Publikacje

książki i monografie

Okarma H., Herzog S. 2019.

Handbuch Wolf. Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart, Germany: 1-312.

Głowaciński Z., Sura P. (red.) 2018.

Atlas płazów i gadów Polski • Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Wyd. I. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 1-350.

Wojtal A.Z., Pociecha A., Piątek J. (eds) 2018.

Green future: algae – applications and perspective. Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Institute of Nature Conservation, PAS, Kraków: 1-128. Pobierz pdf

Ćmiel A.M., Lipińska A.M., Zając K., Zając T., Cameron R.A.D. 2017.

EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies, Book of Abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN: 978-83-7986-156-9. Pobierz pdf

Wyżga B. (red.) 2017.

Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-180.

Jeleński J., Wyżga B. 2016.

Możliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich. Stowarzyszenie Ab Ovo: 1-83. Pobierz pdf

Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K. 2016.

Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-44.

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (eds) 2016.

The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 1-304.

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.) 2016.

Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 1-304.

Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.) 2016.

Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer, Cham: 1-418.

Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Mączka K., Matczak P., Niedziałkowski K., Cent J., Peek B., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy. Instytut Ochrony Przyrody PAN (ISBN: 978-83-61191-84-1).

Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk M. (red.) 2015.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa: 1-428.

Mróz W. (red.) 2015.

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa: 1-332.

Okarma H. 2015.

Wilk. Wydawnictwo Edukacyjno-naukowe H2O: 1-304.

Pociecha A., Bielańska-Grajner I. 2015.

Wielkoskalowa ocena różnorodności biologicznej organizmów planktonowych w antropogenicznych systemach wodnych na obszarze Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-272. Pobierz pdf

Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (eds) 2014.

The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards. Publishing House ELIPSA: 1-173.

Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (red.) 2014.

Dobrostan Zwierząt w Ogrodach Zoologicznych a Standardy Prawne UE. Dom Wydawniczy ELIPSA: 1-183.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014.

Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-895.

Kurek K., Najberek K. 2014.

Rekomendacje dla ochrony węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.

Kurek K., Holuk J., Bury S., Piotrowski M. 2014.

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa: 1-124.

Margielewski W., Urban J., Jankowski L., Buczek K. (red.) 2014.

Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego. V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Zwierzyniec-Józefów-Horyniec 24-26.09.2014. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 1-110.

Abu Samah A., Convey P., Alias S.A., Smykla J. 2013.

Antarctica. National Antarctic Research Centre, Kuala Lumpur, Malaysia: 1-275.

Adamski P. 2013.

Preferencje siedliskowe i biologia rozrodu niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosynae oraz ich znaczenie dla ochrony gatunku. Studia Naturae 61: 1-65.

Amirowicz A. 2013.

The standardization of fish growth and evaluation of the quality of habitat with data on water temperature: An example of Eurasian perch populations in three dam reservoirs in southern Poland. Supplementa ad Acta Hydrobiologica 9: 3–224. Pobierz pdf

Chodkiewicz T., Neubauer G., Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Ostasiewicz M., Wylegała P., Ławicki Ł., Smyk B., Betleja J., Gaszewski K., Górski A., Grygoruk G., Kajtoch Ł., Kata K., Krogulec J., Lenkiewicz W., Marczakiewicz P., Nowak D., Pietrasz K., Rohde Z., Rubacha S., Stachyra P., Świętochowski P., Tumiel T., Urban M., Wieloch M., Woźniak B., Zielińska M., Zieliński P. 2013.

Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2012–2013. Biuletyn Monitoringu Przyrody 11: 1-72.

Eloranta P., Kwandrans J. 2013.

Makeanveden punalevien tunnistusopas. Jyväskylä. Keski Suomen ELY-keskus: 1-68.

Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.) 2013.

The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer, Heidelberg: 1-717.

Łajczak A., Fijałkowska-Mader A., Urban J., Zieliński A. (red.) 2013.

Georóżnorodność Ponidzia. Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 1-110.

Łajczak A., Urban J., Zieliński A. (red.) 2013.

Georóżnorodniość Ponidzia na tle innych obszarów północnej części zapadliska przedkarpackiego. VII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, Busko-Zdrój 22-24.05.2013. Uniwersyet im. Jana Kochanowskiego, Kielce : 1-104.

Maniakowski M., Gorczewski A., Kaługa I., Kustusch K., Skakuj M., Wronka-Tomulewicz M., Wuczyński A., Zblewska M. 2013.

Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Okarma H., Schmidt K. 2013.

Ryś. Wydawnictwo Edukacyjno-naukowe H2O: 143.

Szarek-Gwiazda E. 2013.

Czynniki kształtujące stężenia metali ciężkich w rzece Rabie i niektórych karpackich zbiornikach zaporowych. Studia Naturae 60: 1-146.

Wyżga B. (red.) 2013.

Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-224. Pobierz pdf

Eloranta P., Kwandrans J. 2012.

Illustrated guidebook to common freshwater red algae. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 1-49.

Koczur A. 2012.

Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na roślinność terasy zalewowej rzeki Czarny Dunajec. Studia Naturae 59: 1-163.

Król P., Urban J. 2012.

Dziedzictwo geologiczne i historyczne Miedzianej Góry. Agencja JP, Kielce: 1-112.

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 2012.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 1-748.

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 2012.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 1-519.

Mróz W. (red.) 2012.

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 1-323. GIOŚ, Warszawa: 1-323.

Mróz W. (red.) 2012.

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 1-338.

Perzanowska J. (red.) 2012.

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 1-268.

Perzanowska J. (red.) 2012.

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 1-342.

Seiche K., Gerdeaux D., Gwiazda R., Lévai F., Musil P., Nemenonoks O., Strod T., Carss D.N. 2012.

Cormorant-fisheries conflicts in Carp ponds areas in Europe and Israel — an INTERCAFE overview. COST Action 635 Final Report V . : 1-112.

Tworek S., Zając K. 2012.

Ślimak winniczek i stan jego populacji w województwie małopolskim. RDOŚ w Krakowie, OPAK; http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/20800/Winniczek.pdf: 1-78. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Lehotský M. (Eds) 2012.

International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”, 2-4 June 2012, Stará Lesná-Zakopane. Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences: 1-36.

Chylarecki P., Kajzer K., Polakowski M., Wysocki D., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011.

Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. (Projekt). Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 110+załączniki. Pobierz pdf

Eloranta P., Kwandrans J. Kusel-Fetzmann E. 2011.

Süßwasserflora von Mitteleuropa, Freshwater Flora of Central Europe, Rhodophyta and Phaeophyceae. Freshwater Flora of Central Europe, Spektrum Akademischer Verlag (7): 1-156.

Głowaciński Z. H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Przegląd i ocena stanu. W: Głowaciński Z. (red. i autorstwo) Gatunki obce w faunie Polski – I. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 524.

Kwandrans J., Eloranta P., Kostkevičienè J., Kowalski W. 2011.

Freshwater Rhodophyta. W: Burchardt L. (red). 20th International Ecological Summer School (20-ta Międzynarodowa Ekologiczna Szkoła Letnia). A. Mickiewicz University of Poznań, Faculty of Biology, Department of Hydrobiology, Poznań: 1-48.

Urban J., Kasza A., Ochman K., Malec J. 2011.

Jaskinie Kadzielni. Urząd Miasta Kielce – Geopark Kielce: 1-93.

Fleituch T. 2010.

Dekompozycja gruboziarnistej materii organicznej a funkcjonowanie ekosystemów małych rzek w warunkach antropopresji. Studia Naturae, Instytut Ochrony Przyrody, PAN, Kraków 57: 1-154.

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 1-408.

Mróz W. (red.) 2010.

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 1-318.

Perzanowska J. (red.) 2010.

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 1-256.

Tworek S. 2010.

Czynniki wpływające na występowanie ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym południowej Polski. Studia Naturae 58: 1-180.

Zając T. 2010.

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus. Studia Naturae, IOP PAN 56: 1-128. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E. 2009.

Zmiany populacyjne w zbiorowiskach glonów planktonowych oraz ich strategie życiowe w warunkach ekosystemów wodnych sztucznie zmienionych. Studia Naturae, Instytut Ochrony Przyrody PAN 55: 1-132.

Okarma H., Tomek A. 2008.

Łowiectwo. Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O: 1-503.

Bucka H., Wilk-Woźniak E. 2007.

Glony pro- i eukariotyczne zbiorowisk fitoplanktonu w zbiornikach wodnych Polski Południowej. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków: 352 str..

Eloranta P., Kwandrans J. 2007.

Freshwater red algae (Rhodophyta). Identification guide to European taxa, particularly to those found in Finland. Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, Finland 15: 1-104.

Kwandrans J. 2007.

Diversity and ecology of the benthic diatom communities in relation to acidity, acidification and recovery of lakes and rivers. A.R.G. Gantner Verlag K.G. 9: 1-169.

Gwiazda R. 2006.

Strategie pokarmowe ptaków rybożernych w warunkach sztucznych zbiorników wodnych południowej Polski. Studia Naturae, IOP PAN 51: 1-112.

Margielewski W. 2006.

Records of the Late Glacial - Holocene palaeoenvironmental changes in landslide forms and deposits of the Beskid Makowski and Beskid Wyspowy Mts. area (Polish Outer Carpathians). Folia Quaternaria 76: 1-149.

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004.

Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 6: 1-500.

Bieniarz K., Kownacki A., Epler P. (red.) 2003.

Biologia stawów rybnych. Część I. Ekologia stawów rybnych. Instytut Rybactwa Śródlądowego. Olsztyn: 7-102.

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003.

Atlas płazów i gadów Polski - status, rozmieszczenie, ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska /Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków – Warszawa: 1-160.

Kownacki A., Bieniarz K., Epler P. (red.) 2003.

Biologia stawów rybnych. Część II. Wykaz organizmów stawowych. Instytut Rybactwa Śródlądowego. Olsztyn: 103-356.

Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.) 2003.

Ekologiczna Sieć Natura 2000: problem czy szansa?. IOP PAN, Kraków: 1-237.

Twardy S., Kopacz M., Kostuch M., Kuźniar A., Smoroń S., Mazurkiewicz-Boroń G., Szarek-Gwiazda E., Jarząbek A., Kowalik A., Książyński K.W., Sarna S., Twaróg B. 2003.

Kryteria wyznaczania wód i obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (na terenie RZGW Kraków). Opracowanie monograficzne. RZGW, Kraków: 1-93.

Witkowski Z.J., Król W., Solarz W. 2003.

Carpathian List Of Endangered Species. WWF and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences , Vienna-Kraków.

Bucka H., Wilk-Woźniak E. 2002.

Monografia. Gatunki kosmopolityczne i ubikwistyczne wśród glonów pro- i eukariotycznych występujących w zbiornikach wodnych Polski Południowej. ZBW PAN, Kraków: 233 str..

Walasz K. (ed.), Cichocki W., Czerwiński B., Czyż S., Król W., Smykla J., Walasz A., Walasz K. 2000.

The Atlas of Wintering Birds in Małopolska. Birds of Malopolska 2. Institute of Environmental Sciences Jagiellonian University & Małpolska Ornithological Society. Kraków: 1–602.

Denisiuk Z., Korzeniak J. 1999.

Zbiorowiska nieleśne krainy dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 5: 1-162.

Walasz K., Mielczarek P. (eds.), Badzioch M., Cichocki W., Cierlik G., Czerwiński B., Czuchnowski R., Czyż S., Król W., Mielczarek P., Profus P., Smykla J., Terakowski J., Walasz K. 1992.

The Atlas of Breeding Birds in Małopolska. Birds of Małopolska 1. Biologica Silesiae. Wrocław: 1–522.