Informacje dla autorów

Studia Naturae jest seryjnym wydawnictwem Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ukazującym się od 1967 roku. Jego celem jest publikowanie oryginalnych prac, których problematyka wiąże się z
ekologicznymi podstawami ochrony przyrody, stanem zagrożenia świata roślin, zwierząt i przyrody nieożywionej oraz możliwością ich aktualnego zabezpieczenia, zwłaszcza w formie ochrony rezerwatowej; zamieszczane są
również prace stanowiące dokumentację istniejących i proponowanych przedmiotów ochrony. Każdy zeszyt Studia Naturae poświęcony jest jednemu problemowi i zawiera jedną lub kilka prac; często są to wyniki badań
zespołowych. Dawniej pismo składało się z dwóch serii: seria A zawierała prace naukowe, seria B – prace popularnonaukowe. W 1993 roku zrezygnowano wydawania serii B. Pismo kontynuuje linię programową serii A,
zachowując jej numerację. Prace wydawane są w języku polskim ze streszczeniem w języku angielskim lub też w języku angielskim ze streszczeniem w języku polskim. Wszystkie prace podlegają recenzji.

Tekst pracy: należy przesłać plik programu Word (poczta elektroniczna lub płyta CD), czcionka Times New Roman 12, z 1,5 interlinią. Praca powinna być napisana w sposób jasny i zwięzły, bez powtarzania znanych faktów. Należy podać tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię, nazwisko oraz miejsce pracy autora (-ów) wraz z adresem (-ami) e-mail, abstrakt w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. W streszczeniu (polskim i angielskim) należy powołać wszystkie tabele i ryciny. Nazwy łacińskie rodzajów i gatunków należy wpisywać kursywą! Podpisy rycin i tabel (w języku polskim i angielskim) należy umieścić na końcu tekstu.

Ryciny: należy nadsyłać osobne pliki numerowane zgodnie z numeracją w tekście (mapy wykonane w programie Corel Draw oraz wykresy wygenerowane w programie Excel). Rysunki nie powinny być szersze niż 135 mm (szerokość szpalty). Należy je opracować w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Cyfry, litery i wszelkie symbole na rycinach powinny być na tyle duże, aby przy ostatecznym zmniejszeniu ich wysokość była nie mniejsza niż 8 punktów. Ryciny, niezależnie od ich rodzaju (kreska, fotografia), numeruje się cyframi arabskimi kolejno, zgodnie z powołaniem w tekście.

Fotografie: zdjęcia z aparatów cyfrowych muszą mieć minimum 1600×1200 pikseli, a skany nie mniej niż 300 dpi.

Tabele: nagłówki i tekst w tabelach powinny być w języku polskim i angielskim (lub angielskim i polskim w przypadku prac drukowanych w całości po angielsku). Wielkość czcionki w tabelach powinna wynosić minimum 8
punktów. Tabele numeruje się cyframi arabskimi kolejno, zgodnie z powoływaniem w tekście.

Piśmiennictwo: podaje się w nim jedynie te pozycje, które powołano w tekście. Pozycje należy uszeregować alfabetycznie wg nazwisk autorów ewentualnie tytułów opracowań, jak Rocznik statystyczny itp. Prace tego samego autora podaje się w porządku chronologicznym. Przy cytowaniu prac z materiałów konferencyjnych należy podać czas i miejsce konferencji. Jeśli cytowana praca jest częścią opracowania zbiorowego, należy podać nazwisko (-a) jej redaktora (-ów) i tytuł opracowania. Za wyjątkiem pozycji zamieszczonych w periodykach, obowiązuje podanie wydawcy i miejsca wydania. Podawanie stron nie
obowiązuje tylko w przypadku opracowań lub książek cytowanych jako całość! W pisowni nazwisk i tytułów w językach posługujących się cyrylicą należy stosować transliterację.

Przykłady piśmiennictwa:

Ellenberg H. 1988. Vegetation ecology of Central Europe. Cambridge University Press, Cambridge.

Dzwonko Z., Loster S. 1990. Vegetation differentiation and secondary succession on a limestone hill in southern Poland. J. Veget. Sci. 1: 615–622.

Stój M. 1991. Występowanie i biologia orlika krzykliwego Aquila pomarina w Beskidzie Niskim [Distribution and biology of the Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina in the Beskid Niski (Lower Beskid) mountain range]. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47, 1–2: 28–35.

Jankowska K. 1967. Sezonowe zmiany roślinności i produkcja pierwotna netto w płacie łąki Arrhenatheretum elatioris (Seasonal changes of vegetation and net primary production of the fresh meadow Arrhenatheretum elatioris). W: Medwecka-Kornaś A. (red.). Studia ekosystemów lasu bukowego i łąki w Ojcowskim Parku Narodowym (Ecosystem studies in a beech forest and meadow in the Ojców National Park). Studia Naturae, ser. A, 1: 117–160.

Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K. 1977. Przegląd ważniejszych zespołów roślinnych Polski. W: Szafer W., Zarzycki K. (red.). Szata roślinna Polski. T. I. PWN, Warszawa: 279–297.

Zarzycki K. (red.). 1982. Przyroda Pienin w obliczu zmian [The nature of the Pieniny Mts (West Carpathians) in face of the coming changes]. Studia Naturae, ser. B, 30.

Bast B. De, Gaspar Ch., Hemptinne J.-L., Verstraeten Ch. 1993. Abundance fluctuation of some butterfly species in Belgium during the twentieth century. W: Symoens J.J., Devos P., Rammeloo J., Verstraeton Ch. (red.). Proc. Symp. Biological Indicators of Global Change. Brussels, 7–9 May 1992. Royal Academy of Overseas Sciences, Brussels: 234–246.