Projekt

 Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018 oraz uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007, Pasmo Policy PLB120006.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Wykonawcy:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35
Źródło finansowania:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Kwota na realizację:175 791,60 PLN
Okres realizacji: 2020 - 2020
Opis projektu:

Celem prac było wykonanie inwentaryzacji wskazanych przez Zamawiającego płatów siedlisk przyrodniczych na terenie Ostoi Gorczańskiej PLH120018, wraz z oceną stanu zachowania, określeniem zagrożeń i oddziaływań oraz wskazaniem działań ochronnych. Prace obejmowały 4 nieleśne siedliska przyrodnicze (6230, 6520, 7220, 7230) i 4 leśne siedliska przyrodnicze (9110, 9130, 9410, 91E0).

Lista projektów