Pracownicy

mgr Grzegorz Baś

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny
Tematyka badań:

Ochrona przyrody, ekologia dużych ssaków, ekologia dzika oraz problemy dotyczące populacji dzika w mieście, ekologia płazów i gadów, czynna ochrona węża Eskulapa, praktyka ochrony płazów i gadów oraz dużych ssaków w trakcie realizowania inwestycji liniowych.

Kariera naukowa:

2004-2009 studia doktoranckie w Instytucie Ochrony Przyrody PAN pod opieka prof. dr hab. Henryka Okarma, „Ekologia dzika w środowiskach o różnym stopniu antropopresji”.

 

2004 Praca magisterska wykonana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN pt.: “Stan gatunkowy, rozmieszczenie oraz frekwencja płazów i gadów w Gorczańskim Parku Narodowym i jego otulinie.” pod opieką prof. dr hab. Zbigniewa Głowacińskiego.

 

2002 Praca licencjacka wykonana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN pt.: „Stan gatunkowy i rozmieszczenie płazów na tle warunków środowiskowych doliny Kamienicy w Gorczańskim Parku Narodowym i jego otulinie.” pod opiekąprof. dr hab. Zbigniewa Głowacińskiego.

Przebieg pracy:

01. 2006-obecnie Instytut Ochrony Przyrody PAN, pracownik naukowo – techniczny.

04. 2004-12. 2005 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku.  Uczestnictwo w Projekcie Komisji Europejskiej w ramach Centrum Doskonałości IBAES: „More space for wildlife-wildlife corridors in mosaic forest-agricultural landscape.” EVK2-CT-2002-80009.

11. 2003-12. 2005 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku.Udział w projektach badawczych pt.: „Rola wybranych gatunków ssaków drapieżnych w funkcjonowaniu ekosystemów Ojcowskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego”, „Wpływ wybranych gatunków zwierząt drapieżnych na populacje kręgowców”. Projekty realizowane są pod kierunkiem dr Izabeli Wierzbowskiej.

Pełnione funkcje:

IV. 2011 – III. 2014 Współkoordynator projektu unijnego nr: POIS.05.01.00-336/10 „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”, Instytut Ochrony Przyrody PAN. Projekt finansowany przez CKPŚ (85%) i NFOŚ i GW (15%).

Nagrody:

2009          Stypendium krajowe: Małopolskie Stypendium Doktoranckie przyznane dla studentów których praca naukowo-badawcza dotyczy obszarów strategicznego rozwoju regionu określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008 – 2013.

 

2004         Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej “ Sapere Auso” dla studentów szczególnie aktywnych edukacyjnie.

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Konopiński M.K., Baś G., Bojarska K. 2021.

Can attitude toward humans cause isolation? Marked genetic distinction of urban wild boar population. Hystrix - the Italian Journal of Mammalogy.

Bojarska K., Kurek K., Śnieżko S., Wierzbowska I., Król W., Zyśk-Gorczyńska E., Baś G., Widera E., Okarma H. 2020.

Winter severity and anthropogenic factors affect spatial behaviour of red deer in the Carpathians. Mammal Research 65 (4): 815-823.

Kurek K., Ćmiel A., Bury S., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Musilová R., Baś G., Najbar B. 2019.

What has happened to the females? Population trends in the Aesculapian snake at its northern range limit. Global Ecology and Conservation 17: 1-6. doi:10.1016/j.gecco.2019.e00550. Pobierz pdf

Kurek K., Król W., Najberek K., Ćmiel A.M., Solarz W., Bury S., Baś G., Najbar B., Okarma H. 2018.

Habitat Use of the Aesculapian Snake at Different Spatial Scales. Journal of Wildlife Management 82 (8): 1746-1755. DOI:10.1002/jwmg.21534.

Kurek K., Najberek K., Zając B., Bury S., Ćmiel A., Baś G., Najbar B. 2017.

Changes in the distribution of the Aesculapian snake in Poland and the implication for its active conservation. Polish Journal of Ecology 65 (4): 422-431, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.4.011.

Najberek K., Nentwig W., Olejniczak P., Król W., Baś G., Solarz W. 2017.

Factors limiting and promoting invasion of alien Impatiens balfourii in Alpine foothills. Flora - Morphol. Distrib. Funct. Ecol. Plants 234: 224-232, DOI: 0.1016/j.flora.2017.08.002. Pobierz pdf

Podgórski T., Baś G., Jędrzejewska B., Sönnichsen L., Śnieżko S., Jędrzejewski W., Okarma H. 2013.

Spatiotemporal behavioral plasticity of wild boar (Sus scrofa) under contrasting conditions of human pressure: primeval forest and metropolitan area. Journal of Mammalogy 94: 109-119.
inne publikacje oryginalne

Żurek R., Baś G., Dumnicka E., Golab M.J., Profus P., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E., Ciężak K. 2019.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ biocenozy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (5): 345–362. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Żurek R., Baś G., Ciężak K., Dumnicka E., Golab M, Profus P. 2018.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ cechy biotopu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 347-354.

Baś G., Bojarska K., Śnieżko S., Król W., Kurek K., Okarma H. 2017.

Wykorzystanie siedlisk przez dziki Sus scrofa na terenie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 354-362.

Kurek K., Bury S., Baś G., Najberek K., Kaczmarski M., Śnieżko S. 2014.

Badania telemetryczne węża Eskulapa w Bieszczadach – wstępne wyniki i ocena zastosowanych metod. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 70 (6): 510–522.
rozdziały w książkach i monografiach

Gał A., Guzik M., Zyśk B., Baś G. 2011.

Struktura morfometryczna izolowanych populacji żaby trawnej (Rana temporaria) i ropuchy szarej (Bufo bufo). W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów, ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie: 49-61.

Kurek K., Najbar B., Bury S., Baś G. 2011.

Uwagi na temat ochrony węża Eskulapa Zamenis longissimus longissimus (Laurenti 1768) w latach 2009-2010 w Bieszczadach Zachodnich. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów, ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie: 144-156.

Projekty

Monitoring wilka w obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050, Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 i Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie PLH020063 – kontynuacja.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarach Natura 2000: Ostoja Gorczańska PLH120018, Ostoja Popradzka PLH120019.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Opracowanie aktualizacji danych o występowaniu płazów i gadów wraz z zaleceniami ochronnymi w rejonie ulicy Wyłom.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32
POIS.05.01.00-00-336/10 Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Kurek
N N304 382138 Kolonizacja obszarów miejskich przez dziki - problemy ekologiczne i społeczne.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32
2 P04F 073 29 Ekologia dzika (Sus strofa) w środowiskach o różnym stopniu antropopresji: lasach nizinnych, lasach górskich i terenach polno-leśnych.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31

Inne

Nazwa konferencji: Polskie Sympozjum Herpetologiczne
Organizator: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, Uniwerystet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2018-12-08
Autorzy: Kurek K., Bury S., Ćmiel A., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Baś G., Najbar B.
Wykład na konferencji: Is the disturbed sex ratio the next stage of the extinction of the Aesculapian snake population at the limit of its range?
Nazwa konferencji: SEH 17th European Congress of Herpetology
Organizator: Veszprém
Miejsce: Veszprém, Hungary
Data: 2013-08-22
Autorzy: Kurek K., Król W., Najberek K., Bury S., Najbar B., Babiasz R., Baś G., Potoczek M., Zięcik A., Ćmiel A. M., Wierzbanowski P.
Wykład na konferencji: Distribution, habitat requirements and conservation of Aesculapian snake Zemenis longissimus in South-Eastern Poland
Nazwa konferencji: Warsztaty w ramach projektu Natura 2000 w Karpatach
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Cisna
Data: 2013-02-05
Autorzy: Baś G., Najberek K.
Wykład: Korytarze ekologiczne w gminie Cisna
Nazwa konferencji: 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes
Organizator: University of West-Hungary
Miejsce: Sopron, Węgry
Data: 2008-08-28
Autorzy: Grzegorz Baś, Henryk Okarma
Poster: Wild boar in the city of Krakow, Poland.
powrót do listy pracowników