Struktura

Zespół badawczy - Ekologia integracyjna i stosowana

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

dr Carlos Bautista

tel.: 12 370 35 63
Działalność:

Od ponad dekady zespół zajmuje się ochroną niedźwiedzia brunatnego, doradzając i rekomendując działania władzom europejskim, krajowym i regionalnym. Zespół przygotował projekt "Programu ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w Polsce" dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz nową metodykę monitoringu gatunku dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prowadzono monitoring niedźwiedzia w terenie oraz oszacowano liczebność populacji niedźwiedzia brunatnego na Podkarpaciu i w Tatrzańskim Parku Narodowym z wykorzystaniem metod genetycznych i wielokrotnych złowień (mark and recapture). Zespół prowadził prace nad utworzeniem i prowadzeniem Banku Danych o Niedźwiedziu w Polsce oraz współpracuje z Tatrzańskim Parkiem Narodowym w zakresie badań nad niedźwiedziem brunatnym i zarządzania jego populacją.

Zainteresowania badawcze obejmują również niedźwiedzie w niewoli. W tym zakresie badane jest ich zachowanie i dobrostan. Promujemy także poprawę dobrostanu. Członkowie zespołu byli zaangażowani w projekty dotyczące dobrostanu niedźwiedzi w niewoli w Polsce i innych krajach europejskich, których celem było zakończenie nielegalnego utrzymywania niedźwiedzi i przeniesienie ich do odpowiednich warunków.

Zespół brał czynny udział, na poziomie europejskim i światowym, w przygotowaniu raportów na temat zachowań niedźwiedzi problemowych, a także prowadził analizę czynników wpływających na szkody wyrządzane przez niedźwiedzie oraz kosztów polityki zapobiegawczej i odszkodowawczej na poziomie europejskim. Członkowie zespołu współpracują i wspierają odpowiedzialne władze w Polsce i innych krajach, w wysiłkach zmierzających do przygotowania i wdrożenia planów zarządzania niedźwiedziem. W odniesieniu do polityki ochrony przyrody, zespół zaproponował obszary bezdrożne jako cele ochrony w Europie i na świecie, a także zidentyfikował takie obszary na całym świecie. Ponadto, zaproponowano, że osobniki dużych drapieżników przemieszczające się na duże odległości  mają wysoką wartość ochronną dla łączności populacji i zasługują na szczególną ochronę. Zakwestionowano gospodarkę leśną i działania na poziomie krajowym oraz w strategii różnorodności biologicznej UE na rok 2030. Członkowie zespołu są aktywnymi członkami międzynarodowych towarzystw ochrony przyrody oraz kilku grup eksperckich Światowej Unii ochrony Przyrody (IUCN/SSC).

Zespół prowadzi laboratorium ekofizjologii, w której przygotowywane są i przetwarzane próbki (głównie sierści) do analiz hormonalnych i analiz izotopów stabilnych u ssaków. Laboratorium jest wyposażone w sprzęt do pracy z tkankami keratynowymi, a także do pracy z innymi typami prób biologicznych. Obecnie jest ono rozwijane w kierunku przeprowadzania pełnych protokołów analiz hormonalnych z wykorzystaniem metod immunoenzymatycznych.

Zakres badań:
Realizowane działania badawcze:

Wpływ globalnych zmian środowiska na gatunki, ekosystemy oraz interakcje ekologiczne

Wybrane zadania badawcze:

 • Wpływ dokarmiania zwierząt dzikich na poziomie gatunkowym, zbiorowości i ekosystemów.
 • Czynniki wpływające na konflikty człowiek-dzikie zwierzę, włączając dostępność pokarmu, cechy krajobrazu, politykę zarządzania oraz osobowość poszczególnych osobników zwierząt.
 • Stan zdrowotny populacji w środowiskach ukształtowanych przez człowieka z wykorzystaniem wielu wskaźników.
 • Usługi rozprzestrzeniania nasion świadczone przez zwierzęta roślinożerne i usługi ekosystemowe świadczone przez padlinożerców.
 • Polityka ochrony dużych drapieżników i zarządzania nimi oraz polityka ochrony lasów.
 • Modelowanie dynamiki przestrzennej populacji niedźwiedzi brunatnych w warunkach zmian środowiskowych.
 • Łączność funkcjonalna w europejskich populacjach niedźwiedzia brunatnego i efektywność sieci obszarów chronionych.
 • Wpływ zmian klimatycznych na populacje niedźwiedzia brunatnego.
 • Przemieszczanie się i ekologia przestrzenna w krajobrazach zagospodarowanych przez człowieka.
 • Obszary bezdrożne jako cele ochrony i ekologia dróg.
 • Zastosowanie izotopów stabilnych i badań fizjologii zwierząt dla celów ochrony przyrody.
 • Ekologia komunikacji chemicznej u niedźwiedzia brunatnego.

Publikacje

Hoffmann M.T., Ostapowicz K., Bartoń K., Ibisch P.L., Selva N. 2024.

Mapping roadless areas in regions with contrasting human footprint. Scientific Reports 14 (1): 4722.

Selva N., Hobson K.A., Zalewski A., Cortés-Avizanda A., Donázar J.A. 2024.

Mammal communities of primeval forests as sentinels of global change. Global Change Biology 30 (1): e17045; DOI: 10.1111/gcb.17045.

Wanghe K., Ahmad S., Zhou X., Tian F., Liu S., Zhou B., Nabi G., Wang G., Li K., Jian S., Jiang H. 2024.

Spatially explicit estimation of freshwater fish stock biomass with limited data: A case study of an endangered endemic fish on the Tibetan Plateau, China. Science of The Total Environment 912: 168717. Pobierz pdf

Berezowska-Cnota T., Konopiński M.K., Bartoń K., Bautista C., Revilla E., Naves J., Biedrzycka A., Fedyń H., Fernández N., Jastrzębski T., Pirga B., Viota M., Wojtas Z., Selva N. 2023.

Individuality matters in human–wildlife conflicts: Patterns and fraction of damage-making brown bears in the north-eastern Carpathians. Journal of Applied Ecology 60 (6): 1127-1138.

Bilal M., Ul Hassan H., Taj M., Rafiq N., Nabi G., Ali A., Gabol K., Shah M.I., Ghaffar R.A., Sohail M., Arai T. 2023.

Biological magnification of microplastics: A look at the induced reproductive toxicity from simple invertebrates to complex vertebrates. Waters 15 (15): 2831; DOI: 10.3390/w15152831. Pobierz pdf

Blaise A., Kiewra D., Chrząścik K., Selva N., Popiołek M., Sergiel A. 2023.

Anti-parasitic function of tree-rubbing behaviour in brown bears suggested by an in vitro test on a generalist ectoparasite. Journal of Zoology 319 (4): 296-307.

Borowski Z., Bartoń K., Staniszewski J. 2023.

Is mowing effective in reducing rodent damage to forest plantations?. Pest Management Science (10.1002/ps.7949).

Clapham M., Wilson A.E., Williams C.L., Sergiel A. 2023.

Brown bear skin‑borne secretions display evidence of individuality and age‑sex variation. Scientific Reports 13 (1): 3163. Pobierz pdf

Dutta T., De Barba M., Selva N., Fedorca A.C., Maiorano L., Thuiller W., Zedrosser A., Signer J., Pflüger F., Frank S., Lucas P.M., Balkenhol N. 2023.

An objective approach to select surrogate species for connectivity conservation. Frontiers in Ecology and Evolution 11: 1078649. Pobierz pdf

García‑Rodríguez A., Albrecht J., Frydryszak D., Parres A., Selva N. 2023.

Interactive effects of elevation and canopy affect bilberry performance in a temperate coniferous region. Plant Ecology, https://doi.org/10.1007/s11258-023-01369-3 : in press.

Hu P., Ali U., Aziz T., Wang L., Zhao J., Nabi G., Sameeh M.Y., Yu Y., Zhu Y. 2023.

Investigating the effect on biogenic amines, nitrite, and N-nitrosamine degradation in cultured sausage ripening through inoculation of Staphylococcus xylosus and lactic acid bacteria. Frontiers in Microbiology 14: 1156413. Pobierz pdf

Khan I., Mesalam A., Heo Y.S., Lee S.H., Nabi G., Kong I.K. 2023.

Heat Stress as a Barrier to Successful Reproduction and Potential Alleviation Strategies in Cattle. Animals 13 (14): 2359; DOI: 10.3390/ani13142359. Pobierz pdf

Khan Y., Hassan T., Guiqin H., Nabi G. 2023.

Analyzing the impact of natural resources and rule of law on sustainable environment: A proposed policy framework for BRICS economies. Resources Policy 86, Part A: 104070; DOI: 10.1016/j.resourpol.2023.104070.

Kudrenko S., Fenchuk V., Vollering J., Zedrosser A., Selva N., Ostapowicz K., Beasley J.C., Heurich M. 2023.

Walking on the dark side: Anthropogenic factors limit suitable habitat for gray wolf (Canis lupus) in a large natural area covering Belarus and Ukraine. Global Ecology and Conservation 46: e02586. Pobierz pdf

Lazarus M., Sergiel A., Ferenčaković M., Orct T., Kapronczai L., Pađen L., Janz D. M., Reljić S., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Selva N., Huber D. 2023.

Stress and reproductive hormones in hair associated with contaminant metal(loid)s of European brown bear (Ursus arctos). Chemosphere 325: 138354, doi: 10.1016/j.chemosphere.2023.138354.

Mikkelsen A.J., Hobson K.A., Sergiel A., Hertel A.G., Selva N., Zedrosser A. 2023.

Testing foraging optimization models in brown bears: Time for a paradigm shift in nutritional ecology?. Ecology: e4228. Pobierz pdf

Selva N., Bautista C., Fernández-Gil A., de Gabriel Hernando M., García-Rodríguez A., Naves J., Calzada J., Díaz-Fernández M., Díaz-Vaquero V., Leonard J.A., Morales-González A., Naves-Alegre L., Quevedo M., Salado I., Vilà C., Revilla E. 2023.

FAIR data would alleviate large carnivore conflict. Science, 10.1126/science.adl6080 382 (6673): 893-894.

Tucker M.A., Schipper A.M., Adams T.S., Attias N., Avgar T., Babic N.L., ..., Selva N.,..., Sergiel A.,...Mueller T. 2023.

Behavioral responses of terrestrial mammals to COVID-19 lockdowns. Science 380 (6649): 1059-1064.

Wang S., Khan S., Nabi G., Li H.Y. 2023.

Circadian rhythm as a key player in cancer progression as well as a therapeutic target in HER2-positive advanced gastric cancer treatment. Frontiers in Oncology 13: 1240676; (DOI: 10.3389/fonc.2023.1240676). Pobierz pdf

Wu J., Li Y., Nabi G., Huang X., Zhang X., Wang Y., Huang L. 2023.

Exosome and lipid metabolism-related genes in pancreatic adenocarcinoma: a prognosis analysis. Aging-US 15 (20): 11331-11368. Pobierz pdf

Xu Z., Lin X., Zeng H., Ma X., Nabi G., Abidin Z.U., Wang L., Wang L. 2023.

Immune regulation in gastric adenocarcinoma is linked with therapeutic efficacy and improved recovery. Frontiers in Genetics 14: 1238248. Pobierz pdf

Zaman Y., Ishaque M.Z., Yousaf Y., Shahzad M., Siddique A.B., Arshad M.I., Sajid M., Ali N., Nabi G. 2023.

Physical properties of multifunctional TM-doped ZnO nanorods and their photocatalytic and anti-bacterial activities. Environmental Science and Pollution Research 30 (42): 95860-95874; DOI: 10.1007/s11356-023-29163-8. Pobierz pdf

Zu K., Zhang C., Chen F., Zhang Z., Ahmad S., Nabi G. 2023.

Latitudinal gradients of angiosperm plant diversity and phylogenetic structure in China’s nature reserves. Global Ecology and Conservation 42: e02403; (DOI:10.1016/j.gecco.2023.e02403). Pobierz pdf

Amin M., Yousuf M., Ahmad N., Attaullah M., Ahmad S., Zekker I., Latif M., Buneri I.D., Khan A.A., Ali H., Ikram M., Nabi G., Azra M.N., Shah L.A., Krauklis A.E., Aouissi H.A., Burlakovs J. 2022.

Application of Alkaline Phosphatase to Assess the Health of Oreochromis niloticus Exposed to Organophosphates and Synthetic Pyrethroid Pesticides In Vivo. Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste 26 (4): 04022029 (doi: 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000714).

Babic N.L., Johnstone C.P., Reljić S., Sergiel A., Huber D., Reina R.D. 2022.

Evaluation of physiological stress in free-ranging bears: current knowledge and future directions. Biological Reviews 12902: doi: 10.1111/brv.12902.

Bautista C., Oeser J., Kuemmerle T., Selva N. 2022.

Resource pulses and human–wildlife conflicts: linking satellite indicators and ground data on forest productivity to predict brown bear damages. Remote Sensing in Ecology and Conservation 9 (1): 90-103, DOI: 10.1002/rse2.302. Pobierz pdf

Broekman M.J., Hilbers J.P., Huijbregts M.A., Mueller T., Ali A.H., Andrén H., Altmann J., Aronsson M., Attias N., Bartlam-Brooks H.L.A., van Beest F.M., Belant J.L., Beyer D.E., Bidner L., Blaum N., Boone R.B., Boyce M.S., Brown M.B., Cagnacci F., Černe R., Chamaillé-Jammes S., Dejid N., Dekker J., Desbiez A.L.J., Díaz-Muñoz S.L., Fennessy J., Fichtel C., Fischer C., Fisher J.T., Fischhoff I., Ford A.T., Fryxell J.M., Gehr B., Goheen J.R., Hauptfleisch M., Hewison A.J.M., Hering R., Heurich M., Isbell L.A., Janssen R., Jeltsch F., Kaczensky P., Kappeler P.M., Krofel M., LaPoint S., Latham A.D.M., Linnell J.D.C., Markham A.C., Mattisson J., Medici E.P., Miranda Mourão G., van Moorter B., Morato R.G., Morellet N., Mysterud A., Mwiu S., Odden J., Olson K.A., Ornicāns A., Pagon N., Panzacchi M., Persson J., Petroelje T., Rolandsen C.M., Roshier D., Rubenstein D.I., Saïd S., Salemgareyev A.R., Sawyer H., Schmidt N.M., Selva N., Sergiel A., Stabach J., Stacy-Dawes J., Stewart F.E.C., Stiegler J., Strand O., Sundaresan S., Svoboda N.J., Ullmann W., Voigt U., Wall J., Wikelski M., Wilmers C.C., Zięba F., Zwijacz-Kozica T., Schipper A.M., Tucker M.A. 2022.

Evaluating expert‐based habitat suitability information of terrestrial mammals with GPS‐tracking data. Global Ecology and Biogeography 31 (8): 1526-1541, DOI: 10.1111/geb.13523.

Giergiczny M., Swenson J.E., Zedrosser A., Selva N. 2022.

Large carnivores and naturalness affect forest recreational value. Scientific Reports 12 (1): 13692. Pobierz pdf

Haroon, Li Y.X., Ye C.X., Su J., Nabi G., Su X.H., Xing L.X. 2022.

De Novo Transcriptome Assembly and Analysis of Longevity Genes Using Subterranean Termite (Reticulitermes chinensis) Castes. International Journal of Molecular Sciences 23 (21): 13660; doi: 10.3390/ijms232113660.

Kati V., Selva N., Sjögren-Gulve P. 2022.

Greek roadless policy: A model for Europe. Science 375 (6584): 984-984. DOI: 10.1126/science.abo2014.

Khan S., Nabi G., Ullah M.W. 2022.

Neurological Disorders and COVID-19: Interconnections, Molecular Links, and Therapeutic Perspectives. Frontiers in Medicine 9: 928912 (doi: 10.3389/fmed.2022.928912).

Li H., Khan N., Nabi G., Gul R., Ahmed Z., Fan C. 2022.

Relationship of maternal factors and obstetric complications with term singleton vs term twin neonatal outcomes: A retrospective study in China. Malawi Medical Journal 34 (2): 123-131 (doi: 10.4314/mmj.v34i2.8).

Li H., Nawsherwan, Fan C., Shanshan Y., Haq I.ul, Mubarik S., Nabi G., Khan S., Hua L. 2022.

Changes in adverse pregnancy outcomes in women with advanced maternal age (AMA) after the enactment of China’s universal two-child policy. Scientific Reports 12 (1): 5048 (doi: 10.1038/s41598-022-08396-6). Pobierz pdf

Li H., Nawsherwan., Fan C., Mubarik S., Nabi G., Ping Y.X. 2022.

The trend in delayed childbearing and its potential consequences on pregnancy outcomes: a single center 9-years retrospective cohort study in Hubei, China. BMC Pregnancy and Childbirth 22 (1): 514 (doi: 10.1186/s12884-022-04807-8).

Quaggiotto M.-M., Sánchez-Zapata J.A., Bailey D.M., Payo-Payo A., Navarro J., Brownlow A., Deaville R., Lambertucci S.A., Selva N., Cortés-Avizanda A., Hiraldo F., Donázar J.A., Moleón M. 2022.

Past, present and future of the ecosystem services provided by cetacean carcasses. Ecosystem Services 54: 101406.

Raczyński M., Stoks R., Johansson F., Bartoń K., Sniegula S. 2022.

Phenological Shifts in a Warming World Affect Physiology and Life History in a Damselfly. Insects, MDPI 13 (7): 622. Pobierz pdf

Rojas-VeraPinto R., Bautista C., Selva N. 2022.

Living high and at risk: predicting Andean bear occurrence and conflicts with humans in southeastern Peru. Global Ecology and Conservation 36: e02112.

Siddique R., Abideen S.A., Nabi G., Awan F., Noor Khan S., Ullah F., Khan S., Xue M. 2022.

Fibroblast growth factor 2 is a druggable target against glioblastoma: A computational investigation. Frontiers in Chemistry 10: 1071929 (doi: 10.3389/fchem.2022.1071929).

Siddique R., Awan F.M., Nabi G., Khan S., Xue M. 2022.

Chronic jet lag-like conditions dysregulate molecular profiles of neurological disorders in nucleus accumbens and prefrontal cortex. Frontiers in Neuroinformatics 16: 1031448 (doi: 10.3389/fninf.2022.1031448).

Skoko B., Kovačić M., Lazarus M., Sekovanić A., Kovačić J., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Reljić S., Petrinec B., Selva N., Huber D. 2022.

90Sr and stable element levels in bones of brown bears: long-term trends in bear populations from Croatia and Poland. Journal of Environmental Science and Pollution Research (published online): https://doi.org/10.1007/s11356-022-24397-4.

Wanghe K., Feng C., Tang Y., Qi D., Ahmad S., Nabi G., Li X., Wang G., Jian L., Liu S., Zhao K., Tian F. 2022.

Phylogenetic relationship and taxonomic status of Gymnocypris eckloni (Schizothoracinae) based on specific locus amplified fragments sequencing. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 933632 (doi: 10.3389/fevo.2022.933632).

Wanghe K., Guo X., Ahmad S., Tian F., Nabi G., Strelnikov I.I., Li K., Zhao K. 2022.

FRESF model: An ArcGIS toolbox for rapid assessment of the supply, demand, and flow of flood regulation ecosystem services. Ecological Indicators 143: 109264 (doi: 10.1016/j.ecolind.2022.109264).

Zalewski A., Kołodziej-Sobocińska M., Bartoń K.A. 2022.

A tale of two nematodes: Climate mediates mustelid infection by nematodes across the geographical range. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, Elsevier 17: 218-224.

Zubair H., Shamas S., Ullah H., Nabi G., Huma T., Ullah R., Hussain R., Shahab M. 2022.

Morphometric and myelin basic protein expression changes in arcuate nucleus kisspeptin neurons underlie activation of hypothalamic pituitary gonadal axis in monkeys (macaca mulatta) during the breeding season. Endocrine Research (doi: 10.1080/07435800.2022.2102649).

Bautista C. 2021.

Session: Human-Bear Interactions and Management. International Bear News 30 (3): 53-54.

Bautista C., Revilla E., Berezowska-Cnota T., Fernández N., Naves J., Selva N. 2021.

Spatial ecology of conflicts: Unravelling patterns of wildlife damage at multiple scales. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 288 (1958): 20211394.

Borowski Z., Bartoń K., Gil W., Wójcicki A., Pawlak B. 2021.

Factors affecting deer pressure on forest regeneration: The roles of forest roads, visibility and forage availability. Pest Management Science, John Wiley & Sons, Ltd. 77 (2): 628-634.

Borowski Z., Gil W., Bartoń K., Zajączkowski G., Łukaszewicz J., Tittenbrun A., Radliński B. 2021.

Density-related effect of red deer browsing on palatable and unpalatable tree species and forest regeneration dynamics. Forest Ecology and Management, Elsevier 496: 119442.

Cimatti M., Ranc N., Benítez-López A., Maiorano L., Boitani L., Cagnacci F., Čengić M., Ciucci P., Huijbregts M., Krofel M., López Bao J.V., Selva N., Andren H., Bautista C., Cirovic D., Hemmingmoore H., Reinhardt I., Marenče M., Mertzanis Y., Pedrotti L., Trbojević I., Zetterberg A., Zwijacz-Kozica T., Santini L. 2021.

Large carnivore expansion in Europe is associated with human population density and land cover changes. Diversity and Distributions 27: 602–617.

Gangoso L., Cortés-Avizanda A., Sergiel A., Pudifoot B., Miranda F., Muñoz J., Delgado-González A., Moleón M., Sánchez-Zapata J.A., Arrondo E., Donázar J.A. 2021.

Avian scavengers living in anthropized landscapes have shorter telomeres and higher levels of glucocorticoid hormones. Science of the Total Environment 782: 146920.

García-Rodríguez A., Albrecht J., Farwig N., Frydryszak D., Parres A., Schabo D.G., Selva N. 2021.

Functional complementarity of seed dispersal services provided by birds and mammals in an alpine ecosystem. Journal of Ecology (in press): doi:10.1111/1365-2745.13799.

García-Rodríguez A., Albrecht J., Szczutkowska S., Valido A., Farwig N., Selva N. 2021.

The role of the brown bear Ursus arctos as a legitimate megafaunal seed disperser. Scientific Reports 11 (1): 1282.

García-Rodríguez A., Selva N. 2021.

Constant gardeners: endozoochory promotes repeated seedling recruitment in clonal plants. Ecosphere 12 (12): e03861. Pobierz pdf

García-Rodríguez A., Selva N., Zwijacz-Kozica T., Albrecht J., Lionnet C., Rioux D., Taberlet P., De Barba M. 2021.

The bear-berry connection: ecological and management implications of brown bears’ food habits in a highly touristic protected area. Biological Conservation 264: 109376.

Lambertucci S.A., Margalida A., Speziale K.L., Amar A., Ballejo F., Bildstein K.L., Blanco G., Botha A.J., Bowden Ch.G.R., Cortés‐Avizanda A., Duriez O., Green R.E., Hiraldo F., Ogada D., Plaza P., Sánchez‐Zapata J.A., Santangeli A., Selva N., Spiegel O., Donázar J.A. 2021.

Presumed killers? Vultures, stakeholders, misperceptions, and fake news. Conservation Science and Practice: e415. Pobierz pdf

Revilla E., Ramos Fernández D., Fernández-Gil A., Sergiel A., Selva N., Naves J. 2021.

Brown bear communication hubs: Patterns and correlates of pedal marking and tree rubbing at a long term marking site. PeerJ 9: e10447.

Sebastián‐González E., Morales‐Reyes Z., Botella F., Naves‐Alegre L., Pérez‐García J.M., ...Selva N.,...Sánchez-Zapata J.A. 2021.

Functional traits driving species role in the structure of terrestrial vertebrate scavenger networks. Ecology 102 (12): e03519.

Skórka P., Banach A., Banasiak M., Bokalska-Rajba J., Bonk M., Czachura P., García-Rodríguez A., Gaspar G., Hordyńska N., Kaczmarczyk A., Kapłoniak K., Kociński M., Łopata B., Mazur E., Mirzaei M., Misiewicz A., Parres A., Przystałkowska A., Pustkowiak S., Raczyński M., Sadura I., Splitt A., Stanek M., Sternalski J., Wierzbicka A.,Wiorek M., Zduńczyk P. 2021.

Congruence between the prioritisation of conservation problems at the local and national scale: an evaluation by environmental scientists in Poland. Environmental Science and Pollution Research 28 (27): 35317-35326.

Wilson A.E., Sergiel A., Selva N., Swenson J.E., Zedrosser A., Stenhouse G., Janz D.M. 2021.

Correcting for enzyme immunoassay changes in long term monitoring studies. MethodsX, Elsevier 8: 101212.

Diserens T.A., Churski M., Bubnicki J.W., Stępniak K., Pekach A., Selva N., Kuijper D.P.J. 2020.

A dispersing bear in Białowieża Forest raises important ecological and conservation management questions for the central European lowlands. Global Ecology and Conservation 23: e01190.

ENETWILD Consortium, Podgórski T., Acevedo P., Apollonio M., Berezowska-Cnota T., Bevilacqua C., Blanco J.A., Borowik T., Garrote G., Huber D., Keuling O., Kowalczyk R., Mitchler B., Michler F.U., Olszańska A., Scandura M., Schmidt K., Selva N., Sergiel A., Stoyanov S., Vada R., Vicente J. 2020.

Guidance on estimation of abundance and density of wild carnivore population: methods, challenges, possibilities. EFSA Journal Supporting Publication 17 (11): 1-200. Pobierz pdf

García-Rodríguez A., Rigg R., Elguero-Claramunt I., Bojarska K., Krofel M., Parchizadeh J., Pataky T., Seryodkin I., Skuban M., Wabakken P., Zięba F., Zwijacz-Kozica T., Selva N. 2020.

Phenology of brown bear breeding season and related geographical cues. The European Zoological Journal 87: 552-558.

Kati V., Kassara Ch., Psaralexi M., Tzortzakaki O., Petridou M., Galani A., Hoffmann M.T. 2020.

Conservation policy under a roadless perspective: Minimizing fragmentation in Greece. Biological Conservation 252: 108828.

Kolter L., Sergiel A., Huber D., Silver S. 2020.

Ex situ conservation of bears: Roles, status and management. In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 338-348.

Krofel M., Elfstrom M., Ambarli H., Bombieri G., Gonzalez Bernardo E., Jerina K., Laguna A., Penteriani V., Phillips J.P., Selva N., Wilson S.M., Zarzo-Arias A., Groff C., Huber D., Karamanlidis A.A., Mertzanis G., Revilla E., Bautista C. 2020.

Human–bear conflicts at the beginning of the twenty-first century: Patterns, determinants, and mitigation measures. In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 213-226.

Lazarus M., Orct T., Sergiel A., Vranković L., Filipović Marijić V., Rašić D., Reljić S., Aladrović J., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Jurasović J., Erk M., Maślak R., Selva N., Huber D. 2020.

Metal(loid) exposure assessment and biomarker responses in captive and free-ranging European brown bears (Ursus arctos). Environmental Research 183: 109166.

Moleón M., Sánchez-Zapata J.A., Donázar J.A., Revilla E., Martín-López B., Gutiérrez-Cánovas C., Getz W.M., Morales-Reyes Z., Campos-Arceiz A., Crowder L.B., Galetti M., González-Suárez M., He F., Jordano P., Lewison R., Naidoo R., Owen-Smith N., Selva N., Svenning J.-C., Tella J.L., Zarfl C., Jähnig S.C., Hayward M.W., Faurby S., García N., Barnosky A.D., Tockner K. 2020.

Rethinking megafauna. Proceedings of the Royal Society of London B 287: 20192643.

Moleón M., Selva N., Sánchez-Zapata J.A. 2020.

The Components and Spatiotemporal Dimension of Carrion Biomass Quantification. Trends in Ecology & Evolution 35: 91-92.

Mysłajek R., Sergiel A., Selva N. 2020.

Występowanie dużych drapieżników w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W: Kramarz P., Pociask M., Michalski R. Charakterystyka przyrodnicza obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Papirus: 303-313. Pobierz pdf

Noonan M.J., Fleming C.H., Tucker M.A., Kays R., Harrison A.L., Crofoot M.C., Abrahms B., Alberts S.C., Ali A.H., Altmann J., Castro Antunes P., Attias N., Belant J.L., Beyer D.E., Bidner L.R., Blaum N., Boone R.B., Caillaud D., Cunha de Paula R., De la Torre J.A., Dekker J., De Perno C.S., Farhadinia M., Fennessy J., Fichtel C., Fischer C., Ford A., Goheen J.R., Havmøller R.W., Hirsch B.T., Hurtado C., Isbell L.A., Janssen R., Jeltsch F., Kaczensky P., Kaneko Y., Kappeler, P., Katna A., Kauffman M., Koch F., Kulkarni A., LaPoint S., Leimgruber P., Macdonald D.W., Catherine Markham A., McMahon L., Mertes K., Moorman C.E., Morato R.G., Moßbrucker A.M., Mourão G., O’Connor D., Oliveira-Santos L.G.R., Pastorini J., Patterson B.D., Rachlow J., Ranglack D.H., Reid N., Scantlebury D.M., Scott D.M., Selva N., Sergiel A., Songer M., Songsasen N., Stabach J.A., Stacy-Dawes J., Swingen M.B., Thompson J.J., Ullmann W., Tamim Vanak A., Thaker M., Wilson J.W., Yamazaki K., Yarnell R.W., Zieba F., Zwijacz-Kozica T., Fagan W.F., Mueller T., Calabrese J.M. 2020.

Effects of body size on estimation of mammalian area requirements. Conservation Biology (34): 1017-1028.

Nunny L., Bautista C., Palazón S., Trites A.W., van Liere D., Simmonds M.P. 2020.

Predator Control on Land and at Sea: A Comparison and Call for Common Standards of Assessment. Carnivore Damage Prevention News 20: 13-19. Pobierz pdf

Parres A., Palazón S., Afonso I., Quenette P.-Y., Batet A., Camarra J.-J., Garreta X., Gonçalves S., Guillén J., Mir S., Jato R., Rodríguez J., Sentilles J., Xicola L., Melero Y. 2020.

Activity patterns in the reintroduced Pyrenean brown bear population. Mammal Research 65 (3): 435-444. Pobierz pdf

Ruczyński I., Bartoń K.A. 2020.

Seasonal changes and the influence of tree species and ambient temperature on the fission-fusion dynamics of tree-roosting bats. Behavioral Ecology and Sociobiology 74 (63): DOI: 10.1007/s00265-020-02840-1. Pobierz pdf

Sebastián-González E., Morales-Reyes Z., Botella F., Naves-Alegre L., Pérez-García J.M., Mateo-Tomás P., Olea P.P., Moleón M., Barbosa J.M., Hiraldo F., Arrondo E., Donázar J.A., Cortés-Avizanda A., Selva N., Lambertucci S.A., Bhattacharjee A., Brewer A.L., Abernethy E.F., Turner K.L., Beasley J.C., DeVault T.L., Gerke H.C., Rhodes Jr O.E., Ordiz A., Wikenros C., Zimmermann B., Wabakken P., Wilmers C.C., Smith M.L., Kendall C.J., Ogada D., Frehner E., Allen M.L., Wittmer H.U., Butler J.R.A., du Toit J.T., Margalida A., Oliva-Vidal P., Wilson D., Jerina K., Krofel M., Kostecke R., Inger R., Per E., Ayhan Y., Ulusoy H., Vural D., Inagaki A., Koike S., Samson A., Perrig P.L., Spencer E., Newsome T.M., Heurich M., Anadón J.D., Buechley E.R., Sánchez-Zapata J.A. 2020.

Network structure of vertebrate scavenger assemblages at the global scale: drivers and ecosystem functioning implications. Ecography 43: 1-13.

Selva N. 2020.

140 lat po wyginięciu: czy niedźwiedzie powrócą do Białowieży?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 24-29.

Selva N., Berezowska-Cnota T., Olszańska A., Sergiel A. 2020.

Spotkania z niedźwiedziami. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 6-11.

Selva N., Chylarecki P., Jonsson B.-G., Ibisch P.L. 2020.

Misguided forest action in EU Biodiversity Strategy. Science 368 (6498): 1438-1439.

Sergiel A., Barja I., Navarro-Castilla A., Zwijacz-Kozica T., Selva N. 2020.

Losing seasonal patterns in a hibernating omnivore? Diet quality proxies and faecal cortisol metabolites in brown bears in areas with and without artificial feeding. PLoS ONE 15 (11): e0242341. Pobierz pdf

Sergiel A., Cattet M., Kapronczai L., Janz D. M., Selva N., Bartoń K. A., Swenson J. E., Zedrosser A. 2020.

Do follicles matter? Testing the effect of follicles on hair cortisol levels. Conservation Physiology 8 (1): coaa003. Pobierz pdf

Swenson J.E., Ambarli H., Arnemo J.M., Baskin L., Ciucci P., Danilov P.I., Delibes M., Elfström M., Evans A.L., Groff C., Hertel A., Huber D., Jerina K., Karamanlidis A.A., Kindberg J., Kojola I., Krofel M., Kusak J., Mano T., Melletti M., Mertzanis G., Ordiz A., Palazón S., Parchizadeh J., Penteriani V., Quenette P., Selva N., Sergiel A., Seryodkin I., Skuban M., Steyaert S.M.J.G., Støen O., Tirronen K.F., Zedrosser A. 2020.

Brown Bear (Ursus arctos; Eurasia). In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 139-161.

Zalewska K., Zalewski A., Wajrak A, Selva N. 2020.

Tadpoles in the diet of otters – an overlooked prey item in the diet of a riparian predator?. Journal of Vertebrate Biology 69 (1): 1-7. Pobierz pdf

Bartoń K.A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Sergiel A., Selva N. 2019.

Bears without borders: Long-distance movement in human-dominated landscapes. Global Ecology and Conservation 17: e00541.

Bautista C., Revilla E., Naves J., Albrecht J., Fernández N., Olszańska A., Adamec M., Berezowska-Cnota T., Ciucci P., Groff C., Härkönen S., Huber D., Jerina K., Jonozovič M., Karamanlidis A. A., Palazón S., Quennette P-Y., Rigg R., Seijas J., Swenson J. E., Talvi T., Selva N. 2019.

Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs. Biological Conservation 235C: 308-316.

Beasley J.C., Olson Z.H., Selva N., DeVault T.L. 2019.

Ecological functions of vertebrate scavenging. W: Olea P., Mateo-Tomás P., Sánchez-Zapata J. (red.). Carrion Ecology and Management. Wildlife Research Monographs, Springer 2: 125-157.

Bombieri G., Naves J., Penteriani V., Selva N., Fernández-Gil A., López-Bao J. V., Ambarli H., Bautista C.,....García-Rodríguez A., ...., Delgado M. M. 2019.

Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective. Scientific Reports 9: 8573. Pobierz pdf

Hofman M.P.G., Hayward M.W., Heim M., Marchand P., Rolandsen C.M., Mattisson J.,...Selva N., Sergiel A.,... Balkenhol N. 2019.

Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research. PLoS ONE 14 (5): e0216223.

Mateo-Tomás P., Olea P.P., Selva N., Sánchez-Zapata J.A. 2019.

Species and individual replacements contribute more than nestedness to shape vertebrate scavenger metacommunities. Ecography 42: 365-375.

Moleón M., Selva N., Quaggiotto M.M., Bailey D.M., Cortés-Avizanda A., DeVault T.L. 2019.

Carrion availability in space and time. W: Olea P., Mateo-Tomás P., Sánchez-Zapata J. (red.). Carrion Ecology and Management. Wildlife Research Monographs, Springer 2: 23-44.

Niedziałkowski K., Jaroszewicz B., Kowalczyk R., Kuijper D.P., Mikusiński G., Selva N., Walankiewicz W., Wesołowski T. 2019.

Effective mitigation of conservation conflicts and participatory governance: reflections on Kuboń et al. Conservation Biology 33: 962-965.

Noonan M.J., Tucker M.A., Fleming C.H., Akre T., Alberts S.C., Ali A.H., Altmann J., Antunes P.C., Belant J.L., Beyer D., Blaum N., ……Selva N., Sergiel A.,….Calabrese J.M.A. 2019.

A comprehensive analysis of autocorrelation and bias in home range estimation. Ecological Monographs 89: e01344.

Reljić, S., Sergiel, A., Prvanović Babić, N., Beck, A., Kužir, S., Radišić, B., Maślak, R., Bednarski, M., Piasecki, T., Huber, D., Huber, Đ. 2019.

Determination of reproductive span through morpho-histological studies on the ovaries of captive brown bears (Ursus arctos) - a short communication. Veterinarski Arhiv 89 (2): 233-246. Pobierz pdf

Revilla E., Naves J., Fernández A., Selva N., Bautista C., Ordiz A., Fernández N., Rodríguez C., Díaz-Fernández M., Clavero M., Delibes M. 2019.

Learning to protect: a bear story. W: Ferrer M. (red.). Recovering Biodiversity: the contribution of CSIC to avoid species extinction. Editorial CSIC, ISBN: 978-84-00-10542-6: 215-239.

Rodríguez D., Reyes S.A., Galindo M., Poveda F., Van Horn R., Selva N. 2019.

IV National Symposium on the Andean Bear: Interactions and Conservation, Bogotá, Columbia, December 3-7, 2018. International Bear News 28 (1): 20-21.

Sebastián‐González E., Magalhães Barbosa J., Pérez‐García J.M., Morales‐Reyes Z., Botella F., Olea P.P., Mateo‐Tomás P., Moleón M., Hiraldo F., Arrondo E., Donázar J.A., Cortés‐Avizanda A., Selva N., Lambertucci S.A., Bhattacharjee A., Brewer A., Anadón J.D., Abernethy E., Rhodes Jr O.E., Turner K., Beasley J.C., DeVault T.L., Ordiz A., Wikenros C., Zimmermann B., Wabakken P., Wilmers C.C., Smith J.A., Kendall C.J., Ogada D., Buechley E.R., Frehner E., Allen M.L., Wittmer H.U., Butler J.R.A., du Toit J.T., Read J., Wilson D., Jerina K., Krofel M., Kostecke R., Inger R., Samson A., Naves‐Alegre L., Sánchez‐Zapata J.A. 2019.

Scavenging in the Anthropocene: human impact drives vertebrate scavenger species richness at a global scale. Global Change Biology 25: 3015-3017.

Selva N. 2019.

New hope 140 years after extirpation of brown bears in Białowieża Forest, Poland–Belarus. International Bear News 28 (3): 15-16.

Selva N., Moleón M., Sebastián-González E., DeVault T.L., Quaggiotto M.M., Bailey D.M., Lambertucci S.A., Margalida A. 2019.

Vertebrate Scavenging Communities. W: Olea P., Mateo-Tomás P., Sánchez-Zapata J. (red.). Carrion Ecology and Management. Wildlife Research Monographs, Springer 2: 71-99.

Sergiel A., Van Horn R. 2019.

Bear Sensory Systems. W: Vonk J., Shackelford T. (red.) Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior. Springer International Publishing, Cham: 1-9.

Sienkiewicz, T., Sergiel, A., Huber, D., Maślak, R., Wrzosek, M., Podgórski, P., Reljić, S., Paśko, Ł. 2019.

The brain anatomy of the brown bear (Carnivora, Ursus arctos L., 1758) compared to that of other carnivorans: a cross-sectional study using MRI. Frontiers in Neuroanatomy 13: 79.

Bautista C., Naves J., Revilla E., Selva N. 2018.

New project: The ecology of brown bear damage at large scales. International Bear News 27: 47-48.

Dormann C.F., Calabrese J.M., Guillera‐Arroita G., Matechou E., Bahn V., Bartoń K., Beale C.M., Ciuti S., Elith J., Gerstner K., Guelat J., Keil P., Lahoz‐Monfort J.J., Pollock L.J., Reineking B., Roberts D.R., Schröder B., Thuiller W., Warton D.I., Wintle B.A., Wood S.N., Wüest R.O., Hartig F. 2018.

Model averaging in ecology: a review of Bayesian, information‐theoretic, and tactical approaches for predictive inference. Ecological Monographs 88 (4): 485-504, DOI: 10.1002/ecm.1309.

Konopiński M.K., Berezowska-Cnota T., Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T. 2018.

Ocena liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 410-421.

Samojlik T., Selva N., Daszkiewicz P., Fedotova A., Wajrak A., Kuijper D.P.J. 2018.

Lessons from Białowieża Forest on the history of protection and the world's first reintroduction of a large carnivore. Conservation Biology 32: 808-816.

Torres A., Fernández N., Ermgassen S., Helmer W., Revilla E., Saavedra D., Perino A., Mimet A., Rey-Benayas J.M., Selva N., Schepers F., Svenning J.-C., Pereira H.M. 2018.

Measuring rewilding progress. Philosophical Transactions of the Royal Society B, The Royal Society Publishing (373): 20170433.

Tucker M.A., Böhning-Gaese K., Fagan W.F., Fryxell J.M.,…Selva N., Sergiel, A.,... Mueller. T. 2018.

Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements. Science 359 (6374): 466- 469.

Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Sergiel, A., Selva, N. 2018.

Ściśle, czynnie czy krajobrazowo? Niedźwiedziom nie jest wszystko jedno. Bodziarczyk, J. (red.) Ochrona ścisła w prakach narodowych i rezerwatach, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: 79-87 .

Albrecht J., Bartoń K.A. , Selva N., Sommer R.S , Swenson J.E., Bischof R. 2017.

Humans and climate change drove the Holocene decline of the brown bear. Scientific Reports 7: 10399, DOI: 10.1038/s41598-017-10772-6. Pobierz pdf

Bautista C., Naves J., Revilla E., Fernández N., Albrecht J., Scharf A.K., Rigg R., Karamanlidis A.A., Jerina K., Huber D., Palazón S., Kont R., Ciucci P., Groff C., Dutsov A., Seijas J., Quenette P-Y., Olszańska A., Shkvyria M., Adamec M., Ozolins J., Jonozovič M., Selva N. 2017.

Patterns and correlates of claims for brown bear damage on a continental scale. Journal of Applied Ecology (First published: 24 June 2016) 54 (1): 282-292, DOI: 10.1111/1365-2664.12708.

Berezowska-Cnota T., Luque-Márquez I., Elguero-Claramunt I., Bojarska K., Okarma H., Selva N. 2017.

Effectiveness of different types of hair traps for brown bear research and monitoring. PLoS ONE 12 (10): e0186605, DOI: 10.1371/journal.pone.0186605. Pobierz pdf

Ibisch P.L., Selva N. 2017.

Response to Global roadless areas: Hidden roads and Global roadless areas: Consider terrain. Science 355: 6332, DOI: 10.1126/science.aam9830.

Kusznierz J., Paśko Ł., Maślak R., Pietras-Lebioda A., Borczyk B., Tagayev D., Sergiel A., Wolnicki, J. 2017.

Broad-scale morphometric diversity in the lake minnow Eupallasella percnurus (Cyprinidae: Pisces). Annales Zoologici Fennici 54 (5-6): 357-371.

Mateo-Tomás P., Olea P.P., Moleón M., Selva N., Sánchez-Zapata J.A. 2017.

Both rare and common species support ecosystem services in scavenger communities. Global Ecology and Biogeography 26 (12): 1459-1470, DOI: 10.1111/geb.12673.

Psaralexi M., Votsi N-E. P., Selva N., Mazaris A.D., Pantis J.D. 2017.

Importance of roadless areas for the European conservation network. Frontiers in Ecology and Evolution (5): 2, DOI: 10.3389/fevo.2017.00002. Pobierz pdf

Selva N., Teitelbaum C.S., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Bojarska K., Mueller T. 2017.

Supplementary ungulate feeding affects movement behavior of brown bears. Basic and Applied Ecology 24: 68-76, DOI: 10.1016/j.baae.2017.09.007.

Sergiel A., Hobson K.A., Janz D.M., Cattet M., Selva N., Kapronczai L., Gryba C., Zedrosser A. 2017.

Compatibility of preparatory procedures for the analysis of cortisol concentrations and stable isotope (δ13C, δ15N) ratios: a test on brown bear hair. Conservation Physiology 5 (1): cox021, DOI: 10.1093/conphys/cox021. Pobierz pdf

Sergiel A., Naves J., Kujawski P., Maślak R., Serwa E., Ramos D., Fernández-Gil A., Revilla E., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Painer J., Selva N. 2017.

Histological, chemical and behavioural evidence of pedal communication in brown bears. Scientific Reports 7: 1052, DOI: 10.1038/s41598-017-01136-1. Pobierz pdf

Chylarecki P., Selva N. 2016.

Ancient forest: spare it from clearance. Nature 530: 419 (doi:10.1038/530419b).

Ibisch P.L., Hoffmann M.T., Kreft S., Pe’er G., Kati V., Biber-Freudenberger L., DellaSala D.A., Vale M.M., Hobson P.R., Selva N. 2016.

A global map of roadless areas and their conservation status. Science 354 (6318): 1423-1427, DOI: 10.1126/science.aaf7166.

Maślak R., Sergiel A., Bowles, D., Paśko Ł. 2016.

The Welfare of Bears in Zoos: a Case Study of Poland. Journal of Applied Animal Welfare Science 19 (1): 24-36 (publikacja online 09.10.2015).

Saavedra S., Rohr R.P., Fortuna M.A., Selva N., Bascompte J. 2016.

Seasonal species interactions minimize the impact of species turnover on the likelihood of community persistence. Ecology 97: 865-873 (doi: 10.1890/15-1013.1).

Samojlik T., Aikhenbaum J., Daszkiewicz P., Selva N., Wajrak A. 2016.

No return for aurochs. A letter to Science. Organon 48: 187-189.

Selva N. 2016.

Defining Forest, Habitat, and Wilderness in a Changing World. Conservation Biology 30 (5): 1140-1142 (doi: 10.1111/cobi.12775).

Wierucka K., Siemianowska S., Woźniak M., Jasnosz K., Kieliszczyk M., Kozak P., Sergiel A. 2016.

Activity budgets of captive cape fur seals (Arctocephalus pusillus) under a training regime. Journal of Applied Animal Welfare Science 19 (1): 62-72 (publikacja online 28.12.2015).

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Radeloff V.C., Kuemmerle T., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Śmietana W., Selva N. 2016.

Assessing differences in connectivity based on habitat versus movement models for brown bears in the Carpathians. Landscape Ecology 31 (8): 1863-1882 (doi:10.1007/s10980-016-0368-8). Pobierz pdf

Albrecht J., Bohle V., Berens D., Jaroszewicz B., Selva N., Farwig N. 2015.

Variation in neighbourhood context shapes frugivore-mediated facilitation and competition among co-dispersed plant species. Journal of Ecology 103: 526-536.

Bautista C., Olszańska A., Berezowska-Cnota T., Fedyń H., Jastrzębski T., Nowakowski R., Marcela A., Selva N. 2015.

Odszkodowania za szkody powodowane przez niedźwiedzie brunatne w województwie podkarpackim w latach 1999–2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 71 (6): 442-453.

Boitani L., Alvarez F., Anders O., Andren H., Avanzinelli E., Balys V., Blanco J. C, Breitenmoser U., Chapron G., Ciucci P., Dutsov A., Groff C., Huber D., Ionescu O., Knauer F., Kojola I., Kubala J., Kutal M., Linnell J., Majic A., Mannil P., Manz R., Marucco F., Melovski D., Molinari A., Norberg H., Nowak S., Ozolins J., Palazon S., Potocnik H., Quenette P.-Y., Reinhardt I., Rigg R., Selva N., Sergiel A., Shkvyria M., Swenson J., Trajce A., Von Arx M., Wolfl M., Wotschikowsky U., Zlatanova D. 2015.

Key actions for Large Carnivore populations in Europe. "Institute of Applied Ecology (Rome, Italy). Report to DG Environment, European Commission, Bruxelles. Contract no. 07.0307/2013/654446/SER/B3.

Kati V., Hovardas A., Dieterich M., Ibisch P.L., Mihok B., Selva N. 2015.

The Challenge of Implementing the European Network of Protected Areas Natura 2000. Conservation Biology 29: 260–270.

Majić Skrbinšek A., Krofel M., Sergiel A., Gutleb B., Groff C., Zlatanova D., Huber D., Tironi E., Rossi E., Knauer F., Rauer G., Nadalin G., Kos I., Camarra J.J., Grab J., Blanco J.C., Jerina K., Elfström M., Wölfl M., Jonozovič M., Blažič M., Haring M., Selva N., Molinari P., Männil P., Genovesi P., Schnidrig R., Rigg R., Chiriac S., Reljić S., Zwijacz-Kozica T., Fattori U., Breitenmoser U., Mertzanis Y. 2015.

Defining, preventing, and reacting to problem bear behaviour in Europe. Report to DG Environment, European Commission, by Istituto Ecologia Applicata, Rome under contract no. 07.0307/2013/654446/S/ER/B3 (1-58).

Mateo-Tomas P., Olea P.P., Moleon M., Vicente J., Botella F., Selva N., Viñuela J., Sanchez-Zapata J.A. 2015.

From regional to global patterns in vertebrate scavenger communities subsidized by big game hunting. Diversity and Distributions 21: 913-924.

Selva N., Switalski A., Kreft S., Ibisch P.L. 2015.

Why keep areas road-free? The importance of roadless areas. Ecology of Roads: a Practitioner’s Guide to Impacts and Mitigation, John Wiley & Sons: 16-26.

Sergiel A., Bednarski M., Maślak R., Piasecki T., Huber D. 2015.

Winter blood values of selected parameters in a group of non-hibernating captive brown bears (Ursus arctos). Polish Journal of Veterinary Sciences 18 (4): 885-888.

Shkvyria M.G., Khoetcky P.B., Ulyura E.M., Dikyy I.V., Bautista Leon C.L. 2015.

The issue of human-bear relationships. In Dikyy I. V., Shkvyria M.G. (eds), Brown bear (Ursus actos): problems of conservation and studying of population in Ukraine, Juice Group Ukraine press, Kiev: 73-101.

Albrecht J., Berens D.G., Jaroszewicz B., Selva N., Brandl R., Farwig N. 2014.

Correlated loss of ecosystem services in coupled mutualistic networks. Nature Communications 5: 3810.

Bautista C. 2014.

Results from awarded Experience and Exchange grants: After the trail of brown bear damages in the Ukrainian Carpathians. International Bear News 23 (1): 16-17.

Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (eds) 2014.

The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards. Publishing House ELIPSA: 1-173.

Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (red.) 2014.

Dobrostan Zwierząt w Ogrodach Zoologicznych a Standardy Prawne UE. Dom Wydawniczy ELIPSA: 1-183.

Moleón M., Sánchez-Zapata J.A., Selva N., Donázar J.A., Owen-Smith N. 2014.

Inter-specific interactions linking predation and scavenging in terrestrial vertebrate assemblages. Biological Reviews (89): 1042-1054.

Selva N., Berezowska-Cnota T., Elguero-Claramunt I. 2014.

Unforeseen Effects of Supplementary Feeding: Ungulate Baiting Sites as Hotspots for Ground-Nest Predation. PLOS ONE 9 (3): e90740.

Selva N., Swenson J.E., Zedrosser A., Giergiczny M., Olszanska A., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zieba F. 2014.

News from the GLOBE – Disentangling the Impacts of Global Climate Change on Brown Bear Populations. International Bear News 23 (2): 11-13.

Sergiel A., Maślak R. 2014.

Dobrostan niedźwiedzi w niewoli. Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (red.). Dobrostan Zwierząt w Ogrodach Zoologicznych a Standardy Prawne UE, Dom Wydawniczy ELIPSA: 138-147.

Sergiel A., Maślak R. 2014.

The welfare of captive bears. Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (Eds). The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards, Publishing House ELIPSA: 129-139.

Sergiel A., Maślak R., Zedrosser A., Paśko Ł., Garshelis D., Relić S., Huber D. 2014.

Fellatio in captive brown bears: evidence of long-term effects of suckling deprivation?. Zoo Biology 33 (4): 349-352.

Albrecht J., Berens D.G., Blϋthgen N., Jaroszewicz B., Selva N., Farwig N. 2013.

Logging and forest edges reduce redundancy in plant–frugivore networks in an old-growth European forest. Journal of Ecology 101: 990-999.

Bojarska K., Selva N. 2013.

Correction factors for important brown bear foods in Europe. Ursus 24: 13-15.

Fosse P., Selva N., Smietana W., Okarma H., Wajrak A., Madelaine S, Esteban-Nadal M., Cáceres I., Yravedra J., Brugal J.P., Prucca A., Haynes G. 2013.

Bone modification by modern wolf (Canis lupus): a taphonomic study from their natural feeding places. Journal of Taphonomy 10: 205-226.

Freudenberger L. Hobson P.R., Rupic S., Pe’er G., Schluck M., Sauermann J., Kreft S., Selva N., Ibisch P.L. 2013.

Spatial road disturbance index (SPROADI) for conservation planning: a novel landscape index, demonstrated for the State of Brandenburg, Germany. Landscape Ecology 28: 1353-1369.

Kutschera V.E., Lecomte N., Janke A., Selva N., Sokolov A.A., Haun T., Steyer K., Nowak C., Hailer F. 2013.

A range-wide synthesis and timeline for phylogeographic events in the red fox (Vulpes vulpes). BMC Evolutionary Biology 13: 114.

Maślak R., Sergiel A., Hill S.P. 2013.

Some aspects of locomotory stereotypies in spectacled bears (Tremarctos ornatus), and changes in behaviour following relocation and dental treatment. Journal of Veterinary Behavior – Clinical Application and Research 8: 335-341.

Pe’er G., McNeely J.A., Dieterich M., Jonsson B.-G., Selva N., Fitzgerald J.M., Nesshöver C. 2013.

IPBES: Opportunities and challenges for SCB and other learned societies. Conservation Biology 27: 1-3.

Sebastián-González E., Sánchez-Zapata J.A., Donázar J.A., Selva N., Cortés-Avizanda A., Hiraldo F., Blázquez M., Botella F., Moleón M. 2013.

Interactive effects of obligate scavengers and scavenger community richness on lagomorph carcass consumption patterns. Ibis 155: 881-885.

Zwijacz-Kozica T., Selva N., Barja I., Silván G., Martínez-Fernández L., Illera J.C., Jodłowski M. 2013.

Concentration of fecal cortisol metabolites in chamois in relation to tourist pressure in Tatra National Park (South Poland). Acta Theriologica 58: 227-235.

Bojarska K., Selva N. 2012.

Spatial patterns in brown bear (Ursus arctos) diet: the role of geographical and environmental factors. Mammal Review 42 (2): 120-143.

Fernández N., Selva N., Yuste C., Okarma H., Jakubiec Z. 2012.

Brown bears at the edge: Modeling habitat constrains at the periphery of the Carpathian population. Biological Conservation 153: 134-142.

Selva N., Hobson K.A., Cortés-Avizanda A., Zalewski A., Donázar J.A. 2012.

Mast pulses shape trophic interactions between fluctuating rodent populations in a primeval forest. PLoS ONE 7 (12): e51267.

Selva N., Zwijacz Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2012.

Niedźwiedź, największy i najmniej drapieżny. Tatry 39 (1): 58-63.

Fosse P., Avery G., Selva N., Smietana W., Okarma H., Wajrak A., Fourvel J.-B, Madelaine S. 2011.

Taphonomie comparée des os longs d’ongulés dévorés par les grands prédateurs modernes d’Europe et d’Afrique (C. lupus, P. brunnea). Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles, Éditions APDCA, Antibes: 127-156.

Selva N., Kreft S., Kati V., Schluck M., Jonsson B-G., Mihok B., Okarma H., Ibisch P.L. 2011.

Roadless and Low-Traffic Areas as Conservation Targets in Europe . Environmental Management 48: 865-877.

Selva N., Sergiel A., Olszańska A., Berezowska T., Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2011.

Warsztaty jako narzędzie do opracowania strategii zarządzania populacją niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (6): 494-503.

Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2011.

Program ochrony niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Polsce – projekt. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 1-79 + załączniki 1-9.

Sergiel S., Selva N., Olszańska A. 2011.

Working towards a brown bear management plan in Poland. International Bear News 20 (2): 15-18.

Zwijacz Kozica T., Zięba F., Selva N. 2011.

Po naukę do Szwecji. Tatry 37 (3): 41-45.

Cortés-Avizanda A., Selva N., Carrete M., Donázar J.A. 2009.

Effects of carrion resources on herbivore spatial distribution are mediated by facultative scavengers. Basic and Applied Ecology 10: 265-272.

Cortés-Avizanda A., Selva N., Carrete M., Serrano D. , Donázar J.A. 2009.

Donde ubicar un muladar?. Quercus 284: 28-32.

Mueller T., Selva N., Pugacewicz E., Prins E. 2009.

Scale-sensitive landscape complementation determines habitat suitability for a territorial generalist. Ecography 32: 345-353.

Pullin A.S., Báldi A., Can O.E., Dieterich M., Kati V., Livoreil B., Lövei G., Mihók B., Nevin O., Selva N., Sousa-Pinto I. 2009.

Conservation focus on Europe: major conservation policy issues that need to be informed by conservation science. Conservation Biology 23: 818–824.

Selva N., Cortés-Avizanda A. 2009.

The effects of carcasses and carrion dump sites on communities and ecosystems. Vultures, feeding stations and sanitary legislation: a conflict and its consequences from the perspective of conservation biology, Munibe, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Donostia, Spain: 452-473.

Sánchez-Zapata J.A., Donázar J.A., Carrete M., Margalida A., Selva N., Tella J.L., Blanco G., Lemus J., Blázquez M., Cortés-Avizanda A., Hiraldo F. 2008.

Ecosistemas asépticos? Muladares y conservación de la biodiversidad. Quercus 268: 80-81.

Melis C., Selva N., Teurlings I., Skarpe C., Linnell J.D.C., Andersen R. 2007.

Soil and vegetation nutrient response to bison carcasses in Białowieża Primeval Forest, Poland. Ecological Research 22: 807-813.

Selva N., Fortuna M.A. 2007.

The nested structure of a scavenger community. Proceedings of the Royal Society of London B 274: 1101-1108.

Sjögren-Gulve P., Långström E., Báldi A., Ibisch P., Kati V., Livoreil B., Selva N. 2007.

Conservation Biology and the 300th anniversary of the birth of Carl Linnaeus. Conservation Biology 21: 905-906.

Rösner S., Selva N. 2006.

Estimating territory size of common ravens Corvus corax by bait-marking. Journal of Ornithology 147: 240.

Laudet F., Selva N. 2005.

Ravens as small mammal bone accumulators: First taphonomic study on mammal remains in raven pellets. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 226: 272-286.

Rösner S., Selva N. 2005.

Use of the bait-marking method to estimate the territory size of scavenging birds- a case study on ravens Corvus corax. Wildlife Biology 11: 183-191.

Rösner S., Selva N., Müller T., Pugacewicz E., Laudet F. 2005.

Raven Corvus corax ecology in a primeval temperate forest. Corvids of Poland, Bogucki Wyd. Nauk., Poznan, Poland: 385-405.

Selva N., Jędrzejewska B., Jędrzejewski W., Wajrak A. 2005.

Factors affecting carcass use by a guild of scavengers in European temperate woodland. Canadian Journal of Zoology (83): 1590-1601.

Fosse Ph., Laudet F., Selva N., Wajrak A. 2004.

Premières observations néotaphonomiques sur des assemblages osseux de Białowieża (N.E. Pologne): intérèts pour les gisements pléistocènes d'Europe. Paléo 16: 91-115.

Fuentes C., Sánchez M.I., Selva N., Green A.J. 2004.

The diet of the marbled teal Marmaronetta angustirostris in southern Alicante, eastern Spain. Revue d'Ecologie, Terre et Vie 59: 475-490.

Selva N. 2004.

Life after death – scavenging on ungulate carcasses. Essays on mammals of Białowieża Forest, Mammal Research Institute, PAS, Białowieża, Poland: 59-68.

Selva N. 2004.

Ssaki kopytne i padlinożercy. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, Poland: 59-68.

Selva N., Jędrzejewska B., Jędrzejewski W., Wajrak A. 2003.

Scavenging on European bison carcasses in Białowieża Primeval Forest (E Poland). Ecoscience 10: 303-311.

Selva N., Wajrak A. 2003.

Obserwacje sowy jarzębatej Surnia ulula w Puszczy Białowieskiej zimą 2002-2003. Notatki Ornitologiczne 44: 226-230.

Jędrzejewski W., Schmidt K., Theuerkauf J., Jędrzejewska B., Selva N., Zub K., Szymura L. 2002.

Kill rates and predation by wolves on ungulate populations in Białowieża Primeval Forest (Poland). Ecology 83: 1341-1356.

Green A.J., Selva N. 2000.

The diet of post-breeding Marbled Teal Marmaronetta angustirostris and Mallard Anas platyrhynchos in the Gösku Delta, Turkey. Revue d'Ecologie, Terre et Vie 55: 161-169.

Projekty

BiodivMon 2023/05/Y/NZ8/00104 Budowa skalowalnego systemu monitoringu dzikich zwierząt poprzez integrację fotoodłowów i sztucznej inteligencji z Kluczowymi Zmiennymi Bioróżnorodności.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2023–2025.
Kierownik projektu:
CE0100170 (LECA) Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE CArnivores.
PASIFIC PAN.BFB.S.BDN.617.022.2021 Ocena konsekwencji antropopresji na poziomie populacji: wskaźniki długotrwałego stresu i rozrodu w populacjach niedźwiedzi brunatnych w gradiencie zaburzeń antropogenicznych AnthroBear.
2021/43/B/NZ8/03327 Modelowanie populacji małych roślinożerców w obliczu zmian klimatycznych.
Kierownik projektu:
Straddling bears: habitat suitability and local population size in a transboundary bear population hotspot in the Ukrainian Carpathians.
2020/04/X/NZ4/01327 Miniatura 4: Badanie makro- i mikrostruktury nadnerczy niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) przy użyciu mikrotomografii komputerowej i podstawowych technik histologicznych.
Kierownik projektu:
ETIUDA 8 - 2020/36/T/NZ8/00571 Rozpoznawanie złożoności konfliktów między człowiekiem a dziką przyrodą: naturalne i antropogeniczne czynniki występowania szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne w wielu skalach czasowych i przestrzennych.
Kierownik projektu:

dr Carlos Bautista

tel.: 12 370 35 63
2017/25/N/NZ8/02861 Czy pożywienie ma znaczenie? Dostępność zasobów jako podłoże czasowej zmienności w występowaniu szkód wyrządzanych przez niedźwiedzia brunatnego DIETA NIEDŹWIEDZIA.
Kierownik projektu:

dr Carlos Bautista

tel.: 12 370 35 63
2016/23/P/NZ9/03951/3 Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations BEAR HEALTH.
2016/22/Z/NZ8/00121 BEARCONNECT- Łączność funkcjonalna i stabilność europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego.
Kierownik projektu:
Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych.
2015/16/S/NZ8/00158 Modelowanie przestrzennej dynamiki populacji dużego drapieżnika w obliczu zmian środowiska.
Kierownik projektu:
DAAD, Ref. 521 Predicting the effects of climate change on biotic interactions of trophic generalists and specialists at the top of food webs: A synthesis of comparative biogeographic and population ecological studies in the phylogenetic lineage of bears.
Kierownik projektu: Jörg Albrecht
ENV.B.3/2014/SER/0036 EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores.
Kierownik projektu: Katrina Marsden, Adelphi
2013/08/M/NZ9/00469 Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek dzikie zwierzęta.
Kierownik projektu:
POL-NOR/198352/85/2013) Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities.
Kierownik projektu:
ENV.B.3/SER/2013/0003 Support to the European Commission's policy on large carnivores under the Habitats Directive — phase two.
Kierownik projektu: Luigi Boitani
ENV.B.3/SER/2013/0003 Support to the European Commission's policy on large carnivores under the Habitats Directive — phase two.
Kierownik projektu: Luigi Boitani
N304-294037 Wpływ dokarmiania ssaków kopytnych na niedźwiedzie brunatne: reakcja na poziomie osobniczym, populacyjnym i zespołu.
Kierownik projektu:
POIS.05.03.00-00-050/08-00 Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi.
Kierownik projektu: Wanda Olech-Piasecka
N 30405532/2374 Modele jakości siedlisk niedźwiedzia w Bieszczadach oraz całych polskich Karpatach – konsekwencje dla ochrony gatunku, gospodarki leśnej i planowania przestrzennego.

Inne

Nazwa konferencji: International Conference on Human-Wildlife Conflict and Coexistence
Organizator: HWCC - SSC/IUCN
Miejsce: Oxford (UK)
Data: 2023-03-30
Autorzy: Bautista C., Revilla E., Berezowska-Cnota T., Fernández N., Naves J., Selva N.
Wykład na konferencji: Multiscale approach to model the risk of predation of a very small livestock: beehives and brown bears in NorthEast Carpathians.
Nazwa konferencji: XVIth International Congress of Toxicology
Organizator: International Union of Toxicology (IUTOX) and the European Society of Toxicology (EUROTOX)
Miejsce: Maastricht
Data: 2022-09-18
Autorzy: Lazarus M., Sergiel A., Ferencakovic M., Reljić S., Orct T., Paden L., Zwijacz-Kozica T., Ziięba F., Selva N., Huber D.
Poster: Associations of contaminant metal(loid)s with reproductive hormones in the hair of the European brown bear from Croatia and Poland
Nazwa konferencji: 6th European Congress of Conservation Biology
Organizator: European Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague
Data: 2022-08-22
Autorzy: Pedros Pla L., Sergiel A., Huber D., Asman M., Witecka J., Popiołek M., Selva N., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Reljić S., Berezowska-Cnota T., Balbuena Diaz-Pines J.
Poster: Hotspots and correlates of an occurrence of potentially zoonotic pathogens: a case study of brown bears in Poland and Croatia
Nazwa konferencji: 6th European Congress for Conservation Biology
Organizator: Czech University of Life Sciences & Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague (Czech Republic)
Data: 2022-08-22
Autorzy: Bautista C., Revilla E., Berezowska-Cnota T., Fernández N., Naves J., Selva N.
Wykład na konferencji: Spatial ecology of conflicts: unravelling patterns of wildlife damage at multiple scales
Nazwa konferencji: 27th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Bear Association
Miejsce: Kalispell (USA)
Data: 2021-09-16
Autorzy: Seijas J., Naves J., Bautista C., Mariano Gonzalez L., Angeles Osorio M., Selva N., Revilla E.
Poster: Brown bear damages to apiaries in the Cantabrian mountains (Spain): the role of variation in natural and anthropogenic food resources and preventive measures
Nazwa konferencji: 27th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Bear Association
Miejsce: Kalispell (USA)
Data: 2021-09-16
Autorzy: Bautista C., Revilla E., Berezowska-Cnota T., Fernández N., Naves J., Selva N.
Poster: Spatial ecology of conflicts: unravelling patterns of wildlife damage at multiple scales
Nazwa konferencji: 27th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Kalispell, MT, USA
Data: 2021-09-14
Autorzy: Huber D., Swenson J.E., Balčiauskas L., Ćirović D., Groff C., Jerina K., Karamanlidis A.A., Kojola I., Mannil P., Naves J., Pop I.M., Popescu V., Quenette P., Rauer G., Reljić S., Rigg R., Schneider M., Selva N., Sergiel A., Shkvyria M., Stojanov A., Tirronen K., Trajce A., Trbojević I., Zlatanova D.
Poster: The status of hunting of brown bears in Europe: is it good or bad for bears?
Nazwa konferencji: 27th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Kalispell, MT, USA
Data: 2021-09-14
Autorzy: Štritof Z., Sergiel A., Habuš J., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Selva N., Huber D.
Poster: Identification and antimicrobial resistance of microflora colonizing brown bears in Polish Carpathians
Nazwa konferencji: 27th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Kalispell, MT, USA
Data: 2021-09-14
Autorzy: Skoko B., Marović G., Reljić S., Huber D., Habazin M., Avdić M., Senčar J., Kovačić M., Sergiel A.
Poster: Radiocaesium in a brown bear population from the Croatian Dinarides: activity concentrations in muscle tissue and transfer from forest soil to organism
Nazwa konferencji: 27th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Kalispell, MT, USA
Data: 2021-09-14
Autorzy: Parres A., Bartoń K.A., Sergiel A., Zięba F., Zwijacz-Kozica T., Selva N.
Poster: Human disturbance disrupts home range seasonal dynamics in brown bear
Nazwa konferencji: 27th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Kalispell, MT, USA
Data: 2021-09-14
Autorzy: Pađen L., Aladrović J., Delaš I., Sergiel A., Reljić S., Stojević Z., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Maślak R., Selva N., Huber D.
Poster: Blood fatty acids composition in free-ranging and captive European brown bears
Nazwa konferencji: 27th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Kalispell, MT, USA
Data: 2021-09-14
Autorzy: Asman M., Sergiel A., Selva N., Witecka J., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Reljić S., Berezowska-Cnota T., Maślak R., Huber D.
Poster: Molecular survey of Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti and Toxoplasma gondii in Carpathian and Dinaric brown bear populations
Nazwa konferencji: Ecology and Evolutionary Biology Symposium
Organizator: Ecology and Evolutionary Biology Society of Trukey
Miejsce: Turkey
Data: 2021-08-16
Autorzy: Bautista C., Revilla E., Berezowska-Cnota T., Fernández N., Naves J., Selva N.
Wykład na konferencji: Spatial ecology of conflicts: unravelling patterns of wildlife damage at multiple scales
Nazwa konferencji: Perspectives in Biodiversity Protection
Organizator: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Miejsce: Olsztyn
Data: 2021-05-26
Autorzy: Sergiel, A.
Wykład na konferencji: Chemical communication in brown bears
Nazwa konferencji: World Marine Mammal Conference
Organizator: European Cetacean Society & The Society for Marine Mammalogy
Miejsce: Barcelona (Spain)
Data: 2019-12-07
Autorzy: Bautista C.
Wykład na konferencji: Large carnivore damage in Europe: Analysis of prevention programs
Nazwa konferencji: 26th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Ljubljana, Słowenia
Data: 2018-09-16
Autorzy: Lazarus, M., Orct, T., Reljić, S., Sergiel, A., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Jurasović, J., Selva, N., Huber, D.
Poster: Brown bear hair as an indicator of exposure to environmental toxic metals
Nazwa konferencji: 26th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Ljubljana, Słowenia
Data: 2018-09-16
Autorzy: Wegenaar, A., Sergiel, A., Cuyten, K.
Wykład na konferencji: Is captive bear welfare in Europe improving?
Nazwa konferencji: Human-bear coexistence in human dominated and politically fragmented landscapes. Abstract book of the 26th International conference on Bear Research and Management, 16-21 September, LIFE-WITH-BEARS
Organizator: Koordynator: Aleksandra Majić Skrbinšek, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Biology Department, Ljubljana, Slovenia, ISBN 9789616410526
Miejsce: Ljubljana, Slovenia
Data: 2018-09-16
Autorzy: Giulia Bombieri, Javier Naves2, María del Mar Delgado, [...] Nuria Selva, Carlos Bautista, [...], Alberto García-Rodríguez, [...] Djuro Huber et. al.
Wykład na konferencji: Brown bear attacks on humans: A worldwide overview
Nazwa konferencji: 6th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Bear Association
Miejsce: Ljubljana (Slovenia)
Data: 2018-09-16
Autorzy: Karamanlidis A.A., Bautista C., Faukner S.C., de Gabriel Hernando M., Gimenez O., Kopatz A., Makridou Z., Renner I., Skrbinšek T., Stronen A.
Wykład na konferencji: Large carnivore population recoveries: understanding the remarkable comeback of brown bears in Greece
Nazwa konferencji: 26th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Ljubljana, Słowenia
Data: 2018-09-16
Autorzy: Painer, J., Goeritz, F., Redtenbacher, I., Sergiel, A.
Poster: Long-term pain and anti-inflammatory treatment with Mavacoxib in brown bears (Ursus arctos)
Nazwa konferencji: 26th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Bear Association
Miejsce: Ljubljana (Slovenia)
Data: 2018-09-16
Autorzy: Bautista C., Revilla E., Fernández N., Naves J., Berezowska-Cnota T., Selva N.
Poster: Predicting the occurrence of brown bear damage to apiaries in the Northeaster Carpathians
Nazwa konferencji: 26th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Bear Association
Miejsce: Ljubljana (Slovenia)
Data: 2018-09-16
Autorzy: Bautista C., Revilla E., Fernández N., Naves J., Berezowska-Cnota T., Selva N.
Poster: Predicting the occurrence of brown bear damage to apiaries in the Northeaster Carpathians
Nazwa konferencji: 5th European Congress of Conservation Biology
Organizator: University of Jyväskylä and Society for Conservation Biology
Miejsce: Jyväskylä (Finland)
Data: 2018-06-12
Autorzy: Bautista C., Revilla E., Naves J., Fernández N., Albrecht J., Olszańska A., Adamec M., Berezowska-Cnota T., Ciucci P., Groff C., Härkönen S., Huber D., Jerina K., Jonozovic M., Karamanlidis A.A., Palazón S., Rigg R., Seijas J., Swenson J.E., Talvi T., Selva N
Wykład na konferencji: Wildlife restoration needs more effort to mitigate conservation conflicts: the case of large carnivore damages in Europe
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Frydryszak, D., Bojarska, K., Ostapowicz, K., Gatzka, R., Bautista, C., Sergiel, A., Śmietana, W., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Selva, N.
Poster: Daybed selection by brown bears in the Bieszczady Mountains, Poland
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research and Management (IBA)
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Berezowska-Cnota T., Konopiński M., Bautista C., Selva N.
Wykład: The ecology of human-bear conflicts: Estimating the fraction of the population causing damages in the Polish Eastern Carpathians using molecular techniques
Nazwa konferencji: 25th international conference on bear research and management
Organizator: International Bear Association
Miejsce: Quito (Ecuador)
Data: 2017-11-12
Autorzy: Berezowska-Cnota T., Bautista C., Konopiński M., Selva N.
Wykład na konferencji: The ecology of human-bear conflicts: estimating the fraction of the population causing damages in the Polish Eastern Carpathians using molecular techniques
Nazwa konferencji: 25th international conference on bear research and management
Organizator: Human-Bear Conflict Workshop: Strategies & Priorities. Organized by the IUCN bear specialist group
Miejsce: Quito (Ecuador)
Data: 2017-11-12
Autorzy: Bautista C., Revilla E., Naves J., Albrecht J., Fernández N., Adamec M., Berezowska-Cnota T., Ciucci P., Dutsov A., Groff C., Härkönen S., Huber D., Jerina K., Jonozovič M., Kont R., Karamanlidis A. A., Olszańska A., Ozolins J., Palazón S., Quenette P.-I., Rigg R., Scharf A. K., Seijas J., Shkvyria M., Swenson J. E., Talvi T., Selva N
Wykład na konferencji: Compensation for brown bear damage in Europe: correlates and associated conflicts
Nazwa konferencji: 25th international conference on bear research and management
Organizator: International Bear Association
Miejsce: Quito (Ecuador)
Data: 2017-11-12
Autorzy: Frydryszak D., Bojarska K., Ostapowicz K., Gatzka R., Bautista C., Sergiel A., Śmietana W., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Selva N.
Poster: Daybed selection by brown bears in the Bieszczady Mountains, Poland
Nazwa konferencji: 25th international conference on bear research and management
Organizator: International Bear Association
Miejsce: Quito (Ecuador)
Data: 2017-11-12
Autorzy: Popiołel M., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Berezowska-Cnota T., Bautista Leon C., Ważna A., Cichocki Jan., Śmietana W., Jakubiec Z., Selva N.
Wykład na konferencji: Helminth parasites of free-ranging European brown bears from the western and eastern population segments in the Polish Carpathians
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Popiołek, M., Sergiel, A., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Berezowska-Cnota, T., Bautista, C., Ważna, A., Cichocki, J., Śmietana, W., Jakubiec, Z., Selva, N.
Poster: Helminth parasites of free-ranging European brown bears from the western and eastern population segments in the Polish Carpathians
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Bartoń, K. A., Selva, N., Sergiel, A., Zięba, F., Zwijacz-Kozica, T.
Wykład na konferencji: Modelling the movement of European brown bears
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Sergiel, A., Cattet, M., Kapronczai, L., Janz, D. M., Selva, N., Zedrosser, A.
Poster: How much does a follicle matter? Testing the effect of follicles on hair cortisol levels in brown bears
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Vrankovic, L., Delas, I., Reljic, S., Sergiel, A., Huber, D., Stojevic, Z., Selva, N., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Maślak, R., Aladrovic, J.
Poster: Assessing physiological status: a preliminary study of fatty acid composition in brown bears from Croatia and Poland
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Painer, J., Goeritz, F., Redtenbacher, I., Sergiel, A.
Wykład na konferencji: Long-term pain and anti-inflammatory treatment with Mavacoxib in brown bears (Ursus arctos)
Nazwa konferencji: 25th international conference on bear research and management
Organizator: International Bear Association
Miejsce: Quito (Ecuador)
Data: 2017-11-12
Autorzy: Bautista C., Revilla E., Naves J., Albrecht J., Fernández N., Adamec M., Berezowska-Cnota T., Ciucci P., Groff C., Härkönen S., Huber D., Jerina K., Jonozovič M., Karamanlidis A. A., Olszańska A., Palazón S., Quenette P.-I., Rigg R., Seijas J., Swenson J. E., Talvi T., Selva N.
Wykład na konferencji: Management of large carnivore damage in Europe: mitigating or perpetuating conflicts?
Nazwa konferencji: 5th Croatian Congress of Toxicology
Organizator: Croatian Society of Toxicology
Miejsce: Porec, Croatia
Data: 2016-10-09
Autorzy: Lazarus, M., Orct, T., Sekovanić, A., Filipović-Marijić, V., Rasić, D., Sergiel, A., Reljić, S., Vranković, L., Aladrović, J., Jurasović, J., Erk, M., Peraica, M., Selva, N., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Huber, D.
Poster: Oxidative stress, metallothioneins and environmental exposure to metals in two European brown bear populations
Nazwa konferencji: XV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH
Organizator: Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Miejsce: Lublin
Data: 2016-09-22
Autorzy: Sołtysiak, Z., Piasecki, T., Sergiel, A., Maślak, R., Bednarski, M.
Poster: Angiomatous meningioma in a brown bear (Ursus arctos)
Nazwa konferencji: 4th International Seminar on Behavioural Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine
Miejsce: Wisła
Data: 2016-09-08
Autorzy: Sergiel, A., Maślak, R.
Poster: Stereotypic behaviour patterns in captive bears
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Sergiel, A., Naves, J., Kujawski, P., Maślak, R., Serwa, E., Ramos, D., Fernández-Gil, A., Revilla, E., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Painer, J., Selva, N.
Wykład na konferencji: Feet that bring news: histological, chemical and field evidences of pede marking in brown bears
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Bednarski, M., Piasecki, T., Kinda, W., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Sergiel, A., Selva, N.
Poster: Spondylodiscitis in a brown bear (Ursus arctos). A case report.
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Huber, Đ., Sergiel, A., Reljić, S., Kusak, J., Vranković, L., Radišić, B.
Wykład na konferencji: Dead bears as a monitoring tool
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Sergiel, A., Hobson, K. A., Janz, D. M., Cattet, M., Kapronczai, L., Gryba, C., Zedrosser, A., Selva, N.
Poster: Testing the compatibility of laboratory procedures: stable isotopes and cortisol analysis in brown bear hair
Nazwa konferencji: 24rd international conference on bear research and management, Anchorage
Organizator: International Bear Association
Miejsce: Anchorage, Alaska (USA)
Data: 2016-06-08
Autorzy: Naves J., Delgado M.M., Fernández-Gil A., López-Bao J.V., Selva N., Penteriani V., Bautista C., Bolshakov V., Bondarchuk S., Camarra J.J., Chiriac S., Ciucci P., Dutsov A., Dykyy I., Frank J., García-Rodríguez A., Gashev S., Groff C., Gutleb B., Haring M., Härkönen S., Huber D., Kalinkin J., Karamanlidis A.A., Karpin V., Khoetcky P., Kojola I., Korytin N., Kozsheechkin V., Krofel M., Kurhinen J., Kuznetsova I., Larin E., Levykh A., Mamontov V., Männil P., Melovski D., Mergasova L., Mertzanis Y., Meydus A., Norberg H., Palazón S., Pătrașcu L.M., Pavlova K., Quenette P.Y., Revilla E., Rigg R., Rozhkov Y., Rykov A., Sahlén V., Seryodkin I. V., Shishikin A., Shkvyria M., Sidorovich V., Sopin V., StØen O., Swenson J., Tirski D., Vasin A., Wabakken P., Zwijacz-Kozica T.
Poster: Brown bear attacks on humans in the world: A preliminary overview. Period 2000-2015
Nazwa konferencji: 24rd international conference on bear research and management, Anchorage
Organizator: International Bear Association
Miejsce: Anchorage, Alaska (USA)
Data: 2016-06-08
Autorzy: Bautista C., Naves J., Revilla E., Fernández N., Albrecht J., Scharf A.K., Rigg R., Karamanlidis A.A., Jerina K., Huber D., Palazón S., Kont R., Ciucci P., Groff C., Dutsov A., Seijas J., Quenette P-Y., Olszańska A., Shkvyria M., Adamec M., Ozolins J., Jonozovič M., Selva N.
Wykład na konferencji: Patterns and correlates of claims for brown bear damage on a continental scale
Nazwa konferencji: 27th International Congress for conservation biology and 4th European congress for Conservation Biology
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Montpellier (France)
Data: 2015-08-06
Autorzy: Bautista Leon C., Selva N., Fernandez N., Revilla E., Scharf A.K., Karamanlidis A.A., Rigg R., Jerina K., Huber D., Palazón S., Seijas J.M., Ciucci P., Groff C., Dutsov A., Kont R., Adamec M., Naves J.
Wykład na konferencji: Economic aspects of brown bear damage ecology in Europe
Nazwa konferencji: 27th International congress for conservation biology and 4th European congress for conservation biology
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Montpellier (France)
Data: 2015-08-02
Autorzy: Bautista Leon C., Selva N., Fernandez N., Revilla E., Scharf A.K., Karamanlidis A.A., Rigg R., Jerina K., Huber D., Palazón S., Seijas J.M., Ciucci P., Groff C., Dutsov A., Kont R., Adamec M., Shkvyria M., Naves J
Wykład na konferencji: Large-scale factors associated with brown bear damages in Europe
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: ARCTUROS
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Reljić S., Huber D., Prvanović Babić N., Beck A., Šoštarić-Zuckermann I., Huber D., Sergiel A., Majnarić D., Jauk M., Nielsen E. B.
Wykład na konferencji: The early gonadal activity in Croatian bown bears and it's management implications.
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: ARCTUROS
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Reljić S., Huber D., Kusak J., Beck A., Huber D., Šoštarić-Zuckermann I., Gudan-Kurilj A., Habuš J., Radišić B., Sergiel A., Stefaniak T., Miller J., Wrzosek M., Maślak R., Crnković I., Poučki H.
Poster: Brain and renal B lymphoma in brown bear - case report
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research and Management (IBA)
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Berezowska-Cnota T., Selva N., Luque-Márquez I., Elguero-Claramunt I., Bojarska K., Okarma H.
Poster: Efficiency of different types of hair traps for brown bear research and monitoring
Nazwa konferencji: 23rd international conference on bear research and management
Organizator: Arcturos and International Bear Association
Miejsce: Thessaloniki (Greece)
Data: 2014-10-05
Autorzy: Bautista León C., Selva N., Fernández N., Revilla E., Scharf A.K., Karamanlidis A.A., Rigg R., Jerina K., Shkvyria M., Huber Ð., Palazón S., Ciucci P., Groff C., Dutsov A., Kont R., Adamec M. & Naves J.
Wykład na konferencji: Patterns and correlates of brown bear damages in Europe
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: ARCTUROS
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Sergiel A., Maślak R., Zedrosser A., Paśko Ł., Garshelis D.L., Reljić S., Huber Ð.
Wykład na konferencji: Fellatio in captive brown bears: evidence of long-term effects of suckling deprivation?
Nazwa konferencji: 3rd International Seminar on Behavioral Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine of the Medical University of Silesia
Miejsce: Szczyrk
Data: 2014-09-18
Autorzy: Sergiel A., Maślak R., Bowles D., Paśko Ł.
Poster: Cross-institutional study on captive bears behaviour and welfare
Nazwa konferencji: 3rd International Seminar on Behavioral Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine of the Medical University of Silesia
Miejsce: Szczyrk
Data: 2014-09-18
Autorzy: Sergiel A., Maślak R., Zedrosser A., Paśko Ł., Garshelis D.L., Reljić S., Huber Ð.
Poster: A comment on fellatio in captive brown bears (Ursus arctos): seeking satisfaction of frustrated suckling?
Nazwa konferencji: 3rd International Seminar on Behavioral Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine of the Medical University of Silesia
Miejsce: Szczyrk
Data: 2014-09-18
Autorzy: Maślak R., Sergiel A., Hill S.P.
Poster: Changes in behaviour of spectacled bears (Tremarctos ornatus) following relocation and dental treatment
Nazwa konferencji: XI congress of the Spanish society for the conservation and study of mammals (SECEM).
Organizator: Spanish Society for Mammal Reseach and Conservation (SECEM)
Miejsce: Aviles (Spain)
Data: 2013-12-02
Autorzy: Bautista C., Selva N., Fernández N., Scharf A.K., Palazón S., Huber Ð., Jerina K., Karamanlidis A.A., Ciucci P., Groff C., Dutsov A., Adamec M., Rigg R., Kont R., Shkvyria M., & Naves J.
Wykład na konferencji: Brown bear damages to livestock and agriculture in Europe
Nazwa konferencji: 21th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research & Management
Miejsce: New Delhi, India
Data: 2012-11-26
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Poster: The brown bear management plan for Poland
Nazwa konferencji: Conservation of large carnivores in a transboundary approach
Organizator: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Miejsce: Warszawa
Data: 2012-11-06
Autorzy: Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear in Poland: needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: 4th International EcoSummit 2012
Organizator: Ecological Society of America
Miejsce: Columbus, Ohio
Data: 2012-09-27
Autorzy: Ziółkowska, E., Ostapowicz, K., Bojarska, K., Selva. N.
Wykład na konferencji: Applicability of the landscape continuum model for conservation management of selected priority species in the Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: 42nd Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, GFÖ2012
Organizator: Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ)
Miejsce: Lüneburg, Germany
Data: 2012-09-10
Autorzy: Albrecht J., Berens D., Blüthgen N, Jaroszewicz B., Selva N., Farwig N.
Poster: Logging reduces redundancy and robustness of temperate plant‐frugivore networks in the forest interior but not at edges.
Nazwa konferencji: III European Congress of Conservation Biology ECCB2012
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Glasgow
Data: 2012-08-28
Autorzy: Selva N., Kreft S., Kati V., Jonsson B.-G., Ibisch P.L.
Wykład na konferencji: Roadless Areas: a potential tool to define European wilderness areas.
Nazwa konferencji: III European Congress of Conservation Biology ECCB2012
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Glasgow
Data: 2012-08-28
Autorzy: Ibisch P.L., Freudenberger L., Sauermann J., Selva N., Hobson P.R.
Wykład na konferencji: Towards a quantification of wilderness? Innovative approaches to spatial planning and functionality-based priority setting for conservation.
Nazwa konferencji: III European Congress of Conservation Biology ECCB2012
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Glasgow
Data: 2012-08-28
Autorzy: Kati V., Hovardas T., Barbara M., Selva N., Dieterich M.
Wykład na konferencji: Conservation experts for a better implementation of Natura 2000 in Europe.
Nazwa konferencji: Rio+20, United Nations Conference on Sustainable Development
Organizator: United Nations
Miejsce: Rio do Janeiro, Brazil
Data: 2012-06-20
Autorzy: Selva N., Kreft S., Kati V., Schluck M., Jonsson B.G., Mihok B., Okarma H. , Ibisch P.L., Mariana Vale
Wykład na konferencji: Roadless and low-traffic areas as conservation targets in Europe
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012
Organizator: Science for the Carpathians (S4C)
Miejsce: Stará Lesná, Slovakia
Data: 2012-05-30
Autorzy: Ziółkowska, E., Ostapowicz, K., Bojarska, K., Selva. N.
Wykład na konferencji: Landscape continuum model: A case study for the brown bear (Ursus arctos) in the Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012
Organizator: Science for the Carpathians (S4C)
Miejsce: Stará Lesná, Slovakia
Data: 2012-05-30
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear management plan for Poland: needs of a transboundary population
Nazwa konferencji: Utilization of genetic approaches for effective conservation of endangered species
Organizator: ConGRESS
Miejsce: Zvolen, Slovakia
Data: 2012-01-25
Autorzy: Sergiel A., Selva N., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear in Poland: status and needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: Seminarium podsumowujące działania Projektu pt. „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Warszawa
Data: 2011-11-29
Autorzy: Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F.
Wykład: Program Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego Ursus arctos w Polsce
Nazwa konferencji: International Congress “Hominid-carnivore interactions during the Pleistocene”
Organizator: Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social
Miejsce: Salóu, Spain
Data: 2011-10-25
Autorzy: Fosse P., Selva N., Śmietana W., Okarma H., Wajrak A., Fourvel J.B., Madelaine S., Esteban-Nadal M., Cáceres I., Yravedra J., Brugal J.P., Prucca A., Haynes G.
Wykład na konferencji: Bone modification by modern wolf (Canis lupus): a taphonomic study from their natural feeding places
Nazwa konferencji: Workshop "Providing the tools to improve brown bear management in Slovakia"
Organizator: Slovak Wildlife Society
Miejsce: Liptowski Gródek, Slovakia
Data: 2011-10-12
Autorzy: Sergiel A., Selva N., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład: The brown bear in Poland: status and needs of a transboundary population
Nazwa konferencji: 20th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research & Management
Miejsce: Ottawa, Canada
Data: 2011-07-17
Autorzy: Bojarska K., Selva N., Śmietana W. , Okarma H.
Poster: Optimal foraging in brown bears: the biogeographical and local approach
Nazwa konferencji: Polsko-słowacka konferencja pn. „Zasady gospodarowania populacjami wilka, niedźwiedzia i kormorana w regionie transgranicznym”
Organizator: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Miejsce: Kraków
Data: 2011-03-14
Autorzy: Selva N.
Wykład: Niedźwiedzi brunatny w Polsce: stan populacji, główne zagrożenia i problemy ochrony
Nazwa konferencji: International workshop “Managing transboundary populations of brown bear and other large carnivores in the Carpathians”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2011-02-20
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Olszańska A.
Organizacja: Overview of brown bear status, research and management in Poland
Nazwa konferencji: International workshop “Managing transboundary populations of brown bear and other large carnivores in the Carpathians”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2011-02-20
Autorzy: Selva N., Olszańska A., Sergiel A.
Organizacja: The Carpathian Brown Bear- Research and management needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: III i IV warsztaty „Ochrona siedlisk niedźwiedzia brunatnego”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2011-01-27
Autorzy: Selva N.
Organizacja: Fragmentacja i degradacja siedlisk jako skutek rozwoju infrastruktury transportowej. Czynniki siedliskowe istotne dla niedźwiedzia brunatnego
Nazwa konferencji: II International Student Conference of Biotechnology
Organizator: Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii
Miejsce: Wrocław
Data: 2010-11-19
Autorzy: Markowski, M., Nowak, Z., Selva, N., Krakowiak, M., Bojarska, K., Zwijacz- Kozica, T., Zięba, F., Olech, W.
Wykład na konferencji: Preliminary lineage analysis of brown bears (Ursus arctos) found in Poland.
Nazwa konferencji: I i II Warsztaty poświęconych opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2010-11-08
Autorzy: Selva, N., Sergiel, A., Olszańska, A.
Organizacja: Prezentacja Grupy Roboczej ds. Niedźwiedzi. Propozycja celu, regulaminu, struktury, obowiązków, sposobu działania. Prezentacja Grupy Interwencyjnej ds. Niedźwiedzi.
Nazwa konferencji: I i II Warsztaty poświęconych opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2010-11-08
Autorzy: Selva, N., Bojarska, K.
Organizacja: Metodyka monitoringu niedźwiedzia brunatnego stosowana w innych krajach
Nazwa konferencji: XXXIe Rencontres Internationales d'archeologie et d'histoire d'Antibes “Predateurs Dans Tous Leurs Etats: Evolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles”
Organizator: CÉPAM (CNRS-UNSA)
Miejsce: Antibes, France
Data: 2010-10-21
Autorzy: Fosse, P., Avery,G., Selva, N., Smietana,W., Okarma, H., Wajrak, A., Fourvel, J.B. , Madelaine, S.
Wykład na konferencji: Taphonomie comparée des os longs d’Ongulés dévorés par les grands prédateurs modernes d’Europe et d’Afrique (C. lupus/C. crocuta, P. brunnea).
Nazwa konferencji: IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego A Człowiek „Nauka A Zarządzanie Obszarem Tatr I Ich Otoczeniem”
Organizator: Tatrzański Park Narodowy
Miejsce: Zakopane
Data: 2010-10-14
Autorzy: Zwijacz-Kozica, T., Selva, N., Barja, I. , Jodłowski, M.
Poster: Presja antropogeniczna w tatrzańskim parku narodowym przyczyną fizjologicznego stresu u kozic.
Nazwa konferencji: III Polski Kongres Genetyki
Organizator: PTGC
Miejsce: Lublin
Data: 2010-09-12
Autorzy: Markowski, M., Nowak, Z., Selva, N., Krakowiak, M., Bojarska, K., Zwijacz- Kozica, T., Zięba, F. , Olech, W.
Poster: Wstępna analiza linii matecznych niedźwiedzi brunatnych (Ursus arctos) występujących w Polsce
Nazwa konferencji: V World Conference on mountain ungulates
Organizator: CSG/SSC, IUCN
Miejsce: Granada, Spain
Data: 2009-11-10
Autorzy: Sánchez-Zapata, J.A., Sebastián, E., Botella, F., Carrete, M., Donázar, J.A., Selva, N.
Poster: Ungulate carcasses and vertebrate scavengers: community structure of consumers and ecosystem function
Nazwa konferencji: II European Congress of Conservation Biology ECCB2009
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague, Czech Republic
Data: 2009-09-01
Autorzy: Szczutkowska, S., Selva, N., Bojarska, K., Valido, A.
Poster: The role of the brown bear as seed disperser
Nazwa konferencji: II European Congress of Conservation Biology ECCB2009
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague, Czech Republic
Data: 2009-09-01
Autorzy: Selva, N., Kreft, S., Kati, V., Schluck, M., Jonsson, B-G., Mihok, B., Okarma, H., Ibisch, P.
Wykład na konferencji: Roadless areas as conservation targets in Europe.
Nazwa konferencji: II European Congress of Conservation Biology ECCB2009
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague, Czech Republic
Data: 2009-09-01
Autorzy: Selva, N., Cortés-Avizanda, A., Donázar, J.A.
Wykład na konferencji: Effects of carcasses and carrion dumps on the local environment and communities.
Nazwa konferencji: III European Congress of Conservation Biology ECCB2012
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague, Czech Republic
Data: 2009-09-01
Autorzy: Bojarska, K., Selva, N., Śmietana, W., Okarma, H.
Poster: Where and when: activities of the brown bear in relation to season and habitat
Nazwa konferencji: XII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Etología
Organizator: University of Valencia
Miejsce: Valencia, Spain
Data: 2008-09-16
Autorzy: Cortés-Avizanda, A., Selva, N., Carrete, N., Donázar, J.A.
Poster: La agregación de predadores facultativos en el entorno de las grandes carroñas cambia la distribución espacial de los herbívoros.
Nazwa konferencji: Climate change and biodiversity
Organizator: The Greens- European Free Alliance
Miejsce: European Parliament, Brussels
Data: 2008-05-14
Autorzy: Selva N.
Wykład na konferencji: Natura 2000, a benefit for climate
Nazwa konferencji: 36th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ)
Organizator: Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ)
Miejsce: Bremen, Germany
Data: 2006-09-11
Autorzy: Rösner, S. , Selva, N.
Wykład na konferencji: A new method for studying home ranges in scavenging birds.
Nazwa konferencji: I European Congress of Conservation Biology ECCB2006
Organizator: Society for Conservation Biology
Miejsce: Eger, Hungary
Data: 2006-08-22
Autorzy: Selva, N., Jędrzejewska, B., Jędrzejewski, W.
Wykład na konferencji: Towards the protection of ecological processes: the key role of ungulate carrion in northern forest ecosystems.
Nazwa konferencji: 24th International Ornithological Congress
Organizator: German Ornithologist's Society
Miejsce: Hamburg, Germany
Data: 2006-08-13
Autorzy: Rösner, S., Selva, N.
Poster: Estimating territory size of common ravens Corvus corax by bait-marking
Nazwa konferencji: Environmental Impact Assesment procedure- good practice. Legal requirements and Natura 200 sites
Organizator: WWF Poland
Miejsce: Warszawa
Data: 2006-03-21
Autorzy: Selva N.
Wykład na konferencji: Effects of roads and traffic on mammal populations. Implications for Environmental Impact Assesments
Nazwa konferencji: VII Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos
Organizator: Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos SECEM
Miejsce: Valencia, Spain
Data: 2005-12-03
Autorzy: Selva, N.
Wykład na konferencji: Importancia de la carroña de ungulados en bosques templados
Nazwa konferencji: Round table “La taphonomie: des reféréntiels aux ensembles osseux fossiles”
Organizator: Université Toulouse le Mirail
Miejsce: Toulouse, France
Data: 2005-11-23
Autorzy: Laudet, F., Fosse, P., Lenoble, A., Selva, N., Seveau, A.. Zietoun, V.
Wykład na konferencji: Impact taphonomique des rongeurs et leurs implications dans la formation ou la modification des assemblages de meso et grands mammifères. Nouvelles données en contexte européen moderne et asiatique.
Nazwa konferencji: Round table “La taphonomie: des reféréntiels aux ensembles osseux fossiles”
Organizator: Université Toulouse le Mirail
Miejsce: Toulouse, France
Data: 2005-11-23
Autorzy: Fosse, P., Laudet, F., Quiles, J., Dubarry, E., Morscheidt, J., Selva, N., Smietana W.
Wykład na konferencji: Néotaphonomie comparée des grands prédateurs d’Europe (C. lupus, L. lynx, U. arctos) en contexte naturel et en captivité.
Nazwa konferencji: Round table “La taphonomie: des reféréntiels aux ensembles osseux fossiles”
Organizator: Université Toulouse le Mirail
Miejsce: Toulouse, France
Data: 2005-11-23
Autorzy: Laudet, F., Bournery, A., Fosse, P., Selva, N.
Wykład na konferencji: Nouvelles analyses coproscopiques des restes de petits vertébrés (rongeurs, insectivores, oiseaux) consommés par le renard roux (Vulpes vulpes). Application sur un site paléolithique supérieur.
Nazwa konferencji: II International Meeting TAPHOS'05 and 4th Reunión de Tafonomía y Fosilización
Organizator: University of Barcelona
Miejsce: Barcelona, Spain
Data: 2005-06-16
Autorzy: Fosse, Ph., Laudet, F., Selva, N.
Poster: Neotaphonomy in a temperate forest environment of eastern Europe (Białowieża forest, Poland)
Nazwa konferencji: Ravens Today, III International Symposium on the Raven (Corvus corax).
Organizator: Biological Institute of Metelen
Miejsce: Metelen, Germany
Data: 2004-07-19
Autorzy: Laudet, F. , Selva, N.
Poster: The raven: a relevant useful source of small mammal fossil accumulations?
Nazwa konferencji: Ravens Today, III International Symposium on the Raven (Corvus corax).
Organizator: Biological Institute of Metelen
Miejsce: Metelen, Germany
Data: 2004-07-19
Autorzy: Selva, N.
Wykład na konferencji: Ravens in the scavenging guild of Białowieża Primeval Forest (E Poland).
Nazwa konferencji: Ravens Today, III International Symposium on the Raven (Corvus corax).
Organizator: Biological Institute of Metelen
Miejsce: Metelen, Germany
Data: 2004-07-19
Autorzy: Müller, T., Selva, N., Pugacewicz, E., Prins, E.
Wykład na konferencji: Habitat requirements and nest site selection of common raven Corvus corax in Białowieża Forest.
Nazwa konferencji: IV European Congress of Mammalogy
Organizator: Institute of Vertebrate Biology , Academy of Sciences of the Czech Republic
Miejsce: Brno, Czech Republic
Data: 2003-07-27
Autorzy: Selva, N., Jędrzejewski, W., Jędrzejewska, B., Wajrak, A.
Poster: Factors affecting scavenging by mammals on ungulate carcasses
Nazwa konferencji: II Meeting of the European Ornithologists Union
Organizator: The European Ornithologists' Union
Miejsce: Gdańsk
Data: 1999-09-15
Autorzy: Selva, N., Jędrzejewski, W., Jędrzejewska, B., Wajrak, A.
Poster: Exploitation of ungulate carcasses by avian scavengers in Białowieża Primeval Forest (Poland).
Nazwa konferencji: III European Congress of Mammalogy
Organizator: The European Mammal Society
Miejsce: Jyväskylä, Finland
Data: 1999-05-29
Autorzy: Selva, N., Jędrzejewski, W., Jędrzejewska, B., Wajrak, A.
Wykład na konferencji: Utilisation of wolf preys and other ungulate carcasses by scavenging mammals and birds in Białowieża Primeval Forest (Poland).
Nazwa konferencji: III European Congress of Mammalogy
Organizator: The European Mammal Society
Miejsce: Jyväskylä, Finland
Data: 1999-05-29
Autorzy: Jędrzejewski, W., Schmidt, K., Theuerkauf, J., Jędrzejewska, B., Selva, N., Zub, K., Szymura, L.
Wykład na konferencji: Kill rates by radiotracked wolves on declining ungulate populations in Białowieża Primeval Forest (Poland).
Nazwa konferencji: VII Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna
Organizator: Zakład Badania Ssaków PAN
Miejsce: Białowieża
Data: 1998-09-27
Autorzy: Selva, N., Jędrzejewski, W., Jędrzejewska, B., Wajrak, A.
Poster: Utilisation of ungulate carcasses by scavenging mammals and birds in Białowieża Primeval Forest
Nazwa konferencji: XIII Spanish Ornithological Meeting
Organizator: Sociedad Española de Ornitología, Birdlife International & APNAE
Miejsce: Figueres, Spain
Data: 1996-12-05
Autorzy: Selva, N. , Green, A.J.
Poster: Diet of Marbled Teal Marmaronetta angustirostris in Spain
powrót do listy jednostek