym zasoby tekstowe i graficzne oraz dane źródłowe. W szczególności udostępnione zostaną w sieci Internet nowe pozycje, zawierające treści i dane naukowe, opatrzone kompletem metadanych, które dotychczas udostępniane były tylko wyjątkowo nielicznej grupie badaczy odwiedzających siedziby Partnerów. Obiekty te dokumentują dotychczasowe kierunki rozwoju dyscyplin, które uprawiają Partnerzy oraz służą dalszemu rozwojowi tych badań. Zmodernizowany zostanie także, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb użytkowników, system informatyczny RCIN. Powstaną nowe lub doposażone zostaną już istniejące u partnerów pracownie digitalizacji i stanowiska pracy. Przewidziano także szkolenia pracowników merytorycznych oraz szkolenia użytkowników końcowych. Ważnym zadaniem będzie promocja Projektu obejmująca identyfikację wizualną, opracowanie materiałów promocyjnych, organizację wydarzeń oraz budowanie wizerunku w mediach.

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w ramach powierzonych mu zadań zdigitalizuje i udostępni na platformie RCIN zasoby naukowe tekstowe i graficzne takie jak książki, monografie, czasopisma, mapy.

 

Okres realizacji: 2018 - 2021

Koszt kwalifikowany projektu to 1 576 925 PLN

Źródło finansowania:

Budżet: środków europejskich 84,63%; państwa 15,37% 

 

PREZENTACJA PROJEKTU OZwRCIN REALIZOWANEGO W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY PAN W KRAKOWIE

test test


INFORMACJE, DOKUMENTY, PROMOCJA


  Repozytorium Cyfrowe Instytutu (RCIN IOP PAN)

www.rcin.org.pl

https://www.iop.krakow.pl/projekty...

 

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych na kanałach Social Media:

Facebook:
https://www.facebook.com/RepozytoriumCyfrowe/

Instagram:
https://www.instagram.com/rcin_repozytoriumcyfrowe/

YouTube:
https://youtube.com/channel/UCqbZUF9HB7qMBRVj-Jaw9-g

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/70281564/admin/

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron, a następnie polubienia i udostępnienia profili.

 

Udostępnianie zasobów naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w wersji elektronicznej na platformie RCIN
W czasopismie Chrońmy Przyrodę Ojczstą ukazał się artykuł opisujący Projekt OZwRCIN i zasoby naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które są udostępnione w elektronicznej wersji w ramach realizowanego projektu. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. ,,Udostępnianie zasobów naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w wersji elektronicznej na platformie RCIN", Chrońmy Przyrodę Ojczstą, t. 75, z. 3 2019 r.  


Promocja Projektu OZwRCIN na VII warsztatach geomorfologii strukturalnej w Chęcinach
Projekt pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych OZwRCIN” realizowany w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie był współorganizatorem konferencji pn. „VII warsztaty geomorfologii strukturalnej. Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia - stan badań i perspektywy badawcze”, która odbyła się w Chęcinach w dniach od 26 do 29 września 2019 r. Projekt był promowany na sesji referatowej w dniu 26 września przez Hannę Kuciel – kierownika merytorycznego projektu, która zreferowała w ramach prezentacji główne cele i założenia projektu, jak również zaprezentowała publikacje jakie Instytut Ochrony Przyrody PAN zamierza udostępnić na platformie RCIN. W ramach prezentacji odbyła się projekcja filmu przedstawiającego warsztat pracy i proces digitalizacji zbiorów naukowych Instytutu. GALERIA ZDJĘĆ pdf


Relacja z uroczystego otwarcia Pracowni digitalizacji OZwRCIN

Zaproszenie na otwarcie Pracowni digitalizacji IOP PAN

Szkolenie dLibra 2-4.10.2018