Projekt

 Extending the use of Body Burden modelling to refine wildlife risk assessment.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:Syngenta, UK
Kwota na realizację:29750 GBP
Okres realizacji: 2013 - 2015
Opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu toksykokinetycznego do oceny ryzyka jakie pestycydy stanowić mogą dla ptaków i ssaków. Model zostanie opracowany w oparciu o dane dotyczące metabolizowania pestycydów przez ptaki i ssaki, tj. ich absorpcji, dystrybucji w organizmie, biotransformacji i eliminacji (ang. ADME: absorption, distribution, metabolism and elimination) oraz zachowań zwierząt związanych ze zdobywaniem pokarmu i żerowaniem w ich naturalnym środowisku, z uwzględnieniem mechanizmów unikania skażonego pokarmu. Projekt jest kontynuacją badań prowadzonych przez dr Bednarską w ramach projektu CREAM (2010-2013) (Bednarska et al. 2013, Ecotoxicology 22: 548-557).

Lista projektów