Projekt

 Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35
Źródło finansowania:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Kwota na realizację:6 408 619,80 PLN (brutto)
Okres realizacji: 2020 - 2022
Opis projektu:

Zamówienie stanowi kontynuację programu Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego od roku 2006 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Prace obejmują wykonanie monitoringu 50 gatunków zwierząt na ok. 1887 stanowiskach monitoringowych, opracowanie wyników badań terenowych i przygotowanie materiałów do aktualizacji strony internetowej, opracowanie Biuletynu Monitoringu Środowiska poświęconego raportowi z wdrażania dyrektywy siedliskowej, opracowanie i publikację Biuletynu Monitoringu Środowiska z wynikami monitoringu zwierząt z lat 2020-2021, opracowanie zaleceń na kolejne lata monitoringu, wypełnienie formularza dotyczącego gatunków zagrożonych, przekazywanego do OECD, w zakresie gatunków zwierząt, wsparcie merytoryczne w zakresie opiniowania projektów dokumentów i aktów prawnych, udział w pracach nad doskonaleniem metodyk monitoringu oraz udziału w pracach wybranych grup roboczych: krajowych, działających przy Komisji Europejskiej, w ramach konwencji międzynarodowych i współpracy bilateralnej Polski z wybranymi państwami, a także wdrażanie pilotażowego monitoringu niedźwiedzia brunatnego.

Lista projektów