Pracownicy

mgr Grzegorz Cierlik

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Jednostki organizacyjne:
Centrum Natura 2000
Tematyka badań:
  • Wpływ czynników siedliskowych i krajobrazowych na występowanie ptaków na terenach rolniczych i leśnych.
  • Ewidencja, przetwarzanie i standaryzacja danych przyrodniczych.
  • Naukowe podstawy tworzenia funkcjonalnych sieci ekologicznych.
Kariera naukowa:

1992 - mgr (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu  Jagiellońskiego, kierunek biologia)

Przebieg pracy:

od 2000 Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Publikacje

inne publikacje oryginalne

Perzanowska J., Korzeniak J., Cierlik G. 2018.

Najcenniejsze składniki flory Magurskiego Parku Narodowego(Beskid Niski, Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (3): 163-172.

Tworek S., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G. 2014.

How to Select Potential Sites of Community Importance to the Natura 2000 Network: The Issue of Criteria. Ekologia 33 (2): 127-137.

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W., Baran P., Zięcik A. 2012.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2010-2011. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2012/2 (10).

Cierlik G. 2010.

Monitoring stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych – Państwowy Monitoring Środowiska. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 2 (25): 136-145.

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W. 2010.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2009. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2010/1 (7): 8-61.

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotońska B., Okarma H. 2005.

Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauk o Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN: 1-68.

Tworek S., Cierlik G. 2004.

Nycticorax nycticorax (L., 1758) – Ślepowron. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 7: 67-69.
książki i monografie

Makomaska-Juchiewicz M., Król W., Bonk M., Cierlik G. 2022.

Monitoring gatunków zwierząt w Polsce w latach 2020–2021. Biuletyn Monitoringu Przyrody, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa 26 (2): 1-108.

Solarz W., Mazurska K., Cierlik G. (red.) 2022.

Metody zwalczania inwazyjnych gatunków obcych raków. Kompendium. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa: 1-119. Pobierz pdf

Solarz W., Mazurska K., Cierlik G. (red.) 2022.

Metody zwalczania inwazyjnych gatunków obcych żółwi. Kompendium. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa: 1-129. Pobierz pdf
rozdziały w książkach i monografiach

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Baran P., Smółka M., Zając K. 2011.

Gatunki zwierząt. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Instytut Ochrony Przyrody PAN: 185-230.

Cierlik G., Kozik B. 2010.

Zmiany ornitofauny w rejonie zbiorników zaporowych w Pieninach. W: Soja R.,Knutelski S., Bodziarczyk J. (red.). Pieniny - Zapora - Zmiany. Monografie Pienińskie 2: 241–252.
publikacje popularno-naukowe

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G. 2020.

Natura 2000: 15 lat wdrażania europejskiej sieci obszarów chronionych w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 50-73.

Projekty

Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2023–2025.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018 oraz uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007, Pasmo Policy PLB120006.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Opracowania inwentaryzacji herpetologicznej i ornitologicznej w obszarze ulicy Słona Woda, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków zwierząt.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.
PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach.

Inne

Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: IOP PAN, Kraków
Miejsce: Ropa
Data: 2013-12-20
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Ochrona ptaków w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002)
Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: IOP PAN, Kraków
Miejsce: Chyrowa
Data: 2013-12-19
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Ochrona ptaków w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002)
Nazwa konferencji: Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Organizator: IOP PAN, KOP PAN, PROP
Miejsce: Kraków
Data: 2013-10-25
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Monitoring przyrodniczy w systemie ochrony przyrody w Polsce
Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: RDOŚ w Krakowie
Miejsce: Ropa
Data: 2013-10-03
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Gatunki ptaków stanowiące przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002) - gatunki związane z siedliskami nieleśnymi
Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: RDOŚ w Krakowie
Miejsce: Ropa
Data: 2013-10-03
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Zagrożenia i działania ochronne dla gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002) gatunki związane z siedliskami nieleśnymi
Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: RDOŚ w Krakowie
Miejsce: Łosie
Data: 2013-10-02
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Zagrożenia i działania ochronne dla gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002) gatunki związane z siedliskami leśnymi
Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: RDOŚ w Krakowie
Miejsce: Łosie
Data: 2013-10-02
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Gatunki ptaków stanowiące przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002) - gatunki związane z siedliskami leśnymi
Nazwa konferencji: Warsztaty w obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomicka
Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce: Niepołomice
Data: 2012-11-20
Autorzy: Cierlik G.
Prowadzenie: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomicka
Nazwa konferencji: Warsztaty w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce: Zator
Data: 2012-11-13
Autorzy: Cierlik G.
Organizacja: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
Nazwa konferencji: Warsztaty w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce: Zator
Data: 2012-10-16
Autorzy: Cierlik G.
Prowadzenie: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
Nazwa konferencji: Warsztaty w obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomicka
Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce: Niepołomice
Data: 2012-10-11
Autorzy: Cierlik G.
Prowadzenie: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomicka
powrót do listy pracowników