Pracownicy

mgr Wiesław Król

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35
Jednostki organizacyjne:
Centrum Natura 2000

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Flis A., Skórka P., Król W. 2024.

Habitat preferences of a secretive marsh bird using a man-made habitat: the case of Little Bittern (Ixobrychus minutus minutus). The European Zoological Journal 91 (1): 21-30. Pobierz pdf

Bojarska K., Maugeri L., Kuehn R., Król W., Theuerkauf J., Okarma H., Gula R. 2021.

Wolves under cover: The importance of human-related factors in resting site selection in a commercial forest. Forest Ecology and Management 497: 119511.

Bojarska K., Kurek K., Śnieżko S., Wierzbowska I., Król W., Zyśk-Gorczyńska E., Baś G., Widera E., Okarma H. 2020.

Winter severity and anthropogenic factors affect spatial behaviour of red deer in the Carpathians. Mammal Research 65 (4): 815-823.

Gula R., Bojarska K., Theuerkauf J., Król W., Okarma H. 2020.

Re-evaluation of the wolf population management units in central Europe. Wildlife Biology 2020 (2). Pobierz pdf

Najberek K., Okarma H., Chmura D., Król W., Walusiak E., Solarz W. 2019.

Enemy pressure exerted on alien and native plants may differ between montane and lowland regions. Arthropod-Plant Interactions, Springer 14 (2): 75-287. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Burchardt L., Cerbin S., Chmura D., Gąbka M., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Król W., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B.M., Pełechaty M., Pęczuła W., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Żbikowski J. 2019.

Effects of the environs of waterbodies on aquatic plants in oxbow lakes (habitat 3150). Ecological Indicators 98: 736-742.

Kurek K., Król W., Najberek K., Ćmiel A.M., Solarz W., Bury S., Baś G., Najbar B., Okarma H. 2018.

Habitat Use of the Aesculapian Snake at Different Spatial Scales. Journal of Wildlife Management 82 (8): 1746-1755. DOI:10.1002/jwmg.21534.

Najberek K., Nentwig W., Olejniczak P., Król W., Baś G., Solarz W. 2017.

Factors limiting and promoting invasion of alien Impatiens balfourii in Alpine foothills. Flora - Morphol. Distrib. Funct. Ecol. Plants 234: 224-232, DOI: 0.1016/j.flora.2017.08.002. Pobierz pdf

Kajzer-Bonk J., Skórka P., Nowicki P., Bonk M., Król W., Szpiłyk D., Woyciechowski M. 2016.

Relative Contribution of Matrix Structure, Patch Resources and Management to the Local Densities of Two Large Blue Butterfly Species. PLoS ONE 11 (12): e0168679, DOI: 10.1371/journal.pone.0168679. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Chmura D., Walusiak E., Król W. 2016.

An invertebrate harmfulness scale for research on plant pest diversity and impacts. International Journal of Pest Management: DOI: 10.1080/09670874.2016.1182229. Pobierz pdf

Kosior A., Celary W., Solarz W., Rasmont P., Fijał J., Król W., Witkowski Z., Iserbyt S. 2008.

Long-term changes in the species composition and distribution. Of Bombini (Apidae) in Cracow since the mid 1850s. Annales de la Société Entomologique de France 44 (4): 393-407.

Kosior A., Celary W., Olejniczak P., Fijał J., Król W., Solarz W., Płonka P. 2007.

The decline of the bumble bees and cuckoo bees (Hymenoptera: Apidae: Bombini) of Western and Central Europe. Oryx 41 (1): 79-88.

Król W., Solarz W., Zając T. 2002.

Breeding biology of the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus in the Nida wetlands (Poland). Biologia Bratislava 57 (5): 617-625.

Solarz W., Zając T., Król W. 1999.

Consequences of population decline in the Sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus in the Middle Nida wetlands (Poland). The Ring 21 (1).
inne publikacje oryginalne

Baś G., Bojarska K., Śnieżko S., Król W., Kurek K., Okarma H. 2017.

Wykorzystanie siedlisk przez dziki Sus scrofa na terenie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 354-362.

Flis A., Zięcik A., Król W. 2016.

Najwyżej położone stanowisko lęgowe bączka Ixobrychus minutus w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (3): 237–240.

Najberek K., Solarz W., Król W., Pępkowska-Król A., Strzałka M. 2013.

Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana w kompleksie stawów Przeręb koło Zatora. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 155-158.

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W., Baran P., Zięcik A. 2012.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2010-2011. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2012/2 (10).

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W. 2010.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2009. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2010/1 (7): 8-61.

Solarz W., Król W. 2009.

Krajowy system informacji o inwazjach biologicznych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (1): 29-31.

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotońska B., Okarma H. 2005.

Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauk o Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN: 1-68.

Kosior A., Król W., Płonka P. 2002.

Changes in bumble-bees and cuckoo-bees (Bombini, Apoidea) in the Pieniny National Park and its buffer zone (Southern Poland). Nature Conservation 58: 95-107.

Zając T., Korzeniak J., Solarz W., Zając K., Król W., Krzyściak-Kosińska R. 2002.

Geomorphic structure and landcover of extensively managed floodplains of the Nida River. Nature Conservation 59 (2): 91-97.

Kosior A., Król W., Płonka P. 2001.

Trzmielowate (Bombini, Apoidea) Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 20 (1): 39-54.
książki i monografie

Makomaska-Juchiewicz M., Król W., Bonk M., Cierlik G. 2022.

Monitoring gatunków zwierząt w Polsce w latach 2020–2021. Biuletyn Monitoringu Przyrody, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa 26 (2): 1-108.

Witkowski Z.J., Król W., Solarz W. 2003.

Carpathian List Of Endangered Species. WWF and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences , Vienna-Kraków.
rozdziały w książkach i monografiach

Król W., Pępkowska-Król A. 2016.

Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos). W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Krol A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.) 2016. Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP: 164-172.

Król W., Pępkowska-Król A. 2016.

Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra). W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Krol A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.). Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP: 352-360.

Pępkowska-Król A., Król W. 2013.

Kotlina Orawsko-Nowotarska i Pogórze Spisko-Gubałowskie. [W:] Pępkowska-Król A., Bobrek R., Wilk T. (red.). Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków: 158-169.

Solarz W., Król W., Bacher S., Nentrwig W., Sol D. 2010.

Terrestrial Alien Vertebrates in Europe. w: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kühn I. (red). Atlas of Biodiversity Risk.. Pensoft, Sofia, Moscow: 152-153.
publikacje popularno-naukowe

Solarz W., Król W. 2004.

Gatunki obce w Polsce - przyczyny wprowadzenia, wpływ na rodzimą przyrodę i konieczność zwalczania. Działalność Naukowa. Wybrane Zagadnienia 17: 43-45.

Projekty

Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2023–2025.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 39
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018 oraz uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007, Pasmo Policy PLB120006.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Opracowanie aktualizacji danych o występowaniu płazów i gadów wraz z zaleceniami ochronnymi w rejonie ulicy Wyłom.
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
81/GDOŚ/2017 Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Barbara Tokarska-Guzik
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych.
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków zwierząt.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji siedlisk wodnych Białowieskiego Parku Narodowego oraz związanych z nimi ekosystemów. Identyfikacja ich zagrożeń oraz opracowanie wytycznych do ich ochrony i monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i gatunków Natura 2000.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
2011/03/B/NZ9/04042 Czynniki determinujące inwazję obcych gatunków nawłoci: późnej (Solidago gigantea) i kanadyjskiej (S. canadensis), na obszarze polskich Karpat Zachodnich.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 39
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.
PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach.
IAS Gatunki Obce w Polsce.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 39

Inne

Nazwa konferencji: SEH 17th European Congress of Herpetology
Organizator: Veszprém
Miejsce: Veszprém, Hungary
Data: 2013-08-22
Autorzy: Kurek K., Król W., Najberek K., Bury S., Najbar B., Babiasz R., Baś G., Potoczek M., Zięcik A., Ćmiel A. M., Wierzbanowski P.
Wykład na konferencji: Distribution, habitat requirements and conservation of Aesculapian snake Zemenis longissimus in South-Eastern Poland
Nazwa konferencji: Uwarunkowania rozwoju hydroenergetyki w obszarze działania RZGW w Krakowie
Organizator: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Miejsce: Kraków
Data: 2012-02-09
Autorzy: Król W., Makomaska-Juchiewicz M.
Wykład na konferencji: Waloryzacja przyrodnicza cieków jako podstawa oceny ryzyka lokalizacyjnego obiektów hydroenergetycznych
Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-29
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Walusiak E., Chmura D., Król W.
Poster: Z deszczu pod rynnę? Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (Enemy Release Hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski
Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-29
Autorzy: Solarz W., Król W., Najberek K.
Wykład na konferencji: Internetowa baza danych Gatunki obce w Polsce (www.iop.krakow.pl/ias)
powrót do listy pracowników