Wskazówki dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

  1. Kwartalnik „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” publikuje artykuły popularnonaukowe przybliżające problemy ochrony przyrody w Polsce.
  2. Nadesłane manuskrypty podlegają wstępnej ocenie zespołu redakcyjnego. Po wstępnej akceptacji manuskrypty są zwracane do autora w celu dokonania poprawek bądź niezbędnego przeredagowania. Przed drukiem autor otrzymuje do wglądu złożoną wersję tekstu wraz z ewentualnymi poprawkami redakcyjnymi i uwagami. Artykuł jest drukowany po zaakceptowaniu przez autora(-ów) złożonej wersji tekstu.
  3. Teksty powinny być napisane językiem zrozumiałym dla przeciętnego czytelnika, a wszelkie niejasne sformułowania powinny być wytłumaczone. Zalecane jest załączanie do artykułów fotografii, rycin lub/i map – najchętniej w kolorze. Ryciny i tabele powinny być przysłane w osobnych plikach – mapy w powinny być wykonane i zapisane w programie CorelDraw lub PDF, wykresy – wygenerowane w programach Excel lub Statistica (wmf), zdjęcia (minimum 1600×1200 pikseli, nieskompresowane) powinny zawierać w podpisach imię i nazwisko autora.
  4. Autor z tytułu złożenia tekstu do druku nie ponosi żadnych opłat.
  5. Pierwszy autor artykułu otrzymuje 1 egzemplarz bezpłatny zeszytu z opublikowanym artykułem, a pozostali współautorzy otrzymują PDF artykułu
  6. W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „gest authorship” autor nadsyłający manuskrypt zobowiązany jest wypełnić stosowne oświadczenie wskazując między innymi wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz źródła jej finansowania. Autor oświadcza także, że tekst nie był wcześniej publikowany ani złożony do druku w innym wydawnictwie. 
  7. Prace przyjmowane są w wersji elektronicznej w pliku Word na adres chronmy@iop.krakow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać odwiedzając stronę internetową Instytutu Ochrony Przyrody PAN (http://www.iop.krakow.pl) lub w korespondencji kierowanej na adres:

Redakcja „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”
Instytut Ochrony Przyrody PAN
al. Adama Mickiewicza 33, 31–120 Kraków
e-mail: chronmy@iop.krakow.pl
tel.: (12) 370 35 49

Pliki do poprania:
Oświadczenie do artykułów z jednym autorem
Oświadczenie do artykułów z więcej niż jednym autorem