Projekt

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 30

mgr inż. Anna Kula

tel.: 12 370 35 07
Źródło finansowania:Budżet: środków europejskich 84,63%; państwa 15,37%
Kwota na realizację:1 576 925 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2021
Opis projektu:

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.

Projekt jest realizowany, przez Konsorcjum w skład którego wchodzi 16 instytutów naukowych (w tym Instytut Ochrony Przyrody PAN), którego partnerem wiodącym jest Instytut Matematyczny PAN w Warszawie.

Celem Projektu jest zwiększenie wolumenu, dostępności i stopnia wykorzystania informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów nauki 16 Partnerów Projektu oraz Konsorcjum RCIN.

Nastąpi to z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury teleinformatycznej (w tym darmowego dla Partnerów Projektu środowiska PIONIER) i platformy RCIN, tj. Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (www.rcin.org.pl).

www.rcin.org.pl

Repozytorium Cyfrowe Instytutu (RCIN IOP PAN)

http://www.iop.krakow.pl/otwarte_zasoby_w_repozytorium_cyfrowym_instytutow_naukowych_1_692.html

Lista projektów