Struktura

Zakład Geoochrony

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

mgr Krzysztof Buczek

tel.: 12 370 35 26

mgr inż. Marek Górnik

tel.: 12 370 35 25

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 25
Działalność:

Zakład Geoochrony prowadzi kompleksowe badania nad georóżnorodnością jako głównym walorem dziedzictwa geologicznego Polski, w tym strukturami geologicznymi oraz procesami i formami geomorfologicznymi, jak również nad antropogenicznymi przekształceniami geosystemów. Badania prowadzone są głównie na obszarze południowej i środkowej Polski, w pasie gór i wyżyn. Aspekt naukowy działalności Zakładu jest związany  zarówno z badaniem procesów i zjawisk z zakresu geologii i geomorfologii (w tym odsłonięć geologicznych, form rzeźby, procesów fluwialnych, krasowych i grawitacyjnych), jak też z tworzeniem naukowych podstaw ochrony przyrody nieożywionej, służących zachowaniu najcenniejszych obszarów i stanowisk geologicznych, geomorfologicznych, czy związanych z górniczą działalnością człowieka w przeszłości. Aplikacyjna działalność Zakładu obejmuje nie tylko projekty ochronne i ich wdrożenia w praktyce, lecz również szeroko pojętą działalność edukacyjną z zakresu Nauk o Ziemi. Temu ostatniemu służą liczne geostanowiska (odsłonięcia skał, formy rzeźby, czy inne obiekty prezentujące ważne cechy budowy geologicznej i rzeźby). Dokumentacje takich stanowisk, wykonane przez pracowników Zakładu zostały włączone do zasobów Centralnej Bazy Danych Geologicznych, jak również są udostępnione w dwu autorskich bazach danych, dostępnych na stronie internetowej IOP PAN.

Zakres badań:
Realizowane działania badawcze:

Temat badawczy:

Znaczenie i miejsce geoochrony w systemie ochrony przyrody

Zadania badawcze:

  • georóżnorodność jako główny walor dziedzictwa geologicznego regionów południowej i środkowej Polski - jej znaczenie naukowe oraz edukacyjne. Dr inż. Jan Urban;
  • transformacja środowiska przyrodniczego przez procesy fluwialne i stokowe oraz jej znaczenie dla georóżnorodności. Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, dr hab. Bartłomiej Wyżga;
  • profile wzorcowe neogenu w Polsce - naukowe podstawy i prawna ochrona. Dr hab. inż. Małgorzata Gonera.

Publikacje

Czerwiński S., Margielewski W., Gałka M., Kołaczek P. 2020.

Late Holocene transformations of lower montane forest in the Beskid Wyspowy Mountains (Western Carpathians, Central Europe): a case study from Mount Mogielica. Palynology 44 (2): 355-368, DOI: 10.1080/01916122.2019.1617207.

Dumnicka E., Galas J., Najberek K., Urban J. 2020.

The influence of Pleistocene glaciations on the distribution of obligate aquatic subterranean invertebrate fauna in Poland. Zoologischer Anzeiger 286: 90-99. Pobierz pdf

Kołaczek P., Margielewski W., Gałka M., Karpińska-Kołaczek M., Buczek K., Lamentowicz M., Borek A., Zernitskaya V., Marcisz K. 2020.

Towards the understanding the impact of fire on the lower montane forest in the Polish Western Carpathians during the Holocene. Quaternary Science Reviews 229: 106137, DOI: 10.1016/j.quascirev.2019.106137. Pobierz pdf

Liro M., Ruiz-Villanueva V., Mikuś P., Wyżga B., Bladé-Castellet E. 2020.

Changes in the hydrodynamics of a mountain river induced by dam reservoir backwater. Science of the Total Environment, Elsevier 744 (140555).

Liro M., van Emmerik T., Wyżga B., Liro J., Mikuś P. 2020.

Macroplastic Storage and Remobilization in Rivers. Water, MDPI 12 (2055): 1-14. Pobierz pdf

Liro, M., Liro, J., Mikuś, P., Wyżga, B., 2020.

Plastik w rzekach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 76 (3): 61-69. Pobierz pdf

Mikuś P., Wyżga B. 2020.

Long-term monitoring of the recruitment and dynamics of large wood in Kamienica Stream, Polish Carpathians . Journal of Mountain Science 17 (6): 1281-1293. Pobierz pdf

Urban J., Kasza A. 2020.

Ochrona dziedzictwa geologicznego w rezerwatach Gór Świętokrzyskich – cztery przykłady . Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 28-49.

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Galia T., Plesiński K., Škarpich V., Dušek R. 2020.

Use of high-water marks and effective discharge calculation to optimize the height of bank revetments in an incised river channel. Geomorphology 356: 107098. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z., Marszałek M. 2019.

Efflorescences on weathered sandstone tors in the Stone Town Nature Reserve in Ciężkowice (the Outer Carpathians, Poland) – their geochemical and geomorphological controls. Environmental Science and Pollution Research 26 (36): 37254–37274.

Buczek K. 2019.

Dating landslides in the Gorce Mts. (Polish Outer Carpathians)– preliminary results. Geological Quarterly 63 (4): 849-860, DOI: 10.7306/gq.1501.

Hajdukiewicz H., Wyżga B 2019.

Aerial photo-based analysis of the hydromorphological changes of a mountain river over the last six decades: The Czarny Dunajec, Polish Carpathians. Science of the Total Environment 648: 1598-1613, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.234.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Zawiejska J. 2019.

Twentieth-century hydromorphological degradation of Polish Carpathian rivers. Quaternary International 504: 181-194.

Hajdukiewicz M., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P. 2019.

Photogrammetric reconstruction of changes in vertical river position using archival aerial photos: case study of the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. Acta Geophysica 67: 1205-1221. Pobierz pdf

Kownacki A., Ewa Szarek-Gwiazda E., Ligaszewski M., Urban J. 2019.

Communities of Freshwater Macroinvertebrate and Fish in Mountain Streams and Rivers of the Upper Dunajec Catchment (Western Carpathians) Including Long-Term Human Impact. W: Korzeniewska E., Harnisz M. (red.). Polish River Basins and Lakes – Part II. Biological status and water management. Springer International Publishing.

Krąpiec M., Nawrocka N., Margielewski W., Szychowska-Krąpiec E. 2019.

Dendrogeomorphological analysis of the Sawicki landslide in the Beskid Niski Mountains (S Poland). Geological Quarterly 63 (4): 801-810, DOI: 10.7306/gq.1506.

Liro Maciej 2019.

Dam reservoir backwater as a field-scale laboratory of human-induced changes in river biogeomorphology: A review focused on gravel-bed rivers. Science of The Total Environment, Elsevier 651 (2): 2899-2912.

Mikuś P., Wyżga B., Walusiak E., Radecki-Pawlik A., Liro M., Hajdukiewicz H., Zawiejska J. 2019.

Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of The Total Environment, Elsevier 660: 406-420, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.475.

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz W.P., Buczek K. 2018.

Conservation of the Natura 2000 Areas in the Context of Environmental Changes in Past and Present: a Case from the Polish Carpathians Geoheritage. Geoheritage 1 (2): 517-529, DOI: 10.1007/s12371-018-03-03-3.

Alexandrowicz Z., Urban J. 2018.

Plan ochrony rezerwatu przyrody „ Groty Kryształowe” w Kopalni Soli „Wieliczka” i jego realizacja w okresie 2011–2015. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (4): 299-307.

Bednarska A.J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R. 2018.

Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of the Total Environment 610-611: 1180-1192, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.161. Pobierz pdf

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2018.

Ecological state of a mountain river before and after a large flood: Implications for river status assessment. Science of the Total Environment 610-611: 244-257, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.162. Pobierz pdf

Margielewski W. 2018.

Landslides fens as a sensitive indicator of the palaeoenvironmental changes since the Late Glacial; Polish Western Carpathians case study. Radiocarbon 60 (4): 1199-1213.

Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G., Gwiazda R., Urban J. 2018.

Chemical variability of water and sediment over time and along a mountain river subjected to natural and human impact. Management of Aquatic Ecosystems (419): 5. Pobierz pdf

Wyżga B., Kundzewicz Z.W., Konieczny R., Piniewski M., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2018.

Comprehensive approach to the reduction of river flood risk: Case study of the Upper Vistula Basin. Science of the Total Environment 631-632: 1251-1267.

Wyżga B., Zawiejska J., Gurnell A.M. 2018.

Effects and persistence of river restoration measures: Ecological, management and research implications. Science of the Total Environment 628-629: 1098-1100.

Alexandrowicz Z. 2017.

The impact of rock climbing on the micro-relief of sandstone surfaces: The case study of the Carpathian tors. Episodes 40 (1): 63-69, DOI: 10.18814/epiiugs/2017/v40i1/017009.

Czech W., Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Hajdukiewicz H. 2017.

Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece karpackiej poddanej rewitalizacji. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 85-110.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2017.

Wpływ wielkiego wezbrania na warunki siedliskowe, morfologię koryta i infrastrukturę dna doliny rzeki górskiej. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 31-58.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2017.

Assessment of river hydromorphological quality for restoration purposes: an example of the application of RHQ method to a Polish Carpathian river. Acta Geophysica 65: 423-440, DOI: 10.1007/s11600-017-0044-7. Pobierz pdf

Kaczka R.J., Spyt B., Janecka K., Wyżga B. 2017.

Dendrochronologiczny zapis adaptacji olszy szarej do zmian wywołanych wcięciem się rzeki górskiej. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 163-180.

Kołaczek P., Margielewski W., Gałka M., Apolinarska K., Płóciennik M., Gąsiorowski M., Buczek K., Karpińska-Kołaczek M. 2017.

Five centuries of the Early Holocene forest development and its interactions with palaeoecosystem of small landslide lake in the Beskid Makowski Mts. (Outer Western Carpathians, Poland). Review of Palaeobotany and Palynology 244: 113-127, DOI: 10.1016/j.revpalbo.2017.05.002.

Król P., Urban J. 2017.

Działalność kopalni miedzianogórskich w latach 1915-1922. Studia Muzealno-Historyczne 9: 11-30.

Kundzewicz Z. W., Pińskwar I., Choryński A. Wyżga B. 2017.

Powodzie ciągle groźne. Aura (3): 3-9. Pobierz pdf

Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Niedźwiedź T., Kaczka R., Ballesteros-Canovas J.A., Pińskwar I., Łupikasza E., Zawiejska J., Mikuś P., Choryński A., Hajdukiewicz H., Spyt B., Janecka K. 2017.

Changes of flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains. Acta Geophysica 65 (4): 799-807, DOI: 10.1007/s11600-017-0075-0. Pobierz pdf

Margielewski W., Jankowski L., Krąpiec M., Garecka M., Hałas S., Urban J. 2017.

Analysis of reworked sediments as a basis of the Palaeogene-Neogene palaeogeography reinterpretation: Case study of the Roztocze region (SE Poland). Sedimentary Geology 352: 14-29, DOI: 10.1016/j.sedgeo.2017.02.009.

Margielewski W., Urban J. 2017.

Gravitationally induced non - karst caves: tectonic and morphological constrains, classification and dating; Polish Flysch Carpathians case study. Geomorphology 296: 160-181, DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.08.018.

Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V. 2017.

Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 59-84.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2017.

Large wood clogging during floods in a gravel-bed river: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Poland. Earth Surface Processes and Landforms 42 (3): 516-530.

Skalski T., Kędzior R., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Plesiński K., Zawiejska J. 2017.

Wpływ wcięcia się rzek górskich na zgrupowania chrząszczy z rodziny biegaczowatych. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 141-162.

Urban J. 2017.

13th International Symposium on Pseudokarst (16-19.09.2015, Kunčice pod Ondřejnikem, Czechy), czyli dejavu po ćwierćwieczu. Zacisk (29): 20-25.

Urban J., Tyc A., Kasza A., Ślusarczyk M. 2017.

Scientific documentation required during cave exploration and technical works in show caves: examples from central Poland. Geotourism/Geoturystyka (1-2): 48-49.

Woroncowa-Marcinowska T., Pawłowska K., Żarski M., Urban J. 2017.

Zespoły plejstoceńskiej fauny (zbiory Muzeum Geologicznego PIG-PIB) w ujęciu stratygraficznym, geologicznym i tafonomicznym. Przegląd Geologiczny 65 (1): 53-64.

Wyżga B. (red.) 2017.

Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-180.

Wyżga B., Jeleński J., Lenar-Matyas A., Nachlik E., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2017.

Ku najlepszym praktykom rewitalizacji i utrzymania rzek. Konferencja międzynarodowa. Gospodarka Wodna 3: 88-92.

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R.J., Czech W. 2017.

Log transport and deposition in incised, channelized, and multithread reaches of a wide mountain river: Tracking experiment during a 20-year flood. Geomorphology 279: 98-111.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2017.

Wpływ wcięcia się rzeki na hydraulikę przepływów wezbraniowych - przykłady z rzek karpackich. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 7-30.

Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A. 2017.

Zróżnicowanie uziarnienia osadów korytowych w profilu podłużnym rzeki górskiej jako zapis antropogenicznych zmian koryta. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 111-140.

Czech W., Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Hajdukiewicz H. 2016.

Modelling the flooding capacity of a Polish Carpathian river: A comparison of constrained and free channel conditions. Geomorphology 272: 32-42.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2016.

Impact of a large flood on mountain river habitats, channel morphology, and valley infrastructure. Geomorphology 272: 55-67.

Jeleński J., Mikuś P. 2016.

Zastosowanie przyjaznego środowisku podejścia inżynierskiego do ograniczania ryzyka powodzi na przykładzie regulacji odcinka rzeki Bóbr w Wojanowie. Gospodarka Wodna, Sigma-Not 4: 101-109.

Jeleński J., Wyżga B. 2016.

Możliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich. Stowarzyszenie Ab Ovo: 1-83. Pobierz pdf

Krąpiec M., Margielewski W., Korzeń K., Szychowska-Krąpiec, Nalepka D., Łajczak A. 2016.

Late Holocene palaeoclimate variability: the significance of bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy. The Puścizna Wielka raised bog case study (Orawa - Nowy Targ Basin, Polish Inner Carpathians). Quaternary Science Reviews 148: 192-208 (doi:10.1016/j.quascirev.2016.07.022).

Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. 2016.

Foreword. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: vii-xi.

Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.) 2016.

Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer, Cham: 1-418.

Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P. 2016.

Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: Case study of the Czarny Dunajec. Geomorphology 272: 43-54.

Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Kaczka R.J., Stoffel M. 2016.

Methods to assess large wood dynamics and the associated flood hazard in Polish Carpathian watercourses of different size. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 77-101.

Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V. 2016.

Modelling hydraulic parameters of flood flows for a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 127-151.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Wyżga B., Kundzewicz Z.W., Czajka B., Niedźwiedź T. 2016.

Decadal variability of floods in the northern foreland of the Tatra Mountains. Regional Environmental Change 16: 603-615.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Stoffel M. 2016.

Exploring large wood retention and deposition in contrasting river morphologies linking numerical modelling and field observations. Earth Surface Processes and Landforms 41 (4): 446-459.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Kundzewicz Z.W., Niedźwiedź T., Łupikasza E., Stoffel M. 2016.

Variability of flood frequency and magnitude during the late 20th and early 21st centuries in the northern foreland of the Tatra Mountains. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 231-256.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Stoffel M. 2016.

The role of flood hydrograph in the remobilization of large wood in a wide mountain river. Journal of Hydrology 541A: 330-343.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

W: Koboltschnig G. (red.). Potential large wood-related hazards at bridges: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. . Proceedings of the 13th Congress Interpreavent 2016 "Living with natural risks", 30.05-2.06.2016 Lucerne, Switzerland: 610-618.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

Factors controlling large-wood transport in a mountain river. Geomorphology 272: 21-31.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

Large wood transport, deposition and remobilization during floods in the Czarny Dunajec River: outcomes from numerical modeling. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 103-125.

Skalski T., Kędzior R., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Plesiński K., Zawiejska J. 2016.

Impact of incision of gravel-bed rivers on ground beetle assemblages. River Research and Applications 32 (9): 1968-1977.

Stoffel M., Wyżga B., Marston R. A. 2016.

Floods in mountain environments: A synthesis. Geomorphology 272: 1-9.

Stoffel M., Wyżga B., Niedźwiedź T., Ruiz-Villanueva V., Ballesteros-Canovas J.A., Kundzewicz Z.W. 2016.

Floods in mountain basin. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 23-37.

Urban J. 2016.

The geological constraints of the development of sandstone landforms in Central Europe, a case study of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Poland. Geomorphology 274: 31-49, DOI: 10.1016/j.geomorph.2016.09.014.

Wyżga B., Kundzewicz Z.W., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J. 2016.

Flood generation mechanisms and changes in principal drivers. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 55-75.

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2016.

Flood risk management in the Upper Vistula Basin in perspective: traditional versus alternative measures. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 361-380.

Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz H. 2016.

Multi-thread rivers in the Polish Carpathians: Occurrence, decline and possibilities of restoration. Quaternary International 415: 344-356.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2016.

Impact of channel incision on the hydraulics of flood flows: Examples from Polish Carpathian rivers. Geomorphology 272: 10-20.

Jankowski L., Margielewski W. 2015.

Pozycja tektoniczna Roztocza w świetle historii rozwoju zapadliska przedkarpackiego. (Tectonic position of the Roztocze Region in the light of the evolution history of the Carpathian Foredeep). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 462: 7-28.

Korzeń K., Margielewski W., Nalepka D. 2015.

Neoholocene palaeoenvironmental changes of the Southern Roztocze region (SE Poland): the Kobyle Jezioro raised bog case study. Quaternary International 386: 191-202 (DOI: 10.1060/j.quaint.2015.06.001).

Margielewski W., Krąpiec M., Jankowski L., Urban J., Zernitskaya V. 2015.

Impact of aeolian processes on peat accumulation: Late Glacial–Holocene history of the Hamernia peat bog (Roztocze region, South-Eastern Poland). Quaternary International, 386: 212-225 (DOI: 10.1016/j.quaint.2015.07.016).

Mikuś P., Wyżga B. 2015.

Monitoring of large wood supply and transport in Polish Carpathian watercourses. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.).. Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 96-98.

Plesiński K., Radecki-Pawlik A., Wyżga B. 2015.

Sediment transport processes related to the operation of a rapid hydraulic structure (boulder ramp) in a mountains stream channel: a Polish Carpathian example. Sediment Matters, Springer: 39-58.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2015.

Understanding large wood deposition during floods: a modelling approach. Geomorphometry for Geosciences, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 255-258. Pobierz pdf

Urban J., Chwalik-Borowiec A., Kasza A. 2015.

Warunki rozwoju i wiek krasu w gipsach niecki soleckiej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 462: 125-152 (DOI: 10.5604/08676143.1157487).

Urban J., Gągol J. 2015.

Tradycje poszukiwań i wykorzystania surowców mineralnych na Ponidziu. Przegląd Geologiczny 63 (8): 475-484, 503.

Urban J., Margielewski W., Hercman H., Žák K, Zernitska V., Pawlak J., Schejbal-Chwastek M. 2015.

Dating speleothems in sandstone caves - methodological aspects and practical interpretation, Polish Outer Carpathians case study. Zeitschrift für Geomorphologie 59, Suppl. 1: 183-208.

Urban J., Pánek T., Hradecký J., Tábořík P. 2015.

Deep structures of slopes connected with sandstone crags in the upland area of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. Geomorphology (http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.06.048) 246: 519-530.

Urban J., Piksa K. 2015.

Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część 4, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa 8310: 211-230.

Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Krztoń W., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K. 2015.

Cyanobacterial blooms - The role of anoxia and iron. European Journal of Phycology 50 (Sup. 1): 184.

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Przebięda M., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R. J. 2015.

Log transport and deposition during a flood in a mountain river: tracking experiment using radio telemetry. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.). Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 140-142.

Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Kaczka R.J. 2015.

Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. Geomorphology 228: 275-285.

Zawiejska J., Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R. J. 2015.

Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.).. Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 55-57.

Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A. 2015.

Variation in surface bed material along a mountain river modified by gravel extraction and channelization, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. Geomorphology 231: 353-366.

Alexandrowicz Z. 2014.

Kamienie Brodzińskiego na Pogórzu Wiśnickim – problem zagrożenia karpackich skałek piaskowcowych działalnością wspinaczkową. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (1): 3-19.

Alexandrowicz Z., Marszałek M., Rzepa G. 2014.

Distribution of secondary minerals in crusts developed on sandstone exposures. Earth Surface Processes and Landforms 39 (3): 320-335: DOI: 10.1002/esp.3449.

Bucała A., Margielewski W., Starkel L., Buczek K., Zernitskaya V. 2014.

The reflection of human activity in the sediments of Iwankowskie lake from Subatlantic Phase (Polish Outer Carpathians). Geochronometria 41 (1): 377-391 (DOI: 10.2478/s13386-013-0172-z).

Gonera M., Wiewiórka J., D'Obyrn K. 2014.

Wielician (Middle Badenian) foraminifers from the stratotype area - Wieliczka Salt Mine, Poland (Paratethys, Middle Miocene). Geological Quarterly 58 (3): 427-438 (DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1186).

Jankowski L., Margielewski W. 2014.

Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat zewnętrznych – nowe spojrzenie. Przegląd Geologiczny 62 (1): 29-35.

Kaczka R. J., Czajka B., Wyżga B., Wróblewska A., Mikuś P. 2014.

Hydroclimatic effects on the condition of grey alder (Alnus incana L. Moench) and European larch (Larix decidua L. Mill.) growing in the riparian forest of an incised mountain river. W: Di Filippo A., Piovesan G., Romagnoli M., Helle G., Gärthner H (red.). Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 12. Proceedings of the Dendrosymposium 2013. : 96-101. Pobierz pdf

Kundzewicz Z., Stoffel M., Kaczka R.J., Wyżga B., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Ruiz- Villanueva V., Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas A., Małarzewski Ł., Choryński A., Janecka K., Mikuś P. 2014.

Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains — A Polish-Swiss research project. Acta Geophysica 62: 620-641. Pobierz pdf

Łajczak A., Margielewski W., Rączkowska Z., Święchowicz J. 2014.

Contemporary geomorphic processes in the Polish Carpathians under changing human impact. Episodes 37 (1): 21-32.

Margielewski W. 2014.

Torfowiska osuwiskowe polskich Karpat fliszowych jako czuły indykator zmian paleośrodowiska późnego glacjału i holocenu. Studia Limnologica et Telmatologica 8 (1): 37-54.

Margielewski W., Urban J., Jankowski L., Buczek K. (red.) 2014.

Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego. V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Zwierzyniec-Józefów-Horyniec 24-26.09.2014. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 1-110.

Marszałek M., Alexandrowicz Z., Rzepa G. 2014.

Composition of weathering crusts on sandstones from natural outcrops and architectonic elements in an urban environment. Environmental Science and Pollution Research 21 (4): 14023-14036, DOI: 10.1007/s11356-014-3312-y.

Mikuś P., Wyżga B. 2014.

Methods for long-term monitoring of large wood recruitment and mobility in two Polish Carpathian watercourses. W: Kruhlov I., Prots B. (red.). Local Responses to Global Challenges. Proceedings of Forum Carpaticum 2014, Science for the Carpathians, Lviv: 112-115.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Wyżga B., Mikuś P., Kundzewicz Z. W. 2014.

Large wood dynamics in a wide mountain river: The Czarny Dunajec, Polish Carpathians. W: Schleiss A., De Cesare G., Franca M., Pfister M. (red.). RiverFlow 2014, International Conference on River Hydraulics. Taylor and Francis Group, London: 1843-1848. Pobierz pdf

Świercz A., Urban J. 2014.

Budowa geologiczna i pokrywa glebowa województwa świętokrzyskiego. W: Jankowska-Błaszczuk M., Czerwik-Marcinkowska J. (red.) Ochrona bioróżnorodności flory województwa świętokrzyskiego. Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Kielcach, Kielce: 33-74.

Urban J. 2014.

The role of gravitational processes in shaping sandstone rock landforms in low mountains: Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, central Poland. Zeitschrift für Geomorphologie 58 (2014), Suppl. 4: 35-78.

Urban J. 2014.

Pseudokarst during the 16th International Congress of Speleology, Brno, July 21-28th 2013. Pseudokarst Commission Newsletter. 24: 34-38.

Urban J. 2014.

Cechy rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich oraz południowo-wschodniej części Niecki Nidziańskiej. Przegląd Geologiczny 62 (1): 44-50.

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2014.

Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained chanel conditions in a mountain river: Case study of the Biała, Polish Carpathians. Limnologica 46: 58-69.

Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J. 2014.

Formation, persistence and environmental role of vegetated islands in a mountain river. W: Kruhlov I., Prots B. (red.).. Local Responses to Global Challenges. Proceedings of Forum Carpaticum 2014. Science for the Carpathians, Lviv: 116-119.

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H., Przebięda M. 2014.

O celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle. Gospodarka Wodna (7): 261-268. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J. 2014.

Znaczenie hydromorfologicznej jakości dla stanu ekologicznego rzek polskich Karpat. Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych, Wydawnictwo KUL: 339-350. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z. 2013.

Groty Kryształowe / Crystal Caves in the Wieliczka Salt Mine. W: Nowakowski A. (red.): Skarb. Kopalnia Soli "Wieliczka" - The Wieliczka Salt Mine. An Underground Treasure, Universitas, Kraków: 59-80.

Gonera M 2013.

Globorotaliid intervals of the sub-evaporite Badenian (Middle Miocene) in the Upper Silesia Basin (Central Paratethys, Poland). Geological Quarterly 57 (4): (DOI: 10.7306/gq.1125).

Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2013.

Degradacja rzek wielonurtowych polskich Karpat w XX wieku. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 33-58.

Hajdukiewicz H., Wyżga B. Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2013.

Ocena hydromorfologicznej jakości rzek dla potrzeb działań rewitalizacyjnych na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 87-114. Pobierz pdf

Kołaczek P., Zubek S., Błaszkowski J., Mleczko P., Margielewski W. 2013.

Erosion or plant – how to interprete the presence of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) in pollen profiles collected from mires. Review of Palaeobotany and Palynology, Elsevier 189: 29-37.

Konopiński M.K., Amirowicz A., Kotlík P., Kukuła K., Bylak A., Pekarik L., Šediva A. 2013.

Back from the brink: the Holocene history of the Carpathian barbel Barbus carpathicus. PLOS ONE 8: DOI: 10.1371/journal.pone.0082464.

Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. 2013.

The Carpathian Mountains: challenges for the Central and Eastern European landmark. W: Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.). The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer, Berlin: 1-11.

Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.) 2013.

The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer, Heidelberg: 1-717.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J. 2013.

Roztoczański Park Narodowy w projektowanym Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”. W: Reszet R., Grądziel T. (red.), Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek. Roztoczański PN, Zwierzyniec: 267-270.

Łajczak A., Fijałkowska-Mader A., Urban J., Zieliński A. (red.) 2013.

Georóżnorodność Ponidzia. Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 1-110.

Łajczak A., Urban J., Zieliński A. (red.) 2013.

Georóżnorodniość Ponidzia na tle innych obszarów północnej części zapadliska przedkarpackiego. VII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, Busko-Zdrój 22-24.05.2013. Uniwersyet im. Jana Kochanowskiego, Kielce : 1-104.

Margielewski W. 2013.

Geological and geomorphological setting. [In:] A. Obidowicz, E. Madeyska, C. Turner (Eds.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 11-14.

Michczyński A., Kołaczek P., Margielewski W., Michczyńska D.J., Obidowicz A. 2013.

Radiocarbon age-depth modeling prevents from misinterpretation of vegetation dynamic in the past: case study Wierchomla Mire (Polish Outer Carpathians). Radiocarbon 55 (2-3): 1724-1734.

Mikuś P., Uchman A. 2013.

Beetle burrows with a terminal chamber: A contribution to the knowledge of the trace fossil Macanopsis in continental sediments. Palaios 28: 403-413.

Mikuś P., Uchman A. 2013.

Wpływ wezbrań na faunę zamieszkującą aluwia na przykładzie dolnego biegu Dunajca. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 454: 71-76.

Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2013.

Islands in a European mountain river: Linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity. Geomorphology 202: 115-127.

Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2013.

Kępy w europejskiej rzece górskiej – związki z depozycją grubego rumoszu drzewnego, przepływami wezbraniowymi i różnorodnością siedlisk roślinnych. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 195-224.

Rinaldi M., Wyżga B., Dufour S., Bertoldi W., Gurnell A. 2013.

River processes and implications for fluvial ecogeomorphology: A European perspective. W: Shroder J., Butler D.R., Hupp C.R. (red.). Treatise on Geomorphology. Ecogeomorphology, Academic Press, San Diego 12: 37-52.

Rzepecka A., Czajka B. Mikuś P., Kaczka R.J., Wyżga B. 2013.

Development of an island with a patchy structure in a gravel-bed river: Coupling of tree-ring and GIS methods. W: Helle G., Gärtner H., Beck W., Heinrich I., Heussner K.U., Müller A., Sanders T. (red.). Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology 11. Proceedings of the Dendrosypmosium 2012, May 8th-12th, Potsdam and Eberswalde, Germany: 168-172.

Starkel L., Michczyńska D.J., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A. 2013.

Holocene Chrono-climatostratigraphy of Polish terriotory. Geochronometria, Springer 40 (1): 1-21.

Urban J. 2013.

Role of gravitational processes in the shaping of sandstone rock forms in low mountains: Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, central Poland, case study. W: Migoń P., Kasprzak M. (red.), Sandstone landscapes. Diversity, ecology and conservation, Dept. Geogr. and Reg. Developm., Univ. of Wrocław, Wrocław: 184-191.

Urban J. 2013.

Budowa geologiczna i rzeźba. W: Zygmunt J. (red.). Jaskinie okolic Olsztyna. ZH-U Kontur, Częstochowa: 26-35.

Urban J. 2013.

Zapis lądowych etapów historii geologicznej Gór Świętokrzyskich w osadach i formach krasowych - wybrane przykłady. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 454: 77-102.

Urban J., Kasza A., Ochman K., Malec J. Wołoszyński M. 2013.

Kadzielnia i jej jaskinie. Przewodnik naturystyczny. Manufaktura Geoturystyczna, Warszawa: 1-63.

Urban J., Margielewski W. 2013.

Types of non-karst caves in Polish Outer Carpathians – historical review and perspectives. W: Filippi M., Bosak P. (red.), Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, 21-18.07. Brno 3: 314-319.

Urban J., Margielewski W., Hercman H., Žak K., Zernitska V., Pawlak J. 2013.

Dating speleothems in sandstone, non-karst caves – methodological aspects and practical application, Polish Outer Carpathians case study. In: Migoń P., Kasprzak M. (eds.), Sandstone landscapes. Diversity, ecology and conservation, Dept. Geogr. and Reg. Developm., Univ. of Wrocław, Wrocław: 192-201.

Wyżga B. 2013.

Progress in understanding the dynamics of Carpathian abiotic environment. W: Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.). The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer, Berlin: 25-30.

Wyżga B. (red.) 2013.

Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-224. Pobierz pdf

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2013.

Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 169-194.

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P. 2013.

Interpretacja makrozoobentosowego indeksu BMWP-PL dla rzeki żwirodennej na przykładzie badań z polskich Karpat. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 143-168.

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P. 2013.

Interpretation of the invertebrate-based BMWP-PL index in a gravel-bed river: insight from the Polish Carpathians. Hydrobiologia 712: 71-88.

Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2013.

Zróżnicowanie zespołów makrozoobentosu jako odzwierciedlenie różnorodności siedliskowej w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 115-142.

Wyżga B., Zawiejska J. 2013.

Hydromorphological quality as a key element of the ecological status of Polish Carpathian rivers. Georeview 21: 56-67. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz H. 2013.

Uwarunkowania występowania i przyczyny zaniku wielonurtowej morfologii rzek polskich Karpat. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 7-32.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H. 2013.

Ustalanie hydromorfologicznych warunków referencyjnych dla rewitalizacji rzek w kontekście zmian środowiskowych w zlewniach. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 59-86.

Alexandrowicz Z., Rzepa G., Marszałek M. 2012.

Rola kory wietrzeniowej w ewolucji powierzchni karpackich skałek piaskowcowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (3): 63-174.

Gonera M. 2012.

Middle Miocene (Early Badenian) Amphistegina (Foraminiferida) from Olimpów (Central Paratethys, Poland). Geological Quarterly, PIG-PIB 82 (2): 151-159.

Gonera M. 2012.

Palaeoecology of the Middle Miocene foraminifera of the Nowy Sącz Basin (Polish Outer Carpathians). Geological Quarterly, PIG-PIB 56 (1): 107-116.

Gonera M., Bukowski K. 2012.

Isotopic events in the Early/Middle Badenian (Miocene) of the Upper Silesia Basin (Central Paratethys). Geological Quarterly, PIG-PIB 56 (3): 561-568.

Gonera M., Bukowski K., d’Obyrn K., Wiewiórka J. 2012.

Foraminifera in slump deposits of the Badenian (Middle Miocene) Green Stratified Salt in Wieliczka, Poland. Geological Quarterly, PIG-PIB 56 (4).

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J. 2012.

Geopark Kamienny Las na Roztoczu i jego walory geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, PIG-PIB 9 (60): 315-326.

Król P., Urban J. 2012.

Dziedzictwo geologiczne i historyczne Miedzianej Góry. Agencja JP, Kielce: 1-112.

Margielewski W. 2012.

Piekiełko koło Stanisławowa. Niezwykle rzadkie formy skałkowe o ciekawej genezie w utworach mioceńskich. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 180-182.

Margielewski W. 2012.

Czartowe Pole. Przełomowa dolina potoku z malowniczymi formami rzeźby i interesującą dydaktycznie budową geologiczną. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 172-175.

Margielewski W. 2012.

Źródła Tanwi. Uroczyskowe torfowisko pośród wysokich wydm. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 462-464.

Margielewski W. 2012.

Szum. Malownicza, przełomowa dolina rzeczna z urokliwymi bystrzami. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 189-191.

Rączkowska Z., Łajczak A., Margielewski W., Święchowicz J. 2012.

Recent landform evolution in the Polish Carpathians. W: Lóczy D. i in. (red.) Recent Landform Evolution: The Carpatho–Balkan–Dinaric Region. Springer Geography part 2, Springer: 47-101.

Rzepecka A., Czajka B., Mikuś P., Kaczka R. J., Wyżga B. 2012.

Rozwój kępy o złożonej strukturze w żwirodennej rzece górskiej. Wyniki analiz dendrochronologicznych i kartograficznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 1 (14): 105-110.

Urban J. 2012.

12th International Symposium on Pseudokarst, 11-14.09.2012, Tui, Galicja (Hiszpania). Przegląd Geologiczny, PIG-PIB 60 (12): 625-627. Pobierz pdf

Urban J. 2012.

Konferencja “Sandstone Landscapes III – Diversity, Ecology and Conservation” – Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, Polska, 25-28.04.2012. Przegląd Geologiczny, PIG-PIB 8 (60): 409-411, 452.

Urban J. 2012.

46. Sympozjum Speleologiczne 18-21.10.2012, Góra Świętej Anny. Przegląd Geologiczny, PIG-PIB 60 (12): 635-636.

Urban J. 2012.

Terminy jaskinia, pieczara i grota jako dziedzictwo kulturowe. Prądnik. Prace Muzeum Szafera, Ojcowski Park Narodowy. Muzeum im. Profesora Władysława Szafera 22: 111-122.

Urban J. 2012.

Dziedzictwo geologiczne. W: Świercz A. (red.) Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Uniw. Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 35-81.

Urban J. 2012.

Sztolnie w Senderkach. W: Słomka T. (red./ed.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. AGH Kraków: 186-188.

Urban J., Chwalik-Borowiec A., Kasza A., Gubała J. 2012.

Jaskinie i stanowiska krasowe. W: Świercz A. (red.) Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Uniw. Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 82-121.

Wyżga B. 2012.

Cechy teksturalne żwirowych osadów korytowych jako odzwierciedlenie dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska w ciekach z różnych stref klimatycznych. W: Łajczak A. i in. (red.), Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 461-469. Pobierz pdf

Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Zawiejska J. 2012.

Hydromorphological complexity as a driver of the diversity of benthic invertebrate communities in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. Hydrobiologia 696: 29-46.

Wyżga B., Zawiejska J., Lehotský M. (Eds) 2012.

International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”, 2-4 June 2012, Stará Lesná-Zakopane. Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences: 1-36.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H. 2012.

Environmental change, hydromorphological reference conditions and the restoration of Polish Carpathian rivers. Earth Surface Processes and Landforms 37: 1213-1226.

Zawiejska J., Wyżga B. 2012.

River restoration activities in southern Poland. European Centre for River Restoration Newsletter (4): 6-7.

Bukowski K., De Leeuwa A., Gonera M., Kuiper K.F., Krzywiec P., Peryt D. 2011.

Badenian tuffite levels within the Carpathian orogenic front (Gdów – Bochnia area, Southern Poland): radio-isotopic dating and stratigraphic position. Geological Quarterly, Państwowy Instytut Geologiczny 54 (4): 449-464. Pobierz pdf

Gonera M., Wiewiórka J., Charkot J., Bukowski K., Mikulski D., Dudek K. 2011.

Geoochrona konserwatorska profilu wzorcowego warstw chodenickich. Przegląd Geologiczny, Państwowy Instytut Geologiczny 59 (10): 671-677. Pobierz pdf

Gradziński M., Hercman H., Kicińska D., Pura D., Urban J. 2011.

Ascending speleogenesis of Sokola Hill: a step towards a speleogenetic model of the Polish Jura. Acta Geologica Polonica, Wydawnictwo Naukowe Invit 61 (4): 341-365. Pobierz pdf

Gradziński M., Partyka J., Urban J. 2011.

Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20-23.10.2011. Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków: 1-112.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Buraczyński J., Krąpiec P., Urban J., Wysocka A., Danek M., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Brzezińska–Wójcik T., Chabudziński Ł. 2011.

„Geopark Kamienny Las na Roztoczu” koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony. http://kamiennylas.pl/aaa-boczne-menu/dokumentacja-projektowa-geoparku/: 1-270.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P. 2011.

Geopark „Kamienny Las na Roztoczu”. Folder. Ministerstwo Środowiska: 1-4.

Krąpiec M., Margielewski W., Jankowski L., Krąpiec P., Urban J., Buraczyński J., Waśkowska A., Wysocka A., Danek M., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M. 2011.

Geopark Kamienny Las na Roztoczu. Prezentacja Multimedialna. Ministerstwo Środowiska.

Krąpiec M., Margielewski W., Jankowski L., Urban J., Buraczyński J., Krąpiec P., Waśkowska A., Wysocka A., Danek M., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Urban T. 2011.

Kamienny Las na Roztoczu. Strona internetowa: http://kamiennylas.pl/.

Margielewski W., Kołaczek P., Michczyński A., Obidowicz A., Pazdur A. 2011.

Record of the meso-and neoholocene palaeoenvironmental changes in the Jesionowa landslide peat bog (Beskid Sądecki Mts. Polish Outer Carpathians). Geochronometria, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska 38 (2): 138-154. Pobierz pdf

Urban J. 2011.

Mariusz Szelerewicz 1946-2011. Zacisk, Speleoklub Bielsko-Biała (27): 32.

Urban J. 2011.

Laureaci Medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz za prace opublikowane w latach 2008-2010. Jaskinie, ZRGiW AMC Kraków 3 (64): 8.

Urban J., Kasza A., Ochman K., Hercman H. 2011.

Kenozoiczny kras Kadzielni. W: Ludwikowska-Kędzia M., Wiatrak M. (red.) Geologia i geomorfologia regionu świętokrzyskiego. Geografii Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 9-28.

Urban J., Kasza A., Ochman K., Malec J. 2011.

Jaskinie Kadzielni. Urząd Miasta Kielce – Geopark Kielce: 1-93.

Wyżga B. 2011.

Uwagi i wnioski Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie do „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” oraz do „Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN 67 (2): 118-127.

Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2011.

Diversity of macroinvertebrate communities as a reflection of habitat heterogeneity in a mountain river subjected to variable human impact. W: A. Simon, S.J. Bennett, J.M. Castro (red.). Stream Restoration in Dynamic Fluvial Systems: Scientiflic Approaches, Analyses and Tools. American Geophysical Union, Washington: 187-207. Pobierz pdf

Wyżga B., Radecki-Pawlik A. 2011.

Jak zmniejszyć zagrożenie i ryzyko powodziowe w dorzeczu górnej Wisły?. Gospodarka Wodna (10): 414-421. Pobierz pdf

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 2010.

Skałki wapienne w Dolinie Brzoskwinki koło Chrosnej na Wyżynie Krakowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66 (1): 3-14.

Alexandrowicz Z., Margielewski W. 2010.

Impact of mass movements on geo- and biodiversity of mountainous areas. Case study of the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology, Elsevier (123): 290-304.

Gonera M. 2010.

Stan geoochrony konserwatorskiej w parkach krajobrazowych Polski. Przegląd Geologiczny, Państwowy Instytut Geologiczny 58 (12): 1139-1146.

Kalemba A. 2010.

Lasy źródlisk Sidławy. W: W. Sroczyński (red.) Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Wydawnictwo SIGMiE PAN, Kraków: 155-179.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Krąpiec P. 2010.

Mapa geologiczno-turystyczna Roztoczańskiego Parku Narodowego 1: 30 000, wraz z częścią tekstową. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa: 1-17.

Król P., Urban J. 2010.

Historia i współczesne wartości edukacyjne górnictwa kruszcowego w Miedzianej Górze . Symp. popularno-naukowe: „Zagospodarowanie geoturystyczne okolic Miedzianki – perspektywy, możliwości, koncepcje”, Miedzianka, 4.09.2010: 16.

Król P., Urban J., Garus R. 2010.

Zabytki górnictwa i hutnictwa Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w dolinie górnej Bobrzy. Agencja JP. Kielce: 1-84.

Margielewski W., Krąpiec M., Valde-Nowak P., Zernitskaya V. 2010.

Fragment łuku neolitycznego z osuwiska w Kamienniku i jego kontekst paleośrodowiskowy. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU (8): 13-24.

Margielewski W., Krąpiec M., Valde-Nowak P., Zernitskaya V. 2010.

A Neolithic yew bow in the Polish Carpathians. Evidence of the impact of human activity on mountainous palaeoenvironment from the Kamiennik landslide peat bog. Catena 80: 141-153.

Margielewski W., Michczyński A., Obidowicz A. 2010.

Records of the middle and late Holocene palaeoenvironmental changes in the Pcim-Sucha landslide peat bogs (Beskid Makowski Mts., Polish Outer Carpathians). Geochronometria, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska 35: 11-23. Pobierz pdf

Margielewski W., Urban J. 2010.

Crevice type caves of Polish Flysch Carpathians and their connection with development of surface mass movements. Simmert H. (ed.), 11th Symposium on Pseudokarst. Abstracts. 12-16.05.2010, Saupsdorf, Saxon Switzerland: 15-16.

Pánek T., Margielewski W., Tábořík P., Urban J., Hradecký J., Szura C. 2010.

Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology (123): 165-180.

Szelerewicz M., Urban J. 2010.

Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła, 8-10.10.2010. Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków: 1-66.

Urban J. 2010.

Dziedzictwo geologiczne. W: Świercz A. (red.) Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach. Kielce: 30-72.

Urban J. 2010.

XI Międzynarodowe Sympozjum na Temat Pseudokrasu. Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12-16.05.2010. Przegląd Geologiczny 58 (7): 551-552, 635.

Urban J. 2010.

Introduction. Simmert H. (ed.), 11th Symposium on Pseudokarst. Abstracts. 12-16.05.2010, Saupsdorf, Saxon Switzerland: 2-3.

Urban J. Kasza A. 2010.

Naukowe i edukacyjne wartości jaskiń oraz stanowisk krasowych Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego . Symp. popularno-naukowe: „Zagospodarowanie geoturystyczne okolic Miedzianki – perspektywy, możliwości, koncepcje”, Miedzianka, 4.09.2010: 13.

Urban J., Gaál L. 2010.

11th International Symposium on Pseudokarst (Saupsdorf, Saxon Switzerland, Germany) 12-16 May, 2010. UIS Bulletin 53 (1-2): 12-15.

Urban J., Kasza A. 2010.

Jaskinie i stanowiska krasowe. W: Świercz A. (red.) Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 73-92.

Urban J., Panek T., Taborik P., Hradecky J., Margielewski W., Szura C. 2010.

Caves in the Flysch Carpathians detected by ERT method. Simmert H. (ed.), 11th Symposium on Pseudokarst. Abstracts. 12-16.05.2010, Saupsdorf, Saxon Switzerland: 17-19.

Urban J., Simmert H. 2010.

Commission for Pseudokarst. International Commission on Pseudokarst Newsletter (20): 1-13.

Wiewiórka J., Charkot J., Dudek K., Gonera M. 2010.

Historic Salt Mines in Wieliczka and Bochnia. Geoturystyka, Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej (3): 61-70.

Wyżga B. 2010.

Zapis dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska w cechach teksturalnych żwirowych osadów korytowych. Wszechświat (111): 127-131. Pobierz pdf

Wyżga B., Ciszewski D. 2010.

Hydraulic controls on the entrapment of heavy metal –polluted sediments on a floodplain of variable width, the upper Vistula River, southern Poland. Geomorphology 117: 272-286. Pobierz pdf

Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2010.

Eksploatacja osadów z koryt rzek górskich – skutki środowiskowe i procedury oceny. Gospodarka Wodna, SIGMA-NOT 6: 243-249. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J. 2010.

Large wood storage in channelized and unmanaged sections of the Czarny Dunajec River: Implications for the restoration of mountain rivers. Folia Geographica, Series Geographica-Physica 41: 5-34. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A. 2010.

A method for the assessment of hydromorphological river quality and its application to the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. W: Radecki-Pawlik A., Hernik J. (red.) Cultural Landscapes of River Valleys. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków: 141-160. Pobierz pdf

Zawiejska J., Wyżga B. 2010.

Twentieth-century channel change on the Dunajec River, southern Poland: Patterns, causes and controls. Geomorphology 117: 234-246. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z., Urban J., Miśkiewicz K. 2009.

Geological Values of Selected Polish Properties of the UNESCO World Heritage List. Geoheritage 1 (1): 43-52.

Baścik M., Chełmicki W., Urban J. 2009.

Geoconservation of Springs in Poland. Episodes 32 (3): 177-185.

Bojarski A., Wyżga B. 2009.

Przeciwdziałanie zagrożeniom stanu środowiska cieków karpackich - środki zaradcze na tle planowania przestrzennego. Czasopismo Techniczne 10: 63-68. Pobierz pdf

Margielewski W. 2009.

Problematyka osuwisk strukturalnych w Karpatach fliszowych w świetle zunifikowanych kryteriów klasyfikacji ruchów masowych. Przegląd Geologiczny 57 (10): 905-917.

Urban J., Andreychouk V., Kasza A. 2009.

Epigene and hypogene caves in the Neogene gypsum of the Ponidzie area (Niecka Nidziańska region), Poland. W: Klimchouk A.B., Ford D. (eds), Hypogene speleogenesis and karst hydrology of artesian basins, Ukrainian Inst. Speleology and Karstology, Simferopol: 223-232.

Urban J., Kasza A. 2009.

Genetical types of the caves in sandstones of the Swietokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. W: Proceedings of the 10th International Symposium on Pseudokarst, 29.04-2.05.2008. Gorizia: 43-52.

Urban J., Rzonca B. 2009.

Karst systems analyzed using borehole logs – Devonian carbonates of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. Geomorphology 112: 27-47.

Wyżga B., Amirowicz A., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2009.

Hydromorphological conditions, potential fish habitats and the fish community in a mountain river subjected to variable human impacts, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. River Research and Applications 25: 517–536. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z. 2008.

Sandstone rocky forms in Polish Carpathians attractive for education and tourism. Przegląd Geologiczny 56 (8/1): 680-687.

Alexandrowicz Z. 2008.

Geoconservation in Poland for progresses of long-lasting development. Przegląd Geologiczny 56 (8/1): 579-583.

Kaczka R. J., Wyżga B. 2008.

Formowanie i dynamika kęp rzeki górskiej w zapisie dendrochronologicznym na przykładzie dolnego biegu Białki. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 93-102. Pobierz pdf

Kaczka R. J., Wyżga B., Zawiejska J. 2008.

Tree-ring study of the island formation and riparian forest along a gravel-bed river in the Polish Carpathians. W: D. Elferts, G. Brumelis, H. Gartner, G. Helle, G. Schleser (red.). Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 6. Proceedings of the Dendrosymposium 2007, 3-6 May 2007, Riga, Latvia. Association for Tree Ring Research, Potsdam. Pobierz pdf

Le Lay Y.F., Piégay H., Gregory K., Chin A., Dolédec S., Elosegi A., Mutz M., Wyżga B., Zawiejska J. 2008.

Variations in cross-cultural perception of riverscapes in relation to in-channel wood. Transactions of the Institute of British Geographers 33 (2): 268-287, DOI: 10.1111/j.1475-5661.2008.00297.x. Pobierz pdf

Margielewski W. 2008.

Wpływ ruchów masowych na współczesną ewolucję rzeźby Karpat fliszowych. W: L. Starkel, A. Kotarba, A. Kostrzewski, K. Krzemień (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków: 69-80.

Margielewski W. 2008.

Budowa geologiczna i rzeźba Karpat fliszowych [W:] L. Starkel, A. Kotarba, A. Kostrzewski, K. Krzemień (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków: 57-61.

Margielewski W., Szura C., Urban J. 2008.

Jaskinia Miecharska cave (Beskid Śląski Mts, Outer Carpathians) – the largest non-karst cave in the Flysch Carpathians. Zacisk. Special Issue: 7-13.

Nieznański P., Wyżga B., Obrdlik P. 2008.

Korytarz swobodnej migracji rzeki - koncepcja i jej wdrażanie w czesko-polskim, granicznym odcinku Odry. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 135-144. Pobierz pdf

Urban J. 2008.

Kras gipsowy w Nadnidziańskim i Szanieckim Parku Krajobrazowym. Wyd. Zespół. Nadnidziańskich i Świętokrzyskich PK, Kielce: 1-87.

Urban J., Andreychouk V., Gubała J., Kasza A. 2008.

Caves in gypsum of the Southern Poland and the Western Ukraine – a comparison. Kras i Speleologia 12 (21): 15-38.

Urban J., Gągol J. 2008.

Geological heritage of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains (Central Poland). Przegląd Geologiczny 56 (8/1): 618-628.

Wyżga B. 2008.

Wcinanie się rzek polskich Karpat w ciągu XX wieku. W: Wyżga B. (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 7-39. Pobierz pdf

Wyżga B., Amirowicz A., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2008.

Zróżnicowanie hydromorfologiczne rzeki górskiej a bogactwo gatunkowe i liczebność ichtiofauny. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 2008 (2): 273-285. Pobierz pdf

Wyżga B., Bojarski A., Jeleński J., Zalewski J. 2008.

Zagrożenia dla zrównoważonego stanu środowiska cieków karpackich i proponowane działania zaradcze. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 121-133. Pobierz pdf

Wyżga B., Ciszewski D. 2008.

Hydrauliczne uwarunkowania depozycji osadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi w obszarze zalewowym górnej Wisły o różnej szerokości. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 51-79. Pobierz pdf

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2008.

Dlaczego konieczna jest rewitalizacja rzek karpackich? W: Myga-Piątek U., Pawłowska K. (red.). Zarządzanie krajobrazem kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 10: 275-282. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A. 2008.

Ocena hydromorfologicznej jakości rzeki górskiej na przykładzie Czarnego Dunajca. W: Wyżga B. (red.) Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy – wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 103–119. Pobierz pdf

Zawiejska J., Wyżga B. 2008.

Transformacja koryta Dunajca w XX wieku jako wynik ingerencji człowieka i zmian środowiskowych w zlewni. W: Wyżga B. (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 41-50. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z. 2007.

Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. Państw. Instytutu Geologicznego 425: 21-28.

Zaleski T., Korzeniak J., Kalemba A. 2007.

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej łąk porolnych w Wołosatem. Roczniki Bieszczadzkie 15: 253-266.

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 2006.

Rocky edge and malacocoenoses of the Żurawnica Ridge (Polish Western Carpathians). Ekológia (Bratislava) 25 (2): 151-165.

Alexandrowicz Z. 2006.

Geopark – nature protection aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives). Geoturystyka 5: 3-12.

Alexandrowicz Z. 2006.

Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Przegląd Geologiczny 54 (1): 36-41.

Alexandrowicz Z. 2006.

Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Margielewski W. 2006.

Structural control and types of movements of rock mass in anisotropic rocks: case studies in the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology 77 (1-2): 47-68.

Margielewski W. 2006.

Records of the Late Glacial - Holocene palaeoenvironmental changes in landslide forms and deposits of the Beskid Makowski and Beskid Wyspowy Mts. area (Polish Outer Carpathians). Folia Quaternaria 76: 1-149.

Alexandrowicz Z., Urban J. 2005.

Sandstone regions of Poland – geomorphological types, scientific important and problems of protection. Mus. Natur., Luxembourg, Ferrantia 44: 131-136.

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 2004.

Wapienie janikowskie – specyficzna facja turonu (górna kreda) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (6): 55-69.

Alexandrowicz Z. 2004.

Important geosites of Poland in relation to the ecological network Natura 2000. Polish Geological Institute Special Papers 13: 41-47.

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. 2004.

Geoparks – the most valuable landscape parks in southern Poland. Polish Geological Institute Special Papers 13: 49-56.

Margielewski W. 2004.

Geological control on the Osława river meander at Duszatyn (Western Bieszczady Mts., Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae 74: 325-338.

Margielewski W., Alexandrowicz Z. 2004.

Diversity of landslide morphology as a part of geoconservation pattern in the Polish Carpathians . Polish Geological Institute Special Papers 13: 65-71.

Žak K., Urban J., Cilek V., Hercman H. 2004.

Cryogenic cave calcite from the several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and genetic model. Chemical Geology 206: 119-136.

Alexandrowicz S.W. Alexandrowicz Z. 2003.

Pattern of karst landscape of Cracow Upland (South Poland). Acta Carsologica 32 (1): 39-56.

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 2003.

Skałki wapienne Doliny Kamienic na Wyżynie Krakowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59 (6): 40-56.

Alexandrowicz Z. 2003.

Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk. Przegląd Geologiczny 51 (3): 224-230.

Alexandrowicz Z., Margielewski W., Perzanowska J. 2003.

European ecological network Natura 2000 in relation to landslide areas diversity: a case study in the Polish Carpathians. Ekológia (Bratislava) 22 (4): 404-423.

Bryndal T., Cabaj W., Margielewski W., Pelc S. 2003.

Record of the Neoholocene palaeoenvironmental changes in the Polish Carpathians: a case study of the Siekierczyna landslide (Beskid Wyspowy Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 75-96.

Krąpiec M., Margielewski W. 2003.

Palaeoclimatic changes registered in Kaletowa landslide, on the base of sedimentological and dendrochronological records (Beskid Makowski Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 17-34.

Margielewski W., (ed.) 2003.

Late Glacial-Holocene palaeoenvironmental changes in the Western Carpathians: case studies of landslide forms and deposits. Folia Quaternaria 74: 1-96. Preface: 5pp.

Margielewski W., Obidowicz A., Pelc S. 2003.

Late Glacial-Holocene peat bog on Kotoń Mt and its significance for reconstruction of palaeoenvironment in the Western Carpathians (Beskid Makowski Range, South Poland). Folia Quaternaria 74: 35-56.

Margielewski W., Urban J. 2003.

Crevice –type caves as initial forms of rock landslide development in the Flysch Carpathians. Geomorphology 54 (3-4): 325-338.

Margielewski W., Zernitskaya V. 2003.

Late Glacial – Holocene palaeoenvironmental evidence recorded in the Hajduki peat bog (Beskid Średni Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 57-73.

Wyżga B., Kaczka R. J., Zawiejska J. 2003.

Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe. Folia Geographica, Series Geographica-Physica 33-34: 117-138. Pobierz pdf

Kalemba A., Korzeniak J. 2002.

Porządkowanie prawa ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce w 2001 r. — czyli jak się odnaleźć w gąszczu przepisów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (3): 103-107.

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 1999.

Recurrent Holocene landslides: a case study of the Krynica landslide in the Polish Carpathians. Holocene 9 (1): 91-99.

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 1999.

Selected geosites of the Cracow Upland. Polish Geological Institute Special Papers 2: 53-60.

Alexandrowicz Z. 1999.

Draft candidate list of geosites representative of Central Europe. Polish Geological Institute Special Papers 2: 9-13.

Alexandrowicz Z., Poprawa D., Rączkowski W. 1999.

Stratotypes and other important geosites of the Polish Carpathians. Polish Geological Institute Special Papers 2 (33): 33-46.

Alexandrowicz Z., Wimbledon W.A.P. 1999.

The concept of world lithosphere reserves. Memorie Decriptive Carta Geologica d`Italia 54: 347-352.

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 1998.

Osuwisko na Górze Parkowej w Krynicy – osady, malakofauna i fazy rozwoju. Kwartalnik AGH, Geologia 24 (4): 348-406.

Alexandrowicz Z. 1998.

Representative geosites of Poland and their status of conservation. Geologica Balcanica 28 (3-4): 37-42.

Alexandrowicz Z., Brzeźniak E. 1998.

Zagrożenie środowiska Grot Kryształowych w Kopalni Soli Wieliczka. Folia Geographica, ser. Geogr.-Physica 28: 59-78.. Folia Geographica, ser. Geogr.-Physica 28: 59-78.

Alexandrowicz Z., Poprawa D., Rączkowski W. 1998.

The regional network of geosites in the Polish Carpathians. Przegląd Geologiczny 46 (8): 775-781.

Wimbledon W.A.P., Ivchenko A., Gerasimenko N., Alexandrowicz Z. et al. 1998.

A first attempt at a geosites framework for Europe – an IUGS initiative to support recognition of world heritage and European geodiversity. Geologica Balcanica 28 (3-4): 5-32.

Alexandrowicz Z. 1997.

Ochrona wodospadów w Karpatach Polskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 39-57.

Alexandrowicz Z. 1997.

Geoochrona w Polsce – osiągnięcia i perspektywy rozwoju. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 7-23.

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. 1995.

Waloryzacja geologiczna i malakologiczna rezerwatu „Skała Kmity” na Wyżynie Krakowskiej. Ochrona Przyrody 52: 95-110 .

Alexandrowicz Z. 1994.

Międzynarodowe inicjatywy w ochronie przyrody nieożywionej. Przegląd Geologiczny 42 (3): 159-161.

Alexandrowicz Z. 1994.

Lۥėtat et la conception du patrimoine gėologique en Pologne. Mėm. Soc. Gėol. de France. N. Sėr. 165: 149-155.

Alexandrowicz Z. 1994.

Geologically controlled waterfall types in the Outer Carpathians. Geomorphology 9: 155-165.

Alexandrowicz Z. 1992.

Jubileuszowy pięćdziesiąty rocznik „Ochrona Przyrody” - osiągnięcia i program. Ochrona Przyrody 50, cz. I: 5-10 .

Alexandrowicz Z. 1991.

Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce na tle Europy. Przegląd Geologiczny 39 (2): 84-91.

Alexandrowicz Z., Denisiuk Z. 1991.

Rezerwaty i pomniki przyrody Żywieckiego Parku Krajobrazowego (Karpaty polskie). Ochrona Przyrody 49, cz.II: 143-161 .

Alexandrowicz Z. 1990.

The optimum system of tors protection in Poland . Ochrona Przyrody 47: 277-308 .

Alexandrowicz Z. 1989.

Evolution of weathering pits on sandstone tors in the Polish Carpathians. Zeitschrift für Geomorphologie N.F. 33 (3): 275-289.

Alexandrowicz Z., Brzeźniak E. 1989.

Uwarunkowanie procesów wietrzenia na powierzchni skałek piaskowcowych w wyniku zmian termiczno-wilgotnościowych . Folia Geographica, Ser. Geogr.-Physica 21: 17-36.

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. 1988.

Ridge-top trenches and rifts in the Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae 58: 207-228.

Alexandrowicz Z. 1987.

Przyroda nieożywiona Czarnorzeckiego Parku Krajobrazowego . Ochrona Przyrody 45: 263-294.

Alexandrowicz Z. 1982.

Classification of landscape based on anthropogenic forms of relief. Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. Terre 30 (1-2): 87-92.

Alexandrowicz Z. 1982.

Skałki piaskowcowe Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia . Ochrona Przyrody 44: 293-316.

Alexandrowicz Z., Pawlikowski M. 1982.

Mineral crusts of the weathering zone of sandstone tors in the Polish Carpathians. Mineralogia Polonica 13 (2): 41-59.

Alexandrowicz Z. 1977.

The origin of sandstone tors in the Polish Western Carpathians. Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. Terre 25 (2): 83-90.

Alexandrowicz Z. 1976.

Wodospady Białej i Czarnej Wisełki. Ochrona Przyrody 41: 323-354.

Alexandrowicz Z. 1976.

Karpat polskich jako warunek wykorzystania złóż surowców skalnych. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia 2 (4): 25-37.

Alexandrowicz Z. 1971.

Carboniferous Holothuroidea sclerites in the Upper Silesia Coal Basin (Southern Poland). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 41 (2): 281-291.

Alexandrowicz Z. 1970.

Skałki piaskowcowe w okolicy Ciężkowic nad Białą. Ochrona Przyrody 35: 281-335.

Alexandrowicz Z. 1969.

Utwory górnokredowe w krach glacjalnych niemieckiej części wyspy Uznam . Geologia za granicą 10 (1): 49-57.

Alexandrowicz Z., Drzał M. 1968.

Ochrona rezerwatowa w Polsce. Ochrona Przyrody 33: 27-50.

Alexandrowicz Z. 1967.

Kry lodowcowe w Wolińskim Parku Narodowym. Ochrona Przyrody 32: 207-224.

Alexandrowicz Z. 1966.

Utwory czwartorzędowe przełomowej doliny Rudawy w Zabierzowie koło Krakowa. Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Oddz. PAN w Krakowie: 617-620.

Alexandrowicz Z. 1965.

Stratygrafia i litologia osadów górnej kredy na wyspie Wolin. Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Oddz. PAN w Krakowie: 224-227.

Alexandrowicz Z. 1963.

Skałka fliszowa na Żarze w Beskidzie Małym. Ochrona Przyrody 29: 255-268.

Alexandrowicz Z. 1962.

Piaski i formy wydmowe Pustyni Błędowskiej. Ochrona Przyrody 28: 227-253.

Alexandrowicz S.W, Alexandrowicz Z. 1960.

Utwory triasowe w okolicy Strzemieszyc i Sławkowa. Biuletyn Instytutu Geologicznego 152: 95-171.

Alexandrowicz Z. 1960.

Przełom Rudawy pod Skałą Kmity koło Zabierzowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 16 (1): 8-24.

Alexandrowicz Z. 1959.

Otwornice karbońskie z Kozłowej Góry koło Bytomia. Kwartalnik Geologiczny 3 (4): 869-881.

Projekty

2017/25/B/ST10/02439 Rekonstrukcja zmian paleohydrologicznych i paleoklimatycznych na obszarze Polski w holocenie w oparciu o analizy dendrochronologiczne subfosylnych pni drzew i badania (typu multi-proxy) osadów torfowisk TORFOWISKA.
Kierownik projektu:
2015/19/N/ST10/01505 Przyczyny, przebieg i skutki zmian obecności nadrzecznego lasu i zadrzewionych kęp w dolinach rzek polskich Karpat w XX wieku.
Kierownik projektu:
2015/19/NST10/01526 Wpływ podniesienia bazy erozyjnej wywołanego przez zbiornik zaporowy na hydrodynamikę i układ roślinności w korycie i na równinie zalewowej górskiej rzeki żwirodennej.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2014/13/N/ST10/04902 Struktury bioturbacyjne w aluwiach dolnego biegu Dunajca (rzeka nizinna) i Wielkiego Rogoźnika (rzeka górska).
Kierownik projektu:

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 25
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:
2013/09/B/ST10/00056 Określenie wielkości i zasięgu współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych.
Kierownik projektu:
PSPB-153/2010 Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr (zadanie: Zagrożenie powodziowe stwarzane przez rumosz drzewny w ciekach górskich).
Kierownik projektu:
N N306 522738 Fazy inicjacji i rozwoju ruchów masowych w polskich Karpatach fliszowych w późnym glacjale i holocenie, na podstawie badań nacieków jaskiń szczelinowych (niekrasowych).
Kierownik projektu:
POIS-05.02.00-00-084/08 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska.
Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN
N N305 097239 Znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych w południowej Polsce.
Kierownik projektu:
N N305 283137 Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
3 P04G 00525 Różnorodność florystyczna i występowanie gatunków na zaburzonych łąkach zależnie od stadium sukcesji i jakości siedliska.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
6 PO4G 010 16 Zróżnicowanie łąk porolnych w zależności od antropopresji — poszukiwanie skutecznych metod ochrony.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38

Inne

Nazwa konferencji: VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych
Organizator: Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
Miejsce: Góry Stołowe (Sudety)
Data: 2017-05-24
Autorzy: Urban J., Górnik M.
Wykład: Litologiczne uwarunkowania rzeźby skałek piaskowcowych w górach świętokrzyskich
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Early stages of island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Amirowicz A., Oglęcki P., Jeleński J., Radecki-Pawlik A., Plesiński K.
Poster: Changes to the functioning of a mountain stream following check-dam lowering and installation of boulder ramps.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Wykład na konferencji: Interactions between fauna and environment in recent alluvial soils (Dunajec River, SE Poland).
Nazwa konferencji: XXII Konferencja naukowa „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny –Państwowy Instytut Badawczy
Miejsce: Kielce
Data: 2017-04-07
Autorzy: Gągol J., Król P., Urban J.
Wykład: Kartki z historii „Marmurów Kieleckich”
Nazwa konferencji: Konferencja naukowa „Turystyka w badaniach geograficznych”
Organizator: Instytut Geografii Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Kielce
Data: 2017-03-31
Autorzy: Ludwikowska M., Wiatrak M., Urban J., Kasza A.
Wykład: Geoturystyka w gminie Łagów – uwarunkowania i koncepcja rozwoju
Nazwa konferencji: Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe, 19-21.01.2017, Warszawa - Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych
Organizator: Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Geologii, Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki Fakultet Geograficzny
Miejsce: Warszawa - Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Data: 2017-01-19
Autorzy: Urban J., Komorowski A.
Wykład na konferencji: Analiza krasu w gipsach na podstawie badań wykonanych w ramach likwidacji szkód budowlanych w Staszowie
Nazwa konferencji: Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe, 19-21.01.2017, Warszawa - Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych
Organizator: Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Geologii, Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki Fakultet Geograficzny
Miejsce: Warszawa - Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Data: 2017-01-19
Autorzy: Urban J., Andrejczuk W. Kasza A.
Wykład: Warunki genetyczne jako czynnik determinujący morfologie systemów jaskiniowych w gipsach – przykłady Niecki Soleckiej (południowa Polska) oraz Bukowiny i Podola (zachodnia Ukraina)
Nazwa konferencji: 10th ESSEWECA Conference
Organizator: Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Bratysława, Słowacja
Data: 2016-12-01
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Diversity of animal trace assemblages in recent lowland river sediments (Dunajec River, SE Poland).
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Kaczka R. J., Stoffel M.
Poster: Methods to assess large wood dynamics and the associated flood hazard in Polish Carpathian watercourses of different size.
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J,. Mikuś P,. Ruiz-Villanueva V., Czech W.
Wykład na konferencji: Log transport and deposition in incised, channelized and multi-thread reaches of a wide mountain river: Tracking experiment during a 20-year flood.
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P,. Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Human-induced variation in the hydraulic conditions of flood flows along a Polish Carpathian river.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Poster: Environment-friendly redection of the erosional threat caused by a dynamic mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Hydraulic conditions of flood flows in incised, channelized, and multi-thread reaches of a mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M.
Wykład na konferencji: Bridge clogging and wood-related risks during floods: the Czarny Dunajec River (Polish Carpathians).
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B,. Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountainous Biała River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Amirowicz A., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P., Jeleński J.
Poster: Do the spatial and seasonal patterns or temporal trends in habitat conditions shape fish communities in a Carpathian gravel-bed river?
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Prowadzenie: Seminarium terenowe: Site 5. Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Bednarska A., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R., 2016.
Prowadzenie: Seminarium terenowe: Site 4. Ground beetles communities in a mountain river subjected to restoration.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Jeleński J., Wyżga B., Mikuś P., Liro M.
Organizacja: Seminarium terenowe: Site 2. Krzczonówka Stream at Pcim - formation of stone riffles to trap bed material and re-establish riffle-and-poll pattern downstream of a lowered check dam.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Wykład na konferencji: Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Poster: Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Jeleński J. Amirowicz A., Oglęcki P., Plesiński K.
Wykład na konferencji: Changes to the functioning of a mountain stream following instalation of boulder riffles and check-dam lowering: Krzczonówka Stream, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Jeleński J., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Maintenance directed to obtain "riffle and pool" sequence of entrenched stream below a high check dam.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ecological state of a mountain river before and after an extreme flood: implications for river status assessment.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Bednarska A. J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R.
Wykład na konferencji: Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Scientific Conference of Carpatho-Balcan-Dinaric Geomorphology Commission
Organizator: Carpatho-Balcan-Dinaric Geomorphology Commission
Miejsce: Postojna, Słowenia
Data: 2016-09-13
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Jeleński J., Plesiński K.
Wykład na konferencji: Restoration of incised mountain stream downstream of a check-dam: case study of Krzczonówka Stream, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: POKOS 6'2016 - Granice Sedymentologii
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny
Miejsce: Chęciny-Rzepka
Data: 2016-06-26
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Współczesne struktury bioturbacyjne w rzece górskiej i nizinnej - podobieństwa i różnice. In: Olszewska-Najbert D., Filipek A., Bąbel M., Wysocka A. (eds.)
Nazwa konferencji: 3 Polski Kongres Geologiczny "Wyzwania Polskiej Geologii"
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny
Miejsce: Wrocław
Data: 2016-06-14
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Metody badań aktywności fauny we współczesnych osadach aluwialnych rzeki górskiej i nizinnej.
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Geomorfologia Stosowana - Modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Poznań
Data: 2016-06-01
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji.
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Geomorfologia Stosowana - Modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Poznań
Data: 2016-06-01
Autorzy: Ruiz-Villanueva V., Mikuś P., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Stoffel M.
Poster: Wykorzystanie modelowania numerycznego do badania dynamiki grubego rumoszu drzewnego w rzece górskiej
Nazwa konferencji: 4th International Congress on Ichnology ICHNIA 2016
Organizator: Naturtejo Global Geopark
Miejsce: Idanha-a-Nova, Portugalia
Data: 2016-05-06
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Recent vertebrate and invertebrate burrows in lowland and mountain fluvial environments – similarities and differences.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Large flood on a mountain river subjected to restoration: effects on aquatic habitats, channel morphology and valley infrastructure.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Wyżga B,. Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R., Czech W.
Poster: Tracking log transport and deposition during a 20-year flood in a wide mountain river.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Ruiz -Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M.
Wykład: Potential large wood-related hazards at bridges: the Czarny Dunajec River (Poland).
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Radecki-Pawlik A., Czech W., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J,. Ruiz-Villanueva V.
Poster: Hydraulic conditions of flood flows in a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Poster: Changes to channel sediments resulting from complex human impacts in a gravel-bed river, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Hajdukiewicz H.
Poster: Methods to assess patterns of the transport and deposition of large wood in a wide mountain river: experiences from the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: 49. Sympozjum Speleologiczne
Organizator: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika
Miejsce: Załęcze Wielkie
Data: 2015-10-23
Autorzy: Alexandrowicz Z., Urban J.
Wykład: Groty Kryształowe w Kopalni Soli „Wieliczka” – unikatowy zabytek jaskiniowy
Nazwa konferencji: 2nd Conference Disaster Risk Reduction
Organizator: Wojewoda Mazowiecki
Miejsce: Warszawa
Data: 2015-10-15
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Poster: Low-impact method of flood damage prevention in a dynamic mountain river – case study from the Czarny Dunajec River.
Nazwa konferencji: Ogólnopolskie forum GEO-PRODUKT
Organizator: Geopark Kielce
Miejsce: Kielce-Chęciny
Data: 2015-09-24
Autorzy: Miśkiewicz K., Urban J.
Wykład na konferencji: Czynna geoochrona obiektów geologicznych – praktyki dobre i złe
Nazwa konferencji: International Multidisciplinary Workshop “Advances in active tectonics and speleotectonics”
Organizator: Natural History Museum Vienna, Austria
Miejsce: Vienna, Austria
Data: 2015-09-21
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Szura C.
Wykład na konferencji: Non-karst caves of the Polish Flysch Carpathians and their connection with stages of mass movement formation: tectonic constrains, dating and classification
Nazwa konferencji: 13th International Symposium on Pseudokarst
Organizator: UIS Pseudokarst Commission
Miejsce: Kunčice pod Ondřejnikem, Czechia
Data: 2015-09-17
Autorzy: Urban J., Gubała W., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Variability of caves conditioned by morphogenesis and lithology - Homole Gorge (Polish Carpathians) case study
Nazwa konferencji: 13th International Symposium on Pseudokarst
Organizator: UIS Pseudokarst Commission
Miejsce: Kunčice pod Ondřejnikem, Czechia
Data: 2015-09-16
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Gravitationally induced caves in the Outer Carpathians - their genesis, classification and age
Nazwa konferencji: 31st IAS Meeting of Sedimentology
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2015-06-22
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Sediment-fauna interactions in recent fluvial deposits (Dunajec River, SE Poland).
Nazwa konferencji: 2nd International Conference „Integrative Sciences and sustainable development of rivers”
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2015-06-22
Autorzy: Wyżga B., Przebięda M., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Amirowcz A., Oglęcki P., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec.
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja „O!suwisko” B. Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Miejsce: Kraków
Data: 2015-05-20
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Jaskinie niekrasowe polskich Karpat fliszowych i ich związek z etapami formowania ruchów masowych (charakter rozwoju, typologia, datowania
Nazwa konferencji: XX Konferencja Naukowa „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Miejsce: Kielce
Data: 2015-04-10
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Tradycje eksploatacji surowców mineralnych Ponidzia
Nazwa konferencji: Posiedzenia Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Organizator: Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Miejsce: Kraków
Data: 2014-12-12
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Związek skałek piaskowcowych Gór Świętokrzyskich z grawitacyjnymi przekształceniami stoków
Nazwa konferencji: 9th ESSEWECA conference
Organizator: Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Smolenice, Słowacja
Data: 2014-11-05
Autorzy: Mikuś P.
Wykład na konferencji: Large woody debris as an important component of the Carpathian riverine systems.
Nazwa konferencji: 48 Sympozjum Speleologiczne, 16-19.10.2014
Organizator: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika
Miejsce: Kletno
Data: 2014-10-16
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Geneza i klasyfikacja jaskiń związanych z ruchami masowymi – nowe spojrzenie
Nazwa konferencji: V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, http://www.iop.krakow.pl/files/111/3_warsztaty_geomorfologii_struktur_alnej.pdf
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich - Komisja Geomorfologii Strukturalnej, Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytut Ochrony Przyrody PAN i Roztoczański Park Narodowy
Miejsce: Zwierzyniec-Józefów-Horyniec
Data: 2014-09-24
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Jankowski L., Buczek K.
Prowadzenie: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza, w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-09-18
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Impact of a major flood on a mountain river on physical habitat conditions for river biota, channel morphology and valley-floor infrastructure.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A.
Poster: Changes to channel morphology and physical habitats for river biota, and infrastructure damage caused by a major flood on the Biała River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: X Zjazd Geomorfologów Polskich
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2014-09-16
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Wpływ wielkiego wezbrania na morfologię koryta, fizyczne warunki siedlisk rzecznych i infrastrukturę dna doliny na przykładzie Białej Tarnowskiej.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B.
Poster: Methods for long-term monitoring of large wood recruitment and mobility in two Polish Carpathian watercourses.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation, persistence and environmental role of vegetated islands in a mountain river.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference in Kraków
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Poster: Changes of bed material in a mountain river in response to gravel extraction and channelization: Case study of the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Poster: Methods to assess large wood-related flood risk in Polish Carpathian watercourses of different size
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference in Kraków
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Kundzewicz Z., Stoffel M., Kaczka R., Wyżga B., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Ruiz-Villanueva V., Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas J.A., Małarzewski Ł., Choryński A., Janecka K., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains; introduction to the FLORIST Research Project.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Kaczka R.
Wykład na konferencji: Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees: implications for flood risk management.
Nazwa konferencji: 5th International Students Geological Conference
Organizator: Eötvös Loránd University
Miejsce: Budapeszt, Węgry
Data: 2014-04-24
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Burrowing activity of macrofauna in recent meandering river sediments (Dunajec River, SE Poland)
Nazwa konferencji: XIX Konferencja Naukowa „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Miejsce: Kielce
Data: 2014-04-11
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Skałki piaskowcowe w krajobrazie Gór Świętokrzyskich
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie”
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Powstawanie, trwałość i znaczenie środowiskowe kęp w rzece górskiej.
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie”
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Zmiany morfologii koryta i fizycznych warunków siedlisk rzecznych Białej Tarnowskiej oraz straty w infrastrukturze dna doliny spowodowane wielkim wezbraniem.
Nazwa konferencji: 47 Sympozjum Speleologiczne, 17-20.10.2013
Organizator: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika
Miejsce: Olsztyn k. Częstochowy
Data: 2013-10-17
Autorzy: Urban J., Gradziński M., Tyc A.
Wykład na konferencji: Dziedzictwo geologiczne Sokolich Gór – w sześćdziesiątą rocznicę utworzenia rezerwatu
Nazwa konferencji: II Simposio Latinoamericano de Icnologia
Organizator: Universidad Nacional de La Pampa
Miejsce: Santa Rosa – La Pampa
Data: 2013-09-13
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Wykład na konferencji: Beetle burrows with a terminal chamber across a modern river valley: an example from the southern Poland.
Nazwa konferencji: 5th Europaean River Restoration Conference „Celebrating Success and Adressing Challenges”
Organizator: European Centre for River Restoration
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2013-09-11
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P,. Amirowicz A., Przebięda M., Radecki-Pawlik A., Oglęcki P., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environmental-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec.
Nazwa konferencji: 5th Europaean River Restoration Conference „Celebrating Success and Adressing Challenges”
Organizator: European Centre for River Restoration
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2013-09-11
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Ecological status of a mountain river based on pre- and post-flood data.
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Effects of a major flood in a mountain river on physical habitat conditions for river biota, channel morphology and valley-floor infrastructure.
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Longitudinal and temporal variation of bed material grain-size in a mountain river disturbed by gravel extraction and channelization, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Islands in a Europaean mountain river: linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity
Nazwa konferencji: 16th International Congress of Speleology organizator: Intern. Union of Speleology, 21-28.07.2013
Organizator: Intern. Union of Speleology
Miejsce: Brno, Rep. Czeska
Data: 2013-07-21
Autorzy: Urban J., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Types of non-karst caves in Polish Outer Carpathians – historical review and perspectives
Nazwa konferencji: 10th International Conference on Fluvial Sedimentology
Organizator: University of Leeds
Miejsce: Leeds, Anglia
Data: 2013-07-14
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Tiering in the burrows of the river bank fauna on the Dunajec River, SE Poland.
Nazwa konferencji: VII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, 22-24.05.2013
Organizator: Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Busko-Zdrój
Data: 2013-05-22
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Surowce skalne Ponidzia
Nazwa konferencji: VII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, 22-24.05.2013
Organizator: Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Busko-Zdrój
Data: 2013-05-22
Autorzy: Urban J., Borowiec-Chwalik A., Kasza A.
Wykład na konferencji: Warunki rozwoju i wiek krasu w gipsach Niecki Soleckiej
Nazwa konferencji: VII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, 22-24.05.2013
Organizator: Uniwewsytet J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Busko-Zdrój
Data: 2013-05-22
Autorzy: Bąbel M., Chwalik-Borowiec A., Czerwiński K., Łajczak A., Olszak I., Urban J., Zieliński A.
Prowadzenie: Sesja terenowa: Georóżnorodność Ponidzia
Nazwa konferencji: POKOS 5’2013 – Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny
Miejsce: Żywiec
Data: 2013-05-16
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Wykład na konferencji: Możliwości wykorzystania współczesnych struktur bioturbacyjnych w badaniach paleośrodowiska aluwialnego na przykładzie Dunajca. In: Krobicki M., Feldman-Olszewska A. (eds.)
Nazwa konferencji: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology
Organizator: Association For Tree Ring Research
Miejsce: Viterbo, Włochy
Data: 2013-05-08
Autorzy: Kaczka R. J., Czajka B., Rzepecka A., Wyżga B., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Tree-ring study of the impact of channelization-induced channel incision on the condition of riparian forest. Czarny Dunajec river, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: 4th International Student Geological Conference
Organizator: Masarykova Univerzita
Miejsce: Brno, Czechy
Data: 2013-04-19
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Beetles as the most possible tracemakers of the non-marine trace fossil Macanopsis.
Nazwa konferencji: 8th Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians
Organizator: Univerzita Komenského v Bratislave
Miejsce: Bratysława, Słowacja
Data: 2012-12-06
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Bioturbation structures as importan component in recent alluvial sediments.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU w Krakowie
Organizator: PAU
Miejsce: Kraków
Data: 2012-10-26
Autorzy: Margielewski W., Kołaczek P., Michczyński A., Obidowicz A., Pazdur A.
Wykład na konferencji: Rejestr zmian paleośrodowiska mezo – i neoholocenu w obrębie torfowiska osuwiskowego Jesionowa (Beskid Sądecki, Karpaty zewnętrzne).
Nazwa konferencji: 46. Sympozjum Speleologiczne
Organizator: Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika
Miejsce: Góra Św. Anny
Data: 2012-10-19
Autorzy: Urban J., Schejbal-Chwastek M., Margielewski W., Žak K.
Wykład na konferencji: Skład mineralny oraz izotopowy (izotopy C i O) wybranych nacieków w niekrasowych jaskiniach beskidzkich
Nazwa konferencji: Interdysciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin
Organizator: Uniwersytet w Suceawie
Miejsce: Suceawa, Rumunia
Data: 2012-10-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: The influence of local channel regulation on fish and benthic invertebrate communities in a mountain river.
Nazwa konferencji: Interdysciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin
Organizator: Uniwersytet w Suceawie
Miejsce: Suceawa, Rumunia
Data: 2012-10-19
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Hydromorphological quality as a key element of the ecological status of Polish Carpathian rivers (referat zamawiany).
Nazwa konferencji: III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-25
Autorzy: Jankowski L., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Rozwój rzeźby Karpat zewnętrznych w aspekcie ewolucji basenowo-tektonicznej górotworu Karpackiego
Nazwa konferencji: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych
Organizator: Komisja Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Miejsce: Beskid Niski-Beskid Sądecki –Babia Góra, Dukla-Piwniczna-Zawoja
Data: 2012-09-25
Autorzy: Jankowski L., Margielewski J., Urban J.
Organizacja: III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: Ocena hydromorfologicznego stanu rzeki – metoda i jej zastosowanie na przykładzie Czarnego Dunajca.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: Zróżnicowanie hydromorfologiczne, jakość wody i zespoły makrozoobentosu w rzece górskiej na przykładzie Czarnego Dunajca.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Amirowicz A., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ocena stanu ekologicznego rzeki górskiej przed i po dużym wezbraniu.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Wahania stanu wody czynnikiem kontrolującym różnorodność fauny brzegu rzeki.
Nazwa konferencji: 12h International Symposium on Pseudokarst
Organizator: Clube Espeleoloxico Speleoklub Mauxo, Vigo and Instituto de Xeologia „Isidro Parga Pondal” University A Coruňa, Spain
Miejsce: Tui, Galicia, Spain
Data: 2012-09-11
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Žák K., Zernitskaya V.
Wykład na konferencji: Dated speleothems of the crevice–type caves in sandstones of the Polish Outer Carpathians
Nazwa konferencji: 12h International Symposium on Pseudokarst
Organizator: Clube Espeleoloxico Speleoklub Mauxo, Vigo and Instituto de Xeologia „Isidro Parga Pondal” University A Coruňa
Miejsce: Spain, Tui, Galicia, Spain
Data: 2012-09-11
Autorzy: Urban J., Schejbal-Chwastek M., Margielewski W., Žák K.
Wykład na konferencji: Mineralogical and isotopic (O and C) composition of selected secondary formations in the non-karst caves in sandstones of the Outer Carpathians, southern Poland
Nazwa konferencji: Przyrodnicze uwarunkowania ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły
Organizator: Urząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego
Miejsce: Kraków
Data: 2012-07-16
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Niezbędne działania prowadzące do zmniejszenia zagrożenia powodziowego w dorzeczu górnej Wisły - kluczowe znaczenie zwiększania retencji wód powodziowych.
Nazwa konferencji: Przyrodnicze uwarunkowania ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły
Organizator: Urząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego
Miejsce: Kraków
Data: 2012-07-16
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B.
Wykład na konferencji: Zaburzenia bilansu aluwiów i geomorfologicznej równowagi cieków jako istotna przyczyna wzrostu zagrożenia powodziowego.
Nazwa konferencji: 21th International Radiocarbon Conference
Organizator: French Radiocarbon Community and UNESCO
Miejsce: Paris, France
Data: 2012-07-09
Autorzy: Michczyńska D.J., Starkel L., Michczyński A., Pazdur A., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D.
Wykład na konferencji: Paleoclimatic reconstruction based on statistical analysis of radiocarbon dates - an example from Poland.
Nazwa konferencji: 21th International Radiocarbon Conference
Organizator: French Radiocarbon Community and UNESCO
Miejsce: Paris, France
Data: 2012-07-09
Autorzy: Michczyński A., Margielewski, W., Kołaczek P., Michczyńska D.J., Obidowicz, A.
Poster: Records of the Meso– and Neoholocene paleoenvironmental changes in Wierchomla landslide peat bog (Beskid Sądecki Mts, Polish Outer Carpathians).
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Practical and environmentally significant method of hydromorphological assessment of rivers.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: What improvement does a river need? New insight about the application of invertebrate-based index in river health assessment.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation and environmental significance of vegetated islands in a European mountain river.
Nazwa konferencji: IS RIVERS
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-25
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: What improvement does a river need? New insight about the application of invertebrate-based index in river health assessment.
Nazwa konferencji: IS RIVERS
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-25
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation and environmental significance of vegetated islands in a European mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Storage and environmental role of large wood in a mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Jeleński J., Wyżga B.
Wykład na konferencji: Erodible corridor as a restoration technique for mountain rivers.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Kaczka R.
Wykład na konferencji: Recruitment, storage and environmental significance of large wood in a mountain stream.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Kaczka R., Wyżga B., Mikuś P., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Development of vegetated islands and their significance for the restoration of mountain rivers.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Environment friendly reduction of flood risk in a mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H.
Wykład na konferencji: Reference conditions for the restoration of mountain rivers.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Skalski T.
Wykład na konferencji: Impact of the changes in hydromorphological river quality on mountain river communities; potential for achieving good ecological status of mountain rivers in the light of Water Framework Directive.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: , Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Human-induced changes in channel sedimentation in a mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences.
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Causes and environmental effects of the contemporary incision of rivers on the northern foreland of the Tatra Mountains.
Nazwa konferencji: Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stará Lesná-Zakopane
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B,
Organizacja: International Field Seminar
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Without data to knowledge?, without knowledge to practice: poor effects of the 20th-century management of Polish Carpathian rivers.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Oglęcki P., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: How to get environmentally meaningful results from hydromorphological assessment of rivers?
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Appraisal of the ecological state of a mountain river based on pre- and post-flood data.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Wyżga B.
Prowadzenie: Sesja: : From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Nazwa konferencji: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology
Organizator: German Research Centre for Geosciences
Miejsce: Potsdam-Eberswalde, Niemcy
Data: 2012-05-09
Autorzy: Rzepecka A., Czajka B., Mikuś., Kaczka R. J., Wyżga B.
Poster: Coupling tree-ring and GIS study of the 30 years long development of patch-structure island in gravel bed river.
Nazwa konferencji: 3rd Students International Geological Conference
Organizator: Ivan Franko National University of Ukraine
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2012-04-27
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Ichnology of Holocene alluvial sediments on the Dunajec River.
Nazwa konferencji: International Conference Sandstone Landscape III. Diversity, Ecology and Conservation. Stołowe Mountains National Park
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Kudowa Zdrój
Data: 2012-04-25
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Hercman H., Žák K., Zernitska V., Pawlak J.
Wykład na konferencji: Dating speleothems in sandstone caves - methodological aspects and practical interpretation, Polish Outer Carpathians case study.
Nazwa konferencji: International Conference Sandstone Landscape III. Diversity, Ecology and Conservation. Stołowe Mountains National Park
Organizator: University of Wrocław
Miejsce: Kudowa Zdrój
Data: 2012-04-25
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Role of gravitational processes in the shaping of sandstone rock forms in low mountains, Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, central Poland
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU w Krakowie
Organizator: PAU
Miejsce: Kraków
Data: 2012-02-17
Autorzy: Margielewski W., Krąpiec M., Jankowski, L, Zernitskaya, V.
Wykład na konferencji: Rejestr zmian paleośrodowiskowych późnego glacjału i holocenu w torfowisku Hamernia koło Józefowa (Roztocze Środkowe).
Nazwa konferencji: I Konferencja Dendrochronologów Polskich
Organizator: Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie
Miejsce: Rogów
Data: 2012-02-10
Autorzy: Rzepecka A., Czajka B., Mikuś P., Kaczka R. J., Wyżga B.
Poster: Rozwój kępy o złożonej strukturze w żwirodennej rzece górskiej. Wyniki analiz dendrochronologicznych i kartograficznych.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Organizator: Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Krakowski
Miejsce: Kraków
Data: 2011-11-14
Autorzy: Mikuś P.
Wykład: Struktury bioturbacyjne w holoceńskich osadach fluwialnych na przykładzie dolnego biegu Dunajca.
Nazwa konferencji: 45. Sympozjum Speleologiczne
Organizator: Sekcja Speleologiczna PTP im. T. Kopernika
Miejsce: Ojców
Data: 2011-10-20
Autorzy: Urban J.
Wykład: Jaskinie, pieczary czy groty – dziedzictwo nazewnicze
Nazwa konferencji: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology
Organizator: Uniwersytet w Ostravie
Miejsce: Ostravice, Czechy
Data: 2011-10-17
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: A method for the assessment of hydromorphological river quality and its application to the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology
Organizator: Uniwersytet w Ostravie
Miejsce: Ostravice, Czechy
Data: 2011-10-17
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H.
Wykład na konferencji: Reference hydromorphological conditions, environmental change, and the restoration of Polish Carpathian rivers.
Nazwa konferencji: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology
Organizator: University of Ostrava
Miejsce: Ostravice, Czechy
Data: 2011-10-17
Autorzy: Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A.
Poster: Longitudinal and temporal variation of bed-material grain size in an impacted mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology
Organizator: Uniwersytet w Ostravie
Miejsce: Ostravice
Data: 2011-10-17
Autorzy: Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J.
Poster: Environmental effects of gravel mining in the Polish Carpathian rivers.
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Przykłady rzeźby strukturalnej w Górach Świętokrzyskich oraz w południowo-wschodniej części Niecki Nidziańskiej
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Jankowski L., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Strukturalne uwarunkowania rzeźby Karpat zewnętrznych.
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A.
Poster: Zmiany sedymentacji korytowej wywołane antropogenicznym przekształceniem rzeki górskiej – porównanie osadów różnego wieku i w profilu podłużnym rzeki.
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Wyżga B.
Wykład na konferencji: Zapis dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska w cechach teksturalnych żwirowych osadów korytowych i możliwości jego wykorzystania w interpretacjach paleogeograficznych rzek karpackich.
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: Hydromorfologiczne zróżnicowanie rzeki górskiej – sposób oceny i odzwierciedlenie w biocenozie rzecznej.
Nazwa konferencji: International Conference Slope Tectonics
Organizator: Geological Survey of Austria
Miejsce: Wiedeń
Data: 2011-09-06
Autorzy: Margielewski W.
Wykład na konferencji: Structural landslides or structural control of landslides in flysch anisotropic rocks: Polish Outer Carpathians case studies.
Nazwa konferencji: International Conference “Implementation of the INSPIRE Directive on environment protection”
Organizator: Ministerstwo Środowiska
Miejsce: Kraków-Zakopane
Data: 2011-09-06
Autorzy: Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P.
Wykład na konferencji: Geopark „Stone Forest in the Roztocze” on the background of the idea and practice of Geoparks
Nazwa konferencji: International Conference Slope Tectonics 2
Organizator: Geological Survey of Austria
Miejsce: Wiedeń
Data: 2011-09-06
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Crevice–type caves as case studies of structural control of slope evolution, Polish Outer Carpathians
Nazwa konferencji: 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science “Rivers as Linked Systems”
Organizator: Lebnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Miejsce: Berlin
Data: 2011-08-08
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Effects of water-level fluctuations on river bank fauna on the Dunajec river, SE Poland.
Nazwa konferencji: 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science “Rivers as Linked Systems”
Organizator: Lebnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Miejsce: Berlin
Data: 2011-08-08
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: Hydromorphological complexity, water quality and benthic invertebrate communities in a mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science “Rivers as Linked Systems”
Organizator: Lebnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Miejsce: Berlin
Data: 2011-08-08
Autorzy: Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Different response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountain river.
Nazwa konferencji: VIII Warsztaty Mikropaleontologiczne „Rozwój mikro- i nannoskamieniałości w basenie Karpat”
Organizator: Polskie Towarzystwo Geologiczne i Akademia Górniczo-Hutnicza
Miejsce: Kraków
Data: 2011-06-27
Autorzy: Gonera M.
Wykład na konferencji: Otwornice Amphistegina środkowego miocenu Karpat – profil Olimpów (Polska)
Nazwa konferencji: VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne „Rekonstrukcja środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Ameliówka k/Kielc
Data: 2011-05-17
Autorzy: Urban J., Kasza A., Poroz M.
Organizacja: Prezentacja terenowa: Kenozoiczny kras Kadzielni
Nazwa konferencji: VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne „Rekonstrukcja środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Ameliówka k/Kielc
Data: 2011-05-17
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Formy krasowe i ich osady jako rejestratory warunków środowiska oraz zdarzeń w lądowych etapach historii geologicznej Gór Świętokrzyskich
Nazwa konferencji: VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne „Rekonstrukcja środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Ameliówka k/Kielc
Data: 2011-05-17
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Wpływ wezbrań na faunę zamieszkującą aluwia na przykładzie dolnego biegu Dunajca.
Nazwa konferencji: II Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej. Czynnik strukturalny w rozwoju stoku.
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Sokołowsko
Data: 2011-05-11
Autorzy: Margielewski W.
Wykład: Strukturalne uwarunkowania procesów osuwiskowych.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Miejsce: Kraków
Data: 2011-04-15
Autorzy: Starkel L., Michczyńska D., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A.
Wykład: Analiza rozkładu datowań radiowęglowych w różnych facjach osadów jako podstawa klimatostratygrafii holocenu dla obszaru Polski.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Miejsce: Kraków
Data: 2011-01-21
Autorzy: Margielewski W., Michczyński A., Obidowicz A.
Wykład: Zapis zmian paleośrodowiska mezo – i neoholocenu w osadach torfowiska osuwiskowego Pcim Sucha (Beskid Średni, Karpaty zewnętrzne.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum
Organizator: Science For The Carpathians
Miejsce: Kraków
Data: 2010-09-15
Autorzy: Kaczka R., Wyżga B., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environmental role of large wood in Central Europaean mountain streams and rivers with varying degree of human impact.
Nazwa konferencji: Sympozjum popularno-naukowe "Zagospodarowanie geoturystyczne okolic Miedzianki - perspektywy, możliwości, koncepcje"
Organizator: Muzeum Górnictwa Kruszcowego
Miejsce: Miedzianka
Data: 2010-09-04
Autorzy: Król P., Urban J.
Wykład na konferencji: Historia i współczesne wartości edukacyjne górnictwa kruszcowego w Miedzianej Górze
Nazwa konferencji: 11th Symposium of Pseudokarst
Organizator: The Pseudokarst Commission
Miejsce: Saupsdorf, Saxon Switzerland
Data: 2010-05-12
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Crevice type caves of Polish Flysh Carpathians and their connection with development of surface mass movements
Nazwa konferencji: 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology"
Organizator: Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
Miejsce: Gliwice
Data: 2010-04-22
Autorzy: Michczyński A., Margielewski W., Pazdur A., Kołaczek P., Adamus W.
Wykład na konferencji: Jesionowa Landslide peat bog (Beskid Sądecki Mts., Polish Outer Carpathians) - records of the Meso- and Neoholocene palaeoenvironmental changes.
Nazwa konferencji: 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology"
Organizator: Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
Miejsce: Gliwice
Data: 2010-04-22
Autorzy: Margielewski W., Michczyński A., Obidowicz A.
Wykład na konferencji: Records of the Middle and Late Holocene palaeoenvironmental changes in the Pcim-Sucha landslide peat-bog.
powrót do listy jednostek