Projekt

IPol-ERA Development of roadmap for advancing the environmental risk assessment of chemical pesticides for insect pollinators (IPol-ERA).
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Kwota na realizację:31 500 EURO
Okres realizacji: 2022 - 2023
Opis projektu:

Projekt "Development of roadmap for advancing the environmental risk assessment of chemical pesticides for insect pollinators" (IPol-ERA) jest ogólnoeuropejskim przedsięwzięciem mającym na celu ochronę owadów zapylających przed szkodliwym działaniem pestycydów chemicznych. Projekt jest prowadzony przez zespół ekspertów z sześciu krajów i finansowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Owady zapylające odgrywają istotną rolę w ekosystemie, przyczyniając się do zapylania dużej części światowych upraw. Wykazano jednak, że stosowanie chemicznych pestycydów ma negatywny wpływ na owady zapylające, a dotychczasowa ocena ryzyka środowiskowego (ang. environmental risk assessment, ERA) działa w dość ograniczonym zakresie. W związku z tym, opracowanie planu działania na rzecz postępu w ocenie ryzyka jakie niesie stosowanie pestycydów chemicznych dla owadów zapylających jest bardzo ważnym przedsięwzięciem dla ochrony zapylaczy i agroekosystemów. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk jest partnerem projektu IPol-ERA i poprowadzi czwartą część projektu, pt.: Ocena możliwości współpracy i ustalenie priorytetów obszarów roboczych.

Lista projektów