Projekt

LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy LIFE4DELTA_PL.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Wojciech Bielański

tel.: 12 370 35 22

dr Adam Ćmiel

tel.: 12 370 35 61

mgr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61

mgr Małgorzata Łaciak

tel.: 12 370 35 11

dr Rafał Martyka

tel.: 12 370 35 23
Źródło finansowania:EU Life+ współfinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kwota na realizację:5,473,145 EURO
Okres realizacji: 2019 - 2024
Opis projektu:

Unikatowa w skali kontynentu struktura geomorfologiczna jaką jest śródlądowa delta rzeki Nidy, stanowi jeden z najbogatszych przyrodniczo obszarów w Europie. Pokrywa się ona w całości z obszarem będącym przedmiotem zainteresowania Wspólnoty PLH260003 Ostoja Nidziańska o pow. 26 515,64 ha oraz Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków PLB260001 Dolina Nidy o pow. 19 956,10 ha.

OSO Dolina Nidy jest ostoją ptaków o randze europejskiej E62. Położony jest w obrębie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków wodnych śródlądowej delty Nidy (C1), co przyczyni się do przywrócenia unikatowych walorów przyrodniczych, w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, w tym szczególnie:

- *91E0 Łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (C2)

- 3150 Starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych (C1)

- odtworzenia siedlisk łąkowych do właściwego stanu ochrony (C3-C4), w tym utworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla ptaków, m.in. dla A021 bąka, A122 derkacza, A119 kropiatki i A031 bociana białego (C5)

- odtworzenia lub restytucji populacji gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową: 1032 skójki gruboskorupowej (C7), 4056 zatoczka łamliwego (C8), 1016 poczwarówki jajowatej (C9), 1188 kumaka nizinnego, 1166 traszki grzebieniastej (C10) i 1220 żółwia błotnego (C6)

Przywrócenie mozaiki przestrzennej ekosystemów wpłynie również na poprawę stanu populacji występujących tutaj innych gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE, Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, na Czerwonej Liście IUCN, Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce.

Istotnym celem projektu jest także stworzenie rezerwy genowej typowych dla Ostoi Nidziańskiej gatunków roślin zagrożonych wyginięciem (C11).

Celem pośrednim jest restytucja wypasu (C4), który został zaniechany w latach 90-tych XX w. co wpłynie na wieloletnie utrzymanie we właściwym stanie siedlisk łąkowych oraz występujących tutaj gatunków zwierząt, umożliwi także stworzenie nowych miejsc pracy i przywróci wzorce kulturowe związane z wypasem. 

Dodatkowym celem projektu jest aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej, związanej z zagrożeniem i potrzebą ochrony jednego z najcenniejszych ekosystemów Ponidzia,  jak również edukacja skierowana do szerokiej grupy odbiorców (E2).

www.iop.krakow.pl/delta

Lista projektów