Aktualności

NOWA PUBLIKACJA 06 05 2021

testDomniemani zabójcy? Sępy, interesariusze, błędne wyobrażenia i fałszywe wiadomości

Media społecznościowe mogą zagrozić wysiłkom na rzecz ochrony ptasich padlinożerców. Zanim opublikujesz anegdotyczny filmik z tymi rzadkimi ptakami pomyśl dwa razy czy nie wpłynie to negatywnie na odbiór danego gatunku. Sergio Lambertucci, zajmujący się kondorami andyjskimi razem z naukowcami z całego świata, w tym Nurią Selvą z naszego instytutu, są autorami artykułu poruszającego to zagadnienie.

https://doi.org/10.1111/csp2.415

 

 

KONKURS W PROJEKCIE ECOPOND 29 04 2021

Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ponownie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Post-doc w projekcie nr 2019/34/H/NZ8/00683: Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie) i realizowanym w ramach konkursu GRIEG, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (Program pn. Badania Podstawowe).

Więcej w OGŁOSZENIU

 

SEMINARIUM ISEZ PAN 29 04 2021

Zapraszamy na seminarium Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, które odbędzie się we środę 5 maja 2021 r. o godzinie 10:00. Wykład zatytułowany „Rancho La Brea: moje badania w plejstoceńskich „Pompejach” przedstawi prof. dr hab. Zbigniew Bocheński.

Link do spotkania online w aplikacji Microsoft Teams:

Seminarium ISEZ PAN

 

SEMINARIUM INOŚ UJ 28 04 2021

Zapraszamy na seminarium Uniwersytetu Jagiellońskiego - INOŚ, które odbędzie się w czwartek 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 13:00. Wykład zatytułowany "Host-pathogen coevolution mediates evolution of life history traits and MHC polymorphism in structured populations" przedstawi Dr Maciej Ejsmond.

Link do spotkania online w aplikacji Microsoft Teams:

Seminarium INOŚ UJ

PROGRAM SEMINARIÓW

 

NOWA INTERNETOWA BAZA ATLASU PŁAZÓW I GADÓW POLSKI 27 04 2021

testPowstała nowa internetowa baza danych Atlasu Płazów i Gadów - IOP PAN.
Każda osoba może w łatwy sposób zgłaszać obserwacje o tych zwierzętach za pomocą formularza internetowego. Podstawą do zaakceptowania podanych informacji są fotografie zwierząt oraz data i miejsce obserwacji.
Zapraszamy do zgłaszania obserwacji! https://www.iop.krakow.pl/plazygady/zglos-obserwacje

Baza danych Atlasu Płazów i Gadów Polski prowadzona przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk powstała jako aktualizacja i uzupełnienie danych zawartych w dwóch wydaniach Atlasu Płazów i Gadów Polski.

Nowo powstała baza służy gromadzeniu informacji o występowaniu i rozmieszczeniu herpetofauny występującej w Polsce. Wszystkie potwierdzone informacje dotyczące obserwacji płazów i gadów będą na bieżąco przetwarzane i obrazowane w formie map rozmieszczenia poszczególnych gatunków. Zbieranie danych rozpoczynamy wiosną 2021 roku, ale interesują nas też wszystkie wcześniejsze stwierdzenia. Zachęcamy do zgłaszania obserwacji nawet wtedy, gdy nie jesteśmy pewni oznaczenia gatunku. Dokona tego za nas zespół ekspertów na podstawie dostarczonej dokumentacji fotograficznej.

Fot. Małgorzata Łaciak

 

WSPARCIE MERYTORYCZNE 21 04 2021

testInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wsparł merytorycznie Pocztę Polską przy przygotowaniu znaczka „Zagrożone gatunki – seria Europa”.

Znaczek przedstawia rysia euroazjatyckiego. Jego emisja odbyła się 21 kwietnia 2021 r.

Więcej:_https://media.poczta-polska.pl/pr/661603/zagrozone-gatunki-nowy-znaczek-poczty-polskiej-serii-europa

 

 

NOWA PUBLIKACJA 16 04 2021

Ptasi padlinożercy z obszarów antropizowanych są bardziej zestresowani i żyją krócej.

Ingerencja w siedliska i ich dostosowywanie do potrzeb człowieka (antropizacja) jest silnym stresorem dla gatunków, których dotyczy, ostatecznie wpływając na dynamikę populacji. Stresujące warunki życia są zwykle związane z podwyższoną koncentracją hormonów stresu, a także krótszymi telomerami, co z kolei wiąże się z obniżoną ogólną kondycją organizmu i krótszą oczekiwaną długością życia. Pod wodzą dr Laury Gangoso (Doñana Biological Station-CSIC Avda) i z udziałem międzynarodowego zespołu badaczy (w składzie: dr Ainara Cortés-Avizanda, dr Agnieszka Sergiel z naszego Instytutu, Bethany Pudifoot, Francisco Miranda, dr Joaquin Muñoz, Alejandro Delgado-González, dr Marcos Moleón, prof. José Antonio Sánchez-Zapata, dr Eneko Arrondo i prof. José Antonio Donázar), oceniliśmy fizjologiczny ślad antropizacji siedlisk i zagęszczenia u sępów płowych (Gyps fulvus) z dwóch populacji Półwyspu Iberyjskiego. Zbadaliśmy, w jaki sposób takie zmienne jak wskaźnik antropizacji, zagęszczenie osobników w poszczególnych obszarach, płeć i wielkość areału osobniczego, determinują kortykosteron zdeponowany w piórach i długość telomerów. Stwierdziliśmy istotne różnice w obu markerach fizjologicznych między populacjami. Sępy żyjące na północnym, bardziej zmienionym przez człowieka obszarze, miały wyższą koncentracją kortykosteronu w piórach i krótsze telomery. Ujawniliśmy również wyższy poziom kortykosteronu u samic. U obu płci długość telomerów malała wraz z wzrostem zagęszczenia. Wcześniejsze badania prowadzone w tych populacjach wykazały niższą przeżywalność osobników wykorzystujących obszary bardziej zmienione przez człowieka. Niniejsze badania prezentują potencjalne fizjologiczne wyjaśnienie tego zjawiska. Podkreślamy istnienie złożonych i długotrwałych skutków chronicznego stresu związanego zarówno z życiem w zantropizowanych środowiskach, jak i z procesami populacyjnymi dotyczącymi m. in. przestrzennego rozmieszczenia zasobów.

Z wynikami badań opublikowanymi w czasopiśmie Science of the Total Environment można się zapoznać tutaj https://www.sciencedirect.com/…/a…/abs/pii/S0048969721019902

 

KOLEKCJA IOP PAN W REPOZYTORIUM RCIN 16 04 2021

testInstytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza do korzystania z zasobów cyfrowych w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych RCIN w otwartym dostępie.

Repozytorium realizowane jest w projekcie „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” [OZwRCIN]
(w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa POPC ze środków Unii Europejskiej – https://rcin.org.pl/dlibra/text?id=Projekty)

Kolekcja Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w RCIN zawiera zdigitalizowane publikacje papierowe (wybrane) - naukowe i popularnonaukowe - wydawnictwa IOP PAN takie jak: czasopisma, książki, mapy.

Tematyka publikacji dotyczy szeroko pojętej ochrony przyrody. Zbiory wybrane do udostępniania mają szerokie znaczenie dla różnych dziedzin nauki i dotyczą: prezentacji stanu różnorodności biologicznej Polski; głównych nurtów badawczych w ochronie przyrody; kierunków zmian zachodzących w środowiskach biotycznych i abiotycznych; określania sposobu gospodarowania dla zachowania różnorodności biologicznej i gatunkowej; określania stanu zagrożenia świata roślin i zwierząt na terenie Polski; wydzielania grup gatunków i ekosystemów o wysokich priorytetach ochronnych; określenia zasobów puli genowej roślin i zwierząt; zmienności genetycznej roślin i zwierząt; tworzenia podstaw dla wytyczania polityki gospodarczej państwa w kwestiach związanych z ochroną dziedzictwa narodowego, jakim jest środowisko; propagowania czynnych działań ochronnych, jak: restytucja, wsiedlanie (reintrodukcja) gatunków, ograniczanie rozprzestrzeniania się gatunków obcych czy renaturalizacja siedlisk; działalności edukacyjnej upowszechniającej problematykę ukazującą zagrożenia różnorodności biologicznej i metody jej ochrony oraz kształtującej odpowiedni stosunek do przyrody; wyznaczania obszarów szczególnie cennych dla zachowania różnorodności biologicznej zarówno w skali kraju, jak i regionów granicznych – współpraca międzynarodowa.

Dostęp do materiałów jest bezpłatny i ogólnodostępny.

Więcej_informacji_o_projekcie:

https://www.iop.krakow.pl/otwarte_zasoby_w_repozytorium_cyfrowym_instytutow_naukowych_1_692.html

Zapraszamy do obejrznia filmu: Prezentacja Projektu OZwRCIN. Kolekcja IOP PAN

Film: © Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 2021

 


NOWY NUMER „CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ”! 15 04 2021

testUkazał się kolejny numer kwartalnika "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" wiosna, 2021!

Z lektury zeszytu dowiemy się między innymi o:

- ciekawostkach i najnowszych informacjach dotyczących wędrówek bocianów białych

- czym są bory chrobotkowe i jak je ratować

- ile i jakie gatunki karasi istnieją współcześnie

- różnorodności krajowej fauny zapylaczy i ich znaczeniu

- jak się ma „ptasiarstwo” do ornitologii tepeutycznej – zaproszenie do lektury książki

testChrońmy Przyrodę Ojczystą” (ISSN: 0009-6172) to czasopismo adresowane do przyrodników, zarówno profesjonalnie zajmujących się ochroną przyrody, jak i amatorsko zainteresowanych związaną z nią problematyką. Celem czasopisma jest popularyzacja idei i wspomaganie praktyki ochrony przyrody poprzez publikowanie oryginalnych prac dotyczących aktualnej problematyki z tej dziedziny. Teksty publikowane są w języku polskim.

Papierową, pełną wersję bieżącego oraz archiwalnych numerów "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" można nabyć w naszym instytucie: http://www.iop.krakow.pl/sprzedaz_wydawnictw_1_143.html

Więcej informacji o aktualnym numerze:
https://www.iop.krakow.pl/artykuly_1_548.html?wydawnictwo_id=372

Informacje_redakcyjne:_http://www.iop.krakow.pl/informacje_redakcyjne_1_151.html

 

NOWA PUBLIKACJA 14 04 2021

Zapraszamy do lektury nowej publikacji „Population size and spatial distribution of the white stork Ciconia ciconia in Poland in 1958 with insights into long-term trends in regional and global population”, The European Zoological Journal, 2021, 88: 525–539.   

Bocian biały należy do najlepiej i najdłużej badanych gatunków dzikich zwierząt, nadaje się więc szczególnie dobrze do oceny zmian parametrów biologicznych w czasie. Gniazda zakłada w obrębie siedzib ludzkich, jest więc względnie łatwym obiektem badań, a dzięki wielowiekowemu powiązaniu z człowiekiem jest w wielu krajach darzony wyjątkową sympatią, zaś w Polsce wręcz traktowany jako część dziedzictwa  narodowego i ikona krajobrazu wiejskiego. Dzięki tym cechom już u początków nowoczesnej ornitologii podejmowano próby oszacowania wielkości populacji bociana oraz powiązania jej dynamiki z potencjalnymi zmiennymi modyfikującymi: przemianami obszarów rolnych, agrotechniki, klimatu. Pierwszy ogólnopolski spis gniazd bocianich odbył się w 1958 r., niestety jego wyników właściwie nigdy nie podsumowano. Zachowały się jednak wielkie i unikatowe materiały ankietowe dotyczące występowania bociana w Polsce, nadsyłane wówczas przez nauczycieli szkół gromadzkich, do których kierowano ankiety bocianie w 1958 r.

Prezentowany artykuł opiera się na przejrzeniu sporej części tych materiałów (28 losowych powiatów) oraz opracowaniu ich z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych. Jego celem było retrospektywne oszacowanie wielkości krajowej populacji bociana białego w 1958 r. i jej zmian przestrzennych, a także długoterminowych zmian liczebności w Polsce i całym geograficznym zasięgu. Uzyskane wyniki wskazują, że szacowana wielkość krajowej populacji w 1958 r. wynosiła 46100 par lęgowych, była największa w świecie i zbliżona do stanu obecnego. Rozmieszczenie na mapie Polski było nierównomierne i znane z późniejszych liczeń, z zagęszczeniami wzrastającymi wzdłuż osi SW-NE. Nierównomierne były także zmiany liczebności, z najsilniejszymi jednostkowymi spadkami w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, co wiązano z transformacją obszarów rolnych. Interesującym wynikiem było wykazanie fluktuacji liczebności w ostatnich 60 latach, zwłaszcza silnego spadku w dekadach 1960 i 1970. Wynik ten przeczy tezom utrwalonym w bocianim piśmiennictwie o stabilnej lub nawet wzrostowej populacji bociana w kluczowej środkowoeuropejskiej ostoi. Odwrotnie, populacja ta miała wyraźny trend spadkowy (1,88% rocznie w latach 1958-1974), odpowiadający spadkom znanym z Zachodniej Europy. Z kolei obecne tendencje w demografii bociana są rozbieżne w Polsce – gdzie raczej notuje się trend spadkowy – i w populacji światowej, która wyraźnie wzrasta. Różnice te rzucają nowe światło na aktualną pozycję polskiej populacji bociana na tle populacji światowej, a także dynamiczne zmiany zasięgu i liczebności notowane w ostatnich dekadach.

Podsumowując, omawiana publikacja ukazuje demografię ważnego, dzikiego gatunku ptaka w różnych skalach przestrzennych oraz wydłuża wiedzę o stanie jego krajowej populacji w Polsce. Wydaje się, że zyskała przychylność recenzentów i redakcji The European Zoological Journal dzięki połączeniu kilku obszarów badawczych (biologia populacyjna, ekologia historyczna, nauka obywatelska), dużej przestrzennej i czasowej skali badań, a także dzięki kluczowej roli, jaką Polska pełni w utrzymaniu światowej populacji bociana białego.

Link do artykułu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24750263.2021.1898685

 

SEMINARIUM ID PAN 14 04 2021

Instytut Dendrologii PAN  serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium online za pośrednictwem platformy TEAMS

pt. Mexican Sunflower (Tithonia diversifolia) invasion - an evidence from a typical tropical savannah landscape.

Seminarium odbędzie się 19.04.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00. Prelegentem będzie doktorant Instytutu Dendrologii PAN (uczestnik Poznańskiej Szkoły Doktorskiej IPAN) MSc Quadri Agbolade Anibaba.

Link to wydarzenia

 

SEMINARIUM ISEZ PAN 07 04 2021

Zapraszamy na seminarium Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, które odbędzie się w czwartek 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00.

Wykład zatytułowany "Większy jest lepszy: paradoks zapylania roślin inwazyjnych" przedstawi dr hab. Dawid Moroń.

Link do spotkania online w aplikacji Microsoft Teams:

Seminarium ISEZ PAN

 

SEMINARIUM IB PAN 07 04 2021

W imieniu Dyrekcji Instytutu Botaniki PAN zapraszamy na Seminarium, które odbędzie się w dniu 13.04.2021 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w formie zdalnej.

Podczas Seminarium wygłoszony zostanie referat: "O różnicach metabolizmu C3-CAM i potencjalnym zróżnicowaniu produkcji etylenu"

Prelegent: Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Link do seminarium: Seminarium IB PAN 13.04.2021

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 01 04 2021

testZ okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy życzymy,
wielu radosnych chwil,
aby odnaleźli Państwo w bliskich osobach siłę,
a w wiosennej aurze radość.

Niech będą one okazją do odpoczynku
oraz wyrażania uczuć poprzez serdeczne słowa
kierowane do krewnych, przyjaciół, znajomych.

Dyrekcja Instytutu Ochrony Przyrody PAN

 

KONKURS W PROJEKCIE ECOPOND ROZSTRZYGNIĘTY 31 03 2021

Mamy przyjemność ogłosić, że konkurs otwarty na stanowisko Post-doc w projekcie ECOPOND nr 2019/34/H/NZ8/00683: Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie), i realizowanym w ramach konkursu GRIEG, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (w ramach Programu pn. Badania Podstawowe) został rozstrzygnięty.

Laureatką konkursu została dr Hyeun-Ji Lee.

W maju 2021 pani Lee rozpocznie pracę w IOP PAN na stanowisku adiunkta. Bardzo cieszymy się  mogąc powitać dr Hyeun-Ji Lee w zespole ECOPOND. Życzymy jej, by praca w projekcie była owocna i stanowiła źródło satysfakcji.

 

NOWA PUBLIKACJA 29 03 2021

Nowa publikacja o zasięgu globalnym pracownika IOP PAN dr hab. Tadeusza Fleitucha pt. „Szerokość geograficzna determinuje wpływ różnorodności roślin na procesy dekompozycji w rzekach”, opublikowana w prestiżowym Science Advances 26 marca 2021.

Eksperyment przeprowadzony przez ponad 40 zespołów badawczych na całym świecie pokazuje znaczenie różnorodności roślin nadbrzeżnych dla rozkładu ściółki liściowej w ekosystemach rzecznych. Ten efekt różnorodności jest silniejszy w rzekach tropikalnych, niż na wyższych szerokościach geograficznych.

Rozkład detrytusu roślinnego jest kluczowym procesem w ekosystemach wód płynących i odgrywa istotną rolę w wymianie węgla między biosferą a atmosferą, co oznacza możliwość wpływu przemian w tych środowiskach na klimat. Badania potwierdziły, że różnorodność roślin strefy łęgowej ma istotny wpływ na procesy rozkładu martwej materii organicznej, pokazując, że wysoka funkcjonalna różnorodność detrytusu (np. twardość, zawartość składników odżywczych, obecność toksyn) stymuluje rozkład w większym stopniu na niskich szerokościach geograficznych (strefa tropikalna), niż w chłodniejszym klimacie (np. strefa umiarkowana), gdzie konsumenci wykorzystują różnorodne zasoby mniej efektywnie, niż w tropikach. Wyniki wskazują, że funkcjonowanie ekosystemów rzecznych może być szczególnie podatne na różne praktyki leśne, które są szkodliwe dla naturalnych lasów tropikalnych.

Link do publikacji https://advances.sciencemag.org/content/7/13/eabe7860

Załączniki graficzne: 1, 2

SUKCES DOKTORANTKI IOP PAN 26 03 2021

Niezwykle miło jest nam poinformować, że Pani Aleksandra Splitt_(https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Splitt) – doktorantka Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w ramach Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (prowadzonego przez Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN), zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Pszczelnictwa, Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego – została wybrana do Programu Grantowego Fundacji Kościuszkowskiej. Pani Splitt otrzyma finansowanie 3-miesięcznego pobytu w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis w celu realizacji projektu zatytułowanego: „On bees' trail in the urban jungle”. Projekt ten poszerzy wiedzę na temat wpływu urbanizacji na populacje dzikich pszczół. Pani Splitt będzie poszukiwała miejsc, w których pszczoły zakładają gniazda w mieście i postara się stworzyć katalog, który w przyszłości może posłużyć w celu lepszego planowania zagospodarowania przestrzeni miejskiej w sposób przyjazny dla owadów zapylających.

Nagroda została przyznana dzięki hojnym datkom osób, które podzielają misję Fundacji Kościuszkowskiej (https://kfpoland.org/Exchange-to-U-S-PL), jaką jest wspieranie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Fundacja Kościuszkowska powstała w 1925 roku i od prawie stu lat przyznaje stypendia naukowcom z Polski i USA, upamiętniając postać Tadeusza Kościuszki - wybitnego generała, powstańca, bohatera dwóch narodów. W ramach stypendium polscy naukowcy, wykładowcy, specjaliści i artyści mogą prowadzić badania oraz realizować projekty w najlepszych instytucjach w Stanach Zjednoczonych.

Warto zauważyć, że to kolejny sukces Pani Aleksandry Splitt. Niedawno informowaliśmy o tym, że Pani Splitt otrzymała również stypendium w Programie Fulbright Junior Research Award na realizację projektu zatytułowanego “Cross-continent study on pollinating solitary bees along the urbanization gradient”. Zaplanowane badania dotyczyć będą wybranych aspektów biologii gatunku pszczół z rodzaju Osmia w Polsce i USA.

 

SEMINARIUM IOP PAN 25 03 2021

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, które odbędzie się 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00. Naszą prelegentką będzie dr Joanna Kajzer-Bonk (IOP PAN), która wygłosi referat zatytułowany: "Antropogeniczny wpływ na ekologię zagrożonych motyli". Seminarium odbędzie się on-line na platformie Teams.

Poniżej znajduje się link do seminarium:

Dołącz do seminarium.

 

NEKROLOG 19 03 2021

Z przykrością informujemy, że dnia 19 marca zmarła dr Anna Koczur.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 23 marca br.,
na Cmentarzu Batowickim w Krakowie o godzinie 10:20.

Link_do_klepsydry:_https://nekrolog.eklepsydra.pl/ords/f?p=EKLEPSYDRA:ELEKTRONICZNE:::::POWIADOMIENIE:X4UGR9W8CA2M

 

SEMINARIUM ISEZ PAN 18 03 2021

Zapraszamy na seminarium Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, które odbędzie się w czwartek 25 marca 2021 r. o godzinie 10:00. Wykład zatytułowany “Historia badań nad rodzajem Rhabdomastix Skuse, 1890 z uwzględnieniem najnowszych danych” przedstawi dr Wiktoria Jordan-Stasiło (Uniwersytet Rzeszowski).

Link do spotkania online w aplikacji Microsoft Teams:

Seminarium ISEZ PAN

 

NOWA PUBLIKACJA 12 03 2021

Jednym z najważniejszych problemów ochrony przyrody jest ochrona bioróżnorodności w środowisku rolniczym. Szczególnie dobrym wskaźnikiem stanu bioróżnorodności jest liczebność ptaków polnych, która silnie maleje z roku na rok. Ochrona ptaków polnych jest jednak kosztowna, gdyż zwykle wymaga zmian w użytkowaniu gruntów rolnych (np. programy rolno-środowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne). Również większość badań dotyczących wpływu zmian krajobrazu na bioróżnorodność ptaków wykorzystuje wielkopowierzchniowe dane przestrzenne (np. Corine Land Cover, rozdrobnienie gruntów, zróżnicowanie upraw) lub udział struktur liniowych (pobocza dróg, rowy odwadniające, aleje drzew). Podejście to nie uwzględnia istnienia i potencjalnej roli pojedynczych, często bardzo małych, naturalnych lub wytworzonych przez człowieka elementów punktowych powszechnych w krajobrazie rolniczym (takich jak np. drzewa, krzewy, słupy, sterty obornika, stosy słomy), mogących stanowić komponent siedliska ptaków. Elementy te są często pomijane w badaniach ze względu na małe wymiary, efemeryczność, brak łatwo dostępnych danych i trudności w oszacowaniu ich liczby. Mgr inż. Sylwia Pustkowiak, dr Magdalena Lenda oraz dr hab. Piotr Skórka z naszego Instytutu są współautorami badań opublikowanych w ,,Biological Reviews'', w których opisali potencjalny wpływ pojedynczych elementów w krajobrazie rolniczym na rozmieszczenie ptaków i ich biologię. W pracy zidentyfikowano listę pojedynczych elementów punktowych, które są potencjalnie ważne dla ptaków polnych, jako miejsce gniazdowania, żerowania czy schronienie. Bazując na przeglądzie literatury oraz ankietowaniu ornitologów, oceniono relatywną rolę, jaką mogą pełnić poszczególne typy elementów dla populacji ptaków. W pracy zwrócono uwagę na ogromny potencjał pojedynczych elementów w ochronie bioróżnorodności, gdyż ich utrzymanie lub zmiana ich liczby jest łatwa i tania do wprowadzenia w praktyce. Niemniej, wobec zidentyfikowanych licznych braków danych i dowodów istnieje konieczność przeprowadzenia empirycznych badań nad znaczeniem i wykorzystaniem punktowych elementów w ochronie ptaków w środowisku rolniczym.


Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12707

 

PROJEKT LIFE17 - WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA 11 03 2021

testInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk rozpoczął współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wizualizowaniu danych na potrzeby projektu LIFE17 ENV/LT/000407 AlgaeService for LIFE „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/Glony - Gospodarka ekologiczna".

Projekt obejmuje zebranie biomasy sinic i makroglonów w różnych zbiornikach wodnych (Morze Bałtyckie - Zatoka Kurońska, rzeki, jeziora, stawy, starorzecza) i użycie jej do wytworzenia produktów wysokiej jakości. Projekt AlgaeService for LIFE prowadzony jest na terenie dwóch krajów: Polski i Litwy przez międzynarodowy zespół naukowców i pracowników firm z sektora przemysłu.

Zakład Teledetekcji Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa wspiera IOP PAN w zakresie pozyskiwania naziemnych charakterystyk spektralnych, zobrazowań z niskiego pułapu lotniczego z wykorzystaniem BSP oraz zobrazowań satelitarnych z serii Sentinel-2. Badania prowadzone są na 3 powierzchniach badawczych, które stanowią zbiorniki wodne: Kraków-Podkamycze, Starorzecze Wisły - Koło Tynieckie (Kraków) oraz Jezioro Paprocańskie w Tychach.

Operacje lotnicze z wykorzystaniem BSP w rejonie zbiornika Kraków-Podkamycze były obarczone wieloma trudnościami ze względu na konieczność integracji z systemem PansaUTM oraz ciągły kontakt z wieżą kontroli (TWR). Powierzchnie te położone były w strefie CTR <6km (od terenu lotniska), przez co operatorzy wykonywali operacje w strefie wzmożonego pasażerskiego i wojskowego ruchu lotniczego.

Oprócz procesu pozyskania danych, przeprowadzono szereg prac związanych z analizami statystycznymi, analizami teledetekcyjnymi czy klasyfikacjami z wykorzystaniem uczenia maszynowego (ML). Ponadto, proces zakończono wizualizacją danych wielospektralnych w postaci mapy klasyfikacji dystrybucji zgrupowań sinic.

Współpraca przewidziana jest na lata 2020-2023.

W kolejnych etapach pracy przewiduje się prowadzenie cyklicznego monitoringu na ww. zbiornikach wodnych oraz kontynuację prac związanych z klasyfikacją biomasy sinic w oparciu o dane teledetekcyjne.

Projekt jest finansowany ze środków programu LIFE Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Fot. Marcin Spiralski

 

SEMINARIUM IOP PAN 11 03 2021

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, które odbędzie się 15 marca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00.

Naszym prelegentem jest PhD Shawan Chowdhury z University of Queensland (Fuller Lab), który wygłosi referat pt. „Butterfly movement and their conservation in protected areas”. Seminarium odbędzie się on-line na platformie Teams.

Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

Poniżej link do seminarium:                                                                                                                  

Dołącz do seminarium

Streszczenie:
Populacje owadów, w tym motyli, zmniejszają się na całym świecie i stają się one pilnym priorytetem ochrony w wielu regionach. Zrozumienie, które gatunki motyli migrują, ma kluczowe znaczenie dla planowania ich ochrony, ponieważ działania w zakresie zarządzania migrantami muszą być koordynowane w czasie i przestrzeni. Jednak chociaż wydaje się, że migracja jest szeroko rozpowszechniona wśród motyli, jej rozpowszechnienie, a także taksonomiczne i geograficzne rozmieszczenie są słabo poznane. Podczas tego seminarium będę mówił o trendach i postępach w badaniu migracji motyli, globalnych lukach w badaniach migracji motyli, sezonowej dynamice migracji motyli, szybkim rozszerzaniu zasięgu i ochronie motyli na obszarach chronionych.

Przeczytaj wstępnie:
1. https://doi.org/10.1111/ddi.13200
2. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01484
3. https://doi.org/10.22541/au.160674308.88970816/v1

Zarys informacji o PhD Shawana Chowdhury:
Shawan Chowdhury jest doktorantem w School of Biological Sciences na Uniwersytecie Queensland. W ramach pracy doktorskiej koncentruje się na „Przemieszczaniu się owadów i ich ochronie na obszarach chronionych”. Jedne z Jego głównych zainteresowań obejmują ochronę i przemieszczanie się owadów, łączność obszarów chronionych, reakcje fenologiczne na zmianę klimatu i biogeografię ewolucyjną.

Więcej o PhD Shawan Chowdhury na Jego stonie: https://shawanchowdhury.wordpress.com

 

"NAJLEPSZY ARTYKUŁ" CZASOPISMA "TOXINS" 10 03 2021

testZ przyjemnością informujemy, że artykuł "Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins", którego współautorami są naukowcy z naszego instytutu został uznany w 2020 za "Najlepszy Artykuł" czasopisma "Toxins"! Publikacja jest efektem współpracy naukowców z ośrodków w całej Europie.

Link do publikacji: https://www.mdpi.com/2072-6651/10/4/156/htm

 

ZAWIADOMIENIE O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 08 03 2021

Informujemy, że w dniu 16 marca 2021 roku o godz. 1000 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie al. A. Mickiewicza 33 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Lipińskiej.

Tytuł rozprawy: „Wpływ siedliska na dynamikę populacji poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana w dolinie Nidy”

W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę: https://tinyurl.com/39krp9d 

Więcej informacji do pobrania tutaj.

 

LAUREATKA KONKURSU FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH AWARD 2021-22 04 03 2021

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że doktorantka z naszego Instytutu, mgr Aleksandra Splitt została laureatką konkursu Fulbright Junior Research Award 2021-22 i odbędzie 4 miesięczny staż w Department of Entomology University of California (https://williamslab.ucdavis.edu/publications/).

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych, przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego w USA powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. 

Nabór wniosków do programu trwał do 22 maja 2020 r. W konkursie wzięło udział 29 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta nominowała do stypendium 10 kandydatów. Nominację otrzymali:

  1. Weronika Dzięgielewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  2. Monika Fluks, Uniwersytet Warszawski
  3. Katarzyna Ginszt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  4. Weronika Kamińska, Uniwersytet Gdański
  5. Maciej Kolanowski, Uniwersytet Warszawski
  6. Wojciech Milej, Uniwersytet Warszawski
  7. Aleksandra Splitt, Instytut Ogrodnictwa, Instytut Ochrony Przyrody PAN
  8. Ewa Sułek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  9. Sonia Tomczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  10. Adam Wincukiewicz, Uniwersytet Warszawski

Gratulujemy!

 

SEMINARIUM IOP PAN 03 03 2021

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 8. marca 2021 roku o godzinie 12:00 w formie zdalnej.

Mgr Anna Lipińska przedstawi prezentację zatytułowaną: ,,Wpływ siedliska na dynamikę populacji poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana w dolinie Nidy".

Jest to prezentacja przed obroną.

Seminarium odbędzie się on-line na platformie Teams. Link do seminarium znajduje się poniżej:

Dołącz do seminarium

 

SEMINARIA INOŚ UJ 02 03 2021

Zapraszamy na seminaria INOŚ Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najbliższe seminarium 18 marca 2021 r.

Wystarczy kliknąć w link: click here to access seminar:

PROGRAM SEMINARIÓW

 

SEMINARIUM IB PAN 02 03 2021

Zapraszamy na Seminarium Instytutu Botaniki PAN, które odbędzie się w dniu 09.03.2021 r. o godzinie 10:00 w formie zdalnej.

Podczas Seminarium wygłoszony zostanie referat:

"Rozwojowe i fizjologiczne mechanizmy aborcji kwiatów kształtujące plon nasion gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)" 

Prelegentka: mgr Marta Hornyak 

Link do seminarium:

Seminarium IB PAN 09.03.2021

 

KONKURS W PROJEKCIE ECOPOND 02 03 2021

Przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń w konkursie na stanowisko post-doc w projekcie

Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Post-doc w projekcie nr 2019/34/H/NZ8/00683: Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie), i realizowanym w ramach konkursu GRIEG, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (w ramach Programu pn. Badania Podstawowe).

Więcej w OGŁOSZENIU

 

NOWA PUBLIKACJA 05 02 2021

"Brown bear communication hubs: patterns and correlates of tree rubbing and pedal marking at a long-term marking site"

Centra komunikacyjne niedźwiedzi

Niedźwiedzie brunatne mają swoje centra komunikacyjne! Drzewa do czochrania i prowadzące do nich ścieżki są częścią złożonego systemu. Więcej o komunikowaniu się niedźwiedzi można przeczytać w publikacji Eloy Revilla i współautorów, w tym Agnieszki Sergiel i Nurii Selvy z naszego Instytutu, opublikowanej w czasopiśmie PeerJ. Zachęcamy również do obejrzenia krótkiego materiału wideo zarejestrowanego przez Damiana Ramosa, jednego z współautorów badania.

Link do artykułu: https://doi.org/10.7717/peerj.10447
Link do filmu: https://dfzljdn9uc3pi.cloudfront.net/…/video_bear_marking.m…

 

SEMINARIUM IB PAN 04 02 2021

Szanowani Państwo, 

Zapraszamy na Seminarium Instytutu Botaniki PAN, które odbędzie się we wtorek 9 lutego o godzinie 10.00 w formie zdalnej.

Referat pt. "Oddziaływanie wysokich dawek kadmu na halofit Mesembryanthemum crystallinum L., w zależności od typu metabolizmu fotosyntetycznego" wygłosi mgr Adriana Kaczmarczyk 

Link do Seminarium:

Seminarium IB PAN 09.02.2021

 

SEMINARIUM ISEZ PAN 03 02 2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy na seminarium Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, które odbędzie się we środę 10 lutego 2021 r. o godzinie 10:00. Wykład zatytułowany "Zanieczyszczenie środowiska a ptaki” przedstawi dr hab. Łukasz Binkowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Link do spotkania online w aplikacji Microsoft Teams:

Seminarium ISEZ PAN 10.02.2021

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w naszym seminarium.

 

OFERTA PRACY W PROJEKCIE LIFE17 NAT/PL/000018 30 04 2019 27 01 2021

Oferta pracy dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018

Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE4DELTA „Renaturalisation of inland delta of Nida River/Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy".

Więcej informacji w OFERCIE

 

NOWA PUBLIKACJA 27 01 2021

Zapraszamy do lektury pierwszej publikacji związanej z projektem ECOPOND. Jednym ze współautorów jest Annette Taugbøl – PI w projekcie ECOPOND (reprezentująca NINA, Norwegia) i lider WP2 projektu.

Annette Taugbøl, Kim Magnus Bærum, Børre K. Dervo, Frode Fossøy, ''The first detection of the fungal pathogen batrachochytrium dendrobatidis in Norway with no evidence of population declines for great crested and smooth newts based on modeling on traditional trapping data'' Environmental DNA. 2021;00:1–9. doi.org/10.1002/edn3.180

W niniejszej pracy przebadaliśmy eDNA z licznych przefiltrowanych próbek wody z rejonu Oslofjorden, wykorzystując to jako metodę wykrywania populacji traszki grzebieniastej i traszki zwyczajnej i ich ewentualnych liczebności. Dodatkowo badaliśmy próbki pod kątem obecności inwazyjnych grzybów patogennych (Batrachytrium dendrobatidis, dalej zwane Bd), które stanowią przyczynę spadku liczebności populacji i wymierania rozmaitych gatunków płazów. Wykryliśmy Bd w pięciu zbiornikach wodnych po wschodniej stronie fiordu, jednak porównując wyniki z danymi uzyskanymi przy wcześniejszych, sięgających 2013 roku poborach próbek w tym obszarze, nie znaleźliśmy dowodów na spadek liczebności populacji w zainfekowanych stawach. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być rozmaite. Wyjaśnienie może stanowić fakt, że traszki nie są podatne na negatywne działanie infekcji Bd. Możliwe jest również, że grzyb nie występował w stawach przez wystarczająco długi czas, a jego stężenia są jeszcze zbyt niskie, aby mogły wywołać znaczące negatywne konsekwencje.

Patogeniczny grzyb Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) powoduje chytridiomikozę u płazów na całym świecie, często prowadząc do spadku liczebności populacji i wymierania gatunków. W niniejszej pracy prezentujemy pierwszy przypadek wykrycia Bd w Norwegii, zdiagnozowany dzięki metodzie badania środowiskowego DNA (eDNA) w próbkach wody. W genetycznym badaniu prób wody pobranych z 31 stawów w południowo-wschodniej Norwegii pod kątem występowania Bd, traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) i traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgaris), wykryliśmy Bd w pięciu różnych lokalizacjach. Ponowne pobranie próbek w odstępie czasowymi w jednej z lokalizacji wykazało, że termin pobierania próbek miał duży wpływ na poziom stężenia eDNA Bd w wodzie, które wzrastało od maja do czerwca. W tym samym okresie stężenie eDNA traszki grzebieniastej spadło. Od 2012 r. traszki w badanych stawach były odławiane tradycyjną metodą – przy użyciu pułapek, w celu oszacowania liczebności populacji. Konstruując model uwzględniający dane z odłowów traszek oraz obecności lub braku w badanych zbiornikach Bd, nie znaleźliśmy oznak spadku populacji w stawach Bd-dodatnich. Może to sugerować, że do zakażenia doszło stosunkowo niedawno, przez co Bd nie zdążył się jeszcze rozprzestrzenić wśród zwierząt i nie minęło dość czasu, by negatywnie wpłynął na traszki, lub też, że oba badane gatunki traszek są odporne na zakażenie. Niniejsze opracowanie dodatkowo podkreśla skuteczność eDNA jako narzędzia do wczesnego wykrywania gatunków inwazyjnych.

Badania naukowe prowadzące do osiągnięcia tych wyników zostały sfinansowane ze środków Environment Agency, the County Governor of Oslo and Akershus (ID 17010567) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021, Projekt nr 2019/34/H/NZ8/00683 (ECOPOND).

Link do całego artykułu: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/edn3.180

 

SEMINARIUM IOP PAN 27 01 2021

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN w najbliższy poniedziałek, 1 lutego o godz. 12:00 br.

Dr Andrzej Antoł (IOP PAN) przedstawi prezentację zatytułowaną "Interakcje między tolerancją hipoksji i niskiej wilgotności u lądowych równonogów".

Seminarium odbędzie się online na platformie Teams, link do seminarium:

Join the seminar

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

 

NOWA PUBLIKACJA 26 01 2021

Nowa publikacja dr hab. Tadeusza Fleitucha pracownika IOP PAN pt. „Rozszerzenie oceny ekologicznej poprzez włączenie mikroorganizmów do rutynowego biomonitoringu ekosystemów słodkowodnych” w Water Research 2021 vol. 191, marzec, 116767

Bioindykacja stała się nieodzowną częścią monitorowania jakości wody w większości krajów świata,  na podstawie obecności i liczebności taksonów bioindykatorów, głównie wielokomórkowych eukariontów, używanych do wskaźników biotycznych. Natomiast drobnoustroje (bakterie, archeony i protisty) są rzadko wykorzystywane jako bioindykatory w rutynowych ocenach.

Zastosowanie metod molekularnych ujawniło aktualnie nieoczekiwaną różnorodność w obrębie znanych grup funkcyjnych i nowych szlaków metabolicznych, które są szczególnie ważne w cyklu energetycznym i odżywczym. W różnych siedliskach zespoły drobnoustrojów reagują na eutrofizację, metale oraz naturalne lub antropogeniczne zanieczyszczenia organiczne poprzez zmiany ich różnorodności i funkcji. W tym przeglądzie oceniliśmy wspólne trendy w tych zmianach, dokumentując, że mają one wartość jako bioindykatory i mogą być wykorzystywane nie tylko do monitorowania, ale także do poprawy naszego zrozumienia głównych procesów w środowiskach wód płynących i stojących. Obecna wiedza daje solidne podstawy do wykorzystywania taksonów drobnoustrojów, struktur i różnorodności grup organizmów, a także genów funkcjonalnych w nowatorskich programach monitorowania. Te miary zespołów drobnoustrojów można również połączyć w wskaźniki biotyczne, poprawiając rozdzielczość poszczególnych bioindykatorów.

W tym artykule oceniamy poszczególne metody molekularne, uzupełnione zaawansowaną analizą bioinformatyczną, ponieważ są one najbardziej obiecujące pod względem szczegółowej wartości bioindykacji. Uważamy, że dynamika zespołów drobnoustrojów jest brakującym ogniwem, ważnym dla naszego zrozumienia szybkich zmian w strukturze i funkcji ekosystemów wodnych oraz, że należy się nią zająć w przyszłym monitorowaniu środowiska ekosystemów słodkowodnych.

Link do artykułu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135420313002?via%3Dihub

Graficzny abstrakt: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0043135420313002-fx1.jpg

 

NOWY NUMER „CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ” ZIMA, 2020! 21 01 2021

testUkazał się kolejny numer czasopisma "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" zima, 2020!

Z lektury zeszytu dowiemy się m.in. o:

- gospodarowaniu na torfowiskach

- wypasie kulturowym

- owadach prostoskrzydłych

- czynnej ochronie błotniaków stawowych

- przyczynach śmiertelności ptaków

- skamieniałościach śladowych

Chrońmy Przyrodę Ojczystą” (ISSN: 0009-6172) to czasopismo adresowane do przyrodników, zarówno profesjonalnie zajmujących się ochroną przyrody, jak i amatorsko zainteresowanych związaną z nią problematyką. Celem czasopisma jest popularyzacja idei i wspomaganie praktyki ochrony przyrody poprzez publikowanie oryginalnych prac dotyczących aktualnej problematyki z tej dziedziny. Teksty publikowane są w języku polskim.

Papierową, pełną wersję bieżącego oraz archiwalnych numerów "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" można nabyć w naszym instytucie: https://www.iop.krakow.pl/sprzedaz_wydawnictw_1_143.html

Więcej informacji o aktualnym numerze: https://www.iop.krakow.pl/artykuly_1_548.html?wydawnictwo_id=370

Informacje redakcyjne: http://www.iop.krakow.pl/informacje_redakcyjne_1_151.html

 

KONKURS W PROJEKCIE ECOPOND 18 01 2021

Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Post-doc w projekcie nr 2019/34/H/NZ8/00683: Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie), i realizowanym w ramach konkursu GRIEG, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (w ramach Programu pn. Badania Podstawowe).

Więcej w OGŁOSZENIU

 

NOWA PUBLIKACJA 14 01 2021

test“The role of the brown bear Ursus arctos as a legitimate megafaunal seed disperser”

Niedźwiedzie brunatne są łasuchami znającymi się na ogrodnictwie.

Niedźwiedzie brunatne lubią jedzenie bogate w cukier, takie jak na przykład owoce, czego nauczyły nas już misie Yogi i BooBoo. Jednak nadal mamy stosunkowo mało informacji o tym, czy zjadanie owoców przez niedźwiedzie może być dla roślin korzystne. Międzynarodowa grupa naukowców, której przewodniczył Alberto García-Rodríguez z naszego Instytutu zebrała informacje na temat liczby gatunków roślin owocujących oraz ich znaczenia w diecie niedźwiedzi brunatnych z 96 populacji z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Badacze przeanalizowali również wpływ zjadania owoców przez niedźwiedzia brunatnego na kiełkowanie nasion 11 różnych gatunków roślin powszechnie występujących w diecie niedźwiedzi Europy Środkowej. Stwierdzili oni, że niedźwiedzie brunatne spożywają owoce ponad stu różnych gatunków roślin na całym świecie i że owoce stanowią jedną czwartą ich rocznej diety. Większość nasion po przejściu przez układ pokarmowy niedźwiedzia nie jest uszkodzona i może kiełkować. Ponadto, niektóre zachowania niedźwiedzi, takie jak kopanie, mogą stwarzać idealne warunki do kiełkowania nasion. Na obszarach umiarkowanych i północnych inne duże zwierzęta owocożerne nie występują lub są rzadkie, dlatego niedźwiedzie brunatne odgrywają prawdopodobnie istotną rolę w dynamice populacji roślin, ponieważ są odpowiedzialne za większość zdarzeń rozsiewania nasion na duże odległości.

Link do artykułu: www.nature.com/articles/s41598-020-80440-9
Link do strony internetowej projektu BearConnect: www.bearconnect.org

Fot. Adam Wajrak

 

SEMINARIA INOŚ UJ 05 01 2021

Zapraszamy na seminaria INOŚ Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najbliższe seminarium w czwartek (7 stycznia 2020 r.), o godz. 13:00.

Wystarczy kliknąć w link: click here to access seminar:

MSc Jaya Sravanthi Mokkapati:

Toxicokinetics and toxicity of plant protection products in the solitary red mason bee, O. bicornis
Terrestrial Ecosystems and Ecotoxicology group IES JU

PROGRAM SEMINARIÓW